null Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

A Törvényben és a Rendeletben foglaltak folyamatos betartásának biztosítása érdekében a növénytermesztési hatóság ellenőrzést végezhet minden olyan helyen, ahol a vetőmag és palánta előállítását, feldolgozását, kezelését, kiszerelését, tárolását, valamint vizsgálatát végzik, továbbá ahol vetőmagot és palántát forgalomba hoznak, árusítanak vagy felhasználnak.

Bejelentési kötelezettség

A palánta forgalomba hozatalával kapcsolatos valamennyi tevékenységet ellenőrzés céljából, a Nébih által rendszeresített Bejelentőlapon és Zöldségpalánta leltárban, évente legkésőbb április 30-ig be kell jelenteni.

Engedélyesek rendszeres ellenőrzése

A járási hivatal rendszeresen, de legalább évente egyszer a tevékenység jellegének megfelelő időpontban ellenőrzi az engedélyezett üzemeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelmények folyamatos betartásának igazolása érdekében. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az ellenőrzés hatósági szolgáltatási díját a mindenkori díjszabás rendelet alapján vetik ki.

A termesztési folyamat kritikus pontjainak meghatározásán, valamint a nyilvántartási kötelezettség teljesítésén túlmenően a járási hivatal figyelemmel kíséri és ellenőrzi az üzemet annak érdekében, hogy az üzem

a) az alábbi kritikus pontokat - a növényfaj sajátosságainak megfelelően - folyamatosan figyelembe vegye

1. a termesztési folyamat megindításához felhasznált szaporító alapanyag minősége,

2. a vetés, valamint a zöldségpalánta tűzdelése, oltása, cserepezése és ültetése,

3. a növény-egészségügyi jogszabályok előírásainak betartása,

4. a termesztési terv és technológia,

5. az általános kultúrállapot,

6. a szaporítási eljárások,

7. a felszedési műveletek,

8. a higiénia,

9. a kezelések,

10. a csomagolás,

11. a tárolás,

12. a szállítás,

13. a nyilvántartás, adminisztráció;

b)  a Nébih illetve a járási hivatal részére hozzáférhető formában, teljes körű nyilvántartást vezessen:

1. azokról a növényekről, illetve növényi részekről és egyéb anyagokról,

- amelyeket tárolás vagy a területén történő szaporítóanyag előállítás céljából szerzett be,

- amelyeket az üzem előállít, vagy

- amelyeket mások részére továbbított, valamint

2. a növényállománynál alkalmazott valamennyi kezelésről és egyéb eseményről.

c) biztosítsa, hogy megfelelő szakképzettségű személy tartsa a kapcsolatot a járási hivatallal;

d) szükség szerint és megfelelő időközönként ellenőrzést végezzen a Nébih által megkívánt módon.

A járási hivatal az ellenőrzéseket a Nébih éves ellenőrzési terve alapján, a Bejelentőlapon és a Zöldségpalánta leltárban közölt adatok figyelembevételével végzi. Az ellenőrzések alkalmával a járási hivatal a termesztő-berendezésben nevelt palánta esetén palántaminősítést is végez.  A járási hivatal munkatársa előzetesen értesíti a forgalmazót a szemle időpontjáról. 

A Nébih többnyire célzott, vagy szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez.

Ha a Nébih illetve a járási hivatal ellenőrzési tevékenysége során a jogszabályokban foglaltak be nem tartását állapítja meg, a más célra fel nem használható alkalmatlan palánta megsemmisítését az előállító költségére elrendelheti.

A Nébih illetve a járási hivatal elrendelheti a jogosulatlanul előállított vagy nem megfelelő minőségű szaporítóanyag hatósági zár alá vételét. A hatósági zár időtartama alatt a zár alá vett szaporítóanyag tételt elmozdítani nem szabad.

A Nébih illetve a járási hivatal jogosult a saját jogú szántóföldi szemlét, mintavételt, vizsgálatot és kiszerelési tevékenységet, valamint a palánta előállítást és forgalomba hozatalt az e rendeletben foglaltak be nem tartása esetén határozott időre megtiltani. A Nébih illetve a járási hivatal az intézkedést visszavonja, amint megállapította, hogy az üzem által forgalmazásra szánt palánta megfelel a rendelet követelményeinek és feltételeinek.

Szaporítóanyag utóellenőrzések

A Nébih szükség esetén elvégezheti a palánta laboratóriumi utóellenőrzését (posztkontroll), vagy kitermesztését. Ennek célja a forgalomba kerülő szaporítóanyag minőségének, egészségének, fajtaazonosságának és fajtatisztaságának ellenőrzése.

A vizsgálatban résztvevő üzemek tájékoztatást kapnak vizsgált tételeik megfelelőségéről. Meg nem felelés esetén a hatóság közigazgatási szankciót alkalmazhat.

Az utóellenőrzésekről összesítő kiértékelés készül, amelyet a Nébih e honlapján, illetve a szaksajtóban megoszt az érdekeltekkel.

Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Zöldségnövény: a Rendelet értelmezésében a zöldségnövény valamint a gyógy- és fűszernövény
Kiskerti felhasználás: kis mennyiségben, nem árutermelő részéről történő zöldségpalánta vásárlás.
Kritikus pont: a zöldségpalánta előállításának, tárolásának, forgalomba hozatalának folyamatában kijelölt lényeges technológiai fázis.
Szaporítóanyag-kísérő okmány: a Rendeletben meghatározott adattartalmú okmány, amely a palántát kíséri belföldi és az Európai Unión belüli forgalomba hozatal esetén.
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely ország
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Növénytermesztési hatóság: tevékenység helye szerinti járási hivatal és/vagy Nébih
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
Díjszabás rendelet: A Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei Kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet.


Friss hírek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ
2020. augusztus 7, péntek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ

Ismét eredményes akción van túl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ). A halászati őrök a júniusban felderített ügyben az eljárást és bírságolást követően sikeresen visszaszállítottak az eredeti élőhelyére egy újabb jogszerűtlenül kifogott és áttelepített tőpontyot. A méretes, 27 kg-os, 92 cm testhosszúságú hal 17 km megtétele után került vissza a Vasmegyei megtalálási helyéről az eredeti „otthonába”.

Tovább >

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben
2020. július 31, péntek

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben

Az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjárása miatt az alföldi térség erdőterületein található avar, gyep és tűlevél réteg kiszáradása miatt fokozott tűzveszély alakult ki. 2020. augusztus 1-től három megyében életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

Tovább >