kézfogás

 

A Nébih több hazai és nemzetközi hivatalokkal és hatóságokkal, minisztériumokkal áll kapcsolatban.

Magyar társhatóságaink

NAV: (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

A NAV létrehozásának elsődleges célja egyrészt az állam adó- és adójellegű bevételeinek teljes körű kontrollja és védelme a szakmaiság, valamint a hatékony, költségtakarékos közigazgatás elveire építve, másrészt a költségvetést nagymértékben megkárosító, büntetőjogi felelősségre vonást követelő adózói magatartások feltárása, szankcionálása és visszaszorítása.

Az adó szakterület felel az adók, járulékok, illetékek és köztartozások beszedéséért és ellenőrzéséért. Naponta frissülő adatbázisokkal, kalkulátorokkal, ingó és ingatlanárverések szervezésével hozzájárul a NAV szolgáltató, ügyfélcentrikus arculatához. Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszere biztosítja az ügyfelek naprakész tájékoztatását, lehetővé teszi a telefonos ügyintézést.

 

Miniszterelnökség, Magyar Államkincstár

A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár feladatai között szerepel az Európai Unióval folytatott Közös Agrárpolitikai forrásokból és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadása, elbírálása és a juttatások folyósítása, valamint piacszabályozó intézkedések működtetése.

Tevékenységük keretében ellátják a támogatások elbírálásával, a jogalap ellenőrzéséhez és a kifizetésekhez kapcsolódó egyéb intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat: kérelemkezelés, határozat kiadás, kifizetések engedélyezése és teljesítése, helyszíni ellenőrzés. További feladatok: információszolgáltatás, adattárolás, jelentéstétel, képzés, ügyfél-tájékoztatás stb.

 

GVH: (Gazdasági Versenyhivatal)

A GVH az Országgyűlés hozta létre a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény elfogadásával. A hivatal a törvény hatályba lépésével egyidejűleg, 1991. január 1-jén kezdte meg működését. A versenyellenes magatartások tilalmának törvénybe iktatását és a szabályok betartása felett őrködő GVH létrehozását a gazdasági hatékonyságot kikényszerítő piaci verseny szabadságának és tisztaságának védelme motiválta.

A GVH-nak a piacgazdaság működésében betöltött - a verseny szabadságával és tisztaságával kapcsolatos - szerepe, hogy a köz érdekében, a hosszú távú fogyasztói jólétet és így a versenyképességet is növelő módon érvényt szerezzen a hatáskörébe tartozó versenyjogi rendelkezéseknek, valamint, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel általában is támogassa a versenyt, vagy ahol verseny nem lehetséges, elősegítse a versenyt megteremteni vagy pótolni hivatott állami szabályozás kialakítását.

A GVH-nak a verseny védelme érdekében folytatott tevékenysége alapvetően három pillérre épül: versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a magyar versenytörvény és a közösségi versenyjog szabályait, versenypártolás keretében a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket, illetve a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztésével, valamint a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlesztésével hozzájárul a versenykultúra fejlesztéséhez.

 

BM: (Belügyminisztérium)

Magyarországon a Belügyminisztérium (BM) az államigazgatási struktúra egyik minisztériuma. A BM az ország működésének biztosítása érdekében jogszabály-előkészítő és irányító feladatokat lát el. Bizonyos esetekben hatósági és fellebbviteli tevékenységet végez az alábbi területeken:

 • a közbiztonsággal és a belső rend védelmével kapcsolatos rendőri és rendészeti tevékenységek, ideértve az országhatár biztonságának szavatolását,

 • a polgári titkosszolgálatok, így különösen az AH, a TEK és az NBSZ felügyelete,

 • igazgatásrendészeti, szabálysértési, lakás-, helyiség- és településgazdálkodási kérdések,

 • tűzvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem felügyelete,

 • állampolgársági és menekültügyek,

 • egyes országos személyi alapnyilvántartások (kivéve a KEK KH-hoz tartozó nyilvántartások), a minősített adatok védelmének felügyelete.

A BM másik nagy területe az önkormányzatiság segítése. E területén ellátja különösen a:

 • a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását, például a jogi, fejlesztési és koordinációs feladatok, az államháztartást érintő kérdések stb.,

 • a helyi önkormányzatoknak juttatott összkormányzati támogatások koordinálását.

 

Nemzetközi társhatóságaink

EFSA: (European Food Safety Authority)

Az EFSA feladata a független tudományos tanácsadás és a technikai segítségnyújtás az Európai Unió azon politikáinak minden olyan területén, amelyek közvetlenül vagy közvetve hatást gyakorolnak az élelmiszer- és takarmánybiztonságra. Felelős még az e területek által felölelt összes téma, és az élelmiszerlánccal kapcsolatos bármely kockázat kommunikációjáért.

Az EFSA megbízatása – a Bizottság kérésére – az emberi táplálkozásra vonatkozó tudományos tanácsadásra is kiterjed. Tudományos szakvéleményt is ad az állat-egészségügy és az állatjólét, a növény-egészségügy és a géntechnológiával módosított szervezetek területén akkor is, ha e területek nem kapcsolódnak az élelmiszerbiztonsághoz. Az EFSA valamennyi tevékenységi körét illetően szorosan együttműködik a tagállamok hasonló feladatokat ellátó illetékes szerveivel.

 

FSA: (Food Standards Agency)

Az FSA egy olyan független kormányzati hivatal, amely az ételek biztonságáért illetve a megfelelő higiénia betartásáért felel az Egyesült Királyságban. Közreműködik különböző üzletek, vállalkozások működésében, azért, hogy elősegítse őket a biztonságos ételek előállításában. Ezen felül összefogja a különböző helyi szervezeteket az élelmiszerbiztonság megfelelő szabályozása érdekében.

 

FSAI: (Food Safety Authority of Ireland)

Az FSAI Írország Élelmiszerbiztonsági Hatósága, aminek fő célja, hogy az országban előállított, behozott és forgalmazott ételeket ésszerű módon irányítsák egy magas színvonalú előállítási módszer felé, illetve törekedjenek a megfelelő higiénia és élelmiszerbiztonsági felételek megvalósítására. Feladatuk valamint, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az étel eleget tesz minden törvényi előírásnak is. Az FSAI egy jogi szabályozásokon alapuló, független és tudomány alapú szervezet, ami a közegészségügynek és a fogyasztók érdekeinek (az élelmiszerbiztonság és higiénia témájában) kötelezte el magát. Az egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozik és jelenleg 10 bizottsága van. Főbb funkciói:

 • A fogyasztók érdekeit tegyék mindenekelőtt az első helyre.

 • Tegyenek javaslatokat a Miniszternek, a törvényhozóknak az élelmiszeripar és az élelmiszerbiztonság ügyében.

 • Megerősíteni a koordinált, akadálymentes élelmiszerek szállítását, illetve felemelni egy egységesített magas színvonalra a különböző helyi szervezetek bevonásával.

 • Biztosítani, hogy az élelmiszer eleget tegyen minden törvényi előírásnak, illetve ellenőrizni, hogy elvan-e látva a mindenki által ismert minőség jellemzésére szolgáló kódokkal.

 • Együttműködni az élelmiszeriparral, elősegíteni a biztonságos élelmiszergyártás iránti elhivatottságukat.

 • Kockázatkezelés az élvonalbeli ügynökségek és az élelmiszeripar közreműködésével, illetve a fogyasztók, a közegészségügyi szakértők és az élelmiszeripar értesítése az egyes veszélyforrásokról.

 

BfR: (Bundesinstitut für Risikobewertung)

A Bfr a Németországban üzemelő (de nemzetközi ügyekkel is foglalkozó) élelmiszerbiztonsági hivatal. Legfőbb céljai közül kiemelendő a fogyasztók egészségi állapotának védelme, illetve javítása Németországban- és nemzetközi szinten egyaránt. A BfR főbb feladatkörei a 2002. augusztus 14-én megjelent „A fogyasztók egészségének védelme és az élelmiszerbiztonság átszervezéséről szóló törvényben” találhatók meg.

 • az élelmiszer egészségi vizsgálata biológiai és kémiai biztonság szempontjából

 • egészségügyi vizsgálata a különböző anyagoknak (vegyszerek, növényvédő szerek, biocidek) és kiválasztott termékeknek (fogyasztói termékek, kozmetikai termékek, dohányáruk, textíliák és élelmiszercsomagolások)

 • az élelmiszerben talált génmanipulált organizmusok kockázatelemzése; továbbá tápszerekben, növényekben és állatokban egyaránt

 • a veszélyekről való megfelelő tájékoztatás

 • különböző alternatív módok fejlesztése és érvényesítése az állatkísérletek kiváltására

 

FDA: (US Food and Drug Administration)

Az FDA az Amerikai Egyesült Államokban működő élelmiszerbiztonsági szervezet. Működtetése az Állam Egészségügyi- és Szociális Minisztérium hatálya alá tartozik és 9 Központot illetve Irodát foglal magába. Az FDA felelős a közegészségügy helyes kialakításáért és annak megfelelő szakszerű promotálásáért. Ezt a feladatát többek között a különböző szabályozások bevezetésével, illetve az egyéb megfelelő ellenőrzések segítségével végzi (ellenőrzi az élelmiszerbiztonságot, az étrend-kiegészítőket, a gyógyszereket, az oltásokat, a kozmetikai szereket, az állat eledeleket, illetve állatgyógyászati termékeket, stb.)

 

EMA: (European Medicines Agency)

Az EMA az Európai Unió (EU) egyik decentralizált ügynöksége, székhelye Amszterdamban található. Működését 1995-ben kezdte meg. Az ügynökség feladata a gyógyszeripari vállalatok által az Európai Unión belüli alkalmazásra kifejlesztett gyógyszerek tudományos értékelése, felügyelete és biztonságosságának nyomon követése. Az EMA 27 uniós tagállamban, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban védi a közegészséget és az állatok egészségét annak garantálásával, hogy az uniós piacon elérhető gyógyszerek mindegyike biztonságos, hatékony és jó minőségű legyen.

Az EMA küldetése, hogy az Európai Unión belüli köz- és állategészségügy szolgálatában előmozdítsa a tudományos kiválóságot a gyógyszerek értékelése és felügyelete terén. Küldetése teljesítése érdekében az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) együttműködik az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamai illetékes nemzeti hatóságaival és az Európai Bizottsággal egy szorosan összehangolt szabályozási hálózaton alapuló gyógyszer szabályozási rendszerben. Az Ügynökség a hálózat középpontjában működik, koordinálja és támogatja az ötven nemzeti illetékes hatóság közötti kölcsönhatásokat mind az emberi, mind az állatgyógyászati készítmények tekintetében. Mindemellett a nemzeti hatóságok több ezer európai szakértőt bocsátanak rendelkezésre az EMA tudományos bizottságai, munkacsoportjai és más csoportjai számára.

 

További információk a Linkcentrumban találhatóak.