Élelmiszer-biztonsági fogalomhatározó A-D

Az EFSA által készített élelmiszer-biztonsági kockázatbecslési fogalommeghatározás-gyűjteményt olvashatja, amelyben közérthető magyarázatot kapunk a szakmai foglamak jelentésére.

Forrás: https://www.efsa.europa.eu/en/glossary-taxonomy-terms

 • A

  • ADI

   ADI

   Az elfogadható/megengedhető napi bevitel (ADI, acceptable daily intake) azt a növényvédőszer-maradék, adalékanyag vagy szennyezőanyag, stb. mennyiséget jelenti (mg/testtömeg kilogramm/nap egységben), melyet a megállapításakor rendelkezésre álló összes tudományos és kísérleti eredmény alapján egész életünk során egészségkárosító hatás kockázata nélkül naponta elfogyaszthatunk.

    

   ADI

   The acceptable daily intake (ADI) is an estimate of the amount of a substance in food or drinking water that can be consumed over a lifetime without presenting an appreciable risk to health. It is usually expressed as milligrams of the substance per kilogram of body weight and applies to chemical substances such as food additives, pesticide residues and veterinary drugs.

  • ADME

   ADME (absorption, distribution, metabolism, excretion)

   Abszorpció (felszívódás), disztribúció (eloszlás), metabolizmus (átalakulás) és exkréció (kiválasztás) rövidítése; az a négy kulcsfolyamat, mely leírja, hogyan kerülnek a szervezetbe a gyógyszerek és kémiai anyagok, mi történik velük bentlétük alatt, és hogyan ürülnek ki a szervezetből.

    

   ADME

   An abbreviation for "absorption, distribution, metabolism and excretion", the four key processes which describe how drugs and chemicals get into the body, what happens to them while they are there, and how they are eliminated.

  • AI

   AI (adequate intake)

   A megfelelő bevitel (AI, adequate intake) egy étrendi ajánlás, amit akkor használnak, ha nincs elegendő adat az átlagos szükségletet számítani. A megfelelő bevitel az átlagos tápanyag szint, ami a tipikus egészséges populáció napi fogyasztása esetén a populáció igényeinek megfelelőnek tekinthető.

    

   AI

   The adequate intake (AI) is a dietary recommendation used when there isn't enough data to calculate an Average Requirement. An AI is the average nutrient level consumed daily by a typical healthy population which is assumed to be adequate for the population's needs.

  • Akut expozíció

   Akut expozíció

   Egyszeri vagy nagyon rövidtávú, általában 24 órán belüli expozíció.

    

   acute exposure

   A one-off or very short term exposure to a substance, usually less than 24 hours.

  • Akut referencia dózis (ARfD)

   Akut referencia dózis (ARfD)

   Az akut referencia dózis (ARfD, acute reference dose) az egy étkezés alatt vagy rövid időn (24 órán) belül elfogyasztott élelmiszerrel a szervezetbe kerülő maximális szermaradék vagy szennyezőanyag érték (mg/testtömeg kilogrammra vonatkoztatva), mely még nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét.

  • Alacsony dózis hatások (low dose effect)

   Alacsony dózis hatások (low dose effect)

   Az anyag alacsony dózisainál, azaz a hagyományosan a toxikológiai vizsgálatokban alkalmazott dózisoknál alacsonyabb dózisra megjelenő hatás.

    

   low dose effect

   Effect which occurs at low doses of a substance, i.e. below those doses traditionally used for toxicological studies.

  • Állat klónozás

   Állat klónozás

   Az adott állatról pontos genetikai másolat készítésének technikája.

    

   animal cloning

   A technique used to make an exact genetic copy of an animal.

  • Allergén

   Allergén

   Normális esetben ártalmatlan anyag, például egy élelmiszer összetevője, ami (azonnali) allergiás reakciót vált ki az arra hajlamos embernél.

    

   allergen

   A normally harmless substance, such as an ingredient in a foodstuff, that causes an (immediate) allergic reaction in a susceptible person.

    

  • Allergenitás / allergén tulajdonság

   Allergenitás / allergén tulajdonság

   Abnormális immunreakció kiváltásának képessége, amely allergiás reakcióhoz vezet.

    

   allergenicity

   The ability to trigger an abnormal immune response that leads to an allergic reaction in a person.

  • Alsó becslés (lower bound estimate)

   Alsó becslés (lower bound estimate)

   Adott anyag expozíciójának becslési módja az analitikai adatokból úgy, hogy nullával helyettesítenek minden, kimutatási határ alatti (<LOD) mennyiséget tartalmazó mintát. Egy toxikus anyag esetén ez a legoptimistább/legjobb esetre történő expozícióbecslés (vagyis a valódi expozíció szint valószínűleg mindig az alsó becslés felett lesz). 

  • Aminosav

   Aminosav

   A fehérjék építőkövei. Egyes aminosavakat a szervezet elő tud állítani, míg másokat az étrenddel lehet bevinni.

    

   amino acid

   The constituent block that makes up proteins. Some can be produced by the human body whereas others can be obtained only through the diet.

  • Antimikrobiális rezisztencia (AMR)

   Antimikrobiális rezisztencia (AMR)

   Mikrobák növekedési képessége olyan anyagok jelenlétében, melyeket kifejezetten elpusztításukra alkalmaznak; például, egyes humán fertőzések már ellenállnak az antibiotikumoknak, emiatt azok világszerte történő használata aggodalmakat kelt.

    

   antimicrobial resistance

   The ability of microbes to grow in the presence of substances specifically designed to kill them; for example, some human infections are now resistant to antibiotics, raising concerns about their widespread use.

  • Anyatej kiegészítő tápszer (follow on formula)

   Anyatej kiegészítő tápszer (follow on formula)

   Anyatej helyettesítő készítmény csecsemőknek, akiknél megkezdték a kiegészítő táplálást (szilárd élelmiszerek bevezetése 6 hónapos életkor környékén).

    

   follow-on formula

   Breast milk substitute aimed at infants who have commenced complementary feeding (i.e. the introduction of solid foods at or around 6 months of age).
  • Aroma

   Aroma

   Élelmiszerhez az íz vagy illat megváltoztatása céljából hozzáadott anyag.

    

   flavouring

   Ingredient added to foodstuffs to alter their flavour or odour.

  • AR (átlagszükséglet, average requirement)

   AR (átlagszükséglet, average requirement)

   Az átlagos szükséglet (average requirement, AR) az a tápanyag szint az étrendben, mely egy tipikus egészséges populáció felében kielégíti a napi szükségletet.

    

   AR

   The average requirement (AR) is the level of a nutrient in the diet that meets the daily needs of half the people in a typical healthy population.

  • Ártalmas/káros hatás (adverse effect)

   Ártalmas/káros hatás (adverse effect)

   Egy szervezet egészségében, növekedésében, viselkedésében vagy fejlődésében bekövetkező változás, amely rontja fejlődési vagy túlélési képességét.

    

   adverse effect

   A change in the health, growth, behaviour or development of an organism that impairs its ability to develop or survive

  • Ásványi anyag (mineral)

   Ásványi anyag (mineral)

   Természetesen előforduló szervetlen anyag (pl. kálcium, vas) ami a normális növekedéshez, fejlődéshez és egészség fenntartásához szükséges az étrendben.

    

   mineral

   A naturally occurring inorganic element (e.g. calcium, iron) that is needed in the diet for normal growth, development and health.

  • Átadható/átvihető (transmissible)

   Átadható/átvihető (transmissible)

   Azonos faj különböző egyedei, valamint különböző fajok (pl. állatról emberre) közötti átadhatóság.

    

   transmissible

   Capable of being passed between individuals in the same species, as well as between different species (e.g. from animals to humans).

  • Átlagszükséglet (average requirement, AR)

   Átlagszükséglet (average requirement, AR)

   Az átlagos szükséglet (average requirement, AR) az a tápanyag szint az étrendben, mely egy tipikus egészséges populáció felében kielégíti a napi szükségletet.

    

   average requirement

   The level of a nutrient in the diet that meets the daily needs of half the people in a typical healthy population.

    

 • B

  • Besugárzás (irradiation)

   Besugárzás (irradiation)

   Élelmiszerek sugárzással (pl. röntgen) történő kezelése a potenciálisan ártalmas baktériumok elpusztítása céljából.

    

   irradiation

   Treatment of foodstuffs with radiation (e.g. X-rays) as a means of killing potentially harmful bacteria.

  • Betegségteher (burden of disease)

   Betegségteher (burden of disease)

   Egy betegség hatása a népességre az egészségkárosodás, halálozás kockázatában, a kezelés gazdasági ráfordításában vagy más elismert indikátorokban kifejezve.

    

   burden of disease

   How a disease affects a population in terms of ill-health, risk of death, financial cost of treatment or other recognised indicators
  • Bevitel, fogyasztás (intake)

   Bevitel, fogyasztás (intake)

   Adott személy vagy állat étrendjével elfogyasztott anyag (pl. tápanyag vagy kémiai anyag) mennyisége.

    

   intake

   The amount of a substance (e.g. nutrient or chemical) that is ingested by a person or animal via the diet.

  • Biocid

   Biocid

   Egy vagy több hatóanyagból álló készítmény, ami kémiai anyagok által vagy más módon elpusztítja az ártalmas szervezeteket (pl. növénybetegségek vagy állati fertőzések kórokozóit) vagy lassítja azok tevékenységét.

    

   biocide

   A preparation of one or more active substances (see definition) designed to use chemicals or other means to kill or halt the actions of harmful organisms such as plant diseases or animal infections.

  • Biodiverzitás/biológiai sokféleség (biodiversity)

   Biodiverzitás/biológiai sokféleség (biodiversity)

   A biodiverzitás egy adott környezetben élő szervezetek változatosságát írja le.

    

   biodiversity

   A term used to describe the variety of living organisms existing in a specific environment.

  • Biológiai hozzáférhetőség (bioavailability)

   Biológiai hozzáférhetőség (bioavailability)

   A biológiai hozzáférhetőség az anyag különböző módokon (pl. étrend) történő vérbe kerülésének mértéke. Vonatkozhat vitaminokra, adalékanyagokra, növényvédő szerekre vagy gyógyszerekre.

    

   bioavailability

   A term to describe how much of a substance gets into the blood through a variety of routes, including the diet. It may refer to vitamins, additives, pesticides or medicines.

  • Biomarker

   Biomarker

   Olyan jellemző, amit objektíven mérnek és egy normális biológiai folyamat, egy megbetegedési folyamat, vagy egy gyógyszerre vagy terápiára adott tipikus válaszreakció indikátorának tekinthető; például vérnyomás.

    

   biomarker

   A characteristic that is objectively measured and can be viewed as an indicator of a normal biological process, a disease process, or a typical response to a drug or therapy; for example, blood pressure.

  • Bioteszt (bioassay)

   Bioteszt (bioassay)

   Szabványos meghatározási módja annak, hogy egy anyag (pl. vitamin, hormon, vagy termékenységnövelő) hogyan befolyásolja a szervezetet vagy annak szövetét.

    

   bioassay

   A standard way of measuring how a substance (e.g. a vitamin, hormone or fertiliser) has affected an organism or a tissue within that organism.

  • Bizonytalanság (uncertainty)

   Bizonytalanság (uncertainty)

   Az információ teljességének hiánya adott szituációban, pl. kockázatbecslésnél. A bizonytalanság csökkenthető további kutatások folytatásával.

    

   uncertainty

   A lack of full knowledge about a situation in, for example, risk assessment. Uncertainty can be reduced by carrying out more research.

  • Bizonytalanság elemzés

   Bizonytalanság elemzés

   A kockázatbecslési számítás bizonytalansági forrásainak azonosítási módszere, mértékük és irányuk becslése a számításban való felhasználáshoz.

    

   uncertainty analysis

   A method of identifying the sources of uncertainty in a risk assessment calculation and estimating their size and direction so that errors can be taken into account.

  • Biztonsági/bizonytalansági tényező (safety/uncertainty factor)

   Biztonsági/bizonytalansági tényező (safety/uncertainty factor)

   Adott anyagra vonatkozó, kockázatbecslők által alkalmazott faktor, amit felhasználnak azon referencia dózis megállapítására, ami biztonságosnak tekinthető, ill. amely alatt ártalmas hatás bekövetkezése nem valószínű. A biztonsági faktor értéke a toxikus hatástól, és a védendő populációtól, valamint a rendelkezésre álló toxikológiai és expozíciós adatok minőségétől függ.

    

   safety/ uncertainty factor, also known as assessment factor

   Pertaining to a substance, it is a factor used by risk assessors to derive a reference dose that is considered safe or below which an adverse effect is unlikely to occur. The value of the safety factor depends on the toxic effect, the size and type of the population to be protected and the quality of the (eco)toxicological and exposure data available.

  • Biztonsági tűréshatár (margin of safety)

   Biztonsági tűréshatár (margin of safety)

   Adott anyag valós, aktuális bevitele adott populációban és a szakértők által biztonságosnak tekintett, élettartamra vonatkozó becsült napi dózis közti különbség.

    

   margin of safety

   The gap between the actual intake of a substance by a given population and the estimated daily dose over a lifetime that experts consider to be safe.

  • BMD (benchmark dose)

   BMD (benchmark dose)

   A BMD (benchmark dose) küszöbérték az anyag azon legkisebb mennyisége, amely már egyértelmű, alacsony szintű egészségi kockázatot okoz, általában egy specifikus toxikus hatás, pl. rákkeltés 1-10%-os változásának tartományában. (pl. a vizsgált állatok 10%-ában daganatot kiváltó, legkisebb rákkeltő dózis (BMD) 95%-os valószínűséggel megadott értékének alsó szintje a BMDL10.)

    

   BMD

   The benchmark dose (BMD) is the minimum dose of a substance that produces a clear, low level health risk, usually in the range of a 1-10% change in a specific toxic effect such as cancer induction.

  • Bomlási ráta (degradation rate)

   Bomlási ráta (degradation rate)

   Annak leírása, hogy adott anyag (pl. egy folyó szennyeződése) milyen gyorsan bomlik le és eliminálódik a környezetből.

    

   degradation rate

   A way of describing how quickly a substance (e.g. pollution in a river) will break down and be eliminated from an environment.

  • Bomlástermék (degradation product)

   Bomlástermék (degradation product)

   Egy anyag lebomlása során keletkező kémiai anyag.

    

   degradation product

   Chemical that is formed when a substance breaks down or decomposes.

 • D

  • Dioxin

   Dioxin

   Perzisztens, klórtartalmú szerves szennyezőanyag, ami ipari folyamatok melléktermékeként keletkezik. Az élelmiszerláncban felhalmozódhat és súlyos közegészségügyi és környezeti kockázatot okozhat.

    

   dioxin

   Persistent, chlorine-containing organic pollutant which occurs as by-product of industrial processes. It can accumulate in the food chain and pose a serious public and environmental health risk.

  • DNS

   DNS

   Komplex láncszerű, az élő szervezetekben és néhány vírusban megtalálható, genetikai anyagot hordozó molekula. A DNS (dezoxiribonukleinsav) képes másolni magát és hordozza az élet létrehozásához és fenntartásához szükséges összes fehérje utasítását.

    

   DNA

   A complex chain-like molecule that carries the genetic material, present in living organisms and some viruses. DNA (deoxyribonucleic acid) is capable of copying itself and carries the instructions for all the proteins used to create and sustain life.

  • DNS szekvencia/bázissorrend

   DNS szekvencia/bázissorrend

   A DNS lánc egységeinek pontos sorrendje.

    

   DNA sequence

   The exact order of units in a DNA chain.

  • Dózis

   Dózis

   Egy adott egyedi szervezetnek, populációnak vagy ökorendszernek adott, vagy általa elfogyasztott vagy elnyelt anyag (kémiai anyag vagy tápanyag) teljes mennyisége.

    

   dose

   The total amount of a substance (e.g. a chemical or nutrient) given to, consumed or absorbed by an individual organism, population or ecosystem.

  • Dózis összeadódás (dose addition)

   Dózis összeadódás (dose addition)

   Hasonló toxicitású kémiai anyagok keverékével szembeni expozícióra adott válasz megállapítási folyamata. Az egyedi hatások összeadása a teljes keverék várható hatásának becslésére.

    

   dose addition

   A process to establish the response of organisms to a mixture of chemicals with similar toxicity. This involves adding up their individual effects to predict the likely impact of the overall mixture.

  • Dózis-válasz (dose response)

   Dózis-válasz (dose response)

   Az anyag mennyisége és az ennek a mennyiségnek kitett egyedi szervezet, populáció vagy ökorendszer válasza közti összefüggés (toxicitásban kifejezve).

    

   dose response

   The relationship between the amount of a substance to which an individual organism, population or ecosystem is exposed and the way in which it responds (e.g. in terms of toxicity).

  • DRV (dietary reference value)

   DRV (dietary reference value)

   Tápanyag bevitel referencia értékei (dietary reference value), ide értve a populációs referencia bevitelt (Population Reference Intake, PRI), átlagos szükségletet (Average Requirement, AR), megfelelő bevitelt (Adequate Intake, AI), alsó beviteli küszöbértéket (Lower Threshold Intake, LTI) és referencia bevitelt (Reference Intake, RI). A DRV értékeket általában az élelmiszerjelölés és étrendi útmutatók referenciaértékeinek alapjaként használják.

    

   DRV

   Dietary reference values (DRVs) are the complete set of reference values for nutrient intake comprising Population Reference Intakes (PRI), Average Requirements (AR), Adequate Intakes (AI), Lower Threshold Intakes (LTI) and Reference Intakes (RI). DRVs are typically used as a basis for reference values in food labelling and for establishing food-based dietary guidelines.

Élelmiszer-biztonsági fogalomhatározó E-G

 • E

  • Egészségi alapú irányérték (health-based guidance value)

   Egészségi alapú irányérték (health-based guidance value)

   Adott anyag biztonságos bevitelére vonatkozó iránymutatás, mely figyelembe veszi a biztonságosságra vonatkozó adatokat, ezek bizonytalanságait, és a fogyasztás valószínűsíthető időtartamát.

    

   health-based guidance value

   Guidance on safe consumption of substances that takes into account current safety data, uncertainties in these data, and the likely duration of consumption.

  • Egészségi állítás (health claim)

   Egészségi állítás (health claim)

   Az élelmiszer-forgalmazásban alkalmazott bármilyen gyakorlat (pl. állítás vagy kép), mely azt sugallja, hogy az élelmiszer, tápanyag vagy összetevő fogyasztásának egészségi előnyei lehetnek.

    

   health claim

   Any practice (e.g. a statement or visual) used in food marketing to suggest that health benefits can be gained from consuming a given food, nutrient or ingredient.

  • Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

   Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

   Az az általában napokban megadott időtartam, amelynek el kell telnie a növényvédő szer utolsó alkalmazása és a termény betakarítása között. 

  • Élelmiszer-adalékanyag (food additive)

   Élelmiszer-adalékanyag (food additive)

   Az élelmiszerhez vagy italhoz szándékosan, technológiai előny céljából hozzáadott anyag (pl. tartósítás, íz vagy szín kialakítás, kívánt állag biztosítása). Az élelmiszer-adalékanyagokat magukban nem fogyasztják és nem tipikus összetevői az élelmiszernek.

    

   food additive

   A substance deliberately added to foods or beverages for beneficial technological reasons (e.g. to preserve, flavour, colour or ensure a particular texture). Food additives are not normally consumed by themselves nor used as typical ingredients in food.

  • Élelmiszer-eredetű megbetegedés (foodborne disease)

   Élelmiszer-eredetű megbetegedés (foodborne disease)

   Toxinokkal vagy ártalmas mikrobákkal (pl. baktériumokkal, vírusokkal) szennyezett ételek vagy italok által kiváltott betegség.

    

   foodborne disease

   An illness caused by foods or drinks which have been contaminated by toxins or harmful microbes (e.g. bacteria, viruses).

  • Élelmiszer-eredetű járvány (foodborne outbreak)

   Élelmiszer-eredetű járvány (foodborne outbreak)

   Ugyanazon élelmiszer vagy ital fogyasztásától két vagy több embernél kialakuló élelmiszer eredetű betegség.

    

   foodborne outbreak

   Two or more people developing the same foodborne illness after eating or drinking the same food.

  • Élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó szabványos mintaleírás (Standard Sample Description, SSD)

   Élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó szabványos mintaleírás (Standard Sample Description, SSD)

   Az Unió tagállamaiban történő egységes mintagyűjtés céljára készült leírások élelmiszerek, takarmányok és víz ártalmas vagy jótékony hatású anyagainak elemzésére.

    

   standard sample description for food and feed

   Specifications aimed at harmonising the collection of samples from Member States for the analysis of harmful or beneficial substances in food, feed and water.

  • Élelmiszerrel érintkező anyag (food contact material)

   Élelmiszerrel érintkező anyag (food contact material)

   Bármilyen anyag (jellemzően csomagolóanyag vagy konyhai eszközök), amiket élelmiszerekkel érintkezésben történő használatra terveztek.

    

   food contact material

   Any material, typically packaging or kitchen equipment, designed to come into contact with foodstuffs.

  • Elfogadható/megengedhető napi bevitel (ADI)

   Elfogadható/megengedhető napi bevitel (ADI)

   Az elfogadható/megengedhető napi bevitel (ADI, acceptable daily intake) azt a növényvédőszer-maradék, adalékanyag vagy szennyezőanyag, stb. mennyiséget jelenti (általában mg/testtömeg kilogramm/nap egységben megadva), melyet a megállapításakor rendelkezésre álló összes tudományos és kísérleti eredmény alapján egész életünk során egészségkárosító hatás kockázata nélkül naponta elfogyaszthatunk.

    

   acceptable daily intake

   An estimate of the amount of a substance in food or drinking water that can be consumed over a lifetime without presenting an appreciable risk to health. It is usually expressed as milligrams of the substance per kilogram of body weight and applies to chemical substances such as food additives, pesticide residues and veterinary drugs.

  • Előfordulás (incidencia)

   Előfordulás (incidencia)

   Adott időszakban és földrajzi területen előforduló új események száma, pl. az influenza éves esetszáma Európában.

    

   incidence

   The number of new events occurring within a specified time period within a defined geographical area; for example, the number of flu cases per year in Europe.

  • Előfordulás (occurrence)

   Előfordulás (occurrence)

   Egy esemény (pl. betegség vagy hiány egy populációban) bekövetkeztének ténye vagy gyakorisága.

    

   occurrence

   The fact or frequency of something (e.g. a disease or deficiency in a population) happening.

  • Előfordulás, előfordulási gyakoriság (prevalencia)

   Előfordulás, előfordulási gyakoriság (prevalencia)

   Adott populációban adott állapotú emberek aránya.

    

   prevalence

   The proportion of a population found to have a condition.

  • Endogén

   Endogén

   A szervezeten belül keletkező, természetesen előforduló anyag (pl. koleszterin) jelzője.

    

   endogenous

   Describes substances which naturally occur within the body; for example, cholesterol.

  • Endokrin aktív anyag (endocrine active substance)

   Endokrin aktív anyag (endocrine active substance)

   A szervezet hormonháztartásával kölcsönhatásba lépő kémiai anyag.

    

   endocrine active substance

   Chemical that can interact with the body's endocrine (hormone) system. 

  • Endokrin diszruptor

   Endokrin diszruptor

   A szervezet hormonális működését megzavaró hatású anyag, amely az élőlényre és/vagy utódjára negatív hatást fejt ki.

    

   endocrine disruptor

   A substance that adversely affects the endocrine (hormone) system leading to negative effects for organisms and/or their offspring.

  • Enzim

   Enzim

   Egy szervezet adott reakcióját stimuláló vagy serkentő fehérje; pl. az emésztőenzimek segítik az élelmiszer tápanyagokra történő lebontását.

    

   enzyme

   A protein which stimulates or hastens a specific reaction in the body; for example, digestive enzymes help to break down food into nutrients.

  • Epidemiológia/járványtan

   Epidemiológia/járványtan

   Annak vizsgálata, hogy a különböző népességcsoportokban milyen gyakran és miért jelennek meg adott betegségek és más egészségi állapotok.  Ide tartozik az egészséggel kapcsolatos mérések tanulmányozása egy populációban (pl. peszticid expozíció vagy vitaminhiány) és ezek hogyan befolyásolják a megbetegedés kockázatát.

    

   epidemiology

   The study of how often diseases and other health conditions occur in different groups of people and why. It includes the study of health-related measurements (e.g. pesticide exposure or vitamin deficiency) in a population and how they may influence the risk of ill health.

  • ERA (environmental risk assessment, környezeti kockázatbecslés)

   ERA (environmental risk assessment, környezeti kockázatbecslés)

   A környezeti kockázatbecslés (ERA) adott anyag, tevékenység vagy természetes előfordulás által okozott esetleges környezeti ártalom értékelésének folyamata. Ide tartozhat a GM növények bevezetése, a peszticidek használata vagy a növénykártevők terjedése.

    

   ERA

   Environmental risk assessment (ERA) is the process of assessing potential harm to the environment caused by a substance, activity or natural occurrence. This may include the introduction of GM plants, the use of pesticides, or the spread of plant pests.

  • Érzékeny csoport (vulnerable group)

   Érzékeny csoport (vulnerable group)

   Az anyagok táplálkozástani szükségességének vagy egészségi hatásainak becslése során különleges megfontolást igénylő embercsoport, pl. várandós nők, csecsemők vagy a környezetükből nagyobb anyagdózisnak kitett emberek.

    

   vulnerable group

   Group of people needing specific consideration when assessing the nutritional needs or health effects of substances; for example, pregnant women, infants and people exposed to higher doses of substances through their environment.

  • E-szám

   E-szám

   Az Európai Unióban engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok azonosítására alkalmazott szám. Az E-szám feltételezi, hogy az adalékanyag megfelelt a biztonságossági vizsgálatoknak és használatát jóváhagyták.

    

   E number

   A number used in the European Union to identify permitted food additives. An E number means that an additive has passed safety tests and has been approved for use.

  • Esszenciális tápanyag (essential nutrient)

   Esszenciális tápanyag (essential nutrient)

   Bármilyen anyag, amit az élő szervezetnek az étrendből kell elfogyasztani a normál egészségi állapot támogatásához, a fejlődéshez és a növekedéshez.

    

   essential nutrient

   Any substance which a living organism must consume from the diet in order to support normal health, development and growth.

  • Étrendi expozíció (dietary exposure)

   Étrendi expozíció (dietary exposure)

   Az elfogyasztott, az étrendhez szándékosan hozzáadott vagy abban nem szándékosan jelenlevő anyag (pl. tápanyag, adalékanyag vagy peszticid) szervezetbe kerülő mennyiségének (bevitelének) meghatározása kockázatbecslés céljából.

    

   dietary exposure

   For the purposes of risk assessment, measurement of the amount of a substance consumed by a person or animal in their diet that is intentionally added or unintentionally present (e.g. a nutrient, additive or pesticide).

  • Étrend-kiegészítő (food supplement)

   Étrend-kiegészítő (food supplement)

   A normál étrend kiegészítése céljából koncentrált mennyiségben tápanyagot vagy más anyagokat tartalmazó élelmiszer (többnyire tabletta vagy kapszula formájában).

    

   food supplement

   Foodstuff containing concentrated amounts of nutrients or other substances that are intended to supplement the normal diet.

  • Étrendi referencia értékek (dietary reference value)

   Étrendi referencia értékek (dietary reference value)

   Az étrendi bevitel referencia értékei (DRV, dietary reference value), ide értve a populációs referencia bevitelt (Population Reference Intake, PRI), átlagos szükségletet (Average Requirement, AR), megfelelő bevitelt (Adequate Intake, AI), alsó beviteli küszöbértéket (Lower Threshold Intake, LTI) és referencia bevitelt (Reference Intake, RI). A DRV értékeket általában az élelmiszerjelölés és étrendi útmutatók referenciaértékeinek alapjaként használják.

    

   dietary reference value (DRV)

   The complete set of reference values for nutrient intake comprising Population Reference Intakes (PRI), Average Requirements (AR), Adequate Intakes (AI), Lower Threshold Intakes (LTI) and Reference Intakes (RI). DRVs are typically used as a basis for reference values in food labelling and for establishing food-based dietary guidelines.

  • Exogén

   Exogén

   Az emberi szervezetben lévő anyagok, melyek külső étrendi vagy környezeti forrásból származnak; pl. állatgyógyászati szermaradékok.

    

   exogenous

   Describes substances within the human body which have arisen from an external source in the diet or environment; for example, veterinary medicine residues.

  • Expozíció (exposure, bevitel)

   Expozíció (exposure, bevitel)

   Adott személy, populáció vagy ökorendszer által adott gyakorisággal adott idő alatt bevitt anyag koncentrációja vagy mennyisége.

    

   exposure

   Concentration or amount of a particular substance that is taken in by an individual, population or ecosystem in a specific frequency over a certain amount of time.

  • Expozícióbecslés (exposure assessment)

   Expozícióbecslés (exposure assessment)

   A kockázatbecslés egyik kulcslépése, annak átfogó értékelése, hogy ki volt-e téve valaki veszélynek és a szóban forgó veszély mennyiségének meghatározása.

    

   exposure assessment

   One of the key steps in risk assessment, this relates to a thorough evaluation of who, or what, has been exposed to a hazard and a quantification of the amounts involved.

  • Expozíciós tűréshatár (margin of exposure, MOE)

   Expozíciós tűréshatár (margin of exposure, MOE)

   Az élelmiszerben vagy állati takarmányban található potenciálisan toxikus anyag biztonságossági aggályainak vizsgálatára alkalmazott kockázatbecslési eszköz. Számértékét tekintve a toxikológiai referenciaérték (pl. BMDL10) és a becsült humán bevitel hányadosa.

    

   margin of exposure

   A tool used in risk assessment to explore safety concerns arising from the presence of a potentially toxic substance in food or animal feed.

 • F

  • Fehérje (protein)

   Fehérje (protein)

   Aminosavak (fehérje építőkövek) komplex láncából felépülő molekulatípus.

    

   protein

   A type of molecule composed of complex strings of amino acids (protein building blocks).

  • Fejlődési toxicitás (developmental toxicity)

   Fejlődési toxicitás (developmental toxicity)

   A meg nem született magzat, az újszülött, csecsemő vagy gyermek fejlődésére gyakorolt bármilyen káros hatás a toxikus anyaggal történő expozíció miatt.

    

   developmental toxicity

   Any adverse effect on the development of the unborn, babies, infants or children when exposed to a toxic substance.

  • Felezési idő (half-life)

   Felezési idő (half-life)

   Adott egyedben, populációban, vagy ökoszisztémában lévő anyag 50%-ának lebomlásához vagy természetes eliminálásához szükséges idő. Gyakran a potenciálisan ártalmas anyagok pl. kémiai toxin lebomlásának leírásához használják a fogalmat.

    

   half-life

   The time required for 50% of a substance present in an individual, population or ecosystem to break down or be eliminated naturally. It is often used to describe the disappearance of potentially harmful substances such as chemical toxins.

  • Felső becslés (upper bound estimate)

   Felső becslés (upper bound estimate)

   Adott anyag expozíciójának becslési módja az analitikai adatokból úgy, hogy a legkisebb kimutatható (vagy meghatározható) értékkel képviselnek minden, ez alatti mennyiséget tartalmazó mintát. Egy toxikus anyag esetén ez a legpesszimistább/legrosszabb esetre történő expozícióbecslés (vagyis a valódi expozíció szint mindig a felső becslés alatt lesz).

    

   upper bound estimate

   A way of estimating exposure to a particular compound from analytical data by assigning the lowest value which can be detected (or quantitated) to all samples with levels below this value. For a toxic chemical this gives the most pessimistic estimate of exposure (i.e. the real level of exposure will always be below the upper bound estimate).

  • Fogyasztásra kész/azonnal fogyasztható élelmiszer (ready-to-eat food)

   Fogyasztásra kész/azonnal fogyasztható élelmiszer (ready-to-eat food)

   Az előállító által közvetlen fogyasztásra szánt, főzést vagy más feldolgozást nem igénylő élelmiszer.

    

   ready-to-eat food

   Food intended by the producer for direct consumption without the need for cooking or other processing.

 • G

  • Genetikailag módosított szervezet (genetically modified organism)

   Genetikailag módosított szervezet (genetically modified organism)

   Olyan szervezet, melynek genetikai anyagát szándékosan, mesterségesen módosították olyan módon, mely természetes úton (pl. tenyésztéssel vagy nemesítéssel) nem jöhetne létre.

    

   genetically modified organism

   An organism which contains genetic material that has been deliberately altered and which does not occur naturally through breeding or selection.

  • Genotoxicitás

   Genotoxicitás

   Adott anyag képessége a sejtek DNS tartalmának károsítására.

    

   genotoxicity

   When a substance is capable of damaging the DNA in cells.

  • GHP (good hygiene practice)

   GHP (good hygiene practice)

   Jó/helyes higiéniai gyakorlat, standard eljárás, mely biztosítja, hogy az élelmiszert biztonságosan és higiénikusan állítják elő.

    

   GHP, good hygiene practice

   A standardised way of operating which ensures that foodstuffs are produced safely and hygienically.
  • GLP

   GLP

   A jó/helyes laboratóriumi gyakorlat (good laboratory practice, GLP) a laboratóriumi alapú kutatások tervezésének, végzésének és beszámolásának standard módja a magas szintű minőség és megbízhatóság biztosítására.

    

   GLP

   Good laboratory practice (GLP) is a standardised way of planning, performing and reporting laboratory-based studies to ensure a high standard of quality and reliability.

  • GMO

   GMO

   Olyan szervezet, melynek genetikai anyagát szándékosan, mesterségesen módosították olyan módon, mely természetes úton (pl. tenyésztéssel vagy nemesítéssel) nem jöhetne létre. 

    

   GMO

   A genetically modified organism (GMO) is an organism which contains genetic material that has been deliberately altered and which does not occur naturally through breeding or selection.

  • GMP

   GMP

   A jó/helyes gyártási gyakorlat (good manufacturing practice, GMP) bármilyen gyakorlat azon feltételekkel és intézkedésekkel kapcsolatban, melyek biztosítják az élelmiszer biztonságosságát és megfelelőségét az élelmiszerlánc minden szakaszában.

    

   GMP

   A good manufacturing practice (GMP) is any practice regarding the conditions and measures necessary to ensure the safety and suitability of food at all stages of the food chain.

Élelmiszer-biztonsági fogalomhatározó H-J

 • H

  • HACCP (hazard analysis and critical control point)

   HACCP (hazard analysis and critical control point)

   A veszélyelemzés és kritikus szabályozási pont (hazard analysis and critical control point, HACCP) olyan rendszer, mely azonosítja, elemzi és szabályozza az élelmiszer-biztonság veszélyeit. Az élelmiszer-vállalkozások alkalmazzák az élelmiszerek biztonságos előállításának, tárolásának és szállításának biztosítására.

    

   HACCP

   A hazard analysis and critical control point (HACCP) is a system that identifies, evaluates and controls hazards to food safety. It is implemented by food businesses to ensure safe production, storage and transport of food.

  • Hatáserősség (potency)

   Hatáserősség (potency)

   A kémiai anyag azon képességének mérőfoka, hogy hatást fejtsen ki, a dózis és a bekövetkező hatás mértéke közti összefüggéssel leírva.

    

   potency

   A measure of the capacity of a chemical substance to exert an effect, described in terms of the relationship between the dose used and the magnitude of the resulting effect.

  • Hatásmechanizmus (mechanism of action)

   Hatásmechanizmus (mechanism of action)

   Az anyag adott élő szervetre gyakorolt hatásának folyamata.

    

   mechanism of action

   The process by which a substance produces an effect on a living organism.

  • Hatásmód (mode of action)

   Hatásmód (mode of action)

   A megfigyelt hatás létrejöttének folyamatát leíró, kutatással alátámasztott eseménysorozat.

    

   mode of action

   A sequence of events, identified by research, which explains an observed effect.

  • Hatás összeadás (response addition)

   Hatás összeadás (response addition)

   Anyagkeverékek kockázatbecslési megközelítése, melynek során az egyedi anyagok okozta hatásokat meghatározzák és összeadják azért, hogy a keverék egészének hatását előrejelezzék. Ez a megközelítés csak akkor alkalmazható, ha az egyedi anyagok nem lépnek egymással kölcsönhatásba, azaz hatásaik egymástól teljesen függetlenek.

    

   response addition

   An approach to the risk assessment of mixtures of substances in which responses to each of the individual components are determined and added together in order to predict the response to the mixture as a whole. This approach is only valid if the individual components do not interact with each other, i.e. their effects are completely independent.

  • Hiány (deficiency)

   Hiány (deficiency)

   Egy szükséges faktor hiánya pl. az étrendben vagy a környezetben, ami ártalmas hatással van egy szervezet növekedésére.

    

   deficiency

   A lack of a necessary factor in, for example, the diet or the environment which results in harm to the growth of an organism.

 • I

  • Immunotoxicitás

   Immunotoxicitás

   Az immunrendszerre gyakorolt bármilyen ártalmas hatás (pl. allergia vagy gyulladás) ami a toxikus anyag expozíciója miatt alakul ki.

    

   immunotoxicity

   Any adverse effect on the immune system (e.g. allergy or inflammation) that results from exposure to toxic substances.

  • Inszekticid

   Inszekticid

   Rovarölőszer.

    

   insecticide

   A substance that kills insects.

  • In silico

   In silico

   Az anyagok valószínűsíthető toxikológiai vagy más hatását előrejelző, különösen számítógépes modellekre is támaszkodó, elméleti kutatási módszer.

    

   in silico

   Research theoretical method, particularly involving computer models, to predict the likely toxicological, or other, effects of substances.

  • Intolerancia

   Intolerancia

   Adott anyagra adott (nem immun) reakció. Az intolerancia gyakoribb az allergiánál, de kevésbé súlyos.

    

   intolerance

   A reaction to a substance that is not caused by an immune response. Intolerances are more common than allergies but are less serious.

  • In vitro

   In vitro

   Élő szervezetekből kivont sejtek vagy szövetek vizsgálatára kiterjedő kutatási módszer.

    

   in vitro

   Research method which involves testing cells or tissues extracted from living organisms.

  • In vivo

   In vivo

   Egyedi élő állatok vagy élő állatok populációjának vizsgálatára alapozott kutatási módszer.

    

   in vivo

   Research method which involves testing individual live animals or populations of live animals.

 • J

  • Járvány (disease outbreak)

   Járvány (disease outbreak)

   Egy populációban normálisan várható betegszámhoz képest annak emelkedése. A járvány egy zárt földrajzi területen, vagy több országra kiterjedően is előfordulhat, pár napig vagy hétig, vagy több évig is tarthat.

    

   disease outbreak

   An excess of disease cases compared to what would be normally expected in a population. An outbreak may occur in a restricted geographical area, or may extend over several countries. It may last for a few days or weeks, or for several years.

  • Járvány (epidemic)

   Járvány (epidemic)

   Fertőző betegség adott közösségben adott időben történő széleskörű elterjedése.

    

   epidemic

   A widespread occurrence of an infectious disease in a community at a particular time.

  • Járványtani indikátor (epidemiological indicator)

   Járványtani indikátor (epidemiological indicator)

   Olyan mutató, mely jelzi, mennyire elterjedt és hatásos egy veszély egy populációban, vagy ami egy humán egészségi kockázat indikátoraként működik; például, az élelmiszer kereskedések rossz higiéniai minősítése az élelmiszermérgezés kockázatának jelzője lehet.

    

   epidemiological indicator

   A measurement which identifies how widespread and potent a hazard is in a population, or which acts as an indicator of risk to human health; for example, poor hygiene ratings in food outlets acting as a proxy for risk of food poisoning.

  • Jó/helyes gyártási gyakorlat (good manufacturing practice)

   Jó/helyes gyártási gyakorlat (good manufacturing practice)

   A jó gyártási gyakorlat (good manufacturing practice, GMP) bármilyen gyakorlat azon feltételekkel és intézkedésekkel kapcsolatban, melyek biztosítják az élelmiszer biztonságosságát és megfelelőségét az élelmiszerlánc minden szakaszában.

    

   good manufacturing practice

   Any practice regarding the conditions and measures necessary to ensure the safety and suitability of food at all stages of the food chain.

  • Jó/helyes higiéniai gyakorlat (good hygiene practice)

   Jó/helyes higiéniai gyakorlat (good hygiene practice)

   Standard eljárás, mely biztosítja, hogy az élelmiszert biztonságosan és higiénikusan állítják elő (GHP).

    

   good hygiene practice

   A standardised way of operating which ensures that foodstuffs are produced safely and hygienically.

  • Jó/helyes laboratóriumi gyakorlat (good laboratory practice)

   Jó/helyes laboratóriumi gyakorlat (good laboratory practice)

   A jó laboratóriumi gyakorlat (good laboratory practice, GLP) a laboratóriumi alapú kutatások tervezésének, végzésének és beszámolásának standard módja a magas szintű minőség és megbízhatóság biztosítására.

    

   good laboratory practice

   A standardised way of planning, performing and reporting laboratory-based studies to ensure a high standard of quality and reliability.

Élelmiszer-biztonsági fogalomhatározó K-M

 • K

  • Karcinogenitás/rákkeltő hatás

   Karcinogenitás/rákkeltő hatás

   Egy anyag olyan tulajdonsága, hogy egy állat vagy ember szervezetében rosszindulatú daganat keletkezését képes beindítani.

    

   carcinogenicity

   Cancer-causing property of a substance when an animal or human is exposed to it.

  • Kémiai anyag maradék (chemical residue)

   Kémiai anyag maradék (chemical residue)

   Növényvédő szereknek, környezeti toxinoknak vagy kapcsolódó termékeknek kitett élelmiszerben található kismennyiségű kémiai anyag.

    

   chemical residue

   Tiny amounts of chemicals found in foodstuffs which have been exposed to pesticides, environmental toxins or related products.

  • Kémiai keverék (chemical mixture)

   Kémiai keverék (chemical mixture)

   Anyagok keveréke, ahol minden egyes kémiai anyag külön beazonosítható hatást és/vagy kombinált hatást gyakorolhat a szervezetre.

    

   chemical mixture

   Mixtures of substances in which each chemical may have a separate identifiable effect on the body and/or a combined effect.

  • Kémiai veszély (chemical hazard)

   Kémiai veszély (chemical hazard)

   Egy kémiai anyag expozíciójából származó egészségi kockázat; például irritáció, égések, karcinogenitás.

    

   chemical hazard

   Health hazard resulting from exposure to a chemical; for example, irritation, burns, carcinogenicity.

  • Keresztreaktivitás (cross reactivity)

   Keresztreaktivitás (cross reactivity)

   Keresztreaktivitásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy allergén anyag olyan reakciót is kivált a szervezetben, melyet egyébként egy másik allergén szokott előidézni. Ennek oka az allergének szerkezete közötti hasonlóság (pl. mogyoró és diófélék között).

    

   cross reactivity

   A situation where an allergic reaction to one substance also leads to an allergic reaction to another substance. This is usually because the allergens (e.g. peanuts and tree nuts) possess similar characteristics which trigger the body's immune defences.

  • Keresztszennyeződés (cross contamination)

   Keresztszennyeződés (cross contamination)

   Az a folyamat, amikor a mikrobák nem szándékosan kerülnek át egyik anyagról vagy tárgyról a másikra, ezzel ártalmas hatást okozva.

    

   cross contamination

   The process by which microbes are unintentionally transferred from one substance or object to another, with harmful effect.

  • Kimutatási határ (LOD)

   Kimutatási határ (LOD)

   Az anyag legkisebb koncentrációja, ami a szabványos vizsgálatokkal már kimutatható, de túl kevés ahhoz, hogy mennyiségét biztonsággal mérni lehessen.

    

   limit of detection

   The lowest concentration of a substance that can be detected using standard tests but which is too small to be measured with certainty.

  • Kockázat (risk)

   Kockázat (risk)

   Egy veszély következményeként jelentkező, egészségkárosító hatás és a hatás súlyosságának valószínűsége.

  • Kockázatbecslés/kockázatértékelés (risk assessment)

   Kockázatbecslés/kockázatértékelés (risk assessment)

   Az alkalmazott tudományok speciális területe, mely a tudományos adatokat és tanulmányokat figyelembe véve az adott veszélyekkel kapcsolatos kockázatokat értékeli. 4 lépése van: veszély azonosítása, veszély jellemzése, expozíció értékelése és kockázat jellemzése.

    

   risk assessment

   A specialised field of applied science that involves reviewing scientific data and studies in order to evaluate risks associated with certain hazards. It involves four steps: hazard identification, hazard characterisation, exposure assessment and risk characterisation.

  • Kockázat-haszon (risk-benefit) elemzés

   Kockázat-haszon (risk-benefit) elemzés

   Adott anyag expozíciójából várható kockázatok (előfordulástól és súlyosságtól függően) és várható előnyök együttes értékelésének módszere.

    

   risk-benefit analysis

   A method for weighing up the likely risks (in terms of the incidence and severity) associated with exposure to a substance versus the likely benefits.

  • Kockázat jellemzése (risk characterisation)

   Kockázat jellemzése (risk characterisation)

   A kockázatbecslés végső lépése, mely során számítják annak valószínűségét, hogy adott anyag okoz-e ártalmat, figyelembe véve a veszély természetét valamint az emberek, állatok, növények és/vagy környezet expozícióját.

    

   risk characterisation

   The final stage of risk assessment, in which the likelihood that a particular substance will cause harm is calculated in the light of the nature of the hazard and the extent to which people, animals, plants and/or the environment are exposed to it.

  • Kockázat kezelés (risk management)

   Kockázat kezelés (risk management)

   A kockázatbecslés során azonosított kockázatok kezelése (csökkentése, megszüntetése). Ide tartozik bármilyen, a fogyasztót, állatokat vagy a környezetet védő intézkedés tervezése, alkalmazása és értékelése.

    

   risk management

   The management of risks which have been identified by risk assessment. It includes the planning, implementation and evaluation of any resulting actions taken to protect consumers, animals and the environment.

  • Kockázat rangsorolás (risk ranking)

   Kockázat rangsorolás (risk ranking)

   A kockázatok valószínűsége és súlyossága alapján történő sorrendbe helyezésének módszere.

    

   risk ranking

   A method for prioritising risks according to their likelihood and severity.

  • Konfidencia intervallum

   Konfidencia intervallum

   Statisztikai kifejezés annak az eloszlástartománynak leírására, ahol az adatok többségét várjuk; például a felnőttek 95%-ának magassága 140-190 cm között várható.

    

   confidence interval

   A statistical term to describe a range within a distribution where you would expect most of the data to lie; for example, expecting that 95% of adults will be between 1.4m and 1.9m tall.

  • Konzervatív becslés (conservative assumption)

   Konzervatív becslés (conservative assumption)

   Olyan becslés, amely az óvatosabb irányba téved, más szóval „legrosszabb kimenetelű esetet” feltételez. A kockázatbecslésben gyakran használják annak biztosítására, hogy a lehető legtöbb kockázatot figyelembe vették.

    

   conservative assumption

   An estimate that tends to err on the side of caution or gives a 'worst case scenario'. Often used in risk assessment to ensure that as much risk as possible is taken into account.

  • Környezeti kockázatbecslés (Environmental Risk Assessment, ERA)

   Környezeti kockázatbecslés (Environmental Risk Assessment, ERA)

   Adott anyag, tevékenység vagy természetes előfordulás által okozott esetleges környezeti ártalom értékelésének folyamata. Ide tartozhat a GM növények bevezetése, a peszticidek használata vagy a növénykártevők terjedése.

    

   Environmental Risk Assessment (ERA)

   The process of assessing potential harm to the environment caused by a substance, activity or natural occurrence. This may include the introduction of GM plants, the use of pesticides, or the spread of plant pests.

  • Környezeti toxicitás

   Környezeti toxicitás

   Egy anyag vagy tevékenység (pl. kémiai anyag, GM termény bevezetése) adott környezetben lévő állat-, növény- vagy mikrobapopulációra gyakorolt ártalmas hatása.

    

   environmental toxicity

   The negative impact of a substance or activity (e.g. chemicals, GM crop introduction) on a population of animals, plants or microbes in the environment (e.g. water, soil).

  • Korreláció (correlation)

   Korreláció (correlation)

   A korreláció két változó (pl. kálcium bevitel és csontnövekedés) közti összefüggést leíró statisztikai kifejezés.

    

   correlation

   A statistical term to describe the relationship between two variables (e.g. calcium intake and bone growth).

  • Kritikus hatás

   Kritikus hatás

   Egy anyagnak (pl. környezetben vagy élelmiszerben előforduló toxinnak) kitett érzékeny populáción a legkisebb dózisnál észlelhető ártalmas hatás. Ez emberre vagy más fajokra (pl. állatok, növények vagy mikrobák) is vonatkozhat.

    

   critical effect

   The adverse effect seen at the lowest dose when a vulnerable population is exposed to a substance such as an environmental or food toxin. This can relate to humans as well as to other species such as animals, plants or microbes.

  • Krónikus expozíció

   Krónikus expozíció

   Egy anyag hosszan tartó folytonos vagy szakaszos expozíciója, ami idővel hatással lehet az egészségre.

    

   chronic exposure

   A long-term constant or intermittent exposure to a substance which may have an impact on health over time.

  • Kumulatív értékelési csoport (cumulative assessment group, CAG)

   Kumulatív értékelési csoport (cumulative assessment group, CAG)

   Azoknak az anyagoknak a csoportja, melyek várhatóan hasonló módon fejtenek ki hatást a szervezetben.

    

   cumulative assessment group

   Chemicals that are considered as a group because they are likely to act on the body in the same way.

  • Kumulatív hatás

   Kumulatív hatás

   A több anyaggal (peszticidek, adalékanyagok) szembeni együttes expozíció szervezetre gyakorolt esetleges hatásait leíró kifejezés.

    

   cumulative effect

   A term used to describe how exposure to more than one chemical might affect the body. Used to explain long-term exposure to mixtures of chemicals, such as pesticides or additives.

  • Kumulatív kockázatbecslés (cumulative risk assessment)

   Kumulatív kockázatbecslés (cumulative risk assessment)

   Több anyag (pl. kémiai anyagok) egészségre vagy a környezetre gyakorolt együttes kockázatának értékelése.

    

   cumulative risk assessment

   A method of assessing risks to health or the environment posed by multiple substances such as chemicals.

  • Küszöbérték (threshold)

   Küszöbérték (threshold)

   Dózis vagy expozíció, mely alatt ártalmas egészségi hatásokat nem tapasztalnak.

    

   threshold

   A dose or exposure below which adverse effects are not detected.

  • Küszöbérték / összehasonlító dózis (BMD)

   Küszöbérték / összehasonlító dózis (BMD)

   Az anyag legkisebb dózisa, ami már egyértelmű, alacsony szintű egészségi kockázatot okoz, általában egy specifikus toxikus hatás, pl. rákkeltés 1-10%-os változásának tartományában. Pl. a vizsgált állatok 10%-ában daganatot kiváltó, legkisebb rákkeltő dózis (BMD) 95%-os valószínűséggel megadott értékének alsó szintje a BMDL10.

    

   benchmark dose

   The minimum dose of a substance that produces a clear, low level health risk, usually in the range of a 1-10% change in a specific toxic effect such as cancer induction.

 • L

  • Legkisebb észlelhető ártalmas hatást okozó szint (LOAEL)

   Legkisebb észlelhető ártalmas hatást okozó szint (LOAEL)

   A legkisebb észlelhető ártalmas hatást okozó szint (lowest observed adverse effect level, LOAEL), az anyag legkisebb szintje, ami észlelhető káros hatást okozott a vizsgált populációban.

    

   lowest observed adverse effect level

   The lowest level of a substance that has been observed to cause harm in an exposed population.

  • Lépcsőzetes megközelítés (tiered approach)

   Lépcsőzetes megközelítés (tiered approach)

   Toxikológiai értékelések rendezésének módja az állatkísérletek hatékonyabbá tétele és minimalizálása érdekében. Magában foglalja a vizsgálatok hierarchiáját, kezdve azzal, mely már meglévő információt vagy egyszerű biológiai módszert alkalmaz, folytatva a sejteket alkalmazó vizsgálatokkal és végül élő állatokkal csak akkor, ha szükséges.

    

   tiered approach

   A way of organising toxicology assessments to maximise efficiency and minimise the use of animals. It involves a hierarchy (tiers) of tests, starting with those that use existing information or simple biological methods before moving onto tests using cells and eventually live animals only as necessary.

  • Lipid

   Lipid

   Zsír és zsírszerű anyag.

    

   lipid

   Fat and fat-like substance.

  • LOAEL (lowest observed adverse effect level)

   LOAEL (lowest observed adverse effect level)

   A legkisebb észlelhető ártalmas hatást okozó szint (lowest observed adverse effect level, LOAEL), az anyag legkisebb szintje, ami észlelhető káros hatást okozott a vizsgált populációban.

    

   LOAEL

   The lowest observed adverse effect level (LOAEL) is the lowest level of a substance that has been observed to cause harm in an exposed population.

  • LOD (limit of detection)

   LOD (limit of detection)

   Az anyag legkisebb koncentrációja (limit of detection, LOD), ami a szabványos vizsgálatokkal már kimutatható, de mennyisége túl kevés ahhoz, hogy biztonsággal mérni lehessen.

    

   LOD

   A limit of detection (LOD) is the lowest concentration of a substance that can be detected using standard tests but which is too small to be measured with certainty.

  • LOQ (limit of quantification)

   LOQ (limit of quantification)

   Az anyag legkisebb koncentrációja (limit of quantification, LOQ), ami a szabványos vizsgálatokkal már biztonsággal mérhető.

    

   LOQ

   The limit of quantification (LOQ) is lowest concentration of a substance that can be measured with certainty using standard tests.

 • M

  • Makrotápanyag (macronutrient)

   Makrotápanyag (macronutrient)

   Az élelmiszer energiát tartalmazó komponense (pl. zsír, fehérje, szénhidrát), melynek jelentős mennyiségeire szükség van a normális növekedéshez, fejlődéshez és az egészség fenntartásához.

    

   macronutrient

   A calorie-containing component of food (e.g. fat, protein, carbohydrate) which is needed in significant quantities for normal growth, development and maintenance of health.

  • Maximálisan megengedett szint (maximum permitted level)

   Maximálisan megengedett szint (maximum  permitted level)

   Adott szennyezőanyag, természetben előforduló toxin vagy tápanyag élelmiszerben vagy állati takarmányban megengedett legnagyobb mennyisége.

    

   maximum permitted level

   The maximum amount of a contaminant, naturally occurring toxin or nutrient allowed in foods or animal feeds.

  • Maximális növényvédőszer-maradék szint (maximum residue level, MRL)

   Maximális növényvédőszer-maradék szint (maximum residue level, MRL)

   A növényvédőszer-maradéknak az élelmiszerben vagy állati takarmányban, illetve azok felületén megengedett legnagyobb mennyisége (maximum residue level, MRL), mg/kg-ban kifejezve.

    

   maximum residue level for pesticides

   The maximum amount of a pesticide residue allowed in foods or animal feeds, expressed as milligrams per kilogram.

  • Megengedhető szint (permissible level)

   Megengedhető szint (permissible level)

   Egy anyag maximális szintje, mely adott időtartamú kitettség esetén még biztonságosnak tekinthető.

    

   permissible level

   Maximum level of a substance or other agent to which people can safely be exposed over a specified period of time.

  • Megfelelő bevitel (adequate intake, AI)

   Megfelelő bevitel (adequate intake, AI)

   Étrendi ajánlás, amit akkor használnak, ha nincs elegendő adat az átlagos szükségletet számítani. A megfelelő bevitel az átlagos tápanyag szint, ami a tipikus egészséges populáció napi fogyasztása esetén a populáció igényeinek megfelelőnek tekinthető.

    

   adequate intake

   A dietary recommendation used when there isn't enough data to calculate an average requirement. An adequate intake is the average nutrient level consumed daily by a typical healthy population that is assumed to be adequate for the population's needs.

  • Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint (NOAEL)

   Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint (NOAEL)

   Az anyagnak az a legnagyobb koncentrációja vagy mennyisége, ahol az adott populációban kimutatható káros hatás nem jelentkezik.

    

   No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)

   The greatest concentration or amount of a substance at which no detectable adverse effects occur in an exposed population.

  • Meghatározási határ/mennyiségi kimutatás határa (LOQ)

   Meghatározási határ/mennyiségi kimutatás határa (LOQ)

   Az anyag legkisebb koncentrációja, ami a szabványos vizsgálatokkal már biztonsággal mérhető.

    

   limit of quantification

   The lowest concentration of a substance that can be measured with certainty using standard tests.

  • Meta-analízis

   Meta-analízis

   Statisztikai módszer, mely segítségével hasonló tanulmányok eredményei összesíthetők az esetleges szignifikáns trendek megállapítása érdekében.

    

   meta-analysis

   A statistical method which enables the results of similar studies to be pooled in order to determine any significant trends.

  • Metabolizmus/anyagcsere

   Metabolizmus/anyagcsere

   Élő szervezetekben előforduló fizikai és kémiai folyamatok összessége.

    

   metabolism

   The total sum of physical and chemical processes that occur within living organisms.

  • Metabolit/anyagcseretermék

   Metabolit/anyagcseretermék

   Egy szervezet metabolizmusa során keletkező anyag.

    

   metabolite

   Substance formed as a consequence of metabolism in an organism.

  • Mikotoxin

   Mikotoxin

   Bizonyos penészgomba fajok által termelt, emberekre és állatokra veszélyes méreganyag.

    

   mycotoxin

   Toxin produced by certain species of mould which are dangerous to humans and animals.

  • Mikrotápanyag (micronutrient)

   Mikrotápanyag (micronutrient)

   A normális növekedéshez, fejlődéshez és egészség fenntartásához a szervezet számára kismértékben szükséges tápanyag; pl. vitaminok és ásványi anyagok.

    

   micronutrient

   Nutrient required by the body in tiny amounts for normal growth, development and maintenance of health; for example, vitamins and minerals.

  • MOE (margin of exposure, expozíciós tűréshatár)

   MOE (margin of exposure, expozíciós tűréshatár)

   Az élelmiszerben vagy állati takarmányban található potenciálisan toxikus anyag biztonságossági aggályainak vizsgálatára alkalmazott kockázatbecslési eszköz. Számértékét tekintve a toxikológiai referenciaérték (pl. BMDL10) és a becsült humán bevitel hányadosa.

    

   MOE

   The margin of exposure (MOE) is a tool used in risk assessment to explore safety concerns arising from the presence of a potentially toxic substance in food or animal feed.

  • MRL (maximum residue level)

   MRL (maximum residue level)

   Megengedett maximális növényvédőszer-maradék szint; a növényvédőszer-maradéknak az élelmiszerben vagy állati takarmányban, illetve azok felületén megengedett legnagyobb mennyisége (maximum residue level, MRL), mg/kg-ban kifejezve.

    

   MRL

   The maximum amount of a pesticide residue allowed in foods or animal feeds, expressed as milligrams per kilogram.

  • Mutagenitás/mutagén hatás

   Mutagenitás/mutagén hatás

   Valamely anyag olyan képessége, mely a DNS szerkezetének megváltoztatásával az adott szervezetben és bármilyen utódában maradandó, jellemzően ártalmas változást tud létrehozni.

    

   mutagenicity

   The capacity to cause permanent, typically negative, changes to an organism and any offspring by altering the structure of its DNA.

Élelmiszer-biztonsági fogalomhatározó N-P

 • N

  • Nanoanyag (nanomaterial)

   Nanoanyag (nanomaterial)

   Jellemzően 1-100 nm közti egységekből álló természetes vagy mesterséges anyag. A nanométer a méter milliárdod része (az emberi haj 80000-100000 nm vastag).

    

   nanomaterial

   Natural or manufactured material which contains miniscule single units typically measuring between 1 and 100 nanometers. A nanometer is one-billionth of a meter (a human hair is 80,000-100,000 nanometers wide).

  • Nanotudomány

   Nanotudomány

   Nanoanyagok tanulmányozása.

    

   nanoscience

   The study of nanomaterials.

  • Nem GMO célszervezet (GMO non-target organism)

   Nem GMO célszervezet (GMO non-target organism)

   Olyan szervezet, amit genetikailag nem módosítottak, de befolyásolhatja egy GM szervezet jelenléte, vagy azzal kölcsönhatásba léphet.

    

   GMO non-target organism

   Other organism that is not genetically modified but which may interact with, or be affected by, the presence of a GM organism.

  • Nem-monoton dózis-válasz görbe (non-monotonic dose-response curve)

   Nem-monoton dózis-válasz görbe (non-monotonic dose-response curve)

   A nem-monoton dózis-válasz görbe (non-monotonic dose-response curve, NMDRC) komplex összefüggés az anyag dózisa és a hatása között, amikor a hatás a dózissal nem egyszerűen növekszik vagy csökken, hanem a görbe pl. U alakú lehet.

    

   non-monotonic dose-response curve

   A complex relationship between the dose of a substance and its effect, such that instead of a certain response simply increasing or decreasing with dose, the curve may be for example "U" shaped.

    

  • Neurotoxicitás

   Neurotoxicitás

   Idegrendszerre gyakorolt bármilyen ártalmas hatás (pl. bénulás vagy funkcióvesztés) ami a potenciálisan toxikus anyagok expozíciójából származik.

    

   neurotoxicity

   Any adverse effect on the nervous system (e.g. paralysis or loss of function) that results from exposure to potentially toxic substances.

  • NOAEL (no observed adverse effect level)

   NOAEL (no observed adverse effect level)

   A megfigyelhető káros hatást nem okozó szint (no observed adverse effect level, NOAEL) az anyagnak az a legnagyobb koncentrációja vagy mennyisége, ahol az adott populációban kimutatható káros hatás nem jelentkezik.

    

   NOAEL

   The no observed adverse effect level (NOAEL) is the greatest concentration or amount of a substance at which no detectable adverse effects occur in an exposed population.

  • Növényvédelmi készítmény (Plant Protection Product)

   Növényvédelmi készítmény (Plant Protection Product)

   Kultúrnövények védelmére, megóvására vagy növekedésének elősegítésére, illetve nem kívánatos növény(rész)ek elpusztítására vagy növekedésének szabályozására alkalmazott készítmény.

    

   Plant Protection Product (PPP)

   Products used to protect, preserve or influence the growth of desirable plants or to destroy or control the growth of unwanted plants or parts of plants.

  • Növényvédőszer hatóanyag (active substance)

   Növényvédőszer hatóanyag (active substance)

   Növényekre ártalmas szervezetek, pl. kártevők vagy betegségek ellen ható anyag.

    

   active substance for pesticides

   A substance that acts against harmful organisms, such as pests or diseases, which affect plants.

  • Nyomonkövethetőség (traceability)

   Nyomonkövethetőség (traceability)

   Képesség egy élelmiszer vagy összetevő követésére az előállítás, feldolgozás és elosztás összes szakaszában.

    

   traceability

   The ability to track the journey of a foodstuff or ingredient through all stages of production, processing and distribution.

 • O, Ö

  • „Omika” módszerek (omics)

   „Omika” módszerek (omics)

   Az élő szervezetek sejtjeit felépítő molekulák teljeskörű elemzésére alkalmazott nagyteljesítményű technológiák; pl. a teljes genom tanulmányozása a genomika, míg a proteomika egy biológiai mintában lévő fehérjék komplett rendszerét elemzi.

    

   omics

   High-powered technologies used for holistic analysis of the molecules that make up the cells of living organisms; for example, Genomics is the study of the entire genome, while Proteomics analyses the complete complement of proteins within a biological sample.

  • Összetevő (ingredient)

   Összetevő (ingredient)

   Bármilyen, az élelmiszerhez szándékosan hozzáadott anyag, ami a késztermékben is jelen van, akár megváltozott formában is.

    

   ingredient

   Any substance deliberately added to a foodstuff which will remain in the finished product, even in an altered form.

 • P

  • Pandémia (pandemic)

   Pandémia (pandemic)

   Széles körben elterjedő járvány, ami egy régiót, kontinenst vagy az egész világot is érintheti.

    

   pandemic

   An epidemic that becomes very widespread and affects a region, continent or the whole world.

  • Patogén/kórokozó

   Patogén/kórokozó

   Betegséget okozni képes szervezet (pl. baktérium, vírus és parazita).

    

   pathogen

   Organism (e.g. bacterium, virus and parasite) that can cause disease.

  • Percentilis (percentile)

   Percentilis (percentile)

   Adott mérés során kapott értékek (pl. C-vitamin bevitel) alacsony, közép és magas értékeinek megjelenítésére alkalmas megközelítés, az eloszlás 100 egyenlő részre osztásával.

    

   percentile

   A way of visualising the low, medium and high occurrences of a measurement (e.g. vitamin C intake) by splitting the whole distribution into one hundred equal parts.

  • Peszticid

   Peszticid

   Kártevők (beleértve a betegséghordozó szervezeteket és a nem kívánatos rovarokat, állatokat és növényeket) elpusztítására vagy szabályozására (gyérítésére, távoltartására, stb.) használt anyag.

    

   pesticide

   Substance used to kill or control pests, including disease-carrying organisms and undesirable insects, animals and plants.

  • Populáció

   Populáció

   Emberek, vagy azonos fajhoz tartozó állatok illetve növények közössége.

    

   population

   Community of humans, animals or plants from the same species.

  • Populációs referencia bevitel (population reference intake, PRI)

   Populációs referencia bevitel (population reference intake, PRI)

   Adott tápanyag bevitelének mennyisége, mely várhatóan a legtöbb egészséges ember igényét kielégíti.

    

   population reference intake

   The intake of a nutrient that is likely to meet the needs of almost all healthy people in a population.

  • Populációs küszöb (population threshold)

   Populációs küszöb (population threshold)

   Adott populációban megállapított szint, ahol a kockázat már szignifikánsnak tekinthető; pl. amikor adott számú ember ki van téve egy kémiai anyagnak.

    

   population threshold

   A level set within a population to indicate when a significant change in risk occurs; for example, the point at which a certain number of people has been exposed to a chemical.

Élelmiszer-biztonsági fogalomhatározó Q-T

 • Q

  • QSAR

   QSAR (quantitative/qualitative structure activity relationship)

   A kvantitatív/kvalitatív szerkezet aktivitási kapcsolatok (quantitative/qualitative structure activity relationship, QSAR) olyan módszerek összessége, melyek összefüggésbe hozzák a különböző anyagok hatásait a molekulaszerkezetükkel. Lehetővé teszik adott kémiai anyag valószínűsíthető ártalmas vagy jótékony hatásainak előrejelzését más, hasonló szerkezetű anyagokkal összehasonlításban.

    

   QSAR

   The quantitative/qualitative structure activity relationships (QSAR) are a set of methods by which the effects of different compounds are related to their molecular structures. It allows the likely adverse or beneficial effects of a particular chemical to be predicted by comparing it with others which have similar structures.

 • R

  • Reakciótermék (transformation product)

   Reakciótermék (transformation product)

   Adott anyag (pl. peszticid) metabolizmusa, kémiai reakciók vagy környezeti folyamatok eredményeképpen kialakult molekula.

    

   transformation product

   A molecule formed from a particular compound (e.g. a pesticide) as a result of metabolism, chemical reactions or environmental processes.

  • RNS

   RNS

   A szervezetben található, DNS-hez hasonló, de egyszálú nukleinsav. Az RNS (ribonukleinsav) legismertebb funkciója a DNS információinak átírása a fehérjét előállító sejt mechanizmusban.

    

   RNA

   A type of nucleic acid found in the body, similar to DNA but single stranded. The best known function of RNA (ribonucleic acid) is transmitting instructions from DNA to the cellular machinery responsible for making proteins. 

 • S, Sz

  • Statisztikai szignifikancia

   Statisztikai szignifikancia

   Annak statisztikai alapú valószínűsége, hogy adott eredmény bekövetkezik.

    

   statistical significance

   A measure of the likelihood that  a result occurred based on statistics.

  • Szántóföldi/szabadföldi kísérlet / kísérleti célú termesztés (field trial)

   Szántóföldi/szabadföldi kísérlet / kísérleti célú termesztés (field trial)

   A terményen végrehajtott kísérlet annak megállapítására, hogy a normális termesztési gyakorlat mellett mennyi növényvédő szer milyen sokáig marad meg a terményben. Az eredményeket felhasználják az élelmiszerekben megengedett növényvédőszer-maradékok szintjeire vonatkozó szabályok megállapításánál.

    

   field trial

   Test conducted on crops to establish how much pesticide remains after normal farming practices and for how long pesticides and their residues persist in the crops. The test results are used to inform rules about permitted amounts of pesticide residues in foodstuffs.

  • Szénhidrátok

   Szénhidrátok

   A tápanyagok egyik csoportja, többek között a cukrok, keményítők és rostok tartoznak ide.

    

   carbohydrates

   A family of nutritional substances that includes sugars, starches and fibres.

  • Szennyezőanyag (contaminant)

   Szennyezőanyag (contaminant)

   Bármilyen, az élelmiszerben nem szándékos hozzáadás folytán előforduló anyag. A szennyezőanyag a csomagolóanyagból, élelmiszer feldolgozásból és szállításból, termesztési és tenyésztési gyakorlatból vagy állatgyógyszerek használatából származhat.

    

   contaminant

   Any substance occurring in foodstuffs that was not added intentionally. Contaminants can arise from packaging, food processing and transportation, farming practices or the use of animal medicines. 

  • Szennyeződés (impurity)

   Szennyeződés (impurity)

   Élelmiszerben vagy takarmányban jelenlévő bármely idegen anyag, mely gyártási, tárolási vagy szállítási hiba következtében alakul ki.

    

   impurity

   Any foreign body present in a food or feed which may arise due to errors in manufacturing, storage or transportation.

  • Szervetlen anyag (inorganic compound)

   Szervetlen anyag (inorganic compound)

   Általában szénatomot nem tartalmazó kémiai anyag, pl. víz, oxigén, nátrium-klorid.

    

   inorganic compound

   Chemical that does not generally contain carbon; for example, water, oxygen, sodium chloride.

  • Szervezet (organism)

   Szervezet (organism)

   Élő szervezet, pl. ember, állat, növény vagy mikroba (pl. baktérium, vírus).

    

   organism

   A living thing such as humans, animals, plants and microbes (e.g. bacteria, viruses)

  • Szűrőmódszer/elővizsgálat (screening method)

   Szűrőmódszer/elővizsgálat (screening method)

   Első lépés adott anyag jelenlétének megállapítására, kockázatbecslés céljából. Az élelmiszerfogyasztást a valószínűsíthető kémiai anyag koncentrációval kombinálva becsülhető a kémiai expozíció.

    

   screening method

   A first step method to establish the presence of a substance in a population for the purposes of estimating risk. Food intake is combined with likely chemical concentration to create an estimate of chemical exposure.

 • T

  • Takarmány adalékanyag (feed additive)

   Takarmány adalékanyag (feed additive)

   Az állat takarmányához a minőség javításának, az állati eredetű élelmiszerek minőségjavításának, valamint az állat teljesítményének és egészségének javítása érdekében szándékosan hozzáadott anyag.

    

   feed additive

   Product intentionally added to animal feed to improve: i) the quality of the feeds ii) the quality of the food products obtained from animals; iii) animal performance and health.

  • Tápanyag (nutrient)

   Tápanyag (nutrient)

   A normál növekedéshez, fejlődéshez és egészség fenntartásához szükséges elem vagy vegyület. Az esszenciális tápanyagokat a szervezet nem tudja előállítani, ezért élelmiszerből kell felvenni.

    

   nutrient

   An element or compound needed for normal growth, development and health maintenance. Essential nutrients cannot be made by the body and must, therefore, be consumed from food.

  • Tápanyag összetételre vonatkozó állítás (nutrition claim)

   Tápanyag összetételre vonatkozó állítás (nutrition claim)

   Olyan állítás, mely azt sugallja, hogy az élelmiszernek jótékony táplálkozási hatása van, pl. „alacsony zsírtartalmú” vagy „magas rosttartalmú”.

    

   nutrition claim

   A statement that implies that a foodstuff has beneficial nutritional properties, such as being “low fat” or “high in fibre”.

  • Táplálkozás (nutrition)

   Táplálkozás (nutrition)

   Annak tudománya, hogyan kapcsolódik az étrend a szervezet tápanyag szükségletéhez.

    

   nutrition

   The science of how diet relates to the body's need for sustenance.

  • Táplálkozási ajánlások (food-based dietary guidelines)

   Táplálkozási ajánlások (food-based dietary guidelines)

   Az egészséges étkezésre vonatkozó tudományos alapú ajánlások, melyek a számszerű tápanyag mennyiségeket a fogyasztásra ajánlott élelmiszerekre vonatkozó, közérthető táplálkozási javaslatok formájában adják közzé.

    

   food-based dietary guidelines

   Science-based recommendations for healthy eating which translate numerical nutrition targets into lay advice on what foods to eat.

  • TDI (tolerable daily intake)

   TDI (tolerable daily intake)

   A tolerálható/eltűrhető napi bevitel (tolerable daily intake, TDI) az élelmiszerben vagy ivóvízben lévő, nem szándékosan hozzáadott anyag (pl. szennyezőanyag) azon mennyisége, amit egy életen keresztül lehet fogyasztani észlelhető/megfigyelhető egészségi kockázat nélkül.

    

   TDI

   The tolerable daily intake (TDI) is an estimate of the amount of a substance in food or drinking water which is not added deliberately (e.g contaminants) and which can be consumed over a lifetime without presenting an appreciable risk to health. 

  • Technológiai segédanyag (processing aid)

   Technológiai segédanyag (processing aid)

   Az élelmiszer feldolgozása során technológiai célból szándékosan hozzáadott anyag, melynek maradványai nem szándékosan, de elkerülhetetlenül jelen lehetnek a végtermékben, feltéve, hogy nem jelentenek egészségügyi kockázatot és nincs technológiai hatásuk a végtermékben.

  • Teljes étrendi vizsgálat (total diet study)

   Teljes étrendi vizsgálat (total diet study)

   Megtervezett vizsgálat az ártalmas vagy jótékony anyagok valószínű étrendi fogyasztásának becslésére. A vizsgálat lebonyolítása során az adott országban jellemzően fogyasztott élelmiszereket, élelmiszer összetevőket megvásárolják a boltban, elkészítik és fogyasztásra kész formában elemzik.

    

   total diet study

   A study designed to estimate the likely consumption of harmful or beneficial substances in the diet. When undertaking such a study, commonly-consumed foods are purchased from shops in a particular country before being analysed.

  • Tolerálható/eltűrhető napi bevitel (tolerable daily intake)

   Tolerálható/eltűrhető napi bevitel (tolerable daily intake)

   A tolerálható napi bevitel (tolerable daily intake, TDI) az élelmiszerben vagy ivóvízben lévő, nem szándékosan hozzáadott anyag (pl. szennyezőanyag) azon mennyisége, amit egy életen keresztül lehet fogyasztani észlelhető/megfigyelhető egészségi kockázat nélkül.

    

   tolerable daily intake

   An estimate of the amount of a substance in food or drinking water which is not added deliberately (e.g contaminants) and which can be consumed over a lifetime without presenting an appreciable risk to health. 

  • Tolerálható/eltűrhető felső beviteli szint (tolerable upper intake level)

   Tolerálható/eltűrhető felső beviteli szint (tolerable upper intake level)

   Az élelmiszerben lévő anyagok maximális bevitele (pl. tápanyagok, szennyezőanyagok), melyeket naponta egy élettartamon keresztül fogyasztva nem várható ártalmas egészségi hatás.

    

   tolerable upper intake level

   The maximum intake of substances in food, such as nutrients or contaminants, that can be consumed daily over a lifetime without adverse health effects.

  • Tolerálható/eltűrhető heti bevitel (TWI)

   Tolerálható/eltűrhető heti bevitel (TWI)

   Az élelmiszerben lévő anyagok maximális bevitele (pl tápanyagok, szennyezőanyagok), melyeket hetente egy élettartamon keresztül fogyasztva nem várható ártalmas egészségi hatás.

    

   tolerable weekly intake

   The maximum intake of substances in food, such as nutrients or contaminants, that can be consumed weekly over a lifetime without risking adverse health effects.

  • Toxicitás

   Toxicitás

   Adott anyag élő szervezetnek ártalmas hatást okozó képessége.

    

   toxicity

   The potential of a substance to cause harm to a living organism.

  • Toxicitásmechanizmus (mechanism of toxicity)

   Toxicitásmechanizmus (mechanism of toxicity)

   Toxikus hatás lépéseit leíró meghatározott eseménysorozat.

    

   mechanism of toxicity

   The specific sequence of events explaining how a substance causes a toxic effect.

  • Toxikodinamika

   Toxikodinamika

   A kémiai anyagok szervezettel való kölcsönhatásának folyamata és a kialakuló reakciók, melyek az ártalmas hatásokhoz vezetnek.

    

   toxicodynamics

   The process of interaction of chemical substances with the body and the subsequent reactions leading to adverse effects.

  • Toxikokinetika

   Toxikokinetika

   Azon folyamatok tanulmányozása, ahogy a szervezet kezeli a potenciálisan toxikus anyagokat. Ide tartozik a felszívódás (abszorpció), disztribúció, metabolizmus és kiválasztás (exkréció) megértése.

    

   toxicokinetics

   The study of the processes by which potentially toxic substances are handled in the body. This involves an understanding of the absorption, distribution, metabolism and excretion of such substances.

  • Toxikológiai aggályküszöb (TTC)

   Toxikológiai aggályküszöb (TTC)

   Tudományos alapú megközelítés a nagyon kis mennyiségben szervezetbe kerülő kémiai anyagok rangsorolására, melyekkel kapcsolatban további adatra van szükség a kockázat jellemzéséhez. Szűrőmódszer, ami kielégítő vegyületspecifikus toxikológiai adatok hiányában konzervatív expozíciós határértéket eredményez.

    

   threshold of toxicological concern

   A screening tool that provides conservative  exposure limits in the absence of sufficient chemical-specific toxicological data. It is a science-based approach for prioritising chemicals with low-level exposures that require more data over those that can be presumed to present no appreciable human health risk.

  • Toxikológiai profil

   Toxikológiai profil

   Adott anyag toxikus hatásainak összessége, ideértve a hatásokat kiváltó expozíció szintjét.

    

   toxicological profile

   A summary of the toxic effects of a particular substance, including the levels of exposure at which these effects occur.

  • Toxikológiai/egészségügyi referenciaérték (toxicological reference value)

   Toxikológiai/egészségügyi referenciaérték (toxicological reference value)

   Adott anyag azon szintje, melynek az emberek adott időn keresztül ki lehetnek téve biztonságosan, pl. elfogadható/megengedhető napi bevitel (ADI)

    

   toxicological reference value

   A value defining the level of a particular substance to which people can safely be exposed over a specified period; for example, the acceptable daily intake (ADI).

  • TTC (threshold of toxicological concern)

   TTC (threshold of toxicological concern)

   A toxikológiai aggályküszöb (threshold of toxicological concern, TTC) tudományos alapú megközelítés a nagyon kis mennyiségben szervezetbe kerülő kémiai anyagok rangsorolására, melyekkel kapcsolatban további adatra van szükség a kockázat jellemzéséhez. Szűrőmódszer, ami kielégítő vegyületspecifikus toxikológiai adatok hiányában konzervatív expozíciós határértéket eredményez.

    

   TTC

   The threshold of toxicological concern (TTC) is a screening tool that provides conservative exposure limits in the absence of sufficient chemical-specific toxicological data. It is a science-based approach for prioritising chemicals with low-level exposures that require more data over those that can be presumed to present no appreciable human health risk.

  • Tudományos felülvizsgálat/szakmai értékelés (scientific peer-review)

   Tudományos felülvizsgálat/szakmai értékelés (scientific peer-review)

   Más, hasonló területen tevékenykedő szakemberek tudományos vagy szakmai munkájának értékelése.

    

   scientific peer-review

   Evaluation of scientific, academic, or professional work by others working in the same field.

  • Tudományos vélemény (scientific opinion)

   Tudományos vélemény (scientific opinion)

   Általánosságban, tudományos kérdésekben készült kockázatbecslés, adott termék, anyag vagy állítás engedélyezésére beadott kérelem értékelése, vagy egy kockázatbecslés értékelése.

    

   scientific opinion

   Opinions include risk assessments on general scientific issues, evaluations of an application for the authorisation of a product, substance or claim, or an evaluation of a risk assessment.

  • TWI (tolerable weekly intake)

   TWI (tolerable weekly intake)

   A tolerálható/eltűrhető heti bevitel (tolerable weekly intake, TWI) az élelmiszerben lévő anyagok maximális bevitele (pl tápanyagok, szennyezőanyagok), melyeket hetente egy élettartamon keresztül fogyasztva nem várható ártalmas egészségi hatás.

    

   TWI

   The tolerable weekly intake (TWI) is the maximum intake of substances in food, such as nutrients or contaminants, that can be consumed weekly over a lifetime without risking adverse health effects.

Élelmiszer-biztonsági fogalomhatározó U-Z

 • U

  • Új élelmiszer (novel food)

   Új élelmiszer (novel food)

   Olyan élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő, amit 1997. május 15. előtt nem fogyasztottak jelentős mértékben az Európai Unióban.

    

   novel food

   Foodstuff or food ingredient that was not used for human consumption to a significant degree within the European Union before 15 May 1997.

  • Újonnan felmerülő kockázat (emerging risk)

   Újonnan felmerülő kockázat (emerging risk)

   Új veszélyforrásból vagy megnövekedett fogékonyságból vagy egy már létező veszélyforrás megemelkedett expozíciójából származó humán-, állat- vagy növény-egészségügyi kockázat.

    

   emerging risk

   A risk to human, animal or plant health resulting from a new source or increased susceptibility or exposure to an existing source.

  • Újrahasznosított műanyag (recycled plastics)

   Újrahasznosított műanyag (recycled plastics)

   Újrahasznosított műanyag hulladékból készült új műanyag áru vagy anyag.

    

   recycled plastics

   New plastic goods or materials that have been made from recycled plastic waste.

 • V

  • Valószínűség (probability)

   Valószínűség (probability)

   Annak esélye, hogy egy adott esemény bekövetkezik vagy egy mért érték egy meghatározott tartományba esik.

    

   probability

   The likelihood that a particular event will occur or that a measured value will fall within a particular range.

  • Variabilitás

   Variabilitás

   Egy populáció tagjai közt, vagy adott idő során vagy különböző földrajzi helyszínek közt megfigyelhető természetes változékonyság, pl. adott toxikus anyaggal szembeni egyéni érzékenység változékonysága.

    

   variability

   Natural variations observed between members of a population, or observed over time or in different geographical locations; for example, individual variations in susceptibility to a particular toxic chemical. 

  • Végpont

   Végpont

   Fizikai vagy kémiai következmény, amit teszttel lehet vizsgálni; pl. vérnyomás vagy egy lehetséges méreganyag szintjei a szervezetben.

    

   endpoint

   A physical or chemical outcome that can be assessed by a test; for example, blood pressure or levels of a potential toxin in the body.

  • Veszély (hazard)

   Veszély (hazard)

   Élelmiszerben vagy takarmányban található biológiai, kémiai vagy fizikai anyag, amely az egészségre ártalmas lehet.

  • Veszély azonosítása (hazard identification)

   Veszély azonosítása (hazard identification)

   A kockázatbecslés első lépése, mely magában foglalja az ártalmas egészségi hatást okozni képes biológiai, kémiai és fizikai veszély azonosítását.

    

   hazard identification

   The first step in risk assessment, this involves the identification of biological, chemical, and physical agents capable of causing adverse health effects.

  • Veszélyelemzés és kritikus szabályozási pont (HACCP)

   Veszélyelemzés és kritikus szabályozási pont (HACCP)

   A veszélyelemzés és kritikus szabályozási pont (hazard analysis and critical control point, HACCP) olyan rendszer, mely azonosítja, értékeli és szabályozza az élelmiszer-biztonság veszélyeit. Az élelmiszer-vállalkozások alkalmazzák az élelmiszerek biztonságos előállításának, tárolásának és szállításának biztosítására.

    

   hazard analysis and critical control point

   A system that identifies, evaluates and controls hazards to food safety. It is implemented by food businesses to ensure safe production, storage and transport of food.

  • Veszély jellemzése (hazard characterisation)

   Veszély jellemzése (hazard characterisation)

   A kockázatbecslés második lépése, mely magában foglalja az élelmiszerekben található biológiai, kémiai, fizikai veszélyek által okozott ártalmas egészségi hatás természetének meghatározását. A folyamatnak lehetőség szerint ki kell térnie az adott dózis és ehhez kapcsolódó válasz megértésére.

    

   hazard characterisation

   The second step in risk assessment, this involves defining the nature of the adverse health effects associated with biological, chemical and physical agents which may be present in food. The process should, if possible, involve an understanding of the doses involved and related responses.

  • Vitamin

   Vitamin

   Étrendben található, nagyon kis mennyiségben szükséges anyag a normál növekedés támogatására, valamint az egészség fenntartására embereknél és állatoknál. A legtöbb vitamin esszenciális, mivel a szervezet nem tudja előállítani.

    

   vitamin

   Dietary substance needed in very small amounts to support normal growth and maintenance of health in humans and animals. Most vitamins are 'essential' as they are not made within the body.

  • Vonatkoztatási pont (point of departure)

   Vonatkoztatási pont (point of departure)

   Kísérleti adatokra készített dózis-válasz függvényen lévő pont, melyből biztonságos szint állapítható meg.

    

   point of departure

   The point on a dose–response curve established from experimental data used to derive a safe level.

 • Z

  • Zoonotikus (zoonotic)

   Zoonotikus (zoonotic)

   Állatok és emberek közt átvihető betegség és fertőzés. 

    

   zoonotic

   A term given to diseases and infections that can be transmitted between animals and humans.