null Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé az energia-ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitele bejelentési kötelezettséghez kapcsolódó adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé az energia-ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitele bejelentési kötelezettséghez kapcsolódó adatkezeléshez

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő, Nébih) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

1.    Adatkezelő

Név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.

Honlap: https://portal.nebih.gov.hu/

Telefonszám: 06-1/ 336-9009

Fax: 06-1/336-9479

E-mail cím: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Képviselő: dr. Nemes Imre elnök

Képviselő elérhetősége: elnok@nebih.hu

2.    Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu

Levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120.

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

3. BEJELENTŐK vonatkozásában, az energia-ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelének bejelentési kötelezettséghez kapcsolódó adatkezelés

Magyarország energiaellátás-biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, jogszabályban meghatározott, faalapú nyersanyag vagy termék külföldre történő értékesítése, kivitele bejelentési kötelezettséggel bír az Adatkezelő felé. A bejelentést az Adatkezelő honlapján erre a célra létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton kell megtenni.

3.1    Érintettek kategóriái

Az Adatkezelő felé bejelentést tevő természetes személy, egyéni vállalkozó.

  1.    Kezelt adatok köre

 • természetes személyazonosító adatok (viselt név, születési név, születési hely és idő)
 • magyarországi lakcímadat (vagy magyarországi lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási hely),
 • EUTR technikai azonosító szám,
 • állampolgárság,
 • elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség,
 • fizetési számlaszám.

  1.    Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja Magyarország energiaellátás-biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, jogszabályban meghatározott, faalapú nyersanyag vagy termék külföldre történő értékesítése, kivitele bejelentése.

3.4    Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy közérdekű feladatainak végrehajtása érdekében szükséges, tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

  1. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása az érintett.

3.5    A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatot más címzettnek.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.-t (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok ellátása vonatkozásában.

3.6    A személyes adatok tárolásának ideje

A bejelentések beérkezését követő 5 évig.

3.7    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Tájékoztatjuk, hogy az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet értelmében, a jogszabályban foglalt esetkörben Ön köteles az adatszolgáltatást megtenni. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően, ha a bejelentő nem tesz eleget a 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, vagy az 1. § (8) bekezdésében foglaltakat megsérti, a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság a bejelentő terhére a be nem jelentett vagy a visszaigazolással nem rendelkező tűzifa általános forgalmi adó nélküli piaci értékének negyven százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.

3.8    Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. CÍMZETTEK (ahova/aki részére a faalapú nyersanyagok, termékek értékesítésre kerülnek) vonatkozásában, az energia-ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelének bejelentési kötelezettséghez kapcsolódó adatkezelés

Magyarország energiaellátás-biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, jogszabályban meghatározott, faalapú nyersanyag vagy termék külföldre történő értékesítése, kivitele bejelentési kötelezettséggel bír az Adatkezelő felé. A bejelentést az Adatkezelő honlapján erre a célra létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton kell megtenni. A formanyomtatvány címzettre vonatkozóan is tartalmaz személyes adatokat, melyek megadásáról, bejelentéséről a jogszabály szintén rendelkezik.

  1. Érintettek kategóriái

A címzett, mint érintett, ahova/aki részére a faalapú nyersanyagok, termékek értékesítésre  kerülnek.

  1. Kezelt adatok köre

 • név,
 • cím.

  1.    Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja Magyarország energiaellátás-biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, jogszabályban meghatározott, faalapú nyersanyag vagy termék külföldre történő értékesítése, kivitele során, annak a ténynek a tisztázása, hogy a nevezett nyersanyagok, termékek pontosan kihez, hova kerülnek.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy közérdekű feladatainak végrehajtása érdekében szükséges, tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

  1. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adat forrása a jogszabály szerinti bejelentési kötelezettségét teljesítő természetes vagy jogi személy, aki a jogszabályban meghatározott adattartalommal, formanyomtatvány formájában közli az Adatkezelővel a címzett nevét, valamint annak cím adatait.

  1. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatot más címzettnek.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.-t (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok ellátása vonatkozásában.

  1. A személyes adatok tárolásának ideje

A bejelentések beérkezését követő 5 évig.

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Tájékoztatjuk, hogy az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet értelmében, a jogszabályban foglalt esetkörben Ön köteles az adatszolgáltatást megtenni. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően, ha a bejelentő nem tesz eleget a 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, vagy az 1. § (8) bekezdésében foglaltakat megsérti, a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság a bejelentő terhére a be nem jelentett vagy a visszaigazolással nem rendelkező tűzifa általános forgalmi adó nélküli piaci értékének negyven százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.

  1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  1. Érintett tájékoztatáshoz való joga

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást az adatkezelési tevékenységről.

  1. Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelő által kezelt adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát - első alkalommal díjmentesen - az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

  1. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  1. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  1. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez, a Közinformatika Nonprofit Kft.-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120., E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per - az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).