null Fogságban tartott madarak szállításának, utaztatásának, mozgatásának feltételei

Fogságban tartott madarak szállításának, utaztatásának, mozgatásának feltételei

2023. január 10, kedd

Az alábbiakban foglaljuk össze a fogságban tartott madarak mozgatására vonatkozó főbb tudnivalókat.

A fogságban tartott madarak szállításának, utaztatásának, összefoglaló néven mozgatásának feltételeit alapvetően az alábbi Európai Uniós jogszabályok határozzák meg:

•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (Állategészségügyi rendelet)

 • Az Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről rendeletet hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állat-egészségügyi vonatkozású jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről ("állat-egészségügyi törvény"). Időpont: 2021. április 21.

A rendelet azonban 2026. április 21-ig továbbra is alkalmazandó a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása tekintetében.

•    A Bizottság (EU) 2021/1938 végrehajtási rendelete a kedvtelésből tartott madarak valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmány mintájának megállapításáról és a 2007/25/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

•    a bizottság (EU) 2021/1933 felhatalmazáson alapuló rendelete az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kedvtelésből tartott madarak valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

•    A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Fogalommeghatározások:

Fogságban tartott madár: a 2016/429/EU rendelet alapján bármely olyan madár, amely nem baromfi, és
•    a következőkben leírtaktól eltérő okból tartják fogságban:

o    hús; étkezési tojás; más termékek; szárnyasvad-állomány utánpótlása; és az ezen típusú termelések céljából nevelt madarak tenyésztése beleértve a bemutatók, kiállítások, gyorsasági és egyéb versenyek, tenyésztés vagy eladás céljából tartott madarakat.

Kedvtelésből tartott állat: a 2016/429/EU rendelet I. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó olyan tartott állat, amelyet magán-, nem pedig kereskedelmi célból tartanak.
Madarak esetében: a tyúktól, pulykától, gyöngytyúktól, kacsától, libától, fürjtől, galambtól, fácántól, fogolytól és a laposmellű futómadártól (Ratitae) különböző madárfajok egyedei.

Nem kereskedelmi célú állatszállítás: kedvtelésből tartott állatok tulajdonosuk mozgását kísérő mozgatása, mely nem irányul sem a kedvtelésből tartott állat eladására, sem pedig az a feletti tulajdonjog átruházására. Az állatok darabszáma nem haladja meg az ötöt.
Amennyiben az állat mozgatása nem irányul annak eladására, sem pedig az a feletti tulajdonjog egyéb formában történő átruházására, továbbá az állat tulajdonosának mozgásával összefüggésben valósul meg, úgy a szállítás nem-kereskedelminek minősül.


Kereskedelmi célú mozgatás az Európai Unión belül

A madarak és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáinak tagállamok közötti mozgatásához fogságban tartott madarak esetében a 2021/403/EU rendelet I. melléklet 21. fejezetében meghatározottak szerinti CAPTIVE-BIRDS-INTRA állategészségügyi bizonyítványminta szükséges.

A bizonyítványnak tartalmaznia kell a származási országra, a rendeltetési helyre és a létesítményben lévő állatok azonosítására vonatkozó alapvető információkat.

A származási ország hatósági állatorvosának alá kell írnia a hatósági egészségügyi bizonyítványt, hogy tanúsítsa, hogy a bizonyítványban szereplő valamennyi vonatkozó feltétel teljesül. A bizonyítványnak kísérnie kell az állatokat mozgatás során.

CITES engedélyköteles faj esetén a feltételek a https://www.cites.hu/hu/szabalyozas/eu-szabalyozas/behozatal-az-eu-ba oldalon találhatók.

Nem kereskedelmi célú mozgatás az Európai Unión belül

Az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra kedvtelésből tartott madarakkal való utazásra nem vonatkoznak korlátozások, feltéve, hogy a származási hely nem tartozik az adott fajhoz tartozó állatokra vonatkozó állat-egészségügyi intézkedések hatálya alá.

Az állatokat a tulajdonosnak vagy az arra jogosult személynek kell kísérnie, és nem lehet eladásra szánt állat.

Kereskedelmi célú mozgatás harmadik országból

Állatoknak és azok szaporítóanyagainak a harmadik országokból történő behozatala kizárólag Európai Uniós szinten harmonizált jogszabályok alapján lehetséges.

Ezek az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020/692 felhatalmazáson alapuló Bizottsági rendelet ,valamint az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról szóló, 2021/404 Bizottsági végrehajtási rendelet VI. MELLÉKLET, A SZAKASZ.

Kereskedelmi célú mozgatás esetében a fenti jogszabályok kimondják, hogy meghatározott fajú állatokat és szaporítóanyagaikat (köztük a papagájalakúak) csak az EU importra jogosult országok jegyzékében szereplő országokból lehet behozni.

A madarak és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáinak Unióba történő beléptetéséhez fogságban tartott madarak esetében a 2021/403/EU rendelet II. melléklet 34. fejezetében meghatározottak szerinti CAPTIVE-BIRDS állategészségügyi bizonyítványminta szükséges.

Nem kereskedelmi célú mozgatás harmadik országból

Jogszabályi háttér:

 • Az Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről rendeletet

hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állat-egészségügyi vonatkozású jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről ("állat-egészségügyi törvény"). Időpont: 2021. április 21.

A rendelet azonban 2026. április 21-ig továbbra is alkalmazandó a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása tekintetében.

Az utazókat kísérő kedvtelésből tartott madarak Unióba történő belépésére vonatkozó követelmények:

 • A Bizottság 2021/1933/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kedvtelésből tartott madarak valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről.
 • A Bizottság (EU) 2021/1938 végrehajtási rendelete a kedvtelésből tartott madarak valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó azonosító okmányminta létrehozásáról és a 2007/25/EK határozat hatályon kívül helyezéséről.

(már nem hatályos: - A Bizottság 2007/25/EK határozata a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaikat kísérő kedvtelésből tartott madarak Közösségbe történő szállításáról.)

Amennyiben a madárfaj megfelel a 2016/429/EU rendelet I. mellékletében meghatározott „kedvtelésből tartott állat” definíciónak, így a mozgatása nem kereskedelmi mozgatásnak is minősülhet a 2021/1938/EU rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. 

•    A kedvtelésből tartott madarak harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgására csak azonosító okmány kíséretében kerülhet sor. Ennek mintáját a 2021/1938/EU rendelet 2. cikke határozza meg.
•    A tulajdonos vagy feljogosított személy általi írásbeli nyilatkozat, amely igazolja, hogy a kedvtelésből tartott állat Unióba történő mozgása nem kereskedelmi célú mozgás. Ennek mintáját szintén a 2021/1938/EU rendelet mellékletének 2. része tartalmazza.
•    Továbbá a kedvtelésből tartott madara(ka)t kísérnie kell egy, hatósági állatorvos által kiállított állategészségügyi bizonyítványnak, melynek mintáját a 2021/1938/EU rendelet mellékletének 1. része tartalmazza.

- A kedvtelésből tartott madárként szállítható madarak maximális száma 5 db ((EU) 2021/1933 1. cikk).

- A kedvtelésből tartott madarak jelölése: Általános szabályként a madarakat alfanumerikus kódot tartalmazó, tartós, nem eltávolítható, olvasható egyedi jelöléssel kell ellátni.

- A kedvtelésből tartott madarakat az (EU) 2021/1938 rendelet mellékletének I. részében szereplő mintának megfelelő egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

- Az állatorvosi bizonyítványt a küldő harmadik ország hatósági állatorvosának vagy egy meghatalmazott állatorvosnak kell kiállítania, és azt a harmadik ország illetékes hatóságának utólag jóvá kell hagynia.

- Az állatorvosi bizonyítványt az (EU) 2021/1938 rendelet mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelő tulajdonosi nyilatkozat egészíti ki.

- A kedvtelésből tartott madarak feladásának harmadik országának az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) tagjának kell lennie. (https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/OIE%20profile.pdf)

A kedvtelésből tartott madaraknak meg kell felelniük az alábbi feltételek egyikének:

 1. A kivitelt megelőzően 30 napig elkülönítésen estek át a (2020/692 rendelettel hatályon kívül helyezett) 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 1. részében vagy II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országban lévő indulási helyen, vagy

 1. beoltották és újra beoltották az elmúlt 6 hónapban, de legkésőbb a kivitelt megelőző 60 napon belül legalább egy alkalommal madárinfluenza ellen H5 és H7 altípusú vakcinával, vagy

 1. A kivitelt megelőzően legalább 14 napig izolálták, és legkorábban az izolálást követő 7. napon a H5 és H7 altípusok antigénjének vagy genomjának kimutatására irányuló vizsgálaton estek át.

ÉS

 • az Unión belüli háztartásba vagy más lakóhelyre szállítják őket, és az Unióba való belépésüket követő 30 napos időszakban nem engedhető meg számukra, hogy kiállításokra, vásárokra, vásárokra, kiállításokra vagy más madárgyűjteményekbe belépjenek (kivéve a behozatalukat követően karantén céljából engedélyezett létesítménybe történő szállítást).

ALTERNATÍVA

- 30 napos, a behozatalt követő karantént írnak elő, amelyet a rendeltetési tagállamban, engedélyezett létesítményekben kell végrehajtani.

- Abban az esetben, ha a kedvtelésből tartott madarak a behozatalt követő 30 napos karanténnak esnek alá, a tulajdonosok nyilatkozatában fel kell tüntetni a jóváhagyott karanténközpontot.

- A kedvtelésből tartott madaraknak kizárólag az “utazási belépési pontokon” (Travellers’ points of entry) keresztül szabad belépniük az Unióba.

Az utazási beléptetési pontok (Travellers’ points of entry) listája

https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/travellers-points-entry_en

Az ellenőrzéseket az egyes tagállamok kijelölt illetékes hatóságai (vámtisztviselők vagy állatorvosok) végzik az utazási beléptetési pontokon (Travellers’ points of entry).

Amennyiben az illetékes hatóság ellenőrzései során kiderül, hogy a kedvtelésből tartott madár nem felel meg az Unióba történő belépésre, az illetékes hatóság az 576/2013/EU rendelet 35. cikkében meghatározott elveket alkalmazza:

 • Visszaküldés a származási országba.
 • Izolálja az állatot hatósági ellenőrzés alatt.
 • Végső megoldásként elaltatja az állatot.

További információk a CITES-szel kapcsolatban:

https://www.cites.hu/hu/szabalyozas/hazai-szabalyozas/bejelentesi-kotelezettseg

https://www.cites.hu/hu/szabalyozas/hazai-szabalyozas/szarmazasi-igazolas

https://www.cites.hu/hu/szabalyozas/hazai-szabalyozas/jelolesi-eloirasok

https://www.cites.hu/hu/szabalyozas/hazai-szabalyozas/hatosagok