null Változások a belföldi élőállat-szállításban

Változások a belföldi élőállat-szállításban

Változások a belföldi élőállat-szállításban
2012. november 5, hétfő

Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2012 (VIII.27.) VM rendelet (továbbiakban: szállítási rendelet) 2012. szeptember 4-én lépett hatályba.

A korábban nem egységes belföldi állatszállítás kísérő dokumentuma a szállítási rendelettel egységessé vált. Többek között például az ezidáig a marhalevél (marhalevél igazolólap) hátulján, sertés szállítólevélen, juh/kecske szállítólevélen szereplő állategészségügyi forgalomképességet igazoló részben foglaltakat immáron külön kísérő dokumentumban kell leigazolni. Az állategészségügyi igazolás és az egyes állatfajok mozgatásáról (adott esetben egyedi jelöléséről) a TIR/ENAR rendszerbe történő jelentés szükségessége miatti dokumentáció tehát kettévált. A marhalevélen és a szállítóleveleken mindazonáltal hivatkozni szükséges a kísérő állategészségügyi bizonyítvány bizonyos adataira. A belföldi állatszállításhoz szükséges állategészségügyi bizonyítványt immáron a szolgáltató (magán) állatorvosnak kell leigazolnia.
 
Állattartóra vonatkozó előírások
 
A szállítási rendelet 12. § (2) bekezdése alapján:
„Az állattartó az állományhoz tartozó állatok belföldi szállítása során köteles az állományt ellátó szolgáltató állatorvossal megvizsgáltatni a szállítandó állatokat.”
A szolgáltató állatorvos a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 2. cikk h) pontja szerint „állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére jogosult állatorvos”.
A régi típusú szállítólevelek és marhalevelek továbbra is felhasználhatók. Az új formátumú szállítólevelek a szállítási rendeletben foglaltaknak megfelelően tartalmazzák majd az előírt igazolásmintát.
2012. október 8-tól számos, korábban csak tömbös formában létező sertés ENAR bizonylat elektronikus formában is elérhető, illetve letölthető a www.enar.hu honlapról a Bizonylatok/Útmutatók menüpont alatt.


A szállítási rendelet 5. § (1) bekezdése szerint:
„A szállítandó állatok rendeltetési helye szerinti állattartó köteles valamennyi továbbtartási célú állatszállításról az állatszállítást megelőző minimum 24 órával korábban a kerületi hivatalt értesíteni.”
 
Mellékletek használata
 
Saját tenyészet 50 km-en belüli különböző tartási helyei között is ki kell tölteni a mellékleteket, de az egyedi vizsgálatokat nem kell elvégezni. Emellett a szállításokról saját belső nyilvántartást kell vezetni és megkövetelni. Ezen esetekben a tartási helyek egy járványtani egységnek számítanak.
Amennyiben az állatokat (galamb, hüllő, egyéb kedvtelésből tartott állat) kereskedelmi célra szállítják a kiállításra, börzére, vásárra, akkor azok létszámától függetlenül (tehát már egy állat esetén is) ki kell tölteni mindkét mellékletet.
A szállítási rendelet 2. §. e) pontja szerinti „baromfi” fogalmi meghatározás alá valamennyi felsorolt baromfi és egyéb madárfajok keltető-tojását bele kell érteni.
Haltelepítést továbbra is a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti hatósági állatorvosi igazolással lehet elvégezni. Amennyiben ez a dokumentum nincs a halászatra jogosult birtokában, úgy a telepítést a halászati hatóság nem engedélyezi.
Tenyésztett víziállatot tenyésztési célból forgalomba hozni a 127/2008. FVM rendelet 16.§-a alapján kizárólag a víziállat-egészségőr igazolásával szabad.
Halfeldolgozó üzembe a Rendelet 1. és 2. mellékletének alkalmazásával kell az állatokat szállítani.
Nem kell engedélyeztetni belföldi élőállat-szállításra azokat a gépjárműveket, melyekkel legfeljebb 50 km-en belüli olyan állatszállításokat végeznek, amikhez a szállítónak vagy kereskedőnek közvetett vagy közvetlen gazdasági érdeke nem fűződik (pl. szívességből történő állatszállítás).
 
1. melléklet a 87/2012. (VIII.27.) VM rendelethez Állattartói nyilatkozat
 
A nyilatkozatot az állattartó a szállítást megelőzően kitölti és átadja a szolgáltató állatorvosnak. A bizonylat a kiállítástól számított 3 napig érvényes. Ha lejárt a bizonylat érvényessége az állattartónak új bizonylatot kell kitölteni, mivel szállítás csak érvényes bizonylattal történhet. Amennyiben a szállított állatok azonosítói nem férnek el az előnyomtatott bizonylaton, a mellékelt táblázat kitöltésével lehet valamennyi szállítandó állat azonosítóját megadni. A melléklet csak a nyilatkozattal együtt érvényes, önállóan nem használható.
A szállítási rendelet mellékletét képező állattartói nyilatkozatot a NÉBIH biztosítja 3 példányos, előrenyomtatott formában a szolgáltató állatorvosokon keresztül. Mivel a nyomtatvány szigorú számadású bizonylatnak minősül abból kitépni csak a kitöltött bizonylatok első két példányát lehet, a tőpéldánynak a tömbben kell maradni.
A saját tenyészetből történő export/más tagállamba kiszállítás esetén az illetékes hatósági állatorvos jelenlétében kell a zárórakodást elvégezni. Ebben az esetben a hatósági állatorvos harmadik országba történő szállítás esetén a harmadik ország állategészségügyi hatósága által megkövetelt exportbizonyítványt, más tagállamba történő szállítás esetén a közös EU jogszabályok által a tagállamok közötti szállításhoz meghatározott bizonyítványt igazol le. Mivel a tagállamok közötti szállításhoz használatos bizonyítványt a TRACES (Trade Control and Expert System) rendszerbe elektronikusan is fel szükséges vinni, ezért ezt TRACES bizonyítványként is emlegetik.
A szállítólevelek exportra vonatkozó rovatát továbbra is a hatósági állatorvos tölti ki.
Amennyiben a kiszállítás/export gyűjtőállomásról történik, akkor a feladó tenyészetből a gyűjtőállomásra ki kell tölteni az 1. számú mellékletet a gazdálkodónak és a 2. számú mellékletet a szolgáltató állatorvosnak.
Érvénytelen dokumentumokkal az állatok nem szállíthatók. Lejárt érvényesség esetén új melléklete(ke)t kell kiállítani.
További felvilágosítást az illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságain, a kerületi hivatalokban és www.nebih.gov.hu honlapon keresztül kérhet.
 
Szolgáltató állatorvosra vonatkozó előírások
 
A szolgáltató állatorvos a szállítási rendelet 2. mellékletét képező Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból (továbbiakban: Állategészségügyi bizonyítvány) magánokiratban igazolja a forgalomképességet.
Mivel a korábban legyártott tömbös szállítólevelek, illetve marhalevelek még tartalmazzák a részletes forgalomképességi igazolást, az új formanyomtatványok életbe lépéséig, azok állategészségügyi forgalomképességi igazolás részénél a szállítási rendeletben foglaltaknak megfelelően csak az állategészségügyi bizonyítvány megfelelő adatait kell feltüntetni a következők szerint:
Juh/kecske/sertés szállítólevél
-           állategészségügyi bizonyítvány sorszáma, a kiállítás dátuma, a kiállító állatorvosbélyegzőszáma
Baromfi szállítólevél
-           állategészségügyi bizonyítvány sorszáma, a kiállítás dátuma, a kiállító állatorvosaláírása és bélyegzőlenyomata
Marhalevél (Marhalevél igazolólap)
-           állategészségügyi bizonyítvány sorszáma, a kiállítás dátuma, a kiállító állatorvosaláírása és bélyegzőlenyomata
A régi típusú marhaleveleken, illetve a korábbi szállítóleveleken az állategészségügyi forgalomképességi igazolás rész többi mezőjét üresen kell hagyni!
Egy bizonyítványon több állat is szerepelhet, amennyiben egy szállítmány keretében, egy önálló járművel, egy helyre, azonos célból szállítják őket. Amennyiben a tenyészetből kiszállított állatok nem vagy vélhetően nem egy rendeltetési helyre kerülnek (pl. állatvásár), akkor rendeltetési helyenként kell az állategészségügyi bizonyítványt kitölteni!
A régi típusú szállítólevelek és marhalevelek továbbra is felhasználhatók. Az új formátumú szállítólevelek a szállítási rendeletben foglaltaknak megfelelően tartalmazzák majd az előírt igazolásmintát.
A szállítási rendelet értelmében belföldi élőállat-szállítmányokat a hatályba lépést követően a szolgáltató állatorvos indíthatja, ezért az állategészségügyi bizonyítványokra, szállítólevelekre, marhalevélre a kamarai bélyegzőt kell használni.
A törökországi export esetén a gyűjtőállomásokra indított állatok preexport bizonyítványainak kitöltése és igazolása a szállítási rendelet hatályba lépését követően szolgáltató állatorvosi feladat, így ezekre a dokumentumokra is a kamarai bélyegző kerül.
Amennyiben a kiszállítás/export gyűjtőállomásról történik, akkor a feladó tenyészetből a gyűjtőállomásra ki kell tölteni az 1. számú mellékletet a gazdálkodónak és a 2. számú mellékletet a szolgáltató állatorvosnak.
A szállítási rendelet mellékletét képező állattartói nyilatkozatot és az állatorvosi bizonyítványt a NÉBIH biztosítja 3 példányos, előrenyomtatott formában az illetékes kormányhivatalokon keresztül. A szolgáltató állatorvosok a kerületi hivatalokban juthatnak a nyomtatványokhoz, a gazdálkodók a szolgáltató állatorvosokon keresztül. Mivel a nyomtatvány szigorú számadású bizonylatnak minősül abból kitépni csak a kitöltött bizonylatok első két példányát lehet, a tőpéldánynak a tömbben kell maradni.
 
2. melléklet a 87/2012. (VIII.27.) VM rendelethez Állategészségügyi bizonyítvány
 
Az állategészségügyi igazolást a szolgáltató állatorvos, az állattartó nyilatkozatának figyelembe vétele mellett a szállítást megelőzően tölti ki. A bizonylat a kiállítástól számított 48 óráig érvényes. Ha lejárt a bizonylat érvényessége az állatorvosnak új bizonylatot kell kitölteni. Szállítás csak érvényes bizonylattal történhet. Állategészségügyi igazolás csak érvényes állattartói nyilatkozat mellett állítható ki. Amennyiben a szállított állatok azonosítói nem férnek el az előnyomtatott bizonylaton, a mellékelt táblázat kitöltésével lehet valamennyi szállítandó állat azonosítóját megadni. A melléklet csak a bizonyítvánnyal együtt érvényes, önállóan nem használható.
Érvénytelen dokumentumokkal az állatok nem szállíthatók. Lejárt érvényesség esetén új melléklete(ke)t kell kiállítani.
A tenyészetből vagy gyűjtőállomásról közvetlen harmadik országba történő exportra vagy másik tagállamba szánt állatok esetén a szállítást továbbra is csak hatósági állatorvos engedélyezheti.
Haltelepítést továbbra is a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti hatósági állatorvosi igazolással lehet elvégezni.
A szállítólevelek exportra vonatkozó rovatát továbbra is a hatósági állatorvos tölti ki.


Friss hírek

Külföldre vinné kedvencét? Ne felejtse el kikérni kisállata útlevelét!
2022. augusztus 2, kedd

Külföldre vinné kedvencét? Ne felejtse el kikérni kisállata útlevelét!

Sokan szeretnék házi kedvencüket magukkal vinni a külföldi nyaralásra. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a kisállat utaztatásra is léteznek egységes Európai Uniós szabályok, a különböző országok pedig speciális feltételeket is előírhatnak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a kutyák, macskák és görények külföldi utaztatásáról.

Tovább >

Rendhagyó Szupermenta termékteszt – omega-3 zsírsavkapszulák a középpontban
2022. július 19, kedd

Rendhagyó Szupermenta termékteszt – omega-3 zsírsavkapszulák a középpontban

A Szupermenta termékteszt programban étrend-kiegészítőket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A laboratóriumi vizsgálatok szerint a csomagoláson ígért omega-3 zsírsavak mennyisége minden étrend-kiegészítő esetében megfelelt a jelölt értéknek. A 21 tesztelt termék közül azonban 17-nél fordultak elő jelölési hibák, és több esetben a felhasznált adalékanyagok minősége sem felelt meg az uniós specifikációs rendelet előírásainak.

Tovább >