null Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal foglalkoztatási jogviszony létesítésének előkészítéséhez, illetve kezdeményezéséhez, kiválasztási eljáráshoz, önéletrajzok/álláspályázatok adatainak kezeléséhez kapcsolódó adatkezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal foglalkoztatási jogviszony létesítésének előkészítéséhez, illetve kezdeményezéséhez, kiválasztási eljáráshoz, önéletrajzok/álláspályázatok adatainak kezeléséhez kapcsolódó adatkezeléséhez

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

 1. Adatkezelő

Név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Honlap: https://portal.nebih.gov.hu/

Telefonszám: 06-1/ 336-9009

Fax: 06-1/336-9479

E-mail cím: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Képviselő: dr. Nemes Imre elnök

Képviselő elérhetősége: elnok@nebih.gov.hu

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu

Levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120.

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

 1. Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése feltételeinek ellenőrzése, beérkezett álláspályázatokhoz, önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő által meghirdetett kormányzati szolgálati jogviszonyra jelentkező érintettek álláspályázatukat, önéletrajzukat elektronikusan küldhetik meg az Adatkezelő részére.

  1. Érintettek kategóriái

Az Adatkezelő álláshirdetésére jelentkező magánszemély érintettek.

  1. Az adatkezelés célja

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítés feltételeinek ellenőrzése a beérkezett álláspályázatok, önéletrajzok alapján, továbbá felvételi, kiválasztási eljárás, állásinterjú lefolytatása.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az adatkezelés a Hatóságra ruházott közérdekű, illetve közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XII. 23.) AM utasítás 1. §, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit) 36. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 82-83 § rendelkezéseire, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 6-10. §-ra továbbá figyelemmel az Infotv. 5. § (7) bekezdésére tekintettel is.

  1. A kezelt adatok köre

  • érintett neve
  • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz adatai, az önéletrajz mellékleteinek adatai
  • továbbá az adott munkakör betöltése kapcsán a kinevezés feltételeinek ellenőrzéséhez szükséges adatok, a Kit. 82. §-ra figyelemmel.  

  1. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása az érintett.

  1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat tartalmazó önéletrajzokat, illetve az azok mellékleteként benyújtott dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények[1] szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével az Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az Adatkezelőnél megszűnik.

A fentiektől eltérve a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott kötelező adatköröket, valamint az önéletrajzhoz csatolandó, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket, illetve egyéb kiegészítő információkra vonatkozó adatokat a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint a foglalkoztatási jogviszony létesítésének elmaradása esetén az ezzel kapcsolatos döntést követő nyolc napon belül vissza kell adni a jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat az érintettnek.

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése és fennállása esetén a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó adatkezelési tájékoztató az irányadó.

  1. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[2]

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő az érintett pályázatával nem tud érdemben foglalkozni.

  1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése és az alkalmazási feltételek megvalósulásának vizsgálata, beérkezett álláspályázatokhoz, önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő által meghirdetett munkaviszonyra jelentkező érintettek álláspályázatukat, önéletrajzukat elektronikusan küldhetik meg az Adatkezelő részére.

  1. Érintettek kategóriái

Adatkezelő álláshirdetésére jelentkező magánszemély érintettek.

  1. Az adatkezelés célja

Munkaviszony létesítés feltételeinek ellenőrzése a beérkezett álláspályázatok, önéletrajzok alapján, továbbá felvételi eljárás, állásinterjú lefolytatása.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű, illetve közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XII. 23.) AM utasítás 1- §, a Kit. 54. § (1) bekezdése, a Kit 278-279 §, továbbá figyelemmel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés és h) valamint – az Infotv. 5. § (7) bekezdésére tekintettel.

  1. A kezelt adatok köre

  • érintett neve
  • önéletrajzban/álláspályázatban megjelölt egyéb személyes adatok
  • továbbá az adott munkakör betöltése kapcsán a szerződéskötés feltételeinek ellenőrzéséhez szükséges adatok a Kit. 278- 279. §-ra figyelemmel.

  1. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása az érintett.

  1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat tartalmazó önéletrajzokat, illetve az azok mellékleteként benyújtott dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények[3] szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével az Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az Adatkezelőnél megszűnik.

A fentiektől eltérve a Kit. 278- 279. §-ban és 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott kötelező adatköröket, valamint az önéletrajzhoz csatolandó, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket, illetve egyéb kiegészítő információkra vonatkozó adatokat a jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – a jogviszony létesítése és fennállása esetén – kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli.

  1. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[4]

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő az érintett pályázatával nem tud érdemben foglalkozni.

  1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. Beérkezett álláspályázatokhoz kapcsolódó önéletrajzok további tárolásához kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő által meghirdetett vagy munkaviszonyra jelentkező érintettek önéletrajzukat elektronikusan küldhetik meg az Adatkezelő részére. Amennyiben az adott vagy munkaviszonyra az érintett nem kerül kiválasztásra, az érintett hozzájárulása alapján az önéletrajzát Adatkezelő a meghirdetett vagy munkaviszonyra vonatkozó döntés meghozatalától számított 1 évig adatbázisában tovább őrzi.

5.1 Érintettek kategóriái

Adatkezelő kormányzati szolgálati jogviszonyra vagy munkaviszonyra jelentkező magánszemély érintettek.

  1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelőnél később felmerülő munkakör megüresedés esetén későbbi kormányzati szolgálati jogviszony vagy munkaviszony létesítése céljából, megfelelő pozíció megnyílásakor az érintettel a kapcsolat felvétele.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez, amely hozzájárulást az érintett külön nyilatkozatban ad meg.  

  1. A kezelt adatok köre

  • érintett neve
  • önéletrajzban/ álláspályázatban megjelölt egyéb személyes adatok.

  1. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása az érintett.

  1. Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja akként, hogy az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken akár postai, akár elektronikus úton jelzi a hozzájárulás visszavonását. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. Az adatkezelés időtartama

  • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
  • a meghirdetett munkaviszonyra vonatkozó döntés meghozatalától számított 1 év.

  1. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[5]

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő az érintett részére későbbi munkakör megnyílása esetén nem tudja a kapcsolatot felvenni az érintettel.

  1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Érintett tájékoztatáshoz való joga

A jelen adatkezelési tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

 1. Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  •  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
  • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 1. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Adathordozáshoz való jog

Az érintett az 5. pont szerinti adatkezelés esetében jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A 3. és 4. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel annak jogalapjára – nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az 5. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel annak jogalapjára – nem illeti meg a tiltakozáshoz való jog.

 1. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120., E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  A per –az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).


[1]  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.  

[2] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja. 

[3]  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.  

[4] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja. 

[5] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.