null Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által szervezett gyermektáborokhoz kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által szervezett gyermektáborokhoz kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

 1. Adatkezelő

Név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.

Honlap: https://portal.nebih.gov.hu/ Telefonszám: 06-1/ 336-9009

Fax: 06-1/336-9479

E-mail cím: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu Képviselő: dr. Nemes Imre elnök

Képviselő elérhetősége: elnok@nebih.gov.hu

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft. E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu

Levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120.

Telefonos elérhetősége: +36-30-330-3236

 1. Adatkezelő által szervezett gyermektáborokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő gyermekek részére nyári napközis tábort szervez.

  1. Érintettek kategóriái

Adatkezelő által szervezett gyermektáborban résztvevő gyermekek és törvényes képviselőik.

  1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő által szervezett gyermektáborban való részvétel, a gyermektáborra vonatkozóan létrejött szerződés és teljesítése, a teljesítéshez szükséges kommunikáció, kapcsolattartás biztosítása.

  1. Az adatkezelés jogalapja
   • a részt vevő gyermekekre vonatkozó adatok vonatkozásában GDPR 6. cikk

(1)    bekezdés    a)    pontja    alapján    érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása

   • a törvényes képviselő adatai vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés

b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,

 

amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

   • a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)
   • egészségügyi adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása.

  1. A kezelt adatok köre és célja

kezelt adatok

adatkezelés célja

Táborozó gyermek neve

Jelentkező azonosítása

Táborozó gyermek születési helye, ideje

Jelentkező azonosítása

Táborozó gyermek TAJ száma

Jelentkező egészségügyi ellátásának igénybevételéhez

Táborozó gyermekhez kapcsolódó további releváns adatok (allergia, ételintolerancia, szedett gyógyszerek stb.)

Jelentkező biztonságos táborozásának, megfelelő körülményeinek biztosítása érdekében

Törvényes képviselő neve

azonosítás

Törvényes képviselő lakcíme

azonosítás

Törvényes képviselő e-mail címe

Információ csere, kapcsolattartás

Törvényes képviselő telefonszáma

Információ csere, kapcsolattartás

Törvényes képviselő bankszámlaszáma

Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése

Másik törvényes képviselő, más hozzátartozó neve

Információ csere, kapcsolattartás, vészhelyzeti értesítés

Másik törvényes képviselő, más hozzátartozó telefonszáma

Információ csere, kapcsolattartás, vészhelyzeti értesítés

a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. számú mellékletben megjelölt egyéb adat

táboroztatással                                      összefüggő                                      feladatok ellátása, a táborban résztvevő gyermek

igényének megfelelő körülmény, ellátás biztosítása

  1. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása a rendezvényre jelentkező gyermek törvényes képviselője.

  1. Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

  1. Az adatkezelés időtartama
   • a hozzájárulás jogalappal kezelt adatok vonatkozásában az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
   • a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje, amely a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján.

                                                                                                           

  1. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[1] Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó        hatóság                               és                 szabálysértési   hatóság,                              Nemzeti                 Adatvédelmi      és Információszabadság Hatóság – számára.

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk megkötni, illetve teljesíteni, így gyermeke nem tud részt venni a táborban.

  1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  1. Érintett tájékoztatáshoz való joga

A jelen adatkezelési tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

  1. Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
   • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
   • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
   • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
   • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
   • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

  1. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  1. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  1. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120., E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).