„Első láncszem az élelmiszerbiztonságban.”
 

A Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi szakterület növényvédelmi, növényvédő szer engedélyezési, növény-egészségügyi, zöldség-gyümölcs ellenőrzési, talajvédelmi, valamint agrár-környezetvédelmi hatósági és egyéb állami szakfeladatokat lát el, a hozzátartozó megfelelő laboratóriumi háttérrel országos és területi szinten.
 

Az NTAI engedélyezési hatáskörében engedélyezi a növényvédő szerek és a termésnövelő anyagok forgalomba hozatalát és felhasználását, továbbá ellátja a már meglévő engedélyek módosításával, visszavonásával kapcsolatos teendőket.

Koordinációs hatáskörében az NTAI biztosítja a megyei szakemberek számára a szakmai információs hátteret, egységes rendszerben a vonatkozó jogszabályok naprakész kezelését, az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges módszertani útmutatók, eljárásrendek elkészítését a legújabb szakmai eredmények felhasználásával. Ilyen rendszer pl. a növényegészségügy által fenntartott NEUTÉKA.

Helyszíni ellenőrzéseket elsősorban a megyei kormányhivatalok növény- illetve talajvédelmi felügyelői illetve zöldség-gyümölcs ellenőrei végeznek, azaz ellátják az elsőfokú hatósági feladatokat. A másodfokú hatósági feladatokat legtöbb esetben az NTAI látja el, de kiemelt fontosságú ügyekben országos hatáskörű elsőfokú hatóságként is eljárhat. A megyei elsőfokú feladatok jogszerű ellátását szakterületi felülvizsgálatok segítségével ellenőrzi.

Az NTAI az ellenőrzések adatainak egységes eljárásrenden alapuló rögzítését, tárolását és kezelését információs szakrendszerek (pl. AIR, PHYSAN, MINELLA) segítségével oldja meg. Ellenőrzési terv kidolgozásával a hatósági intézkedéseket megalapozó laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges egységes mintavételi rendszert működtet.

Az NTAI részt vesz a feladatkörébe tartozó jogszabályok előkészítésében, segítve ezzel a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) munkáját. Az eljárások egységesítése és gördülékenyebbé tétele érdekében az ügytípusokhoz eljárásrendeket, útmutatókat készít és iratsablonokat állít össze, valamint részt vesz az olyan információs rendszerek fejlesztésében, mint az AIR (Agrárkörnyezet-gazdálkodási Információs Rendszer), a PBR (Parlagfű Bejelentő Rendszer) és a PIR (Parlagfű Információs Rendszer), a NIMEX (Növényegészségügyi és Minőségellenőrzési Import-Export Ellenőrzési Rendszer).

Az Igazgatóság szakmai kapcsolatot tart és együttműködik a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel (EU, ENSZ/EGB, FAO, OECD stb.), melynek keretében a piac szereplőit, termelői szervezeteket, forgalmazókat (kereskedőket) rendszeresen tájékoztatja a változó jogszabályi követelményekről, képzi és továbbképzi a szektor résztvevőit a jogszabályok alkalmazásáról.

Ügyfélszolgálati megkeresések kapcsán az NTAI hatósági feladatkörébe tartozó ügyekben tájékoztatja az ügyfeleket.

Az NTAI közreműködik a kiemelt fogyasztóvédelmi ellenőrzések szervezésében, lebonyolításában. Az ellenőrzésekről éves és időszakos jelentéseket készít mind a VM, mind az Európai Bizottság számára.

 

Osztályok
 

Növényegészségügyi és Szaporítóanyag-ellenőrzési Osztály (NSZEO)
 

A növény-egészségügyi szakterület elsődleges feladata a zárlati (karantén) és egyéb új, nem honos, de nagy gazdasági kárt okozó károsítók bekerülésének, megtelepedésének és terjedésének megakadályozása.

Szakmailag irányítja a nagyobb kockázattal járó vizsgálatköteles termékek (főként ültetési anyagok, vetőmagvak) export, import, valamint hazai termelésének és EU-n belüli forgalmazásának növény-egészségügyi ellenőrzését és a csekélyebb kockázatú, végfelhasználásra szánt termékeknél és természeti, valamint települési környezetben a karantén vonatkozású károsítókra irányuló felderítéseket.

A nem honos károsítók fertőzésének felszámolása, visszaszorítása érdekében az Osztály készenléti terveket dolgoz ki, valamint együttműködést alakít ki és tart fenn a társhatóságokkal, tudományos és szakmai intézményekkel.

 

Növényvédelmi Hatósági Osztály (NHO)
 

A növényvédelmi szakterület alapvetően a növényvédő szerek forgalmazásának és felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokkal foglalkozik.

Ide tartoznak a növényvédő szerek felhasználása kapcsán felmerülő szabálytalanságok (pl. permetszer elsodródás, előírástól eltérő kijuttatás, jogosultság nélküli felhasználás, környezeti veszélyeztetés), a növényvédő szerekkel folytatott kereskedelmi tevékenység során előforduló jogszabálysértések (pl. jogosultság nélküli forgalmazás, nem megfelelő címkézés, csomagolás), a növényi alaptermékek és a feldolgozatlan növényi eredetű termékek növényvédőszer-maradék tartalmának vizsgálata nyomán induló eljárások, a forgalmazott növényvédő szerek nem megfelelő minősége esetén indított eljárások, valamint a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartatásával, a növényvédelmi tevékenység miatt bekövetkező méhmérgezések kivizsgálásával és a légi növényvédelem hatósági felügyeletével kapcsolatos ügyek.

 

Növényi Termék-ellenőrzési Osztály (NTEO)
 

Az NTEO az EU közös piac szervezéséről szóló szabályokban foglaltaknak megfelelően operatívan koordinálja, irányítja és ellenőrzi a négy közös piacszervezés alá tartozó termékpálya (friss zöldség és gyümölcs termékek, banán, komló, vágott virágok és élő dísznövények) ellenőrzési feladatait.

Legfontosabb feladat a fenti termékek nemzetközileg elfogadott normáknak (forgalmazási minőségszabványok) való megfelelésének ellenőrzése, valamint az árumozgások során a nyomonkövethetőség biztosításának ellenőrzése. Növényi alaptermékek esetében az NTEO koordinálja a Jó Mezőgazdasági Gyakorlatnak való megfelelés ellenőrzését pl. higiénia, gabonafélék fuzárium-toxin szennyezettsége, levélzöldségek nitrát tartalma.

Az osztály feladata továbbá a nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzéseknek, az iskolagyümölcs programban résztvevő vállalkozások és a földrajzi árujelzővel ellátott zöldség-gyümölcs termékek ellenőrzésének szervezése, irányítása.

 

Talajvédelmi Hatósági Osztály (THO)
 

A termőföldek termékenységének és minőségének védelmével kapcsolatos állami feladatokat a földügyért felelős miniszter a talajvédelmi hatóság útján látja el.

A talajvédelmi hatóság engedélyezi termőfölddel kapcsolatos tevékenységeket (például talajjavítás, tereprendezés, hígtrágya, szennyvíz, nem veszélyes hulladék felhasználása) és ellenőrzi azok szakszerű végrehajtását, valamint a nitrát-szennyezéssel szembeni védelem kapcsán a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat magatartás kódex betartását, illetve a termésnövelő anyagok minőségét, forgalmazását, tárolását és felhasználását, vezeti a Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszert (TIM) és a talajvédelmi szakértői névjegyzéket.

A talajvédelmi hatóság talajvédelmi járulékot szab ki az elszállított humuszos termőréteg mennyisége után, szakhatóságként működik közre a termőföldet érintő számos eljárásban (például bányászati, építésügyi, közlekedési, ingatlanügyi, környezetvédelmi, vízügyi), szakmai információt szolgáltat a földhasználók, kutatók, oktatási intézmények, társhatóságok részére, környezetkímélő technológiákat dolgoz ki.

 

Agrárkörnyezet-védelmi és Koordinációs Osztály (AKO)
 

Agrárkörnyezet-védelmi és Koordinációs Osztály (AKVKO) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott támogatások közül az osztály a környezet és a vidék fejlesztése (II. tengely) alábbi támogatásainak szakmai koordinációját látja el:

 •    Agrár-környezetgazdálkodás,
 •    Nem termelő mezőgazdasági beruházások,
 •    Kedvezőtlen adottságú területek,
 •    Natura 2000.

A mezőgazdasági támogatásokon belül az agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG) az intézkedésben meghatározott előírások teljesítéséért járó terület alapú vissza nem térítendő támogatás. A támogatás feltételeinek ellenőrzésére helyszíni ellenőrzés keretében kerül sor. Az Osztály helyszíni ellenőrzések, illetve az AKG minimumkövetelmények ellenőrzésének országos szintű koordinációját látja el és a gazdálkodási napló benyújtási időszakában ügyfélszolgálatot tart fenn.

 Az Osztály látja el a kölcsönös megfeleltetés - a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és a mezőgazdasági földterületek helyes mezőgazdasági és környezeti állapot fenntartását szolgáló előírások - helyszíni ellenőrzéseinek szakmai koordinálását.

Az Osztály dolgozza fel a nitrát érzékeny területen gazdálkodók éves kötelező adatszolgáltatása keretében beérkezett adatlapokat valamint a gazdálkodási naplókat, az adatbázisokból adatokat továbbít a környezetvédelmi hatóság felé, valamint igény esetén állattartással, tápanyag utánpótlással kapcsolatban adatokat szolgáltat.

 

Növényvédőszer és Termésnövelőanyag Engedélyezési Osztály (NTEO)
 

A növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezésének célja, hogy a készítmények forgalmazását, felhasználását oly módon szabályozza, hogy az ember és környezete veszélyeztetésének kockázatát kizárja, illetve a lehető legkisebbre csökkentse.  Az Osztály által kiadott engedélyokirat képezi minden esetben az alapját a termékre kerülő címkének, ami a felhasználó számára az összes fontos információt tartalmazza, különös tekintettel a kockázatokra. Az okiratban foglaltak betartása a garancia arra, hogy a szer használata semmilyen káros hatással ne járjon.

Az Engedélyezési osztály a fentieken kívül kiadja a növényvédő szerek szükséghelyzeti felhasználási, kísérleti, párhuzamos import engedélyeit, valamint nyilvántartja a gyűjtőcsomagok, az EK műtrágyák, és a bérkiszerelések bejelentéseit.

 

Növényvédő szer és Termésnövelő anyag Értékelési Osztály (NTÉO)
 

Az Osztály a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok nemzeti engedélyezésének keretében ellátja a kérelmezők által e készítményekhez beadott dokumentációk szakmai értékelését az uniós szinten elfogadott egységes elvek szerint.

A jóváhagyás alapját képezi az adott hatóanyagért felelős jelentéstevő tagállam által elkészített értékelő jelentés. Magyarország részére az Európai Bizottság által kijelölt hatóanyagok értékelését az Osztály munkatársai végzik el.

Az osztály által készített jelentések, szakvélemények általában angol nyelven készülnek, így a kollégák számára elengedhetetlen a biztos angol nyelvtudás, mind írásban, mind szóban. Ez azért is kiemelten fontos, mert a tagállami társhatóságokkal, a Bizottsággal, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal és a többségében külföldi gyártókkal, kérelmezőkkel napi kapcsolattartás szükséges.

A készítmények és hatóanyagok értékelési tevékenysége több, egymásra épülő szakterületet foglal magába, melyek a következők: hatóanyag azonosítás, fizikai-kémia tulajdonságok, analitikai módszerek, humán toxikológia, szermaradék, környezeti sors és viselkedés, ökotoxikológia, biológiai hatékonyság.

 

Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és Koordinációs Osztály (NTFKO)
 

Az NTFKO részt vesz a növényvédőszer-engedélyezési eljárás nemzeti és zonális munkájában. Ennek során a biológiai hatás értékelését és az előírt növényvédelmi technológia összeállítását végzi. Az NTFKO koordinálja a növényvédő szerekkel végzett azon biológiai hatásvizsgálatokat, amelyeket a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályai hajtanak végre. Közreműködik a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelvből adódó feladatok előkészítésében és végrehajtásában, az integrált, alacsony peszticid felhasználású növényvédelem ösztönzésében.

Ellátja a kiskultúrás növényvédőszer-engedélyezés EU és hazai szintű feladatainak végrehajtását. Javaslatokat állít össze az engedélyezési osztály részére a kis kultúrákban gyakran hosszabb ideje megoldásra váró legfontosabb technológiai problémák megoldására. Ezzel a tevékenységgel közérdekből – hivatalból – olyan technológiai feladatok oldhatók meg, amelyeket a gyártók nem finanszíroznak, de a termelés biztonságához elengedhetetlenek, s a termelőknek szükségük van rá.

 

Laboratóriumok
 

Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológia Laboratórium, Budapest (NMBL)
 

A laboratórium fő feladata a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítók diagnosztikája, ami szorosan kapcsolódik az országos növény-egészségügyi állapot felderítéséhez. A laboratórium évente átlagosan 7500-7800 minta diagnosztizálását végzi el, növénypatogén gombákra, vírusokra, fitoplazmákra, viroidokra, kártevő rovarokra és fonálférgekre.

A molekuláris diagnosztikai módszerek a diagnosztikában is egyre nagyobb teret nyernek, melynek keretében az NMBL több kutatás-fejlesztési programban vesz részt közösen a hazai és külföldi kutató intézetekkel, egyetemekkel és az EU tagállami testvér növény-egészségügyi laboratóriumokkal; 2014-ben a laboratórium megkezdi az új diagnosztikai módszerek kidolgozását az „új generációs genomikus szekvenáló” berendezések alkalmazásával és így éllovas lehet az EU tagállamok növény-egészségügyi laboratóriumai között.

Az NMBL munkatársai szorosan együttműködnek az Európai Növényvédelmi Szervezettel (EPPO) és több Diagnosztikai Panel tagja ként, részt vesznek új diagnosztikai módszerek kidolgozásában, fejlesztésében.

 

Velencei Virológiai Laboratórium (VVL)
 

Fő feladata a növény-egészségügyi felügyelet hatósági intézkedéseihez (elsősorban a szaporítóanyag előállítás ellenőrzéséhez kapcsolódóan) háttér-vizsgálatok biztosítása és a termelésben jelentkező virológiai problémák felderítése ezen kultúrák esetében.

Az éves vizsgálati szám 20.000 feletti, amelyhez társul az in vivo és in vitro vírusgyűjtemény fenntartása, diagnosztikai módszeradaptációk, fejlesztések lefolytatása.

A speciális laboratórium a gyümölcsfák, a bogyóstermésűek, a szőlő és a szántóföldi növények esetében végez virológiai vizsgálatokat elsősorban vírus, de fitoplazma és viroid fertőzöttség kimutatására is.

Az országban egyedülállóan itt van lehetőség a gyümölcsfák és bogyósok fás és lágyszárú növényeken végzett biológiai tesztelésére. Ezen vizsgálatok a tesztelő faiskolában, a virológiai üvegházakban, karantén fitotronban, izolátorházakban illetve a szerológiai laboratóriumban történnek.

A laboratórium feladata az indikátor- és tesztnövények folyamatos, megkülönböztetett fenntartása, szaporítása is.

 

Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratóriumok (Hódmezővásárhely, Miskolc, Szolnok, Velence)
 

A növényvédőszermaradék-analitikai laboratóriumok legfőbb feladata a növényvédő szerek és bomlástermékeik maradékának meghatározása akkreditált keretek között a legkülönfélébb vizsgálati területeken:

 • feldolgozatlan és feldolgozott növényi és állati eredetű mezőgazdasági termékekben és élelmiszerekben (piacellenőrzés, termőhelyi/előállítói ellenőrzés valamint export és import tételek ellenőrzése során vett mintákból),

 • takarmányokban,

 • bébiételekben, italokban valamint anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben,

 • méhhullákban (méhmérgezések kivizsgálása érdekében végzett eljárások során),

 • talajokban,

 • felszíni, felszín alatti és ivóvizekben (környezetvédelmi monitoring vizsgálatok kapcsán).

A talált szermaradékok szintje alapján megállapítják az engedélyezett magyar és az Európai Uniós növényvédőszer-maradék határértékeknek való megfelelőséget. Tevékenységi körükbe tartozik továbbá növényvédőszermaradék-analitikai vizsgálatok kivitelezése növényvédelmi technológia fejlesztéshez és növényvédő szerek engedélyezési eljárásához kapcsolódó szerkísérletekhez (utóbbit GLP minőségbiztosítási rendszerben végezve).

A legkülönfélébb analitikai módszerek alkalmazása mellett új módszerek kidolgozását és a meglévőek fejlesztését, bővítését is végzik az érvényben lévő irányelveket és rendeleteket mindig szem előtt tartva.

Növényvédőszer-minőségvizsgálatok területén meghatározza a gyártó vállalatok által előállított, a kereskedelemben forgalmazott, a párhuzamos importban behozott és a mezőgazdasági üzemekben felhasznált növényvédő szer készítmények hatóanyagtartalmát, valamint vizsgálja egyéb kémiai és fizikai paramétereit az engedélyokirat előírásainak figyelembevételével.

Végzi lejárt szavatosságú növényvédő szer készítmények bevizsgálását azok további felhasználhatósága, forgalomba hozhatósága érdekében valamint vizsgálatokat végez a növényvédő szer hamisítások feltárásához.

 

Talajvédelmi Laboratóriumok (Szolnoki, Tanakajd, Velence)
 

A talajvédelmi laboratóriumok feladata a talaj, növényi anyag és mezőgazdasági termék (friss és mélyhűtött zöldség, gyümölcs), felszíni-, felszín alatti-, öntözővíz, szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya, szerves trágya, gilisztahumusz, kertészeti földkeverékek, komposzt, tőzeg műtrágya és talajjavító anyagok fizikai és kémiai vizsgálata.

A Szolnoki és Velencei laboratóriumok mintavételre is akkreditáltak.

A hatósági feladatok keretében a Labor a termésnövelő anyagok ellenőrzését, a Talaj Információs és Monitoring Rendszer (TIM) keretében vett talajminták vizsgálatát, az AKG Hatásmonitoring talajminták vizsgálatát, valamint zöldség, gyümölcs és bébiételek nitrit-nitrát vizsgálatát végzi.

Ezen kívül mindhárom laboratórium a teljes vizsgálati profiljának megfelelő szolgáltatási tevékenységet is végez.

 

Pécsi Talajbiológiai Laboratórium
 

A Talajbiológiai Laboratórium a talajerőgazdálkodás (pl. nagyadagú műtrágya, szerves trágya, növényvédelem (pl. herbicidek, talajfertőtlenítők), a növénytermesztés (monokultúra, vetésforgó), a talajművelés (mélylazítás, forgatás, nagy gépek), és egyéb antropogén beavatkozás (szennyvizek, egyéb veszélyes hulladékok, rekultiváció) a talajok biológiai életére és tevékenységére gyakorolt hatásának széleskörű vizsgálatát végzi.

Főbb feladatai:

 • szennyvíz, szennyvíziszap termőföldön történő mezőgazdasági felhasználást megalapozó illetve felhasználás utáni talajmikrobiológiai vizsgálatok,

 • hulladékok ökotoxikus hatásának vizsgálata,

 • új termésnövelő anyagok „Forgalomba hozatali és felhasználási engedély”- éhez szükséges mikrobiológiai, biológiai és kémiai vizsgálatok,

 • mikrobák számszerű meghatározása (élőcsíraszám, gombaszám, streptomycesszám meghatározása, stb.),

 • Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) mintáinak mikrobiológiai vizsgálata.

 

Pécsi Bakteriológiai Laboratórium
 

A labor fő feladata a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati baktérium károsítók diagnosztikája, ami szorosan kapcsolódik az országos növény-egészségügyi állapot felderítéséhez.

Ennek keretében az alábbi vizsgálatokat végzi:

 • Export, import és hazai előállítású növényi szaporítóanyag minták laboratóriumi diagnosztikája.

 • Zárlati és vizsgálatköteles baktérium károsítók ellenőrzése a szaporítóanyag előállító területeken.

 • Zárlati és vizsgálatköteles baktérium károsítók hazai előfordulásának felderítése.

 • Baktériumdiagnosztikai módszerek fejlesztése, adaptálása, validálása.

 • Referencia laboratóriumi feladatok ellátása.

 • Részvétel a nemzetközi jártassági és körtesztekben, az EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) és EU szakmai paneljeiben.

 

Vízélettani Laboratórium
 

A laboratórium feladata a növényvédőszer-mérgezés következtében bekövetkezett hal- és méhpusztulások kivizsgálása, annak megállapítása, hogy a káresemények milyen összefüggésben vannak a közelben végzett növényvédőszeres kezelésekkel.

A laboratórium a növényvédő szerek, veszélyes anyagok forgalomba hozatali engedélyezéséhez szükséges víztoxikológiai vizsgálatokat is végez steril algatörzzsel, kisrákokkal, halakkal. Értékeli a növényvédőszer hatóanyagok és készítmények ökotoxikológiai hatását.

Az igazgatóság nyomtatványai itt találhatóak.

Elérhetőségek
 

Címe:

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Telefon:

Fax:

+36-1/309-1000

+36-1/246-2942

E-mail:

nti@nebih.gov.hu

 

Vezető: Jordán László igazgató

Megyei igazgatóságok: kormanyhivatal.hu