ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által történő adatkezeléshez

 

I. Adatkezelő

Az Ön személyes adatait a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) kezeli:

NÉBIH képviselője: dr. Oravecz Márton elnök

elérhetősége: hivatalszervezes@nebih.gov.hu

NÉBIH adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@nebih.gov.hu

 

II. NÉBIH adatkezelésére vonatkozó jogszabályok

A NÉBIH által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

 • az általános adatvédelmi rendelet (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény,
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
 • a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény,
 • a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény,
 • a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény,
 • a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény,
 • a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény,
 • a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény,
 • a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény,
 • a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény,
 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
 • a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
 • az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény,
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.

 

III. Adatkezeléssel érintett adatok köre és az adatkezelés célja

III.1. Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszer (FELIR)

A NÉBIH az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 38/A. § (1) bekezdése alapján működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (a továbbiakban: FELIR).

személyes adat

adatkezelés célja

természetes személyazonosító adatok

Éltv. 38/A. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pont

lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, faxszám, levelezési cím)

Éltv. 38/A. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pont

adóazonosító jel, bankszámlaszám

Éltv. 38/A. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pont

Magyar Államkincstár ügyfél-azonosító szám

Éltv. 38/A. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pont

 

III.2. Elektronikus ügyintézés (E-ügyintézés)

A NÉBIH az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17a. pontja alapján elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szerv, amely elektronikus ügyintézés során szükséges az ügyfél azonosítása.

személyes adat

adatkezelés célja

ügyintézéshez szükséges azonosító adatok

2015. évi CCXXII. törvény 18. § (5)-(6) bekezdés

 

III. 3. Kérelem, beadvány, panasz benyújtása

A NÉBIH hatósági eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján folytatja le, a bejelentéseket, panaszokat – beleértve a NÉBIH ügyfélszolgálatára telefonon, valamin a Zöldszámra érkezőket, továbbá a NÉBIH navigátor alkalmazáson keresztül benyújtottakat is – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli, vizsgálja.

személyes adat

adatkezelés célja

természetes személyazonosító adatok

2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdés
2013. évi CLXV. törvény 3. § (3) bekezdés

lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, faxszám, levelezési cím)

2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdés
2013. évi CLXV. törvény 3. § (3) bekezdés

 

Amennyiben Ön nevét, elérhetőségét a bejelentés, panasz benyújtásakor nem adja meg, annak kivizsgálása mellőzhető, illetve a vizsgálat eredményéről a NÉBIH nem tudja értesíteni.

 

III.4. Iratkezelés

A NÉBIH, mint közfeladatot ellátó szerv a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján iratkezelésre kötelezett, a működése, tevékenysége során keletkezett, hozzá érkezett iratok, dokumentumok adatairól a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást vezet.

személyes adat

adatkezelés célja

természetes személy neve

1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdés
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés

lakcím, elérhetőség (e-mail, levelezési cím)

1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdés
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés

 

III.5. Regisztráció honlapon

A NÉBIH hivatalos honlapján (http://portal.nebih.gov.hu) kívül – nem hatósági tevékenységéhez kapcsolóan – több önálló honlapot, microsite-ot, valamint a web 2.0 felületet üzemeltet, kezel, amelyeken egyes szolgáltatások regisztrációt követően érhetőek el.

személyes adat

adatkezelés célja

felhasználó név

azonosítás

elérhetőség (lakcím, e-mail cím, telefonszám)

kapcsolattartás

jelszó

biztonságos belépés

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem követelmény, hogy az Ön nevét, vagy Önre utaló személyes adatot tartalmazzon. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan felhasználónevet, e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

 

III.6. NÉBIH felmérésben, közvélemény kutatásban, nyereményjátékon való részvétel

A NÉBIH működése során a tevékenységéhez kapcsolódó egyes kérdéseket érintően a lakosság széles körében felmérést végez, közvélemény kutatást folytat. Emellett a NÉBIH társadalmi szemléletformáláshoz kapcsolódó tevékenysége során (rendezvényeken, kiadványokban) nyereményjátékokat szervez.

személyes adat

adatkezelés célja

természetes személy neve

azonosítás

lakcím, elérhetőség (e-mail, levelezési cím)

kapcsolattartás

Amennyiben Ön elérhetőségét nem adja meg, a felmérés, közvélemény kutatás, valamint a nyeremény sorolás eredményéről a NÉBIH nem tudja értesíteni.

 

III. 7. Szerződéskötés

A NÉBIH a vele szerződéses jogviszonyban álló személyekre vonatkozóan – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, valamint az adózási jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében – a szerződésben megjelölt adatokról nyilvántartást vezet.

személyes adat

adatkezelés célja

természetes személyazonosító adatok

szerződéskötés, számla kiállítás

lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, levelezési cím)

kapcsolattartás

bankszámlaszám

szerződés szerinti fizetési kötelezettség teljesítése

A NÉBIH az Ön számára szolgáltatást kizárólag szerződés (megrendelés) alapján végezhet, így annak előfeltétele személyes adatainak rendelkezésre bocsátása. Ezen adatszolgáltatás elmulasztása esetén a NÉBIH az Ön által igényelt szolgáltatást nem végzi el.

III.8. Hangfelvételek

A NÉBIH Ügyfélszolgálatának telefonvonalaira (Általános Ügyfélszolgálat, ENAR, Felügyeleti díj, Lóútlevél Iroda, ZöldSzám) beérkező hívásokat hangfelvétellel rögzíti.

A NÉBIH a hangfelvétel készítéséről a hívást kezdeményezőt minden esetben a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatja. 

Ön a hangrögzítéshez önkéntes hozzájárulását adja azzal, hogy a tájékoztató meghallgatását követően nem bontja a hívást.

 

IV. Cookie-k használata

A NÉBIH honlapja a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat (sütiket) használ:

 • feltétlenül szükséges, munkamenet (session cookies) sütik, amelyek a honlap megfelelő működését biztosítják és a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartanak,
 • használatot elősegítő (user-centric cookies) sütik, amelyek lehetőséget biztosítanak a felhasználó választásainak megjegyzésére, a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele céljából,
 • teljesítményt biztosító (user interface customization cookies, google analytics) sütik, amelyek lehetővé teszik az azzal kapcsolatos információgyűjtést, hogyan használják látogatók a weboldalunkat, azonban nem tudják személy szerint beazonosítani a látogatót,
 • böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító (user-input cookies) sütik, amelyek a böngészéshez használt eszközt és böngészőt jelölő egyedi azonosító létrehozásáért és tárolásáért felelősek és a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartanak,
 • harmadik féltől származó süti, a Facebook által használt cookie.

Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön személyes adatai a NÉBIH kezelésébe kerülhetnek, mivel az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies, azaz sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben.

Ön a cookie-kat a böngészőjében kikapcsolhatja, ezzel azonban sok olyan funkciót elveszíthet, amely a weboldal megfelelő használatához szükséges. További információt a cookie-kra vonatkozóan a www.aboutcookies.org weboldal tartalmaz, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

 

V. Adatkezelés jogalapja

A NÉBIH a FELIR, valamint a hatósági ügyintézés (elektronikus ügyintézés, kérelem, panasz, beadvány benyújtása, iratkezelés) keretében történő adatkezelést közfeladatai végrehajtása érdekében, törvényi felhatalmazás alapján, az abban megjelölt cél érdekében, az ott meghatározott keretek között végzi. A NÉBIH-hel kötött szerződés esetében az adatkezelés annak teljesítéséhez szükséges. Egyéb esetekben a NÉBIH általi adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön nem saját személyes adatait adja meg, az Ön kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

VI. Adatkezelés időtartama

A NÉBIH a FELIR keretében kezelt adatokat a FELIR azonosító törlését követően 10 évig megőrzi, ezt követően az adatokat törli.

A NÉBIH a hatósági ügyintézés során az Ön személyes adatait az irattározásra vonatkozó jogszabályok, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára által jóváhagyott Iratkezelési Szabályzatban (Iratkezelési Tervben) meghatározott időtartamig őrzi. Az őrzési idő lejártát követően a személyes adatai tartalmazó dokumentumok megsemmisítésre, illetve átadásra kerülnek a Magyar Nemzeti Levéltár részére.

A NÉBIH a szerződésekkel kapcsolatos adatokat 8 évig megőrzi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.

A NÉBIH a nem hatósági ügyintézéshez, hatósági feladat ellátáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, felmérés, közvélemény kutatás esetében annak elemzéséig, kiértékeléséig, nyereményjátékok esetében a sorsolást követő 1 évig kezeli. Amennyiben Ön a NÉBIH által üzemeltetett egyéb – nem hivatalos – honlapon regisztrált, úgy ezen regisztrációját bármikor törölheti, amely egyúttal hozzájárulásának visszavonását is jelenti. Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az azt megelőzően hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

A NÉBIH az Ügyfélszolgálatának telefonvonalaira (Általános Ügyfélszolgálat, ENAR, Felügyeleti díj, Lóútlevél Iroda, ZöldSzám) beérkező hívásokról készített hangfelvételeket az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában 5 évig őrzi meg. Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az azt megelőzően hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogokra vonatkozó kérelme alapján hozott intézkedésekről a NÉBIH indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja.

 

VII.1. személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Az Ön személyes adataihoz a NÉBIH kormánytisztviselői, valamint a FELIR keretében kezelt személyes adatok esetében a megyei kormányhivatalok és járási hivatalok állami tisztviselői férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

A NÉBIH egyes adatkezelési műveleteket – szerződés alapján – adatfeldolgozó útján végez. A NÉBIH kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely garanciát nyújt az adatkezelési előírásoknak való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a NÉBIH utasításai alapján kezeli.

A NÉBIH harmadik személy (más állami szerv, hatóság) számára személyes adatait törvényi felhatalmazás alapján az abban meghatározott mértékben adja át.

A NÉBIH az Ön személyes adatait a 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4. szám alatti telephelyén található szervereken tárolja., a tároláshoz más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. A NÉBIH megfelelő intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatainak védelméről, különösen azok jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása ellen.

A NÉBIH az alábbi közhiteles hatósági nyilvántartásokból megkeresésre feladatai ellátásához hozzájut adatokhoz:

 • az egyéni vállalkozók nyilvántartása,
 • a szőlőültetvény-kataszter,
 • a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartása,
 • az Országos Támogatási Monitoring Rendszer nyilvántartás,
 • az elismert ökológiai termelést ellenőrző tanúsító szervezet által vezetett, az ökológiai gazdálkodással összefüggő nyilvántartás,
 • a cégnyilvántartás,
 • az Országos Halászati Adattár,
 • az Országos Vadgazdálkodási Adattár,
 • a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartási rendszerei,
 • vállalkozók, tevékenységi helyek, illetve tevékenységek vonatkozásában jogszabályi kötelezettség alapján vezetett országos hatósági nyilvántartások.

A NÉBIH a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból hozzáfér a FELIR-ben nyilvántartott természetes személy természetes személyazonosító adataihoz, lakcíméhez, valamint külföldön történő letelepedésére, elhalálozására vonatkozó adatokhoz.

A NÉBIH személyes adatainak kezelése az alábbi időpontoktól kezdődik

 • az Ön FELIR-be való nyilvántartásba vétele iránti bejelentkezés, a FELIR azonosító szám megállapítása,
 • az Ön által kezdeményezett hatósági ügyintézés kezdete,
 • az Ön általi beadvány, panasz benyújtása,
 • az Ön honlapon történő regisztrációja,
 • az Ön ügyfélszolgálatra beérkező telefonhívása alapján folytatott beszélgetés kezdete.

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről és az arra vonatkozó információkról, az alábbi tartalommal:

 • az adatkezelés célja,
 • a személyes adatok köre, kategóriái,
 • azon címzettek, amelyekkel a személyes adatokat közölték, közölni fogják,
 • adatkezelés, adattárolás időtartama, az időtartam meghatározásának szempontjai,
 • személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jogosultság,
 • a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához való jog,
 • nem az Öntől származó személyes adatok forrása,
 • az automatizált adatkezelésen alapuló döntés, ideértve a profilalkotás (alkalmazott logika és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és milyen várható következményekkel jár).

Ön az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot kérhet, amelynek rendelkezésre bocsátása elektronikus kérelem esetén elektronikus formátumban történik, kivéve, ha Ön másként kéri.

 

VII.2. személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön bármikor kérheti pontatlan személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés célját figyelembe véve az Önre vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

VII.3. személyes adatok törléséhez való jog

Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését, ha

 • azon adatkezelési célból, amely alapján azokat kezelték, gyűjtötték, már nincs szükség a személyes adatokra,
 • Ön a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték,
 • az Ön személyes adatait a NÉBIH-re alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Nem törölhetőek az Ön személyes adatai, ha az adatkezelés a következők céljából szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
 • a személyes adatok kezelését előíró, a NÉBIH-re alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből vagy a NÉBIH-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása,
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, ha azt a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné,
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

Az Ön nyilvánosságra hozott törlendő személyes adatai törlésének szükségességéről a NÉBIH tájékoztatja az érintett adatkezelőket, megteszi az ezzel kapcsolatban ésszerűen elvárható intézkedéseket.

 

VII.4. személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amíg a NÉBIH ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön nem az adatok törlését, hanem ahelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatokra, de Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli,
 • tiltakozik az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy a NÉBIH jogos indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén a NÉBIH az érintett személyes adatokat kizárólag tárolja, ezt meghaladóan azokat kezelni csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet.

 

VII.5. személyes adatok hordozhatóságához való jog

Ön kérheti az Önre vonatkozó, a NÉBIH rendelkezésére bocsátott személyes adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő átadását, továbbá jogosult ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, illetve ezen adatkezelőnek történő közvetlen megküldését kérni, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A személyes adatok hordozhatóságához való jog nem illeti meg azon adatkezelés keretében, amelyet a NÉBIH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladatai végrehajtásához szükséges.

 

VII.6. személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a NÉBIH az Ön személyes adatait akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek

 • elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

VII.7. automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy jelentés mértékben érintené, kivéve, ha a döntés:

 • az Ön és a NÉBIH közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • meghozatalát a NÉBIH-re alkalmazandó olyan uniós vagy nemzeti jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ön – szerződés megkötése, teljesítése érdekében szükséges, valamint hozzájáruláson alapuló döntés esetén – jogosult a NÉBIH-től emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, valamint a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

 

VII.8. adatvédelmi incidensről történő tájékoztatáshoz való jog

Az Ön személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön személyes jogaira és szabadságaira, a NÉBIH késedelem nélkül tájékoztatja, megjelölve a következő információkat:

 • az adatvédelmi incidens jellege,
 • adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége,
 • adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,
 • adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések (adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedések).

A NÉBIH az adatvédelmi incidensről nem nyújt tájékoztatást, ha

 • megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, amelyeket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztak, különösen amelyek hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
 • az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Ön jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a jövőben valószínűsíthetően nem valósul meg,
 • az aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, amely esetben a tájékoztatás nyilvánosan közzétett információk útján történik, vagy hasonló intézkedéssel biztosítható az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatása.

 

VIII. Adatkezelés elleni panasz

Ön a jogellenes adatkezelés ellen panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5).

Ön a jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő NÉBIH ellen. A peres eljárást Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

 

Kapcsolódó anyagok:
Az adatkezelési tájékoztató letölthető formában (pdf)
Information on Data Processing (pdf)