A borászati hatóság igen nagy múltra tekint vissza a borgazdaság területén végzett munkában. 1881-óta végzi a magyar borpiac hatósági kontrollját. 2013. január 8-án a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Szervezeti és Működési Szabályzatának (1/2013 (I.8) VM miniszteri utasítás) módosítása kapcsán, mint Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság (a továbbiakban: BAII) bővítette hatósági feladatait, és megkezdte az egyéb alkoholos termékekkel kapcsolatos központi igazgatási feladatok ellátását is. A munkát a Megyei Kormányhivatalok  felügyelői hálózatának segítségével látja el.

Az Igazgatóság célja a magyar bortermelés kiemelkedő adottságainak megfelelő borok, továbbá  a magyar pálinkák kiemelkedő minőségének megőrzése, tisztességes versenyhelyzet fenntartása, a jogszabályok és a termékleírások betartatása.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a fogyasztók élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelő és a termék címkéjén deklaráltak szerinti alkoholos terméket tölthessenek a poharukba.
 

Borászati termékek forgalomba hozatalának engedélyezése

A forgalomba hozatal előtti minősítési kötelezettséget jogszabály írja elő. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Bortörvény)  24/A. § (1) bekezdés előírásának megfelelően a borászati terméket - friss borszőlő, töppedt borszőlő, aszúsodott borszőlő, zúzott friss borszőlő, szőlőmust kivételével - közfogyasztásra forgalomba hozni vagy tovább feldolgozás céljából Magyarország területéről kivinni csak abban az esetben lehet, ha annak minőségét a borászati hatóság tételenként megállapította, és megfelelőnek minősítette, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államának erre hatáskörrel rendelkező szerve, illetve egyéb, uniós jogi aktusban meghatározott szervezet, a rá vonatkozó szabályok szerint minőségét megállapította és megfelelőnek minősítette.

Az engedély kiadásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat a NAH által akkreditált NÉBIH BAII Minőség- és Eredetvédelmi Osztálya végzi.

 

Külkereskedelmi forgalomba hozatal (az Európai Unió tagállamain kívüli szállítások)

A Bortörvény 28. § -a alapján az Európai Unió tagállamain kívüli szállítások esetében is a borászati hatóság tételes minősítése szükséges. A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező szállítmányokat minőségi tanúsítvány kíséri, melyet a borászati hatóság állít ki szállítási mennyiségenként, ennek egy példányát a vámhatóságnak kell átadni.

Az „5053 sz. Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba történő szállításhoz” című űrlap és a kitöltési útmutató innen letölthető. A minőségi tanúsítványt a borászati hatóság kérelemre állítja ki, kiállítása maximum három munkanapot vesz igénybe.

 

Ellenőrzési tevékenység

Az ellenőrzéseket, beleértve a késztermék ellenőrzését és az előállító üzemek, létesítmények ellenőrzését is, a Megyei Kormányhivatalok borászati felügyelői végzik megyei illetékességi területtel, valamint országos hatáskörrel a NÉBIH BAII borászati felügyelői.

Az ellenőrzés a NÉBIH elnöke által jóváhagyott negyedévekre és megyékre lebontott éves ellenőrzési terv alapján történik. Az időközben szükségessé váló rendkívüli ellenőrzések, a tervezett ellenőrzéseken túl, természetesen azonnal végrehajtásra kerülnek. Az elvégzett munkáról negyedéves és éves beszámoló készül. A beszámoló alapján végzett kockázatelemzés felhasználásával készítik el az új éves ellenőrzési tervet.

Az üzemek átfogó, gyakorlatilag minden lényeges szakmai előírásra kiterjedő ellenőrzését előzetes bejelentés alapján, a kereskedelmi és szállítás közbeni ellenőrzéseket minden esetben előzetes bejelentés nélkül végzik a hatóság szakemberei.

2013. január 8-án a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság bővítette hatósági feladatait, és megkezdte többek között a pálinka és törkölypálinka termékekkel kapcsolatos központi igazgatási feladatok ellátását.

A magyar gasztronómia kiemelkedő különlegessége a pálinka, amely tükrözi az ízek, a színek és az illatok nemes harmóniáját. Elnevezése és készítése 2004. év óta védett hungarikum. A híres magyar pálinkák nevében visszaköszön az alapanyag és a tájegység megnevezése. Különlegessége elsősorban az alapanyagok minőségében rejlik. Kizárólag a Magyarországon termett alapanyagokból, itthon cefrézett, párolt és palackozott, színtisztán gyümölcsből, cukor és adalékanyagok hozzáadása nélkül készült ital nevezhető pálinkának.

Az élelmiszeripari termékek ellenőrzéséhez hasonlóan, a pálinka termékcsoport esetében is konkrét ellenőrzési célok meghatározásával és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készül el az éves ellenőrzési terv. A pálinka termékcsoport hatósági ellenőrzése a BAII számára nem teljesen új ellenőrzési terület, hiszen korábban a szőlőből származó párlatok, mint a brandyk alapanyagául szolgáló borpárlatok és törkölypálinkák forgalomba hozatalához szükséges minősítések kiadása, és ezeknek a termékeknek az előállítása és kereskedelmi forgalomba kerülésének ellenőrzése is az Igazgatóság feladatai közé tartozott.

 

Borászati üzemek működésének engedélyezése, és egyéb hatósági feladatok

A borászati hatóság ellátja a Bortörvény hatálya alá tartozó termékek előállítását, kiszerelését (ideértve a nem palackos kiszerelést is) és forgalomba hozatalát végző üzemek működésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. Üzemengedélyezési eljárások keretében helyszíni szemlén ellenőrzi a higiéniai feltételek betartását. A megfelelő minőségű borászati termékek előállításának biztosítása érdekében.

A NÉBIH BAII igazolást ad ki a Magyarország területére kiszerelés céljából behozott, az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában közfogyasztásra forgalomba még nem hozott, valamint a Magyarország területére további feldolgozás céljából behozott borászati termékre vonatkozóan, a származási bizonyítvány kiadása érdekében.

A borászati hatóság, 2017.01.01-től a Pest Megyei Kormányhivatal elvégzi a Helyi Borbíráló Bizottságok nyilvántartásba vételét, vezeti a változásokat, a nyilvántartást a honlapján közzéteszi. Továbbá közhiteles nyilvántartásként vezeti a palackozó üzemek és a regisztrált borászati üzemek nyilvántartását, ami elérhető a honlapján.

 

Nemzetközi és hazai kapcsolatok

Igazgatóságunk munkatársai részt vesznek a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) analitikai szakbizottsági munkájában, Párizsban, valamint az Európai Unió Bizottságának borágazatot és szeszipart érintő szakbizottságainak munkájában is, Brüsszelben. Nemzetközi körvizsgálatokon való részvételünkkel biztosítjuk laboratóriumunk szakmai jártasságát.

Együttműködést folytatunk a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szakértői Intézetével és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal. Részt veszünk a Pálinka Nemzeti Tanács  munkájában, titkársági feladatait látjuk el az Országos Borszakértő Bizottságnak, szakértőként részt veszünk az ágazatot érintő jogszabályok kidolgozásában.

 

Osztályok

Minőség és Eredetvédelmi Osztály

A laboratórium független, önálló része az Igazgatóságnak, ahol a személyzet a hatósági borminősítéshez, borászati és egyéb alkoholos termékek ellenőrzéséhez, más hatósági feladatokhoz szükséges laboratóriumi vizsgálatokat végzi.

A NÉBIH BAII Minőség- és Eredetvédelmi Osztálya a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál NAH-1-1673/2019 okiratszámon nyilvántartásba vett akkreditált státuszú vizsgáló laboratórium, mely az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 számú szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert üzemeltet.

Borászati Hatósági Osztály

A Borászati Hatósági Osztály készíti el a borászati üzemek működési engedélyét, a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet, és gondoskodik az adatok nyilvánossá tételéről, aktualizálásáról. Első és másodfokú hatóságként eljár a borágazatot érintő közigazgatási eljárásokban.

Igazolást ad ki a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján, az alábbi területeken:

Részt vesz a különböző Európai Uniós támogatási pályázatokhoz szükséges hatósági bizonyítványok kiadásában.

Továbbá elvégzi a Helyi Borbíráló Bizottságok nyilvántartásba vételét, vezeti a változásokat, a nyilvántartást a NÉBIH honlapján közzéteszi.

Alkoholos Ital Hatósági Osztály

2013-ban a NÉBIH SzMSz-ének módosítása következtében kialakított hatósági osztály. Feladata az alkoholos italokkal – kivéve a borászati termékeket – (kiemelve a pálinka termékcsoportot) kapcsolatos központi hatósági feladatok ellátása. Továbbítja a termékpályán első fokon eljáró megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró, megyeszékhely szerinti járási hivatalok részére az általuk ellenőrzött termékekre vonatkozó laboratóriumi vizsgálati eredményt, nyilvántartja az elsőfokú hatósági döntéseket. 

Bor és Alkoholos Ital Ellenőrzési Osztály                           

Feladata a borászati termékekkel és alkoholos italokkal kapcsolatos ellenőrzések megtervezése a megyeszékhely szerinti járási hivatalok ellenőrzési feladatainak összehangolása, az ellenőrzési adatok statisztikai elemzése, a meglévő ellenőrzési rendszer tökéletesítése. Az igazgatóság ellenőrzési, szakmai stratégiáját közvetíti a megyeszékhely szerinti járási hivatalok felé, mint az ágazatot érintő terület szakmai felügyeletét végző szerv. Az osztály munkatársai országos hatáskörrel rendelkező felügyelők.


Az igazgatóság nyomtatványai itt találhatóak.

Elérhetőség

Cím:

Levelezési cím:

1118 Budapest Budaörsi út 141-145

1537 Budapest Pf. 407.

Telefon:

Fax:

+36-1/346-0930

-

E-mail:

bor@nebih.gov.hu

 

Mintaátvétel:
1118 Budapest, Higany u. 2.
Tel.: 06-1/346-0938
 

Mészáros Kálmán

+36-1/346-0930

igazgató

-

Barátossy Gábor

+36-1/346-0949

igazgatóhelyettes

-

Dr. Bolye Viktor

+36-1/346-0960

osztályvezető

Borászati Hatósági Osztály

Borbély Éva

+36-1/346-0961

osztályvezető

Alkoholos Ital Hatósági Osztály

Barátossy Gábor

+36-1/346-0949

osztályvezető

Bor és Alkoholos Ital Ellenőrzési Osztály

Tatár Zsuzsanna

+36-1/346-0937

laboratórium vezető

Minőség- és Eredetvédelmi Osztály

Szabó Csaba

+36-70/436-0508

borászati főfelügyelő

 felügyelők munkáját koordinálja és részt vesz az ellenőrzési munkákban.