null Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2021. szeptember 3, péntek

A Törvényben és a Rendeletben foglaltak folyamatos betartásának biztosítása érdekében a növénytermesztési hatóság ellenőrzést végezhet minden olyan helyen, ahol a vetőmag és palánta előállítását, feldolgozását, kezelését, kiszerelését, tárolását, valamint vizsgálatát végzik, továbbá ahol vetőmagot és palántát forgalomba hoznak, árusítanak vagy felhasználnak.

Bejelentési kötelezettség
A palánta forgalomba hozatalával kapcsolatos valamennyi tevékenységet ellenőrzés céljából, a Nébih által rendszeresített Éves bejelentőlapon és Zöldségpalánta leltárban évente legkésőbb január 15-ig be kell jelenteni.
Engedélyesek rendszeres ellenőrzése
A növénytermesztési hatáskörben eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) rendszeresen, de legalább évente egyszer a tevékenység jellegének megfelelő időpontban, ellenőrzi az engedélyezett üzemeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelmények folyamatos betartásának biztosítása érdekében. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az ellenőrzés hatósági szolgáltatási díját a mindenkori díjszabás rendelet alapján vetik ki.
A termesztési folyamat kritikus pontjainak meghatározásán, valamint a nyilvántartási kötelezettség teljesítésén túlmenően a kormányhivatal figyelemmel kíséri és ellenőrzi az üzemet annak érdekében, hogy az üzem
a) az alábbi kritikus pontokat - a növényfaj sajátosságainak megfelelően - folyamatosan figyelembe vegye
1. a termesztési folyamat megindításához felhasznált szaporító alapanyag minősége,
2. a vetés, valamint a zöldségpalánta tűzdelése, oltása, cserepezése és ültetése,
3. a növény-egészségügyi jogszabályok előírásainak betartása,
4. a termesztési terv és technológia,
5. az általános kultúrállapot,
6. a szaporítási eljárások,
7. a felszedési műveletek,
8. a higiénia,
9. a kezelések,
10. a csomagolás,
11. a tárolás,
12. a szállítás,
13. a nyilvántartás, adminisztráció;
b)  hozzáférhető formában, teljes körű nyilvántartást vezessen:
1. azokról a növényekről, illetve növényi részekről és egyéb anyagokról,
- amelyeket tárolás vagy a területén történő szaporítóanyag előállítás céljából szerzett be,
- amelyeket az üzem előállít, vagy
- amelyeket mások részére továbbított, valamint
2. a növényállománynál alkalmazott valamennyi kezelésről és egyéb eseményről.
c) biztosítsa, hogy megfelelő szakképzettségű személy tartsa a kapcsolatot a kormányhivatallal;
d) szükség szerint és megfelelő időközönként ellenőrzést végezzen a Nébih által megkívánt módon.
A kormányhivatal az ellenőrzéseket a Nébih éves ellenőrzési terve alapján, az Éves bejelentőlapon és a Zöldségpalánta leltárban közölt adatok figyelembevételével végzi. Az ellenőrzések alkalmával a kormányhivatal a termesztő-berendezésben nevelt palánta esetén palántaminősítést is végez.  A kormányhivatal munkatársa előzetesen értesíti a forgalmazót a szemle időpontjáról. 
A Nébih többnyire célzott, vagy szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez.
Ha a Nébih illetve a kormányhivatal ellenőrzési tevékenysége során a jogszabályokban foglaltak be nem tartását állapítja meg, elrendelheti a más célra fel nem használható alkalmatlan palánta megsemmisítését az előállító költségére.
A Nébih illetve a kormányhivatal elrendelheti a jogosulatlanul előállított vagy nem megfelelő minőségű szaporítóanyag hatósági zár alá vételét. A hatósági zár időtartama alatt a zár alá vett szaporítóanyag tételt elmozdítani nem szabad.

Szaporítóanyag utóellenőrzések
A Nébih szükség esetén elvégezheti a palánta laboratóriumi utóellenőrzését (posztkontroll), vagy kitermesztését. Ennek célja a forgalomba kerülő szaporítóanyag minőségének, egészségének, fajtaazonosságának és fajtatisztaságának ellenőrzése.
A vizsgálatban résztvevő üzemek tájékoztatást kapnak vizsgált tételeik megfelelőségéről. Meg nem felelés esetén a hatóság közigazgatási szankciót alkalmazhat.
Az utóellenőrzésekről összesítő kiértékelés készül, amelyet a Nébih e honlapján, illetve a szaksajtóban megoszt az érdekeltekkel.

Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Zöldségnövény: a Rendelet értelmezésében a zöldségnövény valamint a gyógy- és fűszernövény
Kiskerti felhasználás: kis mennyiségben, nem árutermelő részéről történő zöldségpalánta vásárlás.
Kritikus pont: a zöldségpalánta előállításának, tárolásának, forgalomba hozatalának folyamatában kijelölt lényeges technológiai fázis.
Szaporítóanyag-kísérő okmány: a Rendeletben meghatározott adattartalmú okmány, amely a palántát kíséri belföldi és az Európai Unión belüli forgalomba hozatal esetén.
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely ország
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Növénytermesztési hatóság: tevékenység helye szerinti kormányhivatal és/vagy Nébih
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
Díjszabás rendelet: A Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei Kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet.

Friss hírek

Rendőrséggel közösen csapott le a Nébih az illegális élelmiszer-előállítóra
2022. december 8, csütörtök

Rendőrséggel közösen csapott le a Nébih az illegális élelmiszer-előállítóra

Pest megyei illegális élelmiszer-előállítón ütöttek rajta 2022 novemberében a rendőrséggel együttműködve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei. A helyszínen bejelentés nélkül, jogsértően számos állatfajt tartottak, az állategészségügyi és járványvédelmi követelményeket sem teljesítve. Az ingatlanon, szintén szabálytalanul kialakított körülmények között, többek között illegális vágást, feldolgozást és füstölést végeztek megdöbbentő higiéniai körülmények között.

Tovább >

Lezárult a drónos növényvédelmi szolgáltatást hirdető vállalkozások támogató ellenőrzési kampánya
2022. december 5, hétfő

Lezárult a drónos növényvédelmi szolgáltatást hirdető vállalkozások támogató ellenőrzési kampánya

Támogató helyszíni szemlékkel segítette az elmúlt időszakban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a permeteződrónos növényvédelmi szolgáltató vállalkozásokat annak érdekében, hogy a jövőben a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújthassanak szolgáltatásokat a hazai gazdáknak. A szemlék hasznos, gyakorlatias tapasztalatokkal zárultak, így várhatóan jövő tavasszal is folytatódnak.

Tovább >