null Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal beszerzési, közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal beszerzési, közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó adatkezelésekhez

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

 1. Adatkezelő

Név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.

Honlap: https://portal.nebih.gov.hu/

Telefonszám: 06-1/ 336-9009

Fax: 06-1/336-9479

E-mail cím: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Képviselő: dr. Nemes Imre elnök

Képviselő elérhetősége:elnok@nebih.gov.hu

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu

Levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120.

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

 1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közbeszerzési eljárásai során érdeklődő gazdasági szereplőknek az egységes elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztüli regisztrálási lehetőség biztosítása

 1. Érintettek kategóriái

Az Adatkezelő közbeszerzési eljárása kapcsán érdeklődő gazdasági szereplő regisztráló kapcsolattartója.

 1. Kezelt adatok célja és köre

Az adatkezelés célja az Adatkezelő feladatainak és hatásköreinek eredményes ellátásához, illetve gyakorlásához szükséges források és infrastruktúra biztosítása, valamint az Adatkezelő által ellátott közfeladatokkal és a működési feltételeinek biztosításával összefüggésben az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó közbeszerzési eljárás során szerződés létrehozása jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően. Érdeklődőnek az EKR-en keresztüli regisztrálási lehetőségének és a közbeszerzési dokumentumok elérhetőségének biztosítása.

Az EKR-ben történő regisztrációt és használatot a jogszabály kötelezővé teszi, amelyen keresztül az Érdeklődő érdeklődését tudja kifejezni az Adatkezelő által kiírt közbeszerzés iránt, továbbá részvételi jelentkezést, illetve ajánlatot tud benyújtani.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok célja

Regisztráló érintett neve

Azonosítás, közbeszerzési dokumentumok elérhetőségének biztosítása

Regisztráló érintett e-mail címe

Azonosítás, közbeszerzési dokumentumok elérhetőségének biztosítása

Regisztráló érintett telefonszáma

Azonosítás, közbeszerzési dokumentumok elérhetőségének biztosítása

 1. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, illetve az Adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 1. §-ára, 24. §-ára, 25. §-ára, 27. §-ára és 32. §-ára, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 11.§ (5) bekezdésére.

 1.  A kezelt személyes adatok forrása

Az EKR-ben regisztráló Érintett személy,aki az érdeklődő gazdasági szereplő képviseletében vagy érdekében eljárva a közbeszerzési eljárásról kíván érdeklődni az EKR-en keresztül.

 1. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek, a személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[1]

Az Ön adataihoz a Nébih megfelelő Igazgatósága munkatársai férnek.

Adatkezelő félévente jelentést küldd a Miniszterelnökségnek jogszabályi kötelezettsége alapján.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, Állami Számvevőszék – számára.

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában
 • hivatalos közbeszerzési tanácsadó
 • bíráló bizottság tagjai

 1. A személyes adatok tárolásának ideje

Az egyes célokhoz kapcsolódó iratokat az Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények[2] szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az Adatkezelő a szerződésben szereplő személyes adatokat a közbeszerzési eljárás lezárásától számított 5 évig őrzi meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 46. § (2) bekezdésének előírása szerint. Európai Uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén a pályázatban rögzített megőrzési idő az irányadó. Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével az Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az Adatkezelőnél megszűnik.

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. A szükséges adatok megadása nélkül Ön nem tud regisztrálni az EKR-be, és nem tud ezen módon a közbeszerzési eljárás kapcsán érdeklődni.

 1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. A szerződéskötést megelőző beszerzési/közbeszerzési eljárásban ajánlattétel során az Érintett, mint ajánlattevő által megadott személyes adatok kezelése

 1. Érintettek kategóriái

Az Adatkezelő részére a működési feltételeinek biztosításával összefüggő szerződések megkötése érdekében ajánlatot benyújtó személyek.

 1. Kezelt adatok célja és köre

Az adatkezelés célja az Adatkezelő feladatainak és hatásköreinek eredményes ellátásához, illetve gyakorlásához szükséges források és infrastruktúra biztosítása, valamint az Adatkezelő által ellátott közfeladatokkal és a működési feltételeinek biztosításával összefüggésben az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződések előkészítése, benyújtott ajánlatok elbírálása.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok célja

Érintett neve

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Érintett születési helye, ideje

Azonosítás

Érintett anyja neve

Azonosítás

Érintett lakcíme/székhelye

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Érintett telefonszáma

Kapcsolattartás

Érintett adóazonosító jele/adószáma

Számlázáshoz szükséges információ

 1. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, illetve az Adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 1. §-ára, 24. §-ára, 25. §-ára, 27. §-ára és 32. §-ára, valamint aa közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62-67. § foglaltakra.

 1.  A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelő részére ajánlatot adó Érintett személy. 

 1. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek, a személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[3]

Az Ön adataihoz a Nébih megfelelő Igazgatósága munkatársai férnek.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, Állami Számvevőszék – számára.

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában
 • hivatalos közbeszerzési tanácsadó
 • bíráló bizottság tagjai

 1. A személyes adatok tárolásának ideje

Az egyes célokhoz kapcsolódó iratokat az Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények[4] szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az Adatkezelő a szerződésben szereplő személyes adatokat a közbeszerzési eljárás lezárásától számított 5 évig őrzi meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 46. § (2) bekezdésének előírása szerint. Európai Uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén a pályázatban rögzített megőrzési idő az irányadó. Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével az Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az Adatkezelőnél megszűnik.

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése kezel, a szerződés létrejötte szempontjából kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes az ajánlattevő ajánlatát elbírálni, és a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy az ajánlatot érvényes ajánlatként nem tudjuk befogadni.

 1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. A szerződéskötést megelőző beszerzési vagy közbeszerzései eljárásban az részvételre jelentkezés vagy ajánlattétel során csatolt referenciaigazolást kiállító természetes személyre és a referenciaszemélyként megjelölt természetes személyre vonatkozó személyes adatok kezelése

 1. Érintettek kategóriái

Az Adatkezelő részére a működési feltételeinek biztosításával összefüggő szerződések megkötése érdekében ajánlatot benyújtók által az ajánlatban csatolt referenciaigazolást kiállító és referenciaszemélyként megjelölt természetes személyek, akiknek személyes adatát az ajánlattevő az ajánlattételi vagy részvételi dokumentációban megadja.

Az a természetes személy, aki a Részvételre jelentkező/Ajánlattevő alkalmasságának igazolására felhasznált referenciaigazolást kiállította/aláírta, illetve a referenciaigazolásban vagy referencianyilatkozatban referenciaszemélyként, azaz olyan kapcsolattartóként került megjelölésre, akitől Adatkezelő információt kérhet a referencia tartalmáról.

 1. Kezelt adatok célja és köre

Az adatkezelés célja az Adatkezelő feladatainak és hatásköreinek eredményes ellátásához, illetve gyakorlásához szükséges források és infrastruktúra biztosítása, valamint az Adatkezelő által ellátott közfeladatokkal és a működési feltételeinek biztosításával összefüggésben az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződések előkészítése, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott bírálati eljárás és értékelés lefolytatása.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok célja

Referenciaigazolást kiállító neve

Azonosítás, bírálati eljárás, értékelés lefolytatása

Referenciaszemély (kapcsolattartóként megjelölt személy) neve

Azonosítás, kapcsolatfelvétel a bírálati eljárás, értékelés lefolytatásához

Referenciaszemély telefonszáma

Kapcsolatfelvétel a bírálati eljárás, értékelés lefolytatásához

Referenciaszemély (kapcsolattartóként megjelölt személy) e-mail elérhetőség

Kapcsolatfelvétel a bírálati eljárás, értékelés lefolytatásához

 1. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, illetve az Adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 1. §-ára, 24. §-ára, 25. §-ára, 27. §-ára és 32. §-ára, a Kbt. 65. § (1) bekezdésére, a 69. § (13) bekezdésére, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (2)-(3) bekezdésére.

 1.  A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelő részére ajánlatot adó vagy részvételre jelentkező.

 1. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek, a személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[5]

Az Ön adataihoz a Nébih illetékes Igazgatóságának munkatársai férnek.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság, Állami Számvevőszék – számára.

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában
 • hivatalos közbeszerzési tanácsadó
 • bíráló bizottság tagjai

 1. A személyes adatok tárolásának ideje

Az egyes célokhoz kapcsolódó iratokat az Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények[6] szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az Adatkezelő a szerződésben szereplő személyes adatokat a közbeszerzési eljárás lezárásától számított 5 évig őrzi meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 46. § (2) bekezdésének előírása szerint.  Európai Uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén a pályázatban rögzített megőrzési idő az irányadó Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével az Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az Adatkezelőnél megszűnik.

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése kezel, a szerződés létrejötte szempontjából kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes az ajánlattevő ajánlatát elbírálni, és a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy az ajánlatot érvényes ajánlatként nem tudjuk befogadni.

 1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. A szerződéskötést megelőző beszerzési vagy közbeszerzései eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő által megjelölt szakemberek személyes adatainak kezelése

 1. Érintettek kategóriái

Az Adatkezelő részére a működési feltételeinek biztosításával összefüggő szerződések megkötése érdekében beszerzési vagy közbeszerzési eljárás során részvételre jelentkező vagy ajánlattevő által az ajánlatban szakemberként megjelölt természetes személyek, akiknek személyes adatát az ajánlattevő az ajánlattételi vagy részvételi dokumentációban megadja.

Az a természetes személy, akit a Részvételre jelentkező/Ajánlattevő jelölt meg alkalmassági követelménynek való megfelelése érdekében vagy érvényességi követelménynek való megfelelése érdekében vagy közreműködőként/alvállalkozóként vagy az Ajánlattevő jelölt meg értékelési szempontra tett megajánlásként.

 1. Kezelt adatok célja és köre

Az adatkezelés célja az Adatkezelő feladatainak és hatásköreinek eredményes ellátásához, illetve gyakorlásához szükséges források és infrastruktúra biztosítása, valamint az Adatkezelő által ellátott közfeladatokkal és a működési feltételeinek biztosításával összefüggésben az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződések előkészítése, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott bírálati eljárás és értékelés lefolytatása.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok célja

Érintett neve

Azonosítás, bírálati eljárás, értékelés lefolytatása

Érintett születési ideje

Bírálati eljárás, értékelés lefolytatása

Érintett iskolai végzettsége, képzettsége

Bírálati eljárás, értékelés lefolytatása

Érintett iskolai végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolata

Bírálati eljárás, értékelés lefolytatása

Érintett kamarai száma

Bírálati eljárás, értékelés lefolytatása

Érintett szakmai tapasztalata

Bírálati eljárás, értékelés lefolytatása

 1. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, illetve az Adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 1. §-ára, 24. §-ára, 25. §-ára, 27. §-ára és 32. §-ára, a Kbt. 65. § (1) –(2) bekezdésére, a 69. §-ra, a 76. § (3) bekezdés b) pontjára, a 79. § (1)-(2) bekezdésére, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)  Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés f) pontjára, a (2) bekezdés b) és e) pontjára, a (3) bekezdés b) és f) pontjára, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) kormányrendelet 8. §-ára, 9. § (2) bekezdés b) pontjára és a 12. §-ára, és 21. §-ára.

 1.  A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelő részére ajánlatot adó vagy részvételre jelentkező.

 1. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek, a személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[7]

Az Ön adataihoz a Nébih megfelelő Igazgatósága munkatársai  férnek.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság, Állami Számvevőszék – számára.

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában
 • hivatalos közbeszerzési tanácsadó
 • bíráló bizottság tagjai

 1. A személyes adatok tárolásának ideje

Az egyes célokhoz kapcsolódó iratokat az Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények[8] szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az Adatkezelő a szerződésben szereplő személyes adatokat a közbeszerzési eljárás lezárásától számított 5 évig őrzi meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 46. § (2) bekezdésének előírása szerint. Európai Uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén a pályázatban rögzített megőrzési idő az irányadó Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével az Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az Adatkezelőnél megszűnik.

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése kezel, a szerződés létrejötte szempontjából kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes az ajánlattevő ajánlatát elbírálni, és a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy az ajánlatot érvényes ajánlatként nem tudjuk befogadni.

 1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. A szerződéskötést megelőző beszerzési vagy közbeszerzései eljárás során létrejött szerződésekben kezelt személyes adatok és a szerződéses kapcsolattartók, valamint az átláthatósági nyilatkozatban rögzített személyes adatok kezelése

A szerződéskötést megelőző beszerzési vagy közbeszerzései eljárás során létrejött szerződésekben kezelt személyes adatok és a szerződéses kapcsolattartók, valamint az átláthatósági nyilatkozatban rögzített személyes adatok kezelése vonatkozásában Adatkezelő https://portal.nebih.gov.hu/-/adatkezelesi-tajekoztato-a-nemzeti-elelmiszerlanc-biztonsagi-hivatal-kozbeszerzesi-mukodesi-felteteleinek-biztositasaval-osszefuggo-szerzodesekhez alatt megtalálható adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

A közbeszerzési eljárás során létrejött szerződések közzétételre kerülnek az EKR rendszerben és a Közbeszerzési Döntőbizottság által üzemeltetett CORE rendszerben.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Érintett tájékoztatáshoz való joga

A jelen adatkezelési tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

 1. Hozzáférés joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáró,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 •  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja, első alkalommal díjmentesen.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 1. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Adatkezelő közérdekű, illetve az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Érintett adathordozhatósághoz való joga:

A jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelések tekintetében az érintettet – figyelemmel azok jogalapjára –nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

 1. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120., E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).


[1]A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[2] A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

[3]A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[4] A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

[5]A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[6] A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

[7]A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[8] A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.