Vissza

Szaporítóanyag-kísérő okmány letöltése zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyag forgalomba hozatalához (engedéllyel rendelkező ügyfelek részére)

Szaporítóanyag-kísérő okmány letöltése zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyag forgalomba hozatalához (engedéllyel rendelkező ügyfelek részére)

Szaporítóanyag-kísérő okmány letöltése zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyag forgalomba hozatalához (engedéllyel rendelkező ügyfelek részére)

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása óta hazánkban a zöldségpalánta, a dughagyma és a fokhagyma - árutermelők, vagy kereskedők részére történő forgalomba hozatala - kizárólag az alábbi jogszabályokban rögzített feltételek betartása mellett történhet. A forgalmazóknak egyaránt figyelembe kell venni „a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény” (a továbbiakban Törvény), valamint „a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV.22.) FVM rendelet” (a továbbiakban: Rendelet) előírásait, amelyek megfelelnek a Tanács „a vetőmagvakon kívüli zöldségszaporító és –ültetési anyagok forgalmazásáról” szóló 2008/72/EK irányelvében, valamint a Bizottság 93/61/EGK, 93/62/EGK, 2006/124/EK irányelveiben foglaltaknak.

Hatály

A Rendelet kiterjed a 2. számú mellékletében szereplő zöldségfajok Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajtáinak szaporítóanyagaira, valamint egyéb fajokra és hibridekre, amennyiben azokat a 2. számú mellékletben felsorolt növények oltásánál alanyként vagy nemesként használják fel, valamint a Nemzeti Fajtajegyzék B és D részében felsorolt  fajták hazai előállítású szaporítóanyagaira, beleértve a gyógy-, illóolajos- és fűszernövények palántáit.

A Rendelet hatálya nem terjed ki a saját felhasználásra szánt - tehát forgalomba nem hozott - palántára, a kizárólag díszítő értékű zöldségnövényekre és azok palántáira, a genetikai sokszínűség megőrzését célzó felhasználásra, a kísérleti-, kutatási-, nemesítési, kiállítási célra való felhasználásra, valamint azokra a palántákra, amelyeknek teljes mennyiségét harmadik országban értékesítik, és az előállítás során megfelelően el van különítve.

Kinek kell engedélyt kérnie

A Rendelet alapján azoknak a palánta-, fiókhagyma-, dughagyma-, és egyéb (nem vetőmag) szaporítóanyag termesztőknek és nagykereskedőknek, akik szaporítóanyagaikat (a továbbiakban: palánta) nem kizárólag kiskerti felhasználásra hozzák forgalomba, hanem zöldségtermesztők részére, és az általuk forgalomba hozott palánta évi mennyisége meghaladja hajtatási fajtákból a 10 000 db-ot, mindösszesen a 150 000 db-ot, dughagyma esetében az évi 200 kg-ot, fokhagyma esetében a 100 kg-ot, tevékenységük végzéséhez engedélyt kell kérniük a NÉBIH-től. Az engedélyes zöldségpalánta előállító-, illetve forgalmazó üzemek egyedi azonosító számot kapnak, amelyet azután fel kell tüntetniük a palánta értékesítésekor a szaporítóanyag-kísérő okmányon.

Az engedélykérelmet tevékenységenként elkülönítve (termesztő, nagykereskedő) az erre rendszeresített űrlapon, a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani a NÉBIH NKI Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályára (levélben: 1525 Budapest 114, Pf. 30., Faxon: (+36) 1 336 9094, vagy e-mailben: disznoveny@nebih.gov.hu).

A szükséges mellékletek:

-a terület beazonosításra alkalmas helyszínrajza,

-a terület jogszerű használatát igazoló okirat (földhasználati lap, tulajdoni lap, bérleti szerződés, szívességi földhasználatot igazoló megállapodás, stb…),

-a terület helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiállított, a terület növény-egészségügyi alkalmasságát igazoló, hat hónapnál nem régebbi jegyzőkönyv,

-a kapcsolattartó személy szakirányú végzettségét igazoló okirat másolata,

-a kérelmező terméktanácsi tagságát igazoló okirat. (A Törvény 17.§-a minden szaporítóanyag forgalmazó számára kötelezővé teszi a termékpálya szerinti terméktanács-tagságot. A szervezetek listája itt található.)

A kérelem beérkezése után, egyeztetett időpontban, helyszíni szemlét tartunk, amelynek során munkatársunk ellenőrzi a kérelemben közölt adatok helyességét, valamint ellenőrzi, hogy a kérelmezőnél adottak-e a zöldségpalánta előállítás, illetve forgalmazás jogszabályban előírt feltételei. A szemle díjköteles, amelyet a kérelmezőnek az engedély kiadását követően kell megfizetnie a mindenkori díjszabás rendelet alapján.

Területmódosítás, adatmódosítás, kérelem visszavonása

A zöldségpalánta forgalmazó üzem a területében, vagy egyéb adataiban bekövetkező változásokat 30 napon belül köteles bejelenteni a NÉBIH-nek. A bejelentésre ugyancsak a kérelem űrlap használható, amelyhez értelemszerűen csatolni kell a szükséges mellékleteket. Az engedély visszavonása is ezen az űrlapon kérhető.

A NÉBIH az engedélyt visszavonja, ha az üzem a Rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét megszünteti, vagy ha az üzem a szaporítóanyag forgalmazással kapcsolatos jogszabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi.

A zöldségpalánták forgalmazásának általános feltételei

Zöldségpalánta árutermesztés céljára csak akkor hozható forgalomba, ha olyan üzemből származik, amelynek forgalmazási tevékenységét valamely tagállamban engedélyezték.

A 2. számú mellékletben felsorolt zöldségfajokból árutermesztők részére palánta csak a Nemzeti Fajtajegyzékben, illetve a Közösségi Fajtajegyzékben bejegyzett fajtanévvel forgalmazható.

Fajmegjelöléses palánta csak azon zöldségfajok esetében hozható forgalomba, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt fajok csupán díszítő értékű fajtái, illetve nem szerepelnek a 2. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében nincsenek államilag elismert fajtaként bejegyezve.

A Nemzeti Fajtajegyzékből vagy a Közösségi Fajtajegyzékből visszavont zöldségfajták palántája a visszavonást követő harmadik év június 30. napjáig hozható forgalomba.

Palánta csak kellően egynemű, az üzem által megfelelően kiállított szaporítóanyag-kísérő okmánnyal rendelkező tételekben hozható forgalomba.

Amennyiben a zöldségpalánta előállítása és minősége megfelel a Rendeletben, valamint a növény-egészségügyi jogszabályokban foglaltaknak, az áru forgalmazása további korlátozás alá nem eshet, kivéve, ha ez valamely közösségi jogszabályban előírtakba ütközik.

Harmadik országból származó zöldségpalánta abban az esetben hozható forgalomba, ha megnevezése, jelölése, minősége, egészségi állapota tekintetében megfelel a Rendeletben foglaltaknak, továbbá a belföldi forgalmazó a behozott szaporítóanyag tételekről a Rendelet előírásainak megfelelő nyilvántartást vezet.

Amennyiben az üzem a harmadik országban történő forgalomba hozatalra szánt zöldségpalánta előállítása esetén nem kéri a palánta e rendelet szerinti minősítését, azt a tétel előállítása, tárolása és szállítása során szigorúan elkülönítetten kell kezelni.

Minőségi követelmények

Kizárólag jó minőségű palánta hozható forgalomba. A jó minőségű palánta minősített vetőmagból, illetve ellenőrzött szaporító alapanyagból származik, faj- és fajtaazonos, faj- és fajtatiszta, jó kondíciójú, ültetési anyagként való felhasználásra megfelelő méretű, ezen kívül gyökérzet-szár-levél aránya megfelelő, mentes minden olyan hiányosságtól és mechanikai sérüléstől, amely felhasználását befolyásolhatja, és mentes minden, a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítótól, illetve a károsító jelenlétére utaló tünettől vagy jeltől.

 A salottahagyma és a fokhagyma ültetési anyagának közvetlenül olyan alapanyagból kell származnia, amelyet vegetációban megvizsgáltak, és kártevőktől, kórokozóktól, valamint a károsítás bármilyen jelétől vagy tünetétől mentesnek találtak.

Elkülönítés, jelölés, okmány

A zöldségpalántát az előállítás, felszedés, tárolás, szállítás és forgalomba hozatal során mindvégig tételenként elkülönítve kell tartani és jól látható, beazonosítható módon kell jelölni. Zöldségpalánta – a nem árutermelők részére, hanem kiskerti felhasználás céljára, helyi piacokon történő értékesítést kivéve – csak a Rendeletnek megfelelően kiállított okmánnyal kísérten forgalmazható.

Okmányként használható a NÉBIH által rendszeresített okmány, az úgynevezett Szaporítóanyag-kísérő okmány, amelyet két példányban kell kitölteni, és egyet ellenőrzésre megtartani, vagy az üzem bármely bizonylata amely kíséri az árut. Pl. számla, szállítólevél, kísérő jegyzék stb. Az üzem szabadon dönthet, hogy a fentiek közül melyik lesz a szaporítóanyag-kísérő okmánya, de azon a következő adatoknak szerepelnie kell:

-a forgalmazó NÉBIH-től kapott engedélyszáma (pl.: 122201/ZT, vagy 234301/ZN)

-a növénytermesztési hatóság neve (NÉBIH)

Javasoljuk, hogy a fenti két adatot kössék össze a következő példa szerint:
NÉBIH engedélyszám: 122201/ZT.

-„EK minőség”-ezt a szöveget fel kell tüntetni.

-„HU”-fel kell tüntetni,

-sorszám (a számla, vagy szállító száma megfelelő, egyébként pedig javasolt egy évente újrakezdett, folyó sorszám adása, pl.: 1/2012, 2/2012, 3/2012…..stb), naptári hét-, vagy tételszám

-a fajt közönséges neve (növényútlevélen tudományos neve)

-fajta megnevezése (ha van, az alany neve vagy jele)

-a szaporítóanyag mennyisége (darab vagy tömeg)

-harmadik ország neve (amennyiben a szaporítóanyagot nem EU tagállamban állították elő)

Az „EK minőség” megjelölést kizárólag a 2. számú mellékletben felsorolt növénynemzetségek és fajok Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajtáinak palántája esetén szabad szerepeltetni.

Ha a palántát növényútlevél kíséri – az üzem döntése alapján – a növényútlevél helyettesítheti a palántát kísérő okmányt.

Számla, vagy szállítólevél használata esetén a hiányzó adatok bélyegzővel is felvihetők az okmányra. Ebben az esetben a törzspéldányt is le kell bélyegezni.

Az üzem kötelezettségei, ellenőrzés

Az engedélyes üzemnek biztosítania kell, hogy az általa forgalomba hozott szaporítóanyag a Törvényben és a Rendeletben foglalt követelményeknek megfeleljen. Nyilvántartást kell vezetnie a beszerzéseiről és értékesítéseiről, a szaporításokról és a nevelés alatti állományokról. A palánta előállító üzemek megállapítják a termesztési folyamat kritikus pontjait, kidolgozzák és kivitelezik a kritikus pontok megfigyelési és ellenőrzési módszereit,  feljegyzéseket vezetnek, a nyilvántartásokat és feljegyzéseket a hatóság ellenőrzéséig, de legalább három évig megőrzik, és ellenőrzéskor bemutatják. A szaporítóanyag kereskedőknek csak a vásárolt, szállított és forgalomba hozott szaporítóanyagokról kell nyilvántartást vezetniük.

A növénytermesztési hatóság rendszeresen, de legalább évente egyszer, a tevékenység jellegének megfelelő időpontban ellenőrzi az üzemekben a vonatkozó jogszabályban foglaltak betartását. Az ellenőrzést a  NÉBIH a forgalmazók által legkésőbb tárgyév április 30-ig beküldött Bejelentőlap alapján, az illetékes megyei kormányhivatalok bevonásával végzi. Előzetes megbeszélés alapján, az üzem kérésére lehetőség van arra, hogy a növénytermesztési hatóság felügyelője a megfelelően fejlett palántákat a Minősítő lap kitöltésével tételenként minősítse. Ez esetben kérjük az Üzemeket, hogy a minősítés hatékonyságát a Minősítő lap kinyomtatásával és a fejléc előzetes kitöltésével segítsék elő.

A szemle díját a mindenkori díjszabás rendelet alapján, az ügyfél fizeti.

Szerződéses termeltetés

Az engedélyes üzem termeltetési szerződést köthet zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítására, termesztésére és feldolgozására olyan természetes személlyel vagy céggel aki/amely nem szerepel a nyilvántartásban.

A szerződést kötő engedélyes üzem köteles biztosítani a kiinduló szaporítóanyagot, a szakirányítást, illetve a megtermelt szaporítóanyag visszavásárlását

A szerződést kötő engedélyes üzemnek nyilvántartást kell vezetnie, valamint a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelentenie a NÉBIH-nek az ellenőrzéshez szükséges adatokat a NÉBIH által erre rendszeresített Szemlemegrendelőn, illetve Pótlapon, továbbá felel az adminisztratív és szakmai elszámolásért.

További kérdéseivel forduljon bizalommal a Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály munkatársaihoz. Telefon: 06-1-336-9295, Fax: 06-1-336-9094, E-mail: disznoveny@nebih.gov.hu.

 

Letölthető anyag:
Szaporítóanyag-kísérő okmány letöltése zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyag forgalomba hozatalához (engedéllyel rendelkező ügyfelek részére) (Pdf/Word)

 


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Elérhetőek az átruházott jogkörben végezhető tevékenységek követelményei
2019. június 13, csütörtök

Elérhetőek az átruházott jogkörben végezhető tevékenységek követelményei

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer
2019. június 11, kedd

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2019. június 11, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Módosult a vetőmag előállításról és forgalmazásról szóló jogszabály
2019. június 6, csütörtök

Módosult a vetőmag előállításról és forgalmazásról szóló jogszabály

Módosult a vetőmag előállításról és forgalmazásról szóló jogszabály
2019. június 3, hétfő

Módosult a vetőmag előállításról és forgalmazásról szóló jogszabály

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.
2019. február 7, csütörtök

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.
2019. január 23, szerda

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2018. november 13, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 12, hétfő

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Zöldségpalánta exporthoz Tanúsítvány kérelme
2018. november 8, csütörtök

Zöldségpalánta exporthoz Tanúsítvány kérelme

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről
2018. november 7, szerda

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről