null Kedvtelésből tartott állatok utaztatására vonatkozó tájékoztató

Kedvtelésből tartott állatok utaztatására vonatkozó tájékoztató

A kutyák, macskák és görények és további kedvtelésből tartott állat (a továbbiakban: állat) utaztatására vonatkozó tájékoztató cikk a vonatkozó hazai és EU jogi szabályozás tükrében készült.

Utoljára módosítva: 2022.10.18.

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Európai Unió Bizottságának vonatkozó weblapja

Vonatkozó jogi szabályozás

(Főként) nem kereskedelmi célú mozgatás:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: 576/2013/EU Rendelet) – Magyar végrehajtási rendelet: a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet
 • A Bizottság 577/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról
 • A Bizottság 2018/772/EU felhatalmazáson alapuló rendelte az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kutyák Echinococcus multilocularisfertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről és az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság 878/2018/EU végrehajtási rendelete  az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott besorolási szabályoknak a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazása tekintetében megfelelő tagállamok vagy tagállami területrészek jegyzékének elfogadásáról

 

Kereskedelmi célú mozgatás

 

Kereskedelmi/nem kereskedelmi célú mozgatás elkülönítése

Nem kereskedelmi szállítás szabályai vonatkoznak az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén (2016/429/EU rendelet alapján):

 • A mozgás nem irányul sem a kedvtelésből tartott állat eladására, sem pedig az a feletti tulajdonjog átruházására – beleértve például az ajándékozást, az új tulajdonoshoz történő ingyenes elhelyezést.
 • Az állatok darabszáma nem haladja meg az ötöt.

Kereskedelminek minősül a mozgatás függetlenül annak céljától, amennyiben az egy tulajdonos által mozgatott állatok darabszáma meghaladja az öt darabot. (E rendelkezés oka, hogy a tagállamok közötti, illetve az Európai Unióba történő behozatalt, amely valójában kereskedelmi célból történik, ne tüntethessék fel csalárd módon nem kereskedelmiként.)

Kivételt képez ez alól a dokumentációval is bizonyított módon kiállításon, versenyen, sportrendezvényen történő részvétel – vagy az ilyen eseményekre történő felkészülés – céljából szállított, 6 hónapnál idősebb állatok utaztatása.

 • Az állat/állatok a tulajdonost vagy az általa írásban feljogosított természetes személyt kísérik.

Ugyanakkor megfelelő dokumentáltság esetén nem kell a tulajdonosnak, illetve a feljogosított személynek kísérnie az állatot, hanem nem kereskedelminek tekinthető az állat mozgatása, amennyiben arra a tulajdonos vagy a feljogosított személy mozgása előtt vagy után legfeljebb öt nappal kerül sor. (pl. ugyanazzal a repülőjárattal nem tudják utaztatni az állatot)

Kereskedelminek minősül valamennyi, a fenti feltételeknek nem megfelelő szállítás.

 

Tagállamok közötti mozgás, nem kereskedelmi célú mozgás

Egyedi azonosítás: az állatot (ISO 117784 szabványnak megfelelő) transzponderrel meg kell jelölni; a tetoválással mint egyedi azonosítás kizárólag a 2011. július 3. előtt tetoválással jól olvasható módon megjelölt állatok utaztatása esetén elfogadott. Amennyiben a transzponder nem felel meg az 576/2013/EU Rendelet II. mellékletében foglalt technikai követelményeknek, abban az esetben az állat mozgatása során a tulajdonosnak illetve a feljogosított személynek kell az azonosságellenőrzéskor rendelkezésre bocsátania a transzponder olvasásához szükséges eszközt.

A transzponder behelyezését kizárólag állatorvos végezheti a 21/2015. (IV.30.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján.

Érvényes veszettség elleni oltás: az állatnak érvényes veszettség elleni oltással kell rendelkeznie. Az 576/2013/EU Rendelet III. mellékletében foglaltak alapján érvényes a veszettség elleni védőoltás amennyiben:

 • forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, megfelelő adagú vakcinát alkalmaztak
 • engedéllyel rendelkező (szolgáltató) állatorvos végezte el a vakcinázást
 • az állat legalább 12 hetes (84 nap) az oltás beadásának idején (ennél fiatalabb korban beadott oltás nem tekinthető érvényesnek, függetlenül az oltás beadásától eltelt időtartamtól!) (megjegyezzük, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles minden három hónapos – azaz 90 napos – kort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni)
 • az azonosító okmányban (útlevél) feltüntetésre került a beadás időpontja
 • a vakcinázás az állat egyedi azonosítása (mikrochip-beültetés) után történt
 • a gyártó által előírt vakcinázási protokoll befejezésétől számított legalább 21 nap az immunitás kialakulása – az oltás érvényessége ezen időpont után kezdődik és az immunitás befejeződéséig tart. Ha a következő oltást az előző érvényességi idején belül adták, az oltás a beadás napjától érvényes. Amennyiben a következő oltásra az előző vakcinázás érvényességi idején túl kerül sor, úgy annak beadásától számított 21 nap múlva számít érvényesnek a védőoltás.

Azonosító okmány - megfelelően kitöltött kisállatútlevél: a kisállatútlevelet a szolgáltató állatorvosok állíthatják ki, valamint regisztrálják a petvetdata.hu informatikai adatbázisba. Megjegyzés: az állat adatai közül többek között a születési idő a tulajdonos által megadott adat alapján kerül bejegyzésre. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a rendeletetési tagállam illetékes hatósága úgy ítéli meg, hogy az állat fiatalabb a bejegyzett koránál, az állatot lefoglalhatja.

Az 577/2013/EU rendelet új kisállatútlevél mintát állapított meg, ugyanakkor a 2014. december 29. előtt kiállított, korábbi minta szerinti kisállatútlevelek érvényben maradnak; a régi típusú útlevél rendelkezésre állása esetén új útlevél kiállítására nincs szükség.

Galandféreg-ellenes kezelés: A Finnországba, az Egyesült Királyságba, Írországba valamint Máltára történő utaztatás esetén meg kell felelni a 2018/878/EU bizottsági rendelet előírásainak. A tervezett belépés előtt legfeljebb 120, legalább 24 órával, arra jogosult állatorvos által elvégzett, jóváhagyott féregellenes szerrel történő kezelésnek kell alávetni az állatot. A kezelés tényét a kísérő okmányban (tagállamok közötti szállítás esetén a kisállatútlevélben, harmadik országból történő bevitel esetén az állategészségügyi bizonyítványon) kell igazolnia az állatorvosnak. További részletek az érintett tagállamok vonatkozó weblapjain érhetőek el:

Eltérések a veszettség oltásra vonatkozó pontban leírt feltételektől: A tagállamok engedélyezhetik az alábbi állatok behozatalát:

 • 12 hetesnél fiatalabb, veszettség ellen nem vakcinázott egyedek
 • 12-16 hetes kor közötti egyedek, melyeket már vakcináztak, de az immunitás még nem alakult ki (az oltás még nem tekinthető érvényesnek, mivel a beadástól számított 21 nap nem telt el)

Ezek alapján az EU valamennyi tagállam maga dönt arról, hogy engedélyezi-e ilyen fiatal állatok területükre történő beszállítását. Az Európai Unió Bizottsága felmérte, hogy mely tagállamok engedélyezik a fenti, ún. fiatal állatok beszállítását. A felmérés eredménye a Bizottság honlapján megtalálható:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en

FIGYELEM! 2022. október 17.-i értesítés alapján Ausztria 2022. október 19.-től nem engedélyezi a 12 hetesnél fiatalabb és veszettség ellen nem vakcinázott, illetve a 12-16 hetes, veszettség ellen vakcinázott, de érvényes oltással még nem rendelkező kutyák, macskák és görények beszállítását – sem kereskedelmi, sem nem-kereskedelmi célból.

Amennyiben a rendeltetési tagállam engedélyezi azt, az alábbi további feltételeknek kell megfelelni:

 • az állatot egy nyilatkozatnak kell kísérnie, melyet a tulajdonos vagy a feljogosított személy állít ki arról, hogy az állat a születésétől fogva nem érintkezett vadon élő, veszettségre fogékony fajba tartozó állattal (a nyilatkozatminta az 577/2013/EU rendelet I. Melléklet I. része - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R0577; a nyilatkozatot legalább a rendeltetési tagállam egyik hivatalos nyelvén és angolul kell kiállítani)
  VAGY
 • az anyaállattal együtt történik a mozgás, és az anyaállat az ellést megelőzően érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkezett.

 

FIGYELEM: Magyarország nem engedélyezi a 12 hetesnél fiatalabb és veszettség ellen nem vakcinázott, illetve a 12-16 hetes, veszettség ellen vakcinázott, de érvényes oltással még nem rendelkező kutyák, macskák és görények beszállítását – sem kereskedelmi, sem nem-kereskedelmi célból [21/2015. (IV.30.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont].

 

Megjegyezzük, hogy az 576/2013/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján a tagállamok saját nemzeti szabályokat is alkalmazhatnak a kutya-, macska- és görény utaztatására vonatkozóan.

Az Európai Unió Bizottsága közzétette a tagállamok vonatkozó honlapjának címeit: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites/index_en.htm

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tulajdonos tájékozódjon a speciális nemzeti szabályokról az utazás megkezdése előtt, különös tekintettel az ún. fiatal állatok utaztatása esetén!

BREXIT információ

2021. március 31:

Kutyák, macskák, görények nem kereskedelmi szállítása az EU-ból az Egyesült Királyságba

Ami szükséges:

- Microchipes jelölés,

- EU kisállat útlevél,

- érvényes veszettség elleni védőoltás (az Európai Unió tagállamai, így Magyarország is úgynevezett "listáts ország", vagy nem szükséges veszettség titer vizsgálat a beutazáshoz)

- féreghajtás széles spektrumú galandféreg ellenes szerrel

Pontos információk találhatók az következő oldalon:

https://www.gov.uk/bring-pet-to-great-britain

Kutyák, macskák és vadászgörények nem kereskedelmi szállítása az Egyesült Királyságból az EU-ba:

https://www.gov.uk/taking-your-pet-abroad/travelling-to-an-eu-country-or-northern-ireland

Kutya, macska görény kereskedelmi export az Egyesült Királyságba az EU- ból 2021. január 1-től*:

A macskákkal, kutyákkal és görényekkel karantén alá helyezése nélkül lehet kereskedni, feltéve, hogy azok teljesíti a következő feltételeket:

· az EU származási tagállamában bejegyzett telephelyről származnak, ami jelenlegi információink szerint azt jelenti, hogy a TRACES-NT!, tehát "új" TRACES rendszerben az "Engedélyezett létesítmények" listáján szerepel. Innen adja át ugyanis az Európai Bizottság az Egyesült Királyság hatóságnak ezen létesítmények listáját, hogy azok bekerüljenek az Egyesült Királyság állategészségügyi szállítási nyomonkövetési rendszerébe.

Ehhez a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági hatáskörben eljáró főosztály úgynevezett TRACES összekötője tud segítséget nyújtani. További információ: https://portal.nebih.gov.hu/traces

 • mikrochip alapján azonosították őket az oltás előtt;
 • 12 hetes életkor után veszettség elleni védőoltást kaptak;
 • az oltás (vagy az utolsó elsődleges oltás) után várniuk kell legalább 21 napig utazás előtt;
 • kutyák esetében  engedélyezett féreghajtó szerrel kell kezelni az Echinococcus multilocularis (galandféreg) ellen az  Egyesült Királyságba történő  érkezés előtt termék legalább 24 órával és legfeljebb 120 órával
 • az 577/2013/ EU bizottsági határozat III. Melléklet mintájára kiadott EU kisállat útlevél kíséri őket (a bizottsági határozat I. mellékletének mintájára) amely tartalmazza a veszettség elleni oltást és az galandféreg elleni kezelést, valamint kitöltött X. szakasz bejegyzés;
 • A Nagy-Britanniába 2021. január 1-jétől történő behozatalhoz csatolni kell a megfelelő állategészségügyi bizonyítványt, amely megtalálható a GOV.UK oldalon, valamint a TRACES Classic rendszer "export bizonyítvány" moduljában:

https://www.gov.uk/government/publications/pets-health-certificates

 • Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül legalább 24 órával a szállítmány megkezdése előtt. Legfeljebb 30 nappal előre küldheti be értesítését. Az IPAFFs registráció a UK importőr feladata, részletes információ:

https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system

 

*Forrás: http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/bllv-5b.pdf

További friss BREXIT INFORMÁCIÓ:

https://portal.nebih.gov.hu/brexit

 

Harmadik országból történő, nem kereskedelmi célú behozatal

Harmadik országból, illetve területről történő behozatal esetén is meg kell felelni a 2. pont a.)-d.) pontjaiban előírtaknak.

Az azonosító okmány az ún. listás (az 577/2013/EU rendelet II. Mellékletében szereplő) harmadik országokból (nem EU tagállamból), illetve területekről történő behozatal esetén lehet kisállatútlevél, melynek mintáját az 577/2013/EU rendelet III. Melléklet 2. része tartalmaz; illetve lehet az ugyanezen rendelet IV. melléklete 1. részében található állategészségügyi bizonyítvány.
A nem listás harmadik országokból, illetve területekről történő behozatal esetén az állatot az 577/2013/EU rendelet IV. melléklete 1. részében található mintának megfelelő állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, melyet ugyanezen melléklet 2. részében foglaltak szerint állítottak ki (hatósági állatorvos; legalább a belépés szerinti tagállam egyik hivatalos nyelvén és angolul).

A 2. pont a.)-d.) pontjaiban foglaltakon túl menően bizonyos harmadik országokból történő, nem kereskedelmi célú behozatal esetén veszettségre vonatkozó titervizsgálatot kell végezni. Erre kizárólag az ún. „nem listás országok” esetén van szükség, amelyek nem szerepelnek az 577/2013/EU rendelet II. Mellékletében. A titervizsgálatot nem kell elvégezni a II. Mellékletben szereplő országokból, területekről történő behozatal esetén. A titervizsgálat során az állat véréből megmérik a veszettség vírus ellen termelődött ellenanyagok szintjét annak megállapítása céljából, hogy elegendő-e a fennálló védettség, immunitás mértéke.

A veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat érvényességi követelményeit az 576/2013/EU rendelet IV. Melléklete tartalmazza. A vérminta levételét a veszettség oltás után legalább 30 nappal állatorvosnak kell elvégeznie és dokumentálnia az azonosító okmányon. A titervizsgálatot az EU által erre a célra jóváhagyott laboratóriumban kell elvégeztetni. Magyarország veszettség titervizsgálatra jóváhagyott laboratóriuma az NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán található, a vizsgálat megrendeléséhez magyar és angol nyelvű vizsgálati megrendelő formanyomtatványok állnak rendelkezésre (Vizsgálati megrendelő FAVN). Kedvező eredményűnek minősül a vérvizsgálat, amennyiben 0,5 NE/ml-rel egyenértékű vagy annál nagyobb ellenanyagszintet mutatnak ki. A kedvező eredményű vérvizsgálat esetén az EU-ba történő behozatal a vérvételtől számított 3 hónap leteltét követően engedélyezett.

A kedvező eredményű vérvizsgálatot az azonosító okmányon kell igazolni.

ÖSSZEFOGLALÓ NEM LISTÁS ORSZÁGOKBÓL TÖRTÉNŐ NEM KERESKEDELMI FELTÉTELEKRŐL

Amennyiben egy állatot „nem listás harmadik országba, területre” visznek ki, pl. nyaralás során, nem szükséges megvárni a 3 hónapos várakozási időt, ha a kedvező eredménnyel végződő vérvizsgálatra már az EU területének elhagyása előtt sor kerül. Ebben az esetben ügyelni kell arra, hogy a soron következő veszettség oltások a megelőző vakcinázás érvényességi idején belül történjenek meg, és így az oltások érvényességének folytonossága ne szakadjon meg.

Amennyiben a soron következő veszettség oltásokat mindig a megelőző vakcinázás érvényességi idején belül kapja meg az állat, nem szükséges megismételni a titervizsgálatot a jövőben. Ugyanakkor amint a lejárt érvényességi időn túl vakcinázzák az állatot, újabb 30 napot szükséges várni a vakcinázást követően a vérvételig, majd a vérvételtől számítva 90 napot az állat EU-ba történő behozataláig.

Az EU területére a kedvtelésből tartott kutyák, macskák és görények kizárólag beutazási beléptetési pontokon (pet entry points) keresztül hozhatóak be. Kedvtelésből tartott állatok harmadik országokból történő beléptetési pontjai (határátkelőhelyei) Magyarország vonatkozásában. A beutazási beléptetési pontokon az ellenőrzések elvégzésére kijelölt illetékes hatóság elsődlegesen a vámhatóság.

Valamennyi EU-s beléptetési pont elérhető az Európai Bizottság honlapján:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en

Tranzit nem listás országon keresztül: Amennyiben egy állatot nem listás országon keresztül, de listás harmadik országból – mint származási országból – szállítanak be az EU területére, a tulajdonosnak vagy a feljogosított személynek aláírt nyilatkozatot kell bemutatnia az EU-ba történő belépéskor, hogy az átutazás/tranzit során az állat nem érintkezett veszettségre fogékony fajba tartozó állatokkal, és elzárva tartották a szállítóeszközben vagy a nemzetközi repülőtér területén. A nyilatkozatminta az 577/2013/EU rendelet I. Melléklet 2. részében található. A nyilatkozatot legalább a rendeltetési hely/belépés szerinti tagállam egyik hivatalos nyelvén és angolul kell kiállítani.

 

Kutyák, macskák és görények kereskedelmi célú szállítása (Európai Unión belüli szállítás, harmadik országból történő behozatal)

A kereskedelmi célú szállítás feltételeit kutyák, macskák és görények vonatkozásában a 2021/403/EU rendelet (állategészségügyi INTRA/import bizonyítványok), valamint a 2020/692/EU rendelet (import állategészségügyi feltételek), 2020/688/EU rendelet tartalmazza. 

 • eleget kell tenniük a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. és – adott esetben – 7. cikkében említett feltételeknek;
 • az állatokon az elszállításukat megelőző 48 órán belül az illetékes hatóság engedélyével rendelkező állatorvosnak klinikai vizsgálatot kell végeznie; valamint
 • a rendeltetési helyre történő szállítás során a következő feltételeknek megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni őket:
  -CANIS-FELIS-FERRETS- INTRA (a 2021/403/EU rendelet  megfelel az 1. melléklet 61. fejezetében szereplő mintának; vagy import esetén I. melléklet 38. fejezetébena II. melléklet 38. fejezetében szereplő CANIS-FELIS-FERRETS és;
  - hatósági állatorvos aláírta, tanúsítva, hogy az illetékes hatóság engedélyével rendelkező állatorvos az azonosító  dokumentum megfelelő részében az 576/2013/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében maghatározott  formátumban dokumentálta a b) pontnak megfelelően elvégzett klinikai vizsgálatot, amelynek alapján az állatok a  klinikai vizsgálat időpontjában az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló,  2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendelet alapján szállításra alkalmas állapotban vannak.
 • További információ: https://portal.nebih.gov.hu/-/kereskedelmi-celu-eloallat-es-allati-eredetu-termekek-behozatala-harmadik-nem-eu-orszagbol

 

Összefoglalva:

 • Meg kell felelni az 576/2013/EU Rendelet valamennyi vonatkozó előírásának
 • Az indítástól számított 48 órán belül egy hatósági állatorvosnak klinikai vizsgálatot kell végeznie az állaton/állatokon, melynek megtörténtét be kell jegyezni a kisállatútlevél X. részébe, igazolva, hogy az állat/állatok az 1/2005/EK rendelet alapján szállításra alkalmasak
 • A 2021/403/EU rendelet által előírt minta szerinti állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie az állatot
 • Kereskedelmi célból történő szállítás esetén az illetékes hatóságnak a TRACES rendszeren keresztül is értesítést kell küldenie a rendeltetési hely illetékes hatóságának.

Gazdasági tevékenységgel összefüggő szállítás esetén meg kell felelni az 1/2005/EK rendelet előírásainak: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1432041180683&uri=CELEX:32005R0001 (engedélyezett szállító és szállítóeszköz; etetési-itatási idők betartása, férőhelyszükséglet biztosítása).

 

Kutyák, macskák és görények kivitele harmadik országba

A harmadik országba történő bevitel feltételeiről a harmadik ország illetékes hatósága tud tájékoztatást adni. Egyes harmadik országok angol nyelvű tájékoztatása az alábbi linkeken megtalálható:

 • Ausztrália
 • Amerikai Egyesült Államok USDA és CDC feltételek (utoljára módosítva: 2022.10.18.)
  • AZ USA illetékes hatóságának nincsenek hivatalos importkövetelményei a kedvtelésből tartott macskákra, kivéve, hogy egészségesen és fertőző betegségektől mentesen kell érkezniük; az egyes amerikai államoknak további követelményeik lehetnek.  A veszettség szempontjából magas kockázatú országokból érkező kutyákra vonatkoznak veszettség elleni vakcinára és a veszettségi titerre vonatkozó követelmények nem vonatkoznak a macskákra.
 • Japán
 • Kanada

 

Kutyáktól, macskáktól és görényektől eltérő fajú állatok utaztatása

Az 576/2013/EU rendelet hatálya a kutyán, macskán és görényen túlmenőn kiterjed a Rendelet I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatokra, amelyek tulajdonosukat vagy a feljogosított személyt nem kereskedelmi célú mozgás során kísérik, és amelyekért ezen nem kereskedelmi célú mozgás során a tulajdonos vagy a feljogosított személy felelős (függetlenül az állatok darabszámától):

(I. Melléklet, B. rész)

Gerinctelenek (a 92/65/EGK irányelv 8. cikkének hatálya alá tartozó méhek és poszméhek, valamint a 2006/88/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii., illetve iii. alpontjában meghatározott puhatestűek és rákfélék kivételével)

A 2006/88/EK irányelv 3. cikkének k) pontjában meghatározott vízi díszállatok, amelyek az irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében nem tartoznak az irányelv hatálya alá

Kétéltűek

Hüllők

Madarak*: a 2009/158/EK irányelv 2. cikkében említettektől különböző madárfajok egyedei (baromfitól /tyúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, liba, fürj, galamb, fácán, fogoly, és laposmellű futómadár (Ratitae)/ eltérő madárfajok egyedei)

Emlősök: az élelmezési célra szánt és a 853/2004/EK rendelet I. mellékletében nyúlfélékként meghatározott nyulaktól és rágcsálóktól eltérő nyulak és rágcsálók

Ezen fajokra vonatkozóan az Európai Bizottság még nem fogadott el jogi aktust, így az 576/2013/EU Rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján nem kerültek megállapításra konkrét szabályok az EU-n belüli szállítás esetére. Ugyanakkor, az egyes tagállamok alkalmazhatják nemzeti szabályaikat: 2. cikk (2) bekezdés: Ezt a rendeletet az alábbiak sérelme nélkül kell alkalmazni:

 • a 338/97/EK rendelet;
 • a tagállamok által elfogadott, közzétett és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett olyan nemzeti intézkedések, amelyek célja bizonyos fajba vagy fajtába tartozó, kedvtelésből tartott állatok mozgásának nem állat-egészségügyi megfontolások alapján való korlátozása.

Az Európai Bizottság közzétette a tagállamok kutya-, macska- és görény utaztatására vonatkozó honlapjának címeit, ugyanakkor ezeken az oldalakon az egyéb kedvtelésből tartott állatok szállításával kapcsolatos nemzeti szabályok is sok esetben megtalálhatóak:
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites_en

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tulajdonos, illetve a feljogosított személy felelőssége, hogy a speciális nemzeti szabályokról az utazás megkezdése előtt tájékozódjon, és azoknak megfeleljen!

Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a légi szállítás szabályait meghatározó IATA előírások megkövetelhetik kísérő dokumentum meglétét.

VÁLTOZÁS! 2022.01.01.
*Kedvtelésből tartott madarak harmadik országból Magyarországra történő utaztatásának feltételeit részletesen a 2007/25/EK Bizottsági határozat szabályozta 2021.12.31-ig, amely dátum után ez a jogszabály már nem hatályos. 

 Ezen határozatot hatályon kívül helyezte a 2019/1938/EU végrehajtási rendelet:

A Bizottság (EU) 2021/1938 végrehajtási rendelete (2021. november 9.) a kedvtelésből tartott madarak valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmány mintájának megállapításáról és a 2007/25/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 

Részletes információ kedvtelésből tartott madarak (úgynevezett fogságban tartott madarak, amelyek nem minősülnek baromfinak) szállításának feltételeiről: https://portal.nebih.gov.hu/-/fogsagban-tartott-madarak-szallitasanak-utaztatasanak-mozgatasanak-feltetelei

Kedvtelésből tartott egyéb állatok (Európai Unión belüli, és az Európai Unióba történő behozatala esetén is) kereskedelmi célú szállításához hatósági állatorvosi közreműködés szükséges, a szállítás a 2013/519/EU rendeletben meghatározott bizonyítványmintával történhet, melyet az ún. TRACES rendszerben is rögzíteni kell. Kérjük, ez ügyben vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes járási hivatal hatósági állatorvosával.

 

Weboldal utoljára módosítva: 2022.02.17


Tájékoztató a kedvtelésből tartott állatok utaztatásához előírt veszettség ellenanyagtiter-meghatározás (FAVN) vizsgálatokról
2020. május 21, csütörtök

Tájékoztató a kedvtelésből tartott állatok utaztatásához előírt veszettség ellenanyagtiter-meghatározás (FAVN) vizsgálatokról

A Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának Virológiai Laboratóriumában végezzük a kutyák, macskák és vadászgörények utaztatásához előírt veszettség ellenanyagtiter-meghatározás vizsgálatokat*. A módszer a Nemzeti Akkreditációs Hatóság által akkreditált, a laboratóriumunk pedig minden évben az Európai Referencialaboratórium által szervezett jártassági vizsgálatokon is részt vesz.

Társállatok behozatala Ukrajnából - Módosult eljárásrend!
2022. február 25, péntek

Társállatok behozatala Ukrajnából - Módosult eljárásrend!

Az Ukrajna területét érintő háborús helyzet következtében az előrejelzések szerint a lakosság jelentős hányada kényszerül elhagyni az országot az elkövetkező időszakban. A magyar állategészségügyi hatóság felkészült a tulajdonosukkal hazánkba érkező, az érvényben lévő állategészségügyi előírásokat nem teljesítő (veszettség szerológiai titer vizsgálattal nem rendelkező, 3 hónapos várakozási időt le nem töltött) társállatok érkezésére. Az ukrán határ melletti veszettség esetek miatt azonban szigorításra volt szükség, ezért 2023. január 23-tól a mikrochippel megjelölt és érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező társállatok léphetnek be.

2023. január 10, kedd

Fogságban tartott madarak szállításának, utaztatásának, mozgatásának feltételei