null Trágyaszállítás szabályai településen

Trágyaszállítás szabályai településen

2022. augusztus 2, kedd

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8) VM rendelet 19. § 4. bekezdése rendelkezik az állati melléktermék szállításának szabályairól.

19. §
(4) Állati eredetű mellékterméket (jelen esetben trágya) csak az szállíthat, akit a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal az állati eredetű melléktermékek szállítására nyilvántartásba vett. A szállítási tevékenység megkezdését megelőzően az üzemeltetőnek ezt a szándékát a megyei kormányhivatalnak kell bejelentenie. A nyilvántartásba vétel előfeltétele, hogy a szállításra használt járművet a járási hivatal előzetesen a 142/2011/EU bizottsági rendelet VIII. melléklet I. fejezetében foglaltak alapján engedélyezze. A járási hivatal engedélye legfeljebb három évig hatályos. A járási hivatal engedélyének megléte nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt engedélyek megszerzése alól. A gépjármű szállítási engedélyének megújítása az üzemeltető írásbeli kérelme alapján történik. A szállítási tevékenység végzésére szóló nyilvántartásba vételt 5 évenként meg kell újítani.
(5) A (4) bekezdés alapján nyilvántartásba vett szállító az általa szállított állati eredetű melléktermékeket – a származtatott termékeket ide nem értve – olyan létesítménybe köteles leadni, amelyet az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdése szerint engedélyeztek, vagy olyan üzemeltetőnek, aki az adott állati eredetű melléktermék eltérő felhasználására vonatkozó engedéllyel rendelkezik.
A 19. § 4-5. bekezdését nem kell alkalmazni, az ugyanezen rendelet 16.§ (4) szerint:
16. § (4)  kimondja:
(4) A 19. § (4) és (5) bekezdését nem kell alkalmazni a trágyának ugyanazon gazdaság két pontja közötti vagy az országon belüli, közvetlen felhasználásra történő szállítása esetén.
(5) Amennyiben a trágyaszállítás a technológiai folyamat részeként történik, a szállítás során a trágya elszóródását a rakomány ponyvázásával (fóliaborítással) kell megakadályozni.
(6) Amennyiben a trágyaszállítás bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség felszámolásával kapcsolatos, a trágyát a szállítást megelőzően az adott betegség elleni védekezés szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően kell kezelni. A szállítás során a rakományt ponyvával (fóliával) kell fedni. A gépkocsit a kirakodást követően a járási hivatal által meghatározott helyen fertőtleníteni kell.

Összefoglalva tehát, amennyiben a trágya szállítása közvetlen kihelyezési céllal vagy egy adott gazdaság két pontja között történik, akkor nem kell engedélyeztetni a szállító járművet és nem kell nyilvántartásba venni a szállítói tevékenységet sem, de ponyvázással az elszóródást meg kell akadályozni.

 


Friss hírek

2022. augusztus 2, kedd

Állati eredetű melléktermék (ÁMT) belföldi és Európai Unión belüli szállításra vonatkozó követelmények

ÁMT szállítói tevékenység, ÁMT szállító jármű.

Tovább >

2022. május 18, szerda

A rovar eredetű termékek takarmány célú előállítása

A rovar eredetű termékek takarmány célú előállítása takarmány-vállalkozási tevékenységnek minősül.

Tovább >