Állati melléktermékekkel kapcsolatos tevékenység

Az állati melléktermékek olyan állati eredetű termékek, amelyeket nem szánnak emberi fogyasztásra. Ezek az anyagok kockázatot jelentenek az emberi és az állati egészségre, amennyiben azokat nem kezelik, vagy használják fel biztonságos módon.

Állati melléktermékekkel kapcsolatos általános útmutató

 • A megkezdeni kívánt tevékenységet két szakterület is szabályozza, takarmányjogi követelményeknek és a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak is meg kell felelnie.

  Az üzem a 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) e) pontja által meghatározott létesítmény.

  Az engedély hatályosságának időtartamát a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű mellék­ter­mé­kekre vonatkozó szabályok megálla­pí­tá­sá­ról szóló 45/2012. VM rendelet (a továbbiakban 45/2012. VM rendelet) 20. § (3) bekezdése írja elő.

  A nyilvántartásra és a jelentésre vonatkozó kötelezettséget a 45/2012. VM rendelet 17. §-a, az önel­le­nőr­zési pontok (HACCP) elvein alapuló írásos eljárás bevezetését és alkalmazását a 22. § írja elő.

  A kedvtelésből tartott állatok eledelére vonatkozó követelményeket a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó ter­mékekre vo­nat­ko­zó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai par­la­menti és tanácsi ren­de­let végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és té­telek határon tör­té­nő állat-egészségügyi elle­nőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekin­te­té­ben történő végre­haj­tásáról szóló 142/2011/EU rendelet (a továbbiakban: 142/2011/EU rendelet) XIII. MELLÉK­LET II. FEJEZET 3. pontja határozza meg.

  A feldolgozó üzemekre vonatkozó követel­mé­nye­ket a 142/2011 EU rendelet 8. és 9. cikke határozza meg.

  Az Eu­ró­pai Parlament és Tanács - a nem emberi fogyasztásra szánt állati mel­lék­ter­mé­kekre és a belőlük szár­mazó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok meg­állapításáról és az 1774/2002/EK ren­de­let hatályon kívül helyezéséről szóló - 1069/2009/EK rendelet (továb­biak­ban: 1069/2009 EK rendelet) 47. cikke alapján az engedélyezett, illetve nyil­vántartásba vett létesítményeket, üzemeket és üzemeltetőket elektronikus adatbázisban tartja nyil­ván a Nemzeti Élelmi­szerlánc-biztonsági Hivatal honlapján.

  Az engedélyező hatóság minden esetben az illetékes Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Osztálya.

  Az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalást fog kérni az engedélyező hatóság, az illetékes Népegészségügyi Osztályától valamint a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságtól.