Vissza

Változások a belföldi élőállat-szállításban

Változások a belföldi élőállat-szállításban

Változások a belföldi élőállat-szállításban
2012. november 5.

Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2012 (VIII.27.) VM rendelet (továbbiakban: szállítási rendelet) 2012. szeptember 4-én lépett hatályba.

A korábban nem egységes belföldi állatszállítás kísérő dokumentuma a szállítási rendelettel egységessé vált. Többek között például az ezidáig a marhalevél (marhalevél igazolólap) hátulján, sertés szállítólevélen, juh/kecske szállítólevélen szereplő állategészségügyi forgalomképességet igazoló részben foglaltakat immáron külön kísérő dokumentumban kell leigazolni. Az állategészségügyi igazolás és az egyes állatfajok mozgatásáról (adott esetben egyedi jelöléséről) a TIR/ENAR rendszerbe történő jelentés szükségessége miatti dokumentáció tehát kettévált. A marhalevélen és a szállítóleveleken mindazonáltal hivatkozni szükséges a kísérő állategészségügyi bizonyítvány bizonyos adataira. A belföldi állatszállításhoz szükséges állategészségügyi bizonyítványt immáron a szolgáltató (magán) állatorvosnak kell leigazolnia.
 
Állattartóra vonatkozó előírások
 
A szállítási rendelet 12. § (2) bekezdése alapján:
„Az állattartó az állományhoz tartozó állatok belföldi szállítása során köteles az állományt ellátó szolgáltató állatorvossal megvizsgáltatni a szállítandó állatokat.”
A szolgáltató állatorvos a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 2. cikk h) pontja szerint „állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére jogosult állatorvos”.
A régi típusú szállítólevelek és marhalevelek továbbra is felhasználhatók. Az új formátumú szállítólevelek a szállítási rendeletben foglaltaknak megfelelően tartalmazzák majd az előírt igazolásmintát.
2012. október 8-tól számos, korábban csak tömbös formában létező sertés ENAR bizonylat elektronikus formában is elérhető, illetve letölthető a www.enar.hu honlapról a Bizonylatok/Útmutatók menüpont alatt.


A szállítási rendelet 5. § (1) bekezdése szerint:
„A szállítandó állatok rendeltetési helye szerinti állattartó köteles valamennyi továbbtartási célú állatszállításról az állatszállítást megelőző minimum 24 órával korábban a kerületi hivatalt értesíteni.”
 
Mellékletek használata
 
Saját tenyészet 50 km-en belüli különböző tartási helyei között is ki kell tölteni a mellékleteket, de az egyedi vizsgálatokat nem kell elvégezni. Emellett a szállításokról saját belső nyilvántartást kell vezetni és megkövetelni. Ezen esetekben a tartási helyek egy járványtani egységnek számítanak.
Amennyiben az állatokat (galamb, hüllő, egyéb kedvtelésből tartott állat) kereskedelmi célra szállítják a kiállításra, börzére, vásárra, akkor azok létszámától függetlenül (tehát már egy állat esetén is) ki kell tölteni mindkét mellékletet.
A szállítási rendelet 2. §. e) pontja szerinti „baromfi” fogalmi meghatározás alá valamennyi felsorolt baromfi és egyéb madárfajok keltető-tojását bele kell érteni.
Haltelepítést továbbra is a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti hatósági állatorvosi igazolással lehet elvégezni. Amennyiben ez a dokumentum nincs a halászatra jogosult birtokában, úgy a telepítést a halászati hatóság nem engedélyezi.
Tenyésztett víziállatot tenyésztési célból forgalomba hozni a 127/2008. FVM rendelet 16.§-a alapján kizárólag a víziállat-egészségőr igazolásával szabad.
Halfeldolgozó üzembe a Rendelet 1. és 2. mellékletének alkalmazásával kell az állatokat szállítani.
Nem kell engedélyeztetni belföldi élőállat-szállításra azokat a gépjárműveket, melyekkel legfeljebb 50 km-en belüli olyan állatszállításokat végeznek, amikhez a szállítónak vagy kereskedőnek közvetett vagy közvetlen gazdasági érdeke nem fűződik (pl. szívességből történő állatszállítás).
 
1. melléklet a 87/2012. (VIII.27.) VM rendelethez Állattartói nyilatkozat
 
A nyilatkozatot az állattartó a szállítást megelőzően kitölti és átadja a szolgáltató állatorvosnak. A bizonylat a kiállítástól számított 3 napig érvényes. Ha lejárt a bizonylat érvényessége az állattartónak új bizonylatot kell kitölteni, mivel szállítás csak érvényes bizonylattal történhet. Amennyiben a szállított állatok azonosítói nem férnek el az előnyomtatott bizonylaton, a mellékelt táblázat kitöltésével lehet valamennyi szállítandó állat azonosítóját megadni. A melléklet csak a nyilatkozattal együtt érvényes, önállóan nem használható.
A szállítási rendelet mellékletét képező állattartói nyilatkozatot a NÉBIH biztosítja 3 példányos, előrenyomtatott formában a szolgáltató állatorvosokon keresztül. Mivel a nyomtatvány szigorú számadású bizonylatnak minősül abból kitépni csak a kitöltött bizonylatok első két példányát lehet, a tőpéldánynak a tömbben kell maradni.
A saját tenyészetből történő export/más tagállamba kiszállítás esetén az illetékes hatósági állatorvos jelenlétében kell a zárórakodást elvégezni. Ebben az esetben a hatósági állatorvos harmadik országba történő szállítás esetén a harmadik ország állategészségügyi hatósága által megkövetelt exportbizonyítványt, más tagállamba történő szállítás esetén a közös EU jogszabályok által a tagállamok közötti szállításhoz meghatározott bizonyítványt igazol le. Mivel a tagállamok közötti szállításhoz használatos bizonyítványt a TRACES (Trade Control and Expert System) rendszerbe elektronikusan is fel szükséges vinni, ezért ezt TRACES bizonyítványként is emlegetik.
A szállítólevelek exportra vonatkozó rovatát továbbra is a hatósági állatorvos tölti ki.
Amennyiben a kiszállítás/export gyűjtőállomásról történik, akkor a feladó tenyészetből a gyűjtőállomásra ki kell tölteni az 1. számú mellékletet a gazdálkodónak és a 2. számú mellékletet a szolgáltató állatorvosnak.
Érvénytelen dokumentumokkal az állatok nem szállíthatók. Lejárt érvényesség esetén új melléklete(ke)t kell kiállítani.
További felvilágosítást az illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságain, a kerületi hivatalokban és www.nebih.gov.hu honlapon keresztül kérhet.
 
Szolgáltató állatorvosra vonatkozó előírások
 
A szolgáltató állatorvos a szállítási rendelet 2. mellékletét képező Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból (továbbiakban: Állategészségügyi bizonyítvány) magánokiratban igazolja a forgalomképességet.
Mivel a korábban legyártott tömbös szállítólevelek, illetve marhalevelek még tartalmazzák a részletes forgalomképességi igazolást, az új formanyomtatványok életbe lépéséig, azok állategészségügyi forgalomképességi igazolás részénél a szállítási rendeletben foglaltaknak megfelelően csak az állategészségügyi bizonyítvány megfelelő adatait kell feltüntetni a következők szerint:
Juh/kecske/sertés szállítólevél
-           állategészségügyi bizonyítvány sorszáma, a kiállítás dátuma, a kiállító állatorvosbélyegzőszáma
Baromfi szállítólevél
-           állategészségügyi bizonyítvány sorszáma, a kiállítás dátuma, a kiállító állatorvosaláírása és bélyegzőlenyomata
Marhalevél (Marhalevél igazolólap)
-           állategészségügyi bizonyítvány sorszáma, a kiállítás dátuma, a kiállító állatorvosaláírása és bélyegzőlenyomata
A régi típusú marhaleveleken, illetve a korábbi szállítóleveleken az állategészségügyi forgalomképességi igazolás rész többi mezőjét üresen kell hagyni!
Egy bizonyítványon több állat is szerepelhet, amennyiben egy szállítmány keretében, egy önálló járművel, egy helyre, azonos célból szállítják őket. Amennyiben a tenyészetből kiszállított állatok nem vagy vélhetően nem egy rendeltetési helyre kerülnek (pl. állatvásár), akkor rendeltetési helyenként kell az állategészségügyi bizonyítványt kitölteni!
A régi típusú szállítólevelek és marhalevelek továbbra is felhasználhatók. Az új formátumú szállítólevelek a szállítási rendeletben foglaltaknak megfelelően tartalmazzák majd az előírt igazolásmintát.
A szállítási rendelet értelmében belföldi élőállat-szállítmányokat a hatályba lépést követően a szolgáltató állatorvos indíthatja, ezért az állategészségügyi bizonyítványokra, szállítólevelekre, marhalevélre a kamarai bélyegzőt kell használni.
A törökországi export esetén a gyűjtőállomásokra indított állatok preexport bizonyítványainak kitöltése és igazolása a szállítási rendelet hatályba lépését követően szolgáltató állatorvosi feladat, így ezekre a dokumentumokra is a kamarai bélyegző kerül.
Amennyiben a kiszállítás/export gyűjtőállomásról történik, akkor a feladó tenyészetből a gyűjtőállomásra ki kell tölteni az 1. számú mellékletet a gazdálkodónak és a 2. számú mellékletet a szolgáltató állatorvosnak.
A szállítási rendelet mellékletét képező állattartói nyilatkozatot és az állatorvosi bizonyítványt a NÉBIH biztosítja 3 példányos, előrenyomtatott formában az illetékes kormányhivatalokon keresztül. A szolgáltató állatorvosok a kerületi hivatalokban juthatnak a nyomtatványokhoz, a gazdálkodók a szolgáltató állatorvosokon keresztül. Mivel a nyomtatvány szigorú számadású bizonylatnak minősül abból kitépni csak a kitöltött bizonylatok első két példányát lehet, a tőpéldánynak a tömbben kell maradni.
 
2. melléklet a 87/2012. (VIII.27.) VM rendelethez Állategészségügyi bizonyítvány
 
Az állategészségügyi igazolást a szolgáltató állatorvos, az állattartó nyilatkozatának figyelembe vétele mellett a szállítást megelőzően tölti ki. A bizonylat a kiállítástól számított 48 óráig érvényes. Ha lejárt a bizonylat érvényessége az állatorvosnak új bizonylatot kell kitölteni. Szállítás csak érvényes bizonylattal történhet. Állategészségügyi igazolás csak érvényes állattartói nyilatkozat mellett állítható ki. Amennyiben a szállított állatok azonosítói nem férnek el az előnyomtatott bizonylaton, a mellékelt táblázat kitöltésével lehet valamennyi szállítandó állat azonosítóját megadni. A melléklet csak a bizonyítvánnyal együtt érvényes, önállóan nem használható.
Érvénytelen dokumentumokkal az állatok nem szállíthatók. Lejárt érvényesség esetén új melléklete(ke)t kell kiállítani.
A tenyészetből vagy gyűjtőállomásról közvetlen harmadik országba történő exportra vagy másik tagállamba szánt állatok esetén a szállítást továbbra is csak hatósági állatorvos engedélyezheti.
Haltelepítést továbbra is a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti hatósági állatorvosi igazolással lehet elvégezni.
A szállítólevelek exportra vonatkozó rovatát továbbra is a hatósági állatorvos tölti ki.


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Kereskedelmi célú élőállat és állati eredetű termékek behozatala harmadik (nem EU) országból
2020. január 24, péntek

Kereskedelmi célú élőállat és állati eredetű termékek behozatala harmadik (nem EU) országból

Szigorú szabályozás a poggyászban behozott élelmiszerekre vonatkozóan
2020. január 24, péntek

Szigorú szabályozás a poggyászban behozott élelmiszerekre vonatkozóan

Állati melléktermék elektronikus bejelentési rendszer (MR)
2020. január 6, hétfő

Állati melléktermék elektronikus bejelentési rendszer (MR)

Nébih útmutatók a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelethez
2019. december 27, péntek

Nébih útmutatók a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelethez

Decembertől elektronikus úton is benyújtható a „148-as” állategészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó jóváhagyási kérelem
2019. december 19, csütörtök

Decembertől elektronikus úton is benyújtható a „148-as” állategészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó jóváhagyási kérelem

Változások a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésben
2019. december 17, kedd

Változások a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésben

Betiltották egy élő vírusos PRRS elleni vakcina forgalmazását és felhasználását Dániában
2019. november 29, péntek

Betiltották egy élő vírusos PRRS elleni vakcina forgalmazását és felhasználását Dániában

Fertőző kevésvérűséget igazolt a Nébih két Pest megyei lónál
2019. november 26, kedd

Fertőző kevésvérűséget igazolt a Nébih két Pest megyei lónál

A Nébih szemléletformáló szerepe az állatvédelemben
2019. október 14, hétfő

A Nébih szemléletformáló szerepe az állatvédelemben

Októberben ismét sor kerül a veszettség elleni rókavakcinázásra
2019. szeptember 19, csütörtök

Októberben ismét sor kerül a veszettség elleni rókavakcinázásra

2019 tavaszán ismét vakcinázzák veszettség ellen a rókákat
2019. március 22, péntek

2019 tavaszán ismét vakcinázzák veszettség ellen a rókákat

A lovaknál lecsengőben van idén a Nyugat-nílusi láz
2018. november 21, szerda

A lovaknál lecsengőben van idén a Nyugat-nílusi láz

A Nyugat-nílusi láz elleni megelőző védekezés fontosságára figyelmeztet a Nébih
2018. szeptember 14, péntek

A Nyugat-nílusi láz elleni megelőző védekezés fontosságára figyelmeztet a Nébih

Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértők listája
2018. január 12, péntek

Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértők listája

Import engedély iránti kérelem nem harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához
2018. január 12, péntek

Import engedély iránti kérelem nem harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság jegyzékei
2018. január 10, szerda

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság jegyzékei