ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS

 • ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által történő adatkezeléshez

  • I. Adatkezelő

   Az Ön személyes adatait a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih) kezeli:

   • székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
   • postacím: 1525 Budapest, Pf.: 30.
   • telefon: 1/336-9000
   • e-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
   • honlap: https://portal.nebih.gov.hu

   NÉBIH képviselője: dr. Oravecz Márton elnök

   elérhetősége: hivatalszervezes@nebih.gov.hu

   NÉBIH adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@nebih.gov.hu

  • II. NÉBIH adatkezelésére vonatkozó jogszabályok

   A NÉBIH által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

   • az általános adatvédelmi rendelet (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet),
   • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
   • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
   • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
   • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
   • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
   • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény,
   • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
   • a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény,
   • a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény,
   • a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény,
   • a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény,
   • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
   • az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény,
   • a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény,
   • a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény,
   • a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény,
   • a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény,
   • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
   • a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény,
   • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
   • az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény,
   • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,
   • a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.
  • III. Adatkezeléssel érintett adatok köre és az adatkezelés célja

   • III.1. Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszer (FELIR)

    A NÉBIH az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 38/A. § (1) bekezdése alapján működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (a továbbiakban: FELIR).

    személyes adat

    adatkezelés célja

    természetes személyazonosító adatok

    Éltv. 38/A. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pont

    lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, faxszám, levelezési cím)

    Éltv. 38/A. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pont

    adóazonosító jel, bankszámlaszám

    Éltv. 38/A. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pont

    Magyar Államkincstár ügyfél-azonosító szám

    Éltv. 38/A. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pont

   • III.2. Elektronikus ügyintézés (E-ügyintézés)

    A NÉBIH az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17a. pontja alapján elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szerv, amely elektronikus ügyintézés során szükséges az ügyfél azonosítása.

    személyes adat

    adatkezelés célja

    ügyintézéshez szükséges azonosító adatok

    2015. évi CCXXII. törvény 18. § (5)-(6) bekezdés

   • III. 3. Kérelem, beadvány, panasz benyújtása

    A NÉBIH hatósági eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján folytatja le, a bejelentéseket, panaszokat – beleértve a NÉBIH ügyfélszolgálatára telefonon, valamin a Zöldszámra érkezőket, továbbá a NÉBIH navigátor alkalmazáson keresztül benyújtottakat is – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli, vizsgálja.

    személyes adat

    adatkezelés célja

    természetes személyazonosító adatok

    2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdés
    2013. évi CLXV. törvény 3. § (3) bekezdés

    lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, faxszám, levelezési cím)

    2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdés
    2013. évi CLXV. törvény 3. § (3) bekezdés

     

    Amennyiben Ön nevét, elérhetőségét a bejelentés, panasz benyújtásakor nem adja meg, annak kivizsgálása mellőzhető, illetve a vizsgálat eredményéről a NÉBIH nem tudja értesíteni.

   • III.4. Iratkezelés

    A NÉBIH, mint közfeladatot ellátó szerv a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján iratkezelésre kötelezett, a működése, tevékenysége során keletkezett, hozzá érkezett iratok, dokumentumok adatairól a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást vezet.

    személyes adat

    adatkezelés célja

    természetes személy neve

    1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdés
    335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés

    lakcím, elérhetőség (e-mail, levelezési cím)

    1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdés
    335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés

   • III.5. Regisztráció honlapon

    A NÉBIH hivatalos honlapján (https://portal.nebih.gov.hu) kívül – nem hatósági tevékenységéhez kapcsolóan – több önálló honlapot, microsite-ot, valamint a web 2.0 felületet üzemeltet, kezel, amelyeken egyes szolgáltatások regisztrációt követően érhetőek el.

    személyes adat

    adatkezelés célja

    felhasználó név

    azonosítás

    elérhetőség (lakcím, e-mail cím, telefonszám)

    kapcsolattartás

    jelszó

    biztonságos belépés

    Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem követelmény, hogy az Ön nevét, vagy Önre utaló személyes adatot tartalmazzon. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan felhasználónevet, e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

   • III.6. NÉBIH felmérésben, közvélemény kutatásban, nyereményjátékon való részvétel

    A NÉBIH működése során a tevékenységéhez kapcsolódó egyes kérdéseket érintően a lakosság széles körében felmérést végez, közvélemény kutatást folytat. Emellett a NÉBIH társadalmi szemléletformáláshoz kapcsolódó tevékenysége során (rendezvényeken, kiadványokban) nyereményjátékokat szervez.

    személyes adat

    adatkezelés célja

    természetes személy neve

    azonosítás

    lakcím, elérhetőség (e-mail, levelezési cím)

    kapcsolattartás

    Amennyiben Ön elérhetőségét nem adja meg, a felmérés, közvélemény kutatás, valamint a nyeremény sorolás eredményéről a NÉBIH nem tudja értesíteni.

   • III. 7. Szerződéskötés

    A NÉBIH a vele szerződéses jogviszonyban álló személyekre vonatkozóan – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, valamint az adózási jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében – a szerződésben megjelölt adatokról nyilvántartást vezet.

    személyes adat

    adatkezelés célja

    természetes személyazonosító adatok

    szerződéskötés, számla kiállítás

    lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, levelezési cím)

    kapcsolattartás

    bankszámlaszám

    szerződés szerinti fizetési kötelezettség teljesítése

    A NÉBIH az Ön számára szolgáltatást kizárólag szerződés (megrendelés) alapján végezhet, így annak előfeltétele személyes adatainak rendelkezésre bocsátása. Ezen adatszolgáltatás elmulasztása esetén a NÉBIH az Ön által igényelt szolgáltatást nem végzi el.

   • III.8. Hangfelvételek

    A NÉBIH Ügyfélszolgálatának telefonvonalaira (Általános Ügyfélszolgálat, ENAR, Felügyeleti díj, Lóútlevél Iroda, ZöldSzám) beérkező hívásokat hangfelvétellel rögzíti.

    A NÉBIH a hangfelvétel készítéséről a hívást kezdeményezőt minden esetben a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatja. 

    Ön a hangrögzítéshez önkéntes hozzájárulását adja azzal, hogy a tájékoztató meghallgatását követően nem bontja a hívást.

  • IV. Cookie-k használata

   A NÉBIH honlapja a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat (sütiket) használ:

   • feltétlenül szükséges, munkamenet (session cookies) sütik, amelyek a honlap megfelelő működését biztosítják és a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartanak,
   • használatot elősegítő (user-centric cookies) sütik, amelyek lehetőséget biztosítanak a felhasználó választásainak megjegyzésére, a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele céljából,
   • teljesítményt biztosító (user interface customization cookies, google analytics) sütik, amelyek lehetővé teszik az azzal kapcsolatos információgyűjtést, hogyan használják látogatók a weboldalunkat, azonban nem tudják személy szerint beazonosítani a látogatót,
   • böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító (user-input cookies) sütik, amelyek a böngészéshez használt eszközt és böngészőt jelölő egyedi azonosító létrehozásáért és tárolásáért felelősek és a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartanak,
   • harmadik féltől származó süti, a Facebook által használt cookie.

   Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön személyes adatai a NÉBIH kezelésébe kerülhetnek, mivel az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies, azaz sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben.

   Ön a cookie-kat a böngészőjében kikapcsolhatja, ezzel azonban sok olyan funkciót elveszíthet, amely a weboldal megfelelő használatához szükséges. További információt a cookie-kra vonatkozóan a www.aboutcookies.org weboldal tartalmaz, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

  • V. Adatkezelés jogalapja

   A NÉBIH a FELIR, valamint a hatósági ügyintézés (elektronikus ügyintézés, kérelem, panasz, beadvány benyújtása, iratkezelés) keretében történő adatkezelést közfeladatai végrehajtása érdekében, törvényi felhatalmazás alapján, az abban megjelölt cél érdekében, az ott meghatározott keretek között végzi. A NÉBIH-hel kötött szerződés esetében az adatkezelés annak teljesítéséhez szükséges. Egyéb esetekben a NÉBIH általi adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása.

   Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön nem saját személyes adatait adja meg, az Ön kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  • VI. Adatkezelés időtartama

   A NÉBIH a FELIR keretében kezelt adatokat a FELIR azonosító törlését követően 10 évig megőrzi, ezt követően az adatokat törli.

   A NÉBIH a hatósági ügyintézés során az Ön személyes adatait az irattározásra vonatkozó jogszabályok, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára által jóváhagyott Iratkezelési Szabályzatban (Iratkezelési Tervben) meghatározott időtartamig őrzi. Az őrzési idő lejártát követően a személyes adatai tartalmazó dokumentumok megsemmisítésre, illetve átadásra kerülnek a Magyar Nemzeti Levéltár részére.

   A NÉBIH a szerződésekkel kapcsolatos adatokat 8 évig megőrzi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.

   A NÉBIH a nem hatósági ügyintézéshez, hatósági feladat ellátáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, felmérés, közvélemény kutatás esetében annak elemzéséig, kiértékeléséig, nyereményjátékok esetében a sorsolást követő 1 évig kezeli. Amennyiben Ön a NÉBIH által üzemeltetett egyéb – nem hivatalos – honlapon regisztrált, úgy ezen regisztrációját bármikor törölheti, amely egyúttal hozzájárulásának visszavonását is jelenti. Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az azt megelőzően hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

   A NÉBIH az Ügyfélszolgálatának telefonvonalaira (Általános Ügyfélszolgálat, ENAR, Felügyeleti díj, Lóútlevél Iroda, ZöldSzám) beérkező hívásokról készített hangfelvételeket az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában 5 évig őrzi meg. Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az azt megelőzően hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

  • VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

   Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogokra vonatkozó kérelme alapján hozott intézkedésekről a NÉBIH indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja.

   • VII.1. személyes adatokhoz való hozzáférés joga

    Az Ön személyes adataihoz a NÉBIH kormánytisztviselői, valamint a FELIR keretében kezelt személyes adatok esetében a megyei kormányhivatalok és járási hivatalok állami tisztviselői férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

    A NÉBIH egyes adatkezelési műveleteket – szerződés alapján – adatfeldolgozó útján végez. A NÉBIH kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely garanciát nyújt az adatkezelési előírásoknak való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a NÉBIH utasításai alapján kezeli.

    A NÉBIH harmadik személy (más állami szerv, hatóság) számára személyes adatait törvényi felhatalmazás alapján az abban meghatározott mértékben adja át.

    A NÉBIH az Ön személyes adatait a 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4. szám alatti telephelyén található szervereken tárolja., a tároláshoz más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. A NÉBIH megfelelő intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatainak védelméről, különösen azok jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása ellen.

    A NÉBIH az alábbi közhiteles hatósági nyilvántartásokból megkeresésre feladatai ellátásához hozzájut adatokhoz:

    • az egyéni vállalkozók nyilvántartása,
    • a szőlőültetvény-kataszter,
    • a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartása,
    • az Országos Támogatási Monitoring Rendszer nyilvántartás,
    • az elismert ökológiai termelést ellenőrző tanúsító szervezet által vezetett, az ökológiai gazdálkodással összefüggő nyilvántartás,
    • a cégnyilvántartás,
    • az Országos Halászati Adattár,
    • az Országos Vadgazdálkodási Adattár,
    • a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartási rendszerei,
    • vállalkozók, tevékenységi helyek, illetve tevékenységek vonatkozásában jogszabályi kötelezettség alapján vezetett országos hatósági nyilvántartások.

    A NÉBIH a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból hozzáfér a FELIR-ben nyilvántartott természetes személy természetes személyazonosító adataihoz, lakcíméhez, valamint külföldön történő letelepedésére, elhalálozására vonatkozó adatokhoz.

    A NÉBIH személyes adatainak kezelése az alábbi időpontoktól kezdődik

    • az Ön FELIR-be való nyilvántartásba vétele iránti bejelentkezés, a FELIR azonosító szám megállapítása,
    • az Ön által kezdeményezett hatósági ügyintézés kezdete,
    • az Ön általi beadvány, panasz benyújtása,
    • az Ön honlapon történő regisztrációja,
    • az Ön ügyfélszolgálatra beérkező telefonhívása alapján folytatott beszélgetés kezdete.

    Ön tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről és az arra vonatkozó információkról, az alábbi tartalommal:

    • az adatkezelés célja,
    • a személyes adatok köre, kategóriái,
    • azon címzettek, amelyekkel a személyes adatokat közölték, közölni fogják,
    • adatkezelés, adattárolás időtartama, az időtartam meghatározásának szempontjai,
    • személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jogosultság,
    • a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához való jog,
    • nem az Öntől származó személyes adatok forrása,
    • az automatizált adatkezelésen alapuló döntés, ideértve a profilalkotás (alkalmazott logika és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és milyen várható következményekkel jár).

    Ön az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot kérhet, amelynek rendelkezésre bocsátása elektronikus kérelem esetén elektronikus formátumban történik, kivéve, ha Ön másként kéri.

   • VII.2. személyes adatok helyesbítéséhez való jog

    Ön bármikor kérheti pontatlan személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés célját figyelembe véve az Önre vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítését.

   • VII.3. személyes adatok törléséhez való jog

    Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését, ha

    • azon adatkezelési célból, amely alapján azokat kezelték, gyűjtötték, már nincs szükség a személyes adatokra,
    • Ön a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
    • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
    • az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték,
    • az Ön személyes adatait a NÉBIH-re alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

    Nem törölhetőek az Ön személyes adatai, ha az adatkezelés a következők céljából szükséges:

    • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
    • a személyes adatok kezelését előíró, a NÉBIH-re alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből vagy a NÉBIH-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása,
    • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, ha azt a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné,
    • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

    Az Ön nyilvánosságra hozott törlendő személyes adatai törlésének szükségességéről a NÉBIH tájékoztatja az érintett adatkezelőket, megteszi az ezzel kapcsolatban ésszerűen elvárható intézkedéseket.

   • VII.4. személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

    Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha

    • vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amíg a NÉBIH ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,
    • az adatkezelés jogellenes, és Ön nem az adatok törlését, hanem ahelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
    • az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatokra, de Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli,
    • tiltakozik az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy a NÉBIH jogos indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogos indokaival szemben.

    Az adatkezelés korlátozása esetén a NÉBIH az érintett személyes adatokat kizárólag tárolja, ezt meghaladóan azokat kezelni csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet.

   • VII.5. személyes adatok hordozhatóságához való jog

    Ön kérheti az Önre vonatkozó, a NÉBIH rendelkezésére bocsátott személyes adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő átadását, továbbá jogosult ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, illetve ezen adatkezelőnek történő közvetlen megküldését kérni, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

    A személyes adatok hordozhatóságához való jog nem illeti meg azon adatkezelés keretében, amelyet a NÉBIH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladatai végrehajtásához szükséges.

   • VII.6. személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

    Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a NÉBIH az Ön személyes adatait akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek

    • elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben,
    • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
   • VII.7. automatizált döntéshozatal

    Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy jelentés mértékben érintené, kivéve, ha a döntés:

    • az Ön és a NÉBIH közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
    • meghozatalát a NÉBIH-re alkalmazandó olyan uniós vagy nemzeti jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,
    • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

    Ön – szerződés megkötése, teljesítése érdekében szükséges, valamint hozzájáruláson alapuló döntés esetén – jogosult a NÉBIH-től emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, valamint a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

   • VII.8. adatvédelmi incidensről történő tájékoztatáshoz való jog

    Az Ön személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön személyes jogaira és szabadságaira, a NÉBIH késedelem nélkül tájékoztatja, megjelölve a következő információkat:

    • az adatvédelmi incidens jellege,
    • adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége,
    • adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,
    • adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések (adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedések).

    A NÉBIH az adatvédelmi incidensről nem nyújt tájékoztatást, ha

    • megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, amelyeket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztak, különösen amelyek hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
    • az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Ön jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a jövőben valószínűsíthetően nem valósul meg,
    • az aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, amely esetben a tájékoztatás nyilvánosan közzétett információk útján történik, vagy hasonló intézkedéssel biztosítható az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatása.
  • VIII. Adatkezelés elleni panasz

   Ön a jogellenes adatkezelés ellen panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5).

   Ön a jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő NÉBIH ellen. A peres eljárást Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FACEBOOK

 • ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Facebook oldalához kapcsolódó adatkezeléséhez

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

  • 1. Adatkezelő

   Név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

   Székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.

   Honlap: https://portal.nebih.gov.hu/

   Telefonszám: 06-1/ 336-9009

   Fax: 06-1/336-9479

   E-mail cím: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

   Képviselő:  dr. Oravecz Márton elnök

   Képviselő elérhetősége: elnok@nebih.gov.hu

  • 2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

   Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

   E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu

   levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34

   Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

  • 3. Facebook közösségi oldal

   Adatkezelő a tevékenységre vonatkozóan az alábbi linken elérhető regisztrált Facebook profillal rendelkezik:

   A Facebook közösségi oldalon megvalósított statisztikai célú adatkezelés az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Írország) közös adatkezelése. A közös adatkezelési megállapodás részleteiről a Facebook Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást. A függelék elérhető a következő linken: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

   Adatkezelő a közösségi oldalon privát üzenetben kizárólag akkor kommunikál, amennyiben Ön ott keres meg minket.

   • 3.1. Érintettek kategóriái
    • azon érintett, aki regisztrált a közösségi oldalon, és „lájkolta” az adatkezelő profiloldalát,
    • azon érintett aki a közösségi oldalon privát üzenetben felkeresi Adatkezelőt.
   • 3.2. Az adatkezelés célja

    Az adatkezelés célja a Facebook közösségi oldalon az adatkezelő tevékenységének, szolgáltatásának a megosztása, illetve népszerűsítése.

    Az érintett privát üzentben megadott adatait Adatkezelő felhasználhatja ahhoz, hogy az üzenetre választ adjon, egyebekben az Adatkezelő a közösségi oldalakon keresztül adatokat nem gyűjt, adatokat onnan nem emel ki.

   • 3.3. Az adatkezelés jogalapja

    Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a Facebook közösségi oldalon.

   • 3.4. A kezelt adatok köre
    • érintett regisztrált neve,
    • érintett felhasználó nyilvános profilképe
    • egyéb, az érintett által a közösségi oldalon megadott, megosztott nyilvános adatok
   • 3.5. A kezelt személyes adatok forrása

    A kezelt adatok forrása az érintett.

   • 3.6. Hozzájárulás visszavonása

    Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, posztját, hozzászólását törölheti. Az adatkezelés a közösségi oldalakon keresztül zajlik le, melyeket harmadik fél üzemeltet. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Önnel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

    A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

   • 3.7. Az adatkezelés időtartama
    • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
    • amennyiben üzenetváltásra kerül sor, a jelen tájékoztató 4. pontjában rögzítettek az irányadók.
   • 3.8. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái*

    A Facebook oldalon chatbot (Talk-A-Bot) kerül alkalmazására azért, hogy az érintett Facebook Messengeren keresztüli megkeresését Adatkezelő teljesítse. Ezen adatkezelésre a jelen tájékoztató 4. pontja az irányadó

    Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

    ___

    [*] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja. 

   • 3.9. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

    Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud a Facebook közösségi oldalon keresztül az Adatkezelő tevékenységéről, szolgáltatásairól tájékozódni, a Facebook Messengeren keresztül üzenetet küldeni az Adatkezelőnek.

   • 3.10. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

    Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

   • 3.11. A Facebook Ireland Ltd.-vel kötött közös adatkezelői megállapodás

    Az Oldalelemzések funkció összesített adatokat jelenít meg, amelyek segítségével átlátható, hogyan használják a Facebook oldalt az érintettek.

    A Facebook Ireland Limited („Facebook Ireland”) és az Adatkezelő közös adatkezelők az elemzési adatok kezelése tekintetében.  Az Oldalelemzések függeléke határozza meg a Facebook felelősségét és az Adatkezelő felelősségét az elemzési adatok kezelése kapcsán.

    A Facebook Ireland vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint hogy a GDPR-ben előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Facebook Ireland ezenkívül minden érintettnek elérhetővé teszi az Oldalelemzések függelékének kivonatát.

    Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezzen az elemzési adatok kezelésére, azonosítsa az oldal adatkezelőjét, és hogy betartson minden egyéb vonatkozó jogi kötelezettséget.

    A Facebook Ireland egyedüli felelőssége a személyes adatok kezelése az Oldalelemzések funkció kapcsán, kivéve az Oldalelemzések függelékének hatókörébe tartozó adatokat. Az Oldalelemzések függeléke nem biztosít az Adatkezelőnek jogot, hogy kikérje a Facebook-felhasználók személyes adatait, amelyeket a Facebook kapcsán kezel a Facebook Ireland, ideértve az oldalelemzési adatokat.

    Az Adatkezelő az adatvédelmi megkeresések teljesítése során a Facebook Ireland nevében nem járhat el, és nem adhat választ.

  • 4. Chatbot szolgáltatás a Nébih Facebook Messenger platformjához kapcsolódóan

   Az Adatkezelő  https://www.facebook.com/nebIh.hu Facebook Messenger platformjához kapcsolódóan chatbot szolgáltatást üzemeltet, amely chatbot szolgáltatás keretében az Adatkezelő ezen platformon keresztül kommunikál a felhasználóval. A chatbot beszélgetések a NÉBIH szerverein kerülnek eltárolásra.

   • 4.1. Érintettek kategóriái
    • azon érintett aki a közösségi oldalon privát üzenetben felkeresi Adatkezelőt.
   • 4.2. Az adatkezelés célja

    Az adatkezelés célja a Facebook Messenger platformon a felhasználók egyedi hozzájárulása és igénye alapján történő célzott tartalom kiszolgálás.

   • 4.3. Az adatkezelés jogalapja

    Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

   • 4.4. A kezelt adatok köre
    • App user ID – chatbothoz generált azonosító,
    • érintett regisztrált neve,
    • érintett felhasználó nyilvános profilkép URL-je
    • valamint bármely más, a végfelhasználó által megadott egyéb adat
   • 4.5. A kezelt személyes adatok forrása

    A kezelt adatok forrása az érintett.

   • 4.6. Hozzájárulás visszavonása

    Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a chat szolgáltatás ablakában, vagy akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Önnel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   • 4.7. Az adatkezelés időtartama
    • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
    • egyebekben a felhasználó első utolsó aktivitástól számított egy év (ha a végfelhasználó az első utolsó aktivitástól számított egy éven belül nem veszi ismét igénybe a chatbot szolgáltatást) után anonimizálásra kerül (ID leválasztásra kerül) majd az utolsó aktivitástól számított öt év után törlésre kerülnek a chatbot beszélgetések adatai. Az adatfeldolgozó anonimizált, azaz a végfelhasználó azonosítására már nem alkalmas módon a hivatkozott egy éves megőrzési időn túl is tárolja és felhasználja a Chatbot szolgáltatás használata során összegyűjtött adatokat azzal, hogy öt év elteltével a chatfolyam törlésre kerül.
   • 4.8. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

    Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

    Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe: a Talk-A-Bot Kft.

    Székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 5. 2. em. 1.

    E-mail: info@talkabot.net

    Al-adatfeldolgozó:

    Babud Bence
    1083 Budapest, Práter utca 73. 5.em 506.
    Nyilvántartási szám: 54811649
    Adószám: 56180095-1-42

    Harcsa Péter
    2500, Esztergom Kopácsy S. u. 40.
    Nyilvántartási szám: 18832083
    Adószám: 60175467-1-31

    IKREK Szolgáltató Betéti Társaság
    1161 Budapest, Petőfi u. 59.
    Cégjegyzékszám: 01-06-612430
    Adószám: 28689195-1-42

   • 4.9. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

    Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tudja igénybe venni a chatbot szolgáltatást.

   • 4.10. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

    Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

  • 5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

   • 5.1. Érintett tájékoztatáshoz való joga

    A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

   • 5.2. Hozzáférés joga:

    Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

    • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
    • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
    • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
    • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
    • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
    • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
    •  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
    • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

    Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.

    Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

    Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

   • 5.3. Helyesbítéshez való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

   • 5.4. Törléshez való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

   • 5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

    a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

    b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

    c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

    d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

    Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   • 5.6. Adathordozáshoz való jog:

    Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

   • 5.7. A tiltakozáshoz való jog

    Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   • 5.8. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

    Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

    Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

    Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

    a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

    b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

    A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

    Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

  • 6. Jogérvényesítési lehetőségek

   Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34., E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu

   Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  A per - az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

   A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

   Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).