null Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

A Törvényben és a Rendeletben foglaltak folyamatos betartásának biztosítása érdekében a növénytermesztési hatóság ellenőrzést végezhet minden olyan helyen, ahol a vetőmag és palánta előállítását, feldolgozását, kezelését, kiszerelését, tárolását, valamint vizsgálatát végzik, továbbá ahol vetőmagot és palántát forgalomba hoznak, árusítanak vagy felhasználnak.

Bejelentési kötelezettség

A palánta forgalomba hozatalával kapcsolatos valamennyi tevékenységet ellenőrzés céljából, a Nébih által rendszeresített Bejelentőlapon és Zöldségpalánta leltárban, évente legkésőbb április 30-ig be kell jelenteni.

Engedélyesek rendszeres ellenőrzése

A járási hivatal rendszeresen, de legalább évente egyszer a tevékenység jellegének megfelelő időpontban ellenőrzi az engedélyezett üzemeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelmények folyamatos betartásának igazolása érdekében. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az ellenőrzés hatósági szolgáltatási díját a mindenkori díjszabás rendelet alapján vetik ki.

A termesztési folyamat kritikus pontjainak meghatározásán, valamint a nyilvántartási kötelezettség teljesítésén túlmenően a járási hivatal figyelemmel kíséri és ellenőrzi az üzemet annak érdekében, hogy az üzem

a) az alábbi kritikus pontokat - a növényfaj sajátosságainak megfelelően - folyamatosan figyelembe vegye

1. a termesztési folyamat megindításához felhasznált szaporító alapanyag minősége,

2. a vetés, valamint a zöldségpalánta tűzdelése, oltása, cserepezése és ültetése,

3. a növény-egészségügyi jogszabályok előírásainak betartása,

4. a termesztési terv és technológia,

5. az általános kultúrállapot,

6. a szaporítási eljárások,

7. a felszedési műveletek,

8. a higiénia,

9. a kezelések,

10. a csomagolás,

11. a tárolás,

12. a szállítás,

13. a nyilvántartás, adminisztráció;

b)  a Nébih illetve a járási hivatal részére hozzáférhető formában, teljes körű nyilvántartást vezessen:

1. azokról a növényekről, illetve növényi részekről és egyéb anyagokról,

- amelyeket tárolás vagy a területén történő szaporítóanyag előállítás céljából szerzett be,

- amelyeket az üzem előállít, vagy

- amelyeket mások részére továbbított, valamint

2. a növényállománynál alkalmazott valamennyi kezelésről és egyéb eseményről.

c) biztosítsa, hogy megfelelő szakképzettségű személy tartsa a kapcsolatot a járási hivatallal;

d) szükség szerint és megfelelő időközönként ellenőrzést végezzen a Nébih által megkívánt módon.

A járási hivatal az ellenőrzéseket a Nébih éves ellenőrzési terve alapján, a Bejelentőlapon és a Zöldségpalánta leltárban közölt adatok figyelembevételével végzi. Az ellenőrzések alkalmával a járási hivatal a termesztő-berendezésben nevelt palánta esetén palántaminősítést is végez.  A járási hivatal munkatársa előzetesen értesíti a forgalmazót a szemle időpontjáról. 

A Nébih többnyire célzott, vagy szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez.

Ha a Nébih illetve a járási hivatal ellenőrzési tevékenysége során a jogszabályokban foglaltak be nem tartását állapítja meg, a más célra fel nem használható alkalmatlan palánta megsemmisítését az előállító költségére elrendelheti.

A Nébih illetve a járási hivatal elrendelheti a jogosulatlanul előállított vagy nem megfelelő minőségű szaporítóanyag hatósági zár alá vételét. A hatósági zár időtartama alatt a zár alá vett szaporítóanyag tételt elmozdítani nem szabad.

A Nébih illetve a járási hivatal jogosult a saját jogú szántóföldi szemlét, mintavételt, vizsgálatot és kiszerelési tevékenységet, valamint a palánta előállítást és forgalomba hozatalt az e rendeletben foglaltak be nem tartása esetén határozott időre megtiltani. A Nébih illetve a járási hivatal az intézkedést visszavonja, amint megállapította, hogy az üzem által forgalmazásra szánt palánta megfelel a rendelet követelményeinek és feltételeinek.

Szaporítóanyag utóellenőrzések

A Nébih szükség esetén elvégezheti a palánta laboratóriumi utóellenőrzését (posztkontroll), vagy kitermesztését. Ennek célja a forgalomba kerülő szaporítóanyag minőségének, egészségének, fajtaazonosságának és fajtatisztaságának ellenőrzése.

A vizsgálatban résztvevő üzemek tájékoztatást kapnak vizsgált tételeik megfelelőségéről. Meg nem felelés esetén a hatóság közigazgatási szankciót alkalmazhat.

Az utóellenőrzésekről összesítő kiértékelés készül, amelyet a Nébih e honlapján, illetve a szaksajtóban megoszt az érdekeltekkel.

Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Zöldségnövény: a Rendelet értelmezésében a zöldségnövény valamint a gyógy- és fűszernövény
Kiskerti felhasználás: kis mennyiségben, nem árutermelő részéről történő zöldségpalánta vásárlás.
Kritikus pont: a zöldségpalánta előállításának, tárolásának, forgalomba hozatalának folyamatában kijelölt lényeges technológiai fázis.
Szaporítóanyag-kísérő okmány: a Rendeletben meghatározott adattartalmú okmány, amely a palántát kíséri belföldi és az Európai Unión belüli forgalomba hozatal esetén.
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely ország
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Növénytermesztési hatóság: tevékenység helye szerinti járási hivatal és/vagy Nébih
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
Díjszabás rendelet: A Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei Kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet.


Friss hírek

Közlemény elveszett „zöld könyvről”
2020. szeptember 23, szerda

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

Dísznövény szaporítóanyag exporthoz Tanúsítvány kérelme
2020. szeptember 23, szerda

Dísznövény szaporítóanyag exporthoz Tanúsítvány kérelme

A Tanúsítványra vonatkozó kérelmeket a tevékenység helye szerinti járási hivatalnál kell benyújtani.

Tovább >