Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság szakmai irányító tevékenysége keretében ellátja az élelmiszer-higiéniával, - biztonsággal, - minőséggel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat az élelmiszer-előállítás, - forgalmazás, továbbá vendéglátás és közétkeztetés területén a termőföldtől az asztalig elv alapján a teljes élelmiszerláncra kiterjedően.

 

A NÉBIH ÉTbI az élelmiszer és takarmány, -higiéniával, -biztonsággal, -minőséggel kapcsolatos központi hatósági feladatokat látja el - a borászati termékek és alkoholos italok, az elsődleges növényi eredetű takarmány és élelmiszer termelés kivételével - az előállítás, forgalmazás valamint a vendéglátás közétkeztetés területén. Ezzel kapcsolatosan az alábbi tevékenységeket végzi:

 

Ellenőrzések

A NÉBIH ÉTbI a láncszemléletű hatósági ellenőrzés megvalósítása érdekében kockázatbecslésen alapuló Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv (ITNET) alapján területi éves ellenőrzési tervet dolgoz ki, melynek időarányos teljesülését ellenőrzi.

Az éves terv szerinti ellenőrzéseket a kiemelt és cél ellenőrzések egészítik ki, melynek keretében a szezonálisan jellemző termékekre, ezekhez kapcsolódó ágazatokra és értékesítési formákra kerül a hangsúly. (például a téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, e-kereskedelem ellenőrzés). Célellenőrzés elrendelését indokolhatja az élelmiszerlánc bármely pontján feltárt olyan szabálytalanság, amely élelmiszerbiztonsági veszélyt jelenthet.

Eseti hatósági élelmiszer ellenőrzésre kerül sor más hatóságtól, civil szervezettől, vagy a fogyasztók részéről érkező, élelmiszerbiztonságot érintő bejelentés nyomán.

Az EU tagállamokból a gyors riasztási rendszeren (RASFF) érkező bejelentés alapján szintén minden esetben hatósági ellenőrzés koordinálása történik.

Mindezek mellett részt vesz harmadik országok (pl. USA, Kína, Oroszország stb.) és az EU (pl.: FVO) által végrehajtott ellenőrzéseken.

 

Engedélyezések

A NÉBIH ÉTbI engedélyezi a vadon termő gombákkal kapcsolatosan a lakosságnak szolgáltató, a piaci és feldolgozó üzemi gomba-szakellenőrök tevékenységét.

Részt vesz a genetikailag módosított élelmiszerek és takarmányok, valamint az európai uniós takarmány adalékanyagok közösségi szintű, engedélyezési eljárásaiban.

Engedélyezi az egyes élelmiszerek ionizáló sugárzással történő kezelését, valamint a kezelést végző élelmiszer-vállalkozásokat. Engedélyezi az élelmiszerekkel, takarmányokkal kapcsolatos vizsgálatokat végző, valamint a nemzeti szalmonella ellenőrzési programok keretében vizsgálatok végzésére jogosult nem állami laboratóriumokat.

Ugyanakkor ellátja az ökológiai termeléssel kapcsolatos hatósági engedélyezési feladatokat is.

 

Felügyelet

A NÉBIH ÉTbI a megyei kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai felett szakmai irányító tevékenységet végez és szakmai hátteret biztosít az élelmiszerlánchoz tartozó vállalkozók ellenőrzését végző hatósági szakemberek munkájához.

 

Szakhatósági feladatok

A másodfokú építésügyi hatósági eljárásokban a NÉBIH ÉTbI szakhatóságként jár el.

 

Másodfokú hatósági eljárások

A megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságok által kiadott elsőfokú határozatával (engedélyezési eljárások, szankciók) szembeni jogorvoslati eljárásokban a másodfokú döntések meghozatala.

 

Általános feladatok a laboratóriumokat illetően

  • monitoring- és célvizsgálatok végzése,

  • jártassági körvizsgálatokba való részvétel,

  • közreműködik az egészségügyi határértékek megállapításában;

  • részvétel a kutatásban, a vizsgálati módszerek kialakításában és fejlesztésében;

  • közreműködés az élelmiszerek, étrend-kiegészítők előállításával, adalékanyagok és technológiai segédanyagok, élelmiszer-csomagolóanyagok, élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fertőtlenítőszerek gyártásával, felhasználásával, valamint takarmány-adalékanyagokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban

 

Ügyfélszolgálati megkeresések

A NÉBIH ÉTbI koordinálja a NÉBIH „Zöld szám” panaszbejelentő vonalán keresztül beérkező élelmiszer-biztonsági és minőségi kifogásokkal kapcsolatos lakossági közérdekű bejelentések szakmai kivizsgálását, valamint NÉBIH ügyfélszolgálatán és közvetlenül az ÉTbI titkárságán keresztül beérkező informatív megkereséseket, melyek általában élelmiszerek forgalomba hozatalát érintő tájékoztatás, állásfoglalások, szakmai álláspontok kérése.

Az Igazgatóság kommunikációs feladatai közé tartozik a hivatalos sajtóközlemények elkészítése és a beérkező sajtómegkeresések megválaszolása.

 

Használt alrendszerek, adatbázisok

A NÉBIH ÉTbI bevonásával került kialakításra az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszer (OÁIR), melynek saját ellenőrzéseivel és laboratóriumaival kapcsolatos adatbázisának fejlesztésében, működtetésében közreműködik az Igazgatóság.

Továbbá közreműködik az érintett igazgatóságok és társhatóságok bevonásával az élelmiszer-biztonsági adatbázis és információs rendszer (ÉLB-rendszer) működtetésében, előkészíti a rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai javaslatokat.

Országos adatbázist vezet a lakossági, a piaci és feldolgozó üzemi gomba-szakellenőrök tevékenységéről, a működési engedéllyel rendelkező, illetve a nyilvántartott takarmány létesítményekről, közvetítőkről, a takarmány behozatalért felelős képviselőkről, valamint az engedélyköteles élelmiszeripari létesítményekről.

Országos szinten adatokat gyűjt, és tart nyilván a területi munkatársak által végzett ellenőrzésekről, figyelmeztetés és bírság adatokról az élelmiszerláncra vonatkozóan.

Lotus notes iktatórendszert műkötet az ügyiratok elektronikus rögzítésének érdekében.

 

Jogszabálytervezet véleményezése, jogszabály módosítások kezdeményezése

NÉBIH ÉTbI élelmiszerekkel összefüggő feladat- és hatáskörét érintő alapvető és legfontosabb jogszabálytervezetek véleményezésével, jogszabály módosítások kezdeményezésével hozzájárul a jogalkotáshoz.

 

Kutatási tevékenység (kísérleti állomások, telepek)

Az Élelmiszer Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium módszerfejlesztést végez az élelmiszerhamisítások molekuláris biológiai alapú módszerekkel történő kimutatására, a GMO vizsgálatok területén gyorsított szűrő és azonosító módszerek bevezetésére, mikroorganizmusok azonosítására illetve patogenitási faktorainak kimutatására alkalmas DNS alapú módszerek bevezetésére, élelmiszer-virológiai vizsgálatok bevezetésére.

 

Együttműködések/kapcsolatok

A NÉBIH ÉTbI a Videkfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárságának szakmai felügyelete alatt végzi tevékenységét, szoros együttműködésben dolgozik a Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságaival, akik felett szakmai irányító tevékenységet gyakorol.

Emellett szoros kapcsolatban áll az élelmiszerlánc-biztonság területén működő egyéb szakmai szervezetekkel, testületekkel is.

 

Osztályok
 

Takarmány-előállítás és - forgalmazás Felügyeleti Osztály

Ellátja a takarmányhigiéniával, - biztonsággal, - minőséggel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat, részt vesz a takarmányokra vonatkozó mintavételi és létesítmény ellenőrzési terv elkészítésében, felügyeli annak végrehajtását és az ehhez kapcsolódó hatósági intézkedéseket.

Irányítja és koordinálja a takarmányok előállításának, tárolásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának és szállításának ellenőrzését, kialakítja és működteti a hazai és import takarmányok követhetőségének, ellenőrzésének és mintavételezésének rendszerét.

Az osztály egy munkatársa teljes jogú tagként részt vesz a Magyar Takarmánykódex Bizottság munkájában, ennek keretein belül az Európai Unió államai által engedélyezni és nyilvántartásba venni kívánt takarmányok szakmai dokumentumait, vizsgálatait véleményezi, javaslatot tesz a szükséges kiegészítésekre.

 

Engedélyköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály

Az állati eredetű élelmiszer előállító létesítmények - vágóhidak, darabolók, húskészítmény előállítók, tejüzemek, tojás csomagolók vadfeldolgozók és halászati termék előállítók - központi szakmai felügyelete tartozik az osztály feladatkörébe.

Feladatkörébe tartozik a létesítményekben előállított termékekkel kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatok során határérték túllépést mutató termékek esetén utókövetés ellenőrzése, az ún. harmadik országi export követelményeinek teljesülésének felülvizsgálata a létesítményekben végzett helyszíni ellenőrzések során, valamint az élelmiszeripari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságának vizsgálata, ezekre vonatkozó szakvélemények kiadása is.

 

Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály

Az osztály főbb feladata a bejelentésköteles élelmiszer-előállító létesítmények (péküzem, zöldség-gyümölcs feldolgozó, édesipari termék előállítók) ellenőrzésének szakmai felügyelete, a minőség-ellenőrzés szakmai felügyelete minden élelmiszer esetében, az Európai Uniós ellenőrzéseken (FVO auditok) való aktív részvétel, a Magyar Élelmiszerkönyv több bizottságának – édesipar, gabonaipar, sütő és cukrász, fűszerpaprika, gyógynövény, méz, kávé, jégkrém, kézműves termékek – munkájában való részvétel.

 

Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztály

Az élelmiszer-mérgezések, - fertőzések kivizsgálásának irányításában központi feladatot lát el. Amennyiben szakmailag indokolt, részt vesz a helyszíni kivizsgálásban és az intézkedésekben is. A kivizsgált élelmiszer-mérgezések és - fertőzések adatait országos szinten nyilvántartja, összegzi, rendszeresen értékeli és közzéteszi a NÉBIH honlapon.

Az élelmiszerláncban felhasznált ivóvízzel kapcsolatos szakmai háttér biztosítása mellett az élelmiszerláncban gyűjtött vízvizsgálat adatokat összesíti, értékel, negyedévente az OTH részére megküldi. A saját kutas élelmiszer-ipari vállalkozások vízellátására vonatkozó önellenőrző és hatósági adatokat negyedévente gyűjti és értékeli.

Koordinálja a területi szervek biocid termékekkel kapcsolatos tevékenységét. A nem megfelelő mikrobiológiai hatékonyságú fertőtlenítő hatású mosogatószerekkel, és fertőtlenítő hatású kéztisztítószerekkel kapcsolatos intézkedések megtételéhez szakmai segítséget nyújt. Ellátja és koordinálja az élelmiszer- ipari vállalkozások által végzett rovar- és rágcsáló irtással kapcsolatos hatósági felügyeletet.

Koordinálja, szervezi a gyermek közétkeztetésből származó ételek érzékszervi vizsgálatát. Az eredményeket, értékeléseket a Hivatal honlapján közzéteszi, azt rendszeresen frissíti. Részt vesz az ételt csak okosan kampány szervezésében és bonyolításában, annak szakmai hátterét biztosítja.

 

Élelmiszer-forgalmazás Felügyeleti Osztály

Az osztály kiemelt feladatai közé tartozik az ökológiai gazdálkodással, a kistermelői élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos feladatok és a területi ellenőrzések irányítása, részletes ellenőrzési programok kidolgozása (éves, kiemelt- és célellenőrzések), beérkező jelentések országos összesítése, kiértékelése. Nemzetközi vonatkozásban az osztály az Európai Unió RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) gyorsvészjelző rendszerében megjelent magyar vonatkozású esetek koordinálását látja el. Működteti Magyarországon az élelmiszer hamisítással kapcsolatos esetekre szakosodott „Food Fraud Network” hálózatot, valamint részt vesz a hálózathoz kapcsolódóan létrejött Bizottsági munkacsoportban.

 

Működés Szervezési Osztály

Az ÉTbI működésével kapcsolatos ügyek vitele, koordinálása és összefogása történik az osztályon mind a pénzügyi, mind a vagyongazdálkodási területet érintően. Az osztály felelős a laboratóriumhálózat, illetve az ÉTbI beszerzéseinek gazdaságos, hatékony és egyben a jelenlegi szabályoknak megfelelő lebonyolításáért, szerződéskötésekért, a beérkező számlák Államháztartási Törvénynek és az adózási jogszabályoknak megfelelő formában történő befogadásáért, valamint a költségvetés tervezéséért, évzárási, beszámoló készítési feladatokhoz szükséges adatszolgáltatásért. Az osztály feladata a budapesti és vidéki telephelyek ingatlan-üzemeltetéssel kapcsolatos problémák elhárítása, továbbá az Igazgatóságunkhoz tartozó gépjárműpark üzemeltetésével kapcsolatos teendők. Hozzánk tartozik a készpénz felvétellel kapcsolatos előkészítő, koordináló, ellenőrző feladat, elszámolások végrehajtásának biztosítása. A Hivatal eszközeinek Igazgatóságnál történő leltározási folyamatának segítése, szervezése is az osztály feladatát képezi.

 

Minőségirányítási Osztály

A szervezeti egység fő feladata az Igazgatóság igazgatási osztályait érintő feladatok koordinálása, összehangolása, a szakmai munka általános támogatása és szervezése. Az osztály működteti az Igazgatóság elektronikus iktatási rendszerét, végzi a kézbesítési és egyéb adminisztratív tevékenységeket. Részt vesz a regionális képzési program kialakításában, a szakterületi és átfogó megyei ellenőrzések bonyolításában. Kapcsolatot tart a NÉBIH más igazgatóságaival és az Elnöki Titkárságon keresztül más szervezetekkel (pl. Magyar Tudományos Akadémia). A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósággal közösen ellátja a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság (GEVB) titkársági feladatait. Vezetője révén részt vesz a jövő elektronikus ellenőrzési rendszerének, az Elektronikus Ütemezési és Ellenőrzési Rendszer (EÜER-projekt) kifejlesztésében (projektmenedzsment feladatok).

 

Koordinációs és Módszertani Laboratórium (KML)

A laboratórium feladata az ÉTBI laboratóriumi hálózatának egységes működésének kialakítása, az egységes módszerhasználat elősegítése.

Koordinálja a referencia laboratóriumok által szervezett körvizsgálatokat, laborok közötti összemérések végrehajtását, az ügyfelekkel való kapcsolattartást, pénzügyi és mintalogisztikai feladatokat.

A KML feladata, hogy abban az esetben, amennyiben a NÉBIH laboratóriumai nem tudnak akkreditáltan elvégezni egy vizsgálatot, akkor hazai vagy nemzetközi laboratóriumok közül megkeresse a feladatra alkalmas partnert, a KML küldi ki a mintát vizsgálatra, intézi a pénzügyi és logisztikai feladatokat.

A KML végzi megrendelés alapján az élelmiszerekkel érintkezésben kerülő berendezések higiéniai alkalmasságának szakértői vizsgálatát, értékelését.

 

Laboratóriumok

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság irányítása alá tartozó laboratóriumi hálózat 2011-től 5 budapesti laboratórium mellett még 9 területi laboratóriummal bővült.
 

Élelmiszer Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium (ÉMNRL)

A laboratórium élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatával, genetikailag módosított organizmusok (GMO) élelmiszerekből, takarmányokból és vetőmagokból történő kimutatásával, kalapos gombák élelmiszerből történő azonosításával, gombamérgezési események vizsgálatával, az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszerek mikrobiológiai hatékonyságának ellenőrzésével, az élelmiszerek entomológiai szennyezettségének vizsgálatával foglalkozik.

Nemzeti referencialaboratóriumi tevékenységet lát el a Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Staphylococcus, Escherichia coli, valamint a tej mikrobiológiai és a GMO vizsgálatok területén. Hatósági mikrobiológiai laboratóriumként ellátja a fővárosi és Pest megyei területet, országos lefedettséggel végez komoly infrastrukturális hátteret, illetve speciális szaktudást igénylő vizsgálatokat, illetve az élelmiszer eredetű megbetegedések felderítéséhez kapcsolódó mikrobiológiai vizsgálatokat. Az ÉMNRL körvizsgálatokat, mikrobiológiai jártassági vizsgálatokat szervez a laboratóriumi hálózat részére, szakmai továbbképző és konferencia előadásokat tart. Előkészíti az éves mikrobiológiai és GMO monitoring tervet, a tervhez kapcsolódó útmutatót, értékeli a terv alapján megvalósult vizsgálatok eredményét, elkészíti a magyar zoonózis jelentés élelmiszerek mikrobiológiai kontaminációjára vonatkozó részét és az adatokat továbbítja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) részére. Szakértőként szerepet vállal a nem állam által működtetett laboratóriumok engedélyezési eljárásában.

 

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium (ÉTNRL)

A laboratórium feladata a nemzeti monitoring illetve a kémiai biztonsági ellenőrzési terv alapján az élelmiszerek vizsgálata állatgyógyászati szermaradékokra és élelmiszer-szennyezőkre. A vizsgálatokat 7 témacsoportban végzi: gyógyszer, policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), fém, hormon, mikotoxin, élelmiszerrel érintkező anyagok, dioxin. A minta előkészítésében és mérésében is főképpen kromatográfiás módszereket alkalmaz.

Több anyagcsoport vonatkozásában nemzeti referencia laboratóriumként működik, ami kétirányú feladatot jelent: szoros szakmai kapcsolatot az EU referencia laborokkal, és a Magyarországon működő hasonló vizsgálatokat végző laboratóriumokkal. A hazai laboratóriumok részére körvizsgálatokat szervez. A munkatársai részt vesznek az EU Élelmiszer-szennyezők szakbizottságának illetve a Codex Alimentarius Élelmiszerek kémiai szennyezői, valamint az Állatgyógyászati Szermaradék munkacsoportjainak munkájában.

 

Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium

A Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium főleg takarmány,- alapanyagok, kiegészítők, adalékanyagok, előkeverékek és takarmánykeverékek teljes körű elemzését végzi, klasszikus analitikai, kjeltec, fibertec, soxtec, spektrofotometriai, atomabszorpciós és plazmaemissziós spektrometriai módszerekkel, továbbá a különböző detektorokkal felszerelt HPLC és GC technikákkal, valamint speciális biokémiai (PCR) és mikrobiológiai és mikroszkópos eljárásokkal. Bizonyos paraméterek esetében az élelmiszer és növényi fajtaminősítő, illetve vetőmag vizsgálatok is a laboratórium profiljába tartoznak.

A laboratórium elsősorban az élelmiszerek kémiai összetételét (pl. nedvességtartalom, zsírtartalom, fehérje-, hamu-, só-, sav-, cukor- tartalom, savfok, pH, stb.) valamint érzékszervi tulajdonságait ellenőrizi, valamennyi élelmiszer iparág termékét vizsgálja.

Elvégzi az élelmiszerekben előforduló, az előállítás/gyártás során hozzáadott adalékanyagok (tartósítószerek, édesítőszerek, antioxidánsok, mesterséges színezékek, nitrit, nitrát, kén-dioxid) mennyiségi meghatározását.

A laboratórium lett kijelölve a gyorsfagyasztott baromfi hús víztartalmának illetve a tej idegen víztartalmának vizsgálataira és a tej fagyáspont meghatározására. Itt történik az alkalikus foszfatáz meghatározására tejből, sajtból; húsok, hústermékek, valamint a sajtok esetében a vízaktivitás mérése, illetve ionizáló sugárzással való kezelés kimutatása azokból az élelmiszerekből, amelyekből szilikátásványi anyag vonható ki.

Feladatuk még az USA exportra termelő húsüzemek ellenőrző vizsgálata is.

Nagy hangsúlyt fektet az élelmiszerekben előforduló allergén összetevők vizsgálataira valamint az élelmiszer hamisítások kiszűrésére is.

Tevékenységei közé tartozik a jártassági körvizsgálatok szervezésében való szakmai közreműködés.

 

Radioanalitikai Referencia Laboratórium

A laboratórium feladata a hazai és import élelmiszereken, takarmányokon kívül, a mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő területről származó minták radioanalitikai ellenőrzése. Az akkreditált vizsgálatok kiterjednek a félvezető detektoros és szcintillációs gamma-spekrtommetrián kívül kémiai előkészítést igénylő alfa és béta-sugárzó izotópok maghatározására folyadékszcintillációs, alfa-spektrometriás méréstechnikával, vagy alacsony hátterű bétaszámlálással.

A laboratórium részt vesz a nukleáris létesítmények környezetellenőrzésében, a környezetellenőrző minták mintavételében, és terepi mérésekben. Elvégzi a nukleáris-balesetelhárítással kapcsolatban rá háruló feladatokat, kapcsolatot tart fenn a feladat végrehajtásában érintett szervezetekkel.

Körvizsgálatokat szervez radioanalitikai témakörben hazai és nemzetközi érdeklődők számára.

Kapcsolatot tart fenn a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (IAEA), melynek keretében részt vesz az ALMERA (Analytical Laboratories for Measurement of Environmental Radioactivity) hálózat munkájában, az IAEA által delegált külföldi ösztöndíjasok képzésében.

 

Élelmiszerlánc Radioanalitikai Laboratórium szekszárdi telephely

Mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő mintákból, élelmiszerekből, takarmányokból radioanalitikai vizsgálatokat végez, mint pl.: összes alfa és béta sugárzás mérés, alfa és gammaspektrometriával nuklidszelektív radioaktív izotóp meghatározás (pl.:Cs-137, Sr-90, Pu-239-240, Po-210,U-234, U 238)

Húsokból Trichinella vizsgálatokat végez.

 

Élelmiszerlánc Radioanalitikai Laboratórium szombathelyi telephely

Mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő mintákból, élelmiszerekből, takarmányokból radioanalitikai vizsgálatokat végez, mint pl.: összes alfa és béta sugárzás mérés, alfa és gammaspektrometriával nuklidszelektív radioaktív izotóp meghatározás (pl.: Cs-137, Sr-90, Pu-239-240, Po-210,U-234, U 238)

 

Székesfehérvári Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

A laboratórium fő vizsgálati területe a takarmányok kémiai és mikrobiológiai vizsgálata. Ebben a tekintetben országos hatáskörrel bír, Pest-megye kivételével.

A klasszikus analitikai, minőségi és beltartalmi paramétereken kívül vizsgálja a nem kívánatos anyagokat is, mint például mikotoxinokat, toxikus fémeket. Ezeken kívül vitamin- (E, A), aminosav-tartalom, mikro- és makroelem meghatározásokat is végez.

A mikroszkópos részlegén a takarmánykeverékekből, takarmány kiegészítőkből és takarmány alapanyagokból állati eredetű alkotórészek meghatározása, hallisztekből, a vegyes állati fehérje-, a sertés-, és a baromfi fehérje-takarmány alapanyagokból idegen állati eredetű alkotórészek meghatározása történik.

A mikrobiológiai részlegén takarmányokból és ivóvízből monitoring terv alapján, élelmiszerből felkérésre végez elemzéseket. A baromfi környezeti (csizmatamponok, bélsár és napos baromfi hulla) minták esetén hatósági kijelölése van Salmonella ”O”- szerocsoport előszűrésre. A Trichinella vizsgálat hatósági és megbízásos alapon is történik, ugyanúgy, mint az állategészségügyi környezeti minták vizsgálata.

Az említett vizsgálatokon kívül gabonák vizsgálatával is foglalkozik, gabonák minőségi paramétereit (sikér, sütőipari értékszám, esésszám, hektolitertömeg, nyersfehérje-tartalom, tisztaság) határozzák meg. Gabonaipari minták jelenleg megbízásos felkérésre érkeznek, hatósági mintákat nem vizsgálják.

A Székesfehérvári RÉL 1 főt delegál a Magyar Szabványügyi Testület 604. számú Gabona Műszaki Bizottságába.

 

Debreceni Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

Alapfeladata az Alföld 3 nagy élelmiszertermelő megyéjének – Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Békés megye – elsősorban hatósági élelmiszermintáinak vizsgálata. Speciálisan, az ország többi részére kiterjedően is elvégezi a tejipari termékek kémiai vizsgálatát, mézek, malomipari termékek vizsgálatát és a növényi eredetű élelmiszerek mikotoxin szennyezettségének vizsgálatát. A laboratórium három részleggel rendelkezik: Mikrobiológiai részleg, Radioanalitikai részleg és Kémiai analitikai részleg.

 

Kaposvári Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

Fő tevékenységként hatósági jelleggel végzi az élelmiszer-biztonsági vizsgálatokat a régió illetékes kormányhivatalainak szakigazgatási szerveinek megbízásából, ezen felül szolgáltatás jelleggel élelmiszer-, takarmány előállítók, forgalmazók, vevők megbízása szerinti vizsgálatokat.

A vizsgálatok jellege: élelmiszerek és takarmányok fizikai és kémiai analitikai (klasszikus és műszeres), élelmiszerek, takarmányok és környezeti minták radioanalitikai, élelmiszerek, takarmányok és higiéniai minták mikrobiológiai vizsgálata.

A laboratórium kiemelten specializálódott többek között a méz, a cukoripari termékek, malomipari termékek, tartósított termékek, ivóvizek stb. széles körű vizsgálataira.

Tevékenységi körébe tartozik az ivóvíz, felszín alatti vizek vízmintáinak teljes körű, valamint mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő minták radioanalitikai célú mintavétele, vizsgálata.

 

Kecskeméti Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

A laboratórium tevékenysége az élelmiszerek és ivóvizek vizsgálatára korlátozódik. Mikrobiológia részleg kórokozók jelenlétének kimutatására vizsgálja az ivóvizet és az élelmiszereket, valamint előzetes vizsgálatot (screening) végez gátlóanyagra élelmiszerek vonatkozásában. Radioanalitikai részlegen élelmiszerek és ivóvíz radioanalaitikai vizsgálatán túl, környezeti mintákat is vesz és vizsgál. Kiemelt tevékenység a megye területén Paks környezetének folyamatos ellenőrzése környezeti, takarmány és élelmiszerek vonatkozásában. Analitikai részlegén ivóvizek, élelmiszerek beltartalmi és élelmiszerbiztonsági paraméterek vizsgálata folyik, kiemelten nagy számban végzi a mesterséges színezék, édesítőszer, tartósítószer és gátlóanyag vizsgálatot szulfonamidra nézve.

A laboratórium fejlesztési területe a gyümölcshányad (termékben lévő gyümölcsrész százalékban kifejezve) meghatározása.

 

Miskolci Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

Területi illetékessége: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hatósági és monitoring mintái, magán minták az ország egész területéről. A zsírok-olajok gázkromatográfiás vizsgálatában országos illetékességgel rendelkezik.

A laboratórium 3 részlege: mikrobiológia, analitika és radioanalitika.

A mikrobiológiai részleg élelmiszerek, élelmiszerrel érintkező felületek, takarmányok, víz és higiéniai minták vizsgálatát végzi. Ezen kívül elvégzi a teljes konzervek tartóssági próbájának vizsgálatát, állati eredetű élelmiszerekből, szövetekből (izom, máj, vese, nyerstej, tojás, hal, méz): antibiotikum, szulfonamid és egyéb antimikrobás szermaradékok kimutatását, valamint Trichinella vizsgálatokat sertés-, ló- és vaddisznóhús mintákból.

Az analitikai részleg főleg hús, zsírok olajok, tojás, édes- és sütőipari termékek, sör, ivóvíz mintákat vizsgál, de kisebb mintaszámban vizsgál takarmány, száraztészta, tartósítóipari, tejipari, gabona, fűszer, üdítő, kávé, tea, méz, bor mintákat is.

Kiemelt műszeres vizsgálati terület a gázkromatográfia (GC): zsírsavösszetétel, ezen belül transz-zsírsav tartalom (TFA) vizsgálata. Emellett egyéb zsiradék összetétel (idegen zsír jelenléte/zsírsavprofil, β-szitoszterin/ koleszterin/szterinösszetétel) vizsgálatok és antioxidáns, szeszipari, szermaradék vizsgálatokat végezünk.

Folyadék kromatográfiás módszerrel (HPLC) szerves savak, szulfonamidok, vitaminok, kisebb számmal édesítő, tartósítószerek, koffein, antioxidánsok, méz/gyümölcstermékekből cukorösszetétel, policiklusos aromás vegyületek (PAH), toxinok és színezékek vizsgálatát végezzük.

Atomabszorpciós spektrometriával (AAS) elemi összetevők meghatározását végezzük élelmiszer, takarmány, víz minták esetén (Pb, Cd, Ad, Se, Hg, Cu, Zn, Fe, Mn, Na, Ca, Mg).

Radioanalitikai részlegünk elsősorban élelmiszer, takarmány, víz és környezeti minták monitoring vizsgálatát végzi. Alkalmazott technikák: szcintillációs- és félvezető detektoros gamma spektrometria, összes béta és Sr-90 aktivitás meghatározása szcintillációs béta detektálással.

 

Veszprémi Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

Elsősorban hatósági minták vizsgálatát végezi feladatmegosztásban az ÉTbI Referencia és Regionális laboratóriumaival.

Legfontosabb területei: hús és húskészítmények, tej és tejipari termékek, kávé, tea, üdítők és vizek analitikai vizsgálata, valamint élelmiszerek érzékszervi vizsgálata, fém- és adalékanyag-tartalmának (színezékek, édesítő- és tartósítószerek) meghatározása. Ezen kívül élelmiszerek és takarmányok radioanalitikai vizsgálata is a tevékenységi köréhez tartozik.

Felkérésre is végez vizsgálatokat, melyek közül kiemelkedő az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő kerámiatárgyak ólom és kadmium kioldódás meghatározása.

Fontos a laboratórium életében a kapcsolat és együttműködés más szervezetekkel. Ennek részét képezi az ÉTbI-n belüli munkacsoportokban való aktív részvétel. A laboratórium képviseli az ÉTbI-t a Magyar Szabványügyi Testület Érzékszervi vizsgálatok nemzeti szabványosító műszaki bizottságában.

 

Veszprémi Regionális Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Laboratórium

A laboratórium a NÉBIH szervezett keretein belül végzi élelmiszerek monitoring és egyéb hatósági mikrobiológiai vizsgálatát, valamint szolgáltatási jelleggel élelmiszer előállító vállalkozások önellenőrzési mintáinak mikrobiológiai vizsgálatát Veszprém, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, valamint Fejér megyék területén.

A laboratórium akkreditált tevékenységet folytat az alábbi területeken:

Élelmiszerek és ezek alap-és segédanyagai, ivóvíz, ásványvíz, baromfi Salmonella gyérítési programhoz kapcsolódó környezethigiéniai minták mikrobiológiai vizsgálata.

Antibiotikum maradékanyagok kimutatása agargél-diffúziós vizsgálattal élelmiszerek és nyersanyagok esetében.

Trichinella kimutatása emésztéses vizsgálattal (parazitológiai vizsgálat) vágóállatok és lőtt vadak izomszöveteiből és az ezekből készített nyerstermékekből.

Az igazgatóság nyomtatványai itt találhatóak.

 

Elérhetőség

Központi:

Címe:

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Telefon

+36-1/336- 9474

E-mail:

etbi@nebih.gov.hu

 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság budapesti és megyei laboratóriumai