null Megkezdődött a szőlőültetvények szerkezetátalakításának helyszíni ellenőrzése

Megkezdődött a szőlőültetvények szerkezetátalakításának helyszíni ellenőrzése

2012. május 31, csütörtök

Magyarország az Európai Unióhoz történt csatlakozását követően, a 2004/2005-ös borpiaci év óta alkalmazza az Uniós borpiaci zavarok – a tartós túltermelés – enyhítését célzó, kizárólag az Unió által finanszírozott támogatási jogcímet, a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatását.

Az e támogatási jogcímnél előírt 100 %-os, tehát minden támogatást kérelmezőre kiterjedő helyszíni ellenőrzést a jogcím alkalmazásának kezdete óta a NÉBIH jogelődei – az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, majd a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal – végezték. A jogszabályi felhatalmazás alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a 2012. március 15-étől a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogutódaként létrejött Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ebben az évben is megkötötte a szőlőültetvények szerkezetátalakításának helyszíni ellenőrzésének a NÉBIH által történő elvégzéséről szóló megállapodást.

A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról kiadott 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet szerint benyújtott, és az MVH által a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg erejéig elfogadott egyéni tervvel rendelkező gazdálkodók április 1-től nyújthatják be a már megvalósított ültetvényeikre vonatkozó támogatási kérelmüket. A támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzését követően az MVH heti rendszerességgel adja át a NÉBIH számára az adminisztratív ellenőrzésen megfelelt támogatási kérelmeket a helyszíni ellenőrzés elvégzése céljából. Az említett rendelet előírása szerint az új ültetvények helyszíni ellenőrzését a tenyészidőszakon belül, az ellenőrzésre megfelelő időpontban kell elvégezni. Ez az előírás azért lényeges, mert a helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzést végzőnek meg kell állapítania, hogy az ültetést a telepítési engedélyben szereplő fajtájú szaporítóanyaggal végezték-e, valamint az elültetett növények eredése eléri-e legalább a 90 %-ot. Ez akkor lehetséges, amikor az elültetett növények hajtásai elérik a 30-40 cm hosszúságot. Korábban megkezdhető az ellenőrzés azoknál a támogatási kérelmeknél, ahol a gazdálkodó az ültetvény létesítést két egymást követő borpiaci évben valósítja meg. Ilyenkor az első évben, az ültetést követően megtörténik az eltelepített növények fajtaazonosságának, fajtatisztaságának és eredésének ellenőrzése, s a második évben, a támrendszer létesítésre benyújtott támogatási kérelem ellenőrzése során már nem szükséges vizsgálni a fajtaazonosságot, csak a támrendszer megfelelő kivitelezését, s az esetleg előző évben nem megeredt tövek pótlásának elvégzését és eredményességét.

A szőlőültetvény támrendszerének létesítésére beadott támogatási kérelmek helyszíni ellenőrzését a NÉBIH már április utolsó napjaiban megkezdte, s az MVH által ellenőrzésre átadott ilyen típusú támogatási kérelmek ellenőrzését folyamatosan, naprakészen végzi. Az MVH pedig május 21. után megkezdte a már ellenőrzött ültetvényekre a támogatás kifizetését.

Sajnos a téli és tavaszi fagykárok, valamint az ország csaknem egészére jellemző vízhiány miatt az újonnan telepített ültetvények fejlődése elmarad az átlagos évjáratokra jellemzőtől, ami akadályozza a fajtaazonosság megállapítását, illetve a fagykárt szenvedett tövek eredésének megítélését. Az újonnan telepített ültetvények fejlődésének folyamatos nyomon követése alapján úgy ítéljük, június 4-étől kezdhető az újonnan telepített ültetvények ellenőrzése is.

Mivel a szőlőültetvény szerkezetátalakítás támogatására a kérelmek beadásának határideje július 16-ig meghosszabbításra került, még időszerű, hogy az elmúlt években, valamint az idén április vége óta eddig végzett ellenőrzések tapasztalata alapján felhívjuk a támogatási kérelmet még ezután benyújtók figyelmét a helyszíni ellenőrzés során esetenként tapasztalt olyan hibákra, amelyek nem teszi lehetővé a támogatás pozitív elbírálását.

  • Az említett rendelet egyértelműen előírja, hogy a támogatási kérelmet a tervezett tevékenység – ültetési munkák és/vagy a támrendszer létesítés – teljes elvégzését, befejezését követően lehet benyújtani. Ennek ellenére nem ritkán tapasztaltuk, hogy még a helyszíni ellenőrzés időpontjára sem fejezték be – kirívó esetben el sem kezdték – a támogatni kívánt tevékenységet. Ilyenkor az MVH értelemszerűen elutasítja a támogatási kérelmet. Amennyiben a kérelem beadási időszak még nem zárult le a negatív eredményű helyszíni ellenőrzéskor, a tevékenység befejezését és az MVH által kiszabott bírság befizetését követően új kérelmet lehet benyújtani az adott terület támogatására.

  • Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az ültetvény létesítés kétéves megvalósítása esetén a második, a támrendszer létesítés évében akkor is el kell végezni a nem megeredt tövek teljes körű pótlását, ha az ültetvény beállottsága az első évben meghaladta a minimálisan előírt 90 %-ot. A második évben már 95 %-os beállottság a követelmény!

  • A helyszíni ellenőrzéskor az ültetvény az elfogadott egyéni tervben, illetve a támogatási kérelemben található dokumentumoknak (telepítési engedély, a támrendszer műszaki rajza) megfelelő kell legyen. A helyszíni ellenőrzésről történő kiértesítést, illetve az ellenőrzés megkezdését követőn nincs lehetőség már módosításra.

  • Amennyiben az elültetett szaporítóanyag eredése a telepítőnek nem felróható okból nem éri el a 90 %, illetve a második évben a 95 %-ot, vis maior igazolás megléte esetén az MVH kifizetheti a támogatást, amennyiben az ültetvény egyéb tekintetben megfelel az előírásoknak. Vis maior-ról azonban tényleg csak elháríthatatlan esemény bekövetkeztekor beszélhetünk, például jégkár, vízkár esetében. Nyilvánvalóan nem tekinthető vis maior eseménynek nem megfelelő minőségű szaporítóanyag ültetése, technológiai hiba, növényvédelem és gyomtalanítás elmulasztása.

  • Az örvendetesen fellendült ültetvénytelepítési szándék miatt jelentős mértékű szaporítóanyag hiány alakult ki Magyarországon. Ezért sajnos vannak próbálkozások, mind hazai, mind más EU tagállamból származó, a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendeletben előírt követelményeknek nem megfelelő szaporítóanyagok forgalomba hozataláról. A megyei kormányhivataloknál dolgozó kertészeti szaporítóanyag felügyelők több ilyen próbálkozást akadályoztak meg az elmúlt hetekben. A nem megfelelő minőségű szaporítóanyag eltelepítésével nem lehet az ellenőrzési követelményeknek megfelelő beállottságú ültetvényt telepíteni! Ezért semmiképp ne vegyen meg és ne használjon fel a szaporítóanyag ellenőrzöttségét tanúsító, a szaporítóanyag csomagolási egységéhez rögzített úgynevezett certifikációs címkével nem ellátott szaporítóanyagot. Ellenőrizze, hogy a forgalmazó által kiállított szaporítóanyag származási igazolvány és a certifikációs címke adatai megegyeznek-e, s őrizze meg a certifikációs címkéket is.

Reméljük, hogy e tájékoztatással segíteni tudtuk a szőlőültetvény szerkezetátalakítási támogatáshoz való hozzájutását. Amennyiben szőlőültetvény létesítéssel, támogatással kapcsolatban kérdései vannak, éljen a honlapunkon felkínált kapcsolat-felvételi lehetőségekkel vagy forduljon közvetlenül a Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztáyához.


Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >