null Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete belterületen
2020. június 10, szerda

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Ez azt jelenti, hogy a termelők és a földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni földterületükön a károsító gyomnövények ellen, ez nemcsak a parlagfűre, hanem az egyéb károsító gyomnövényekre is vonatkozik.

Helyszíni ellenőrzés
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Belterületi, károsítókkal fertőzött terület esetében a hatósági ellenőrzés lefolytatására, annak keretében a helyszíni szemle megtartására a jegyző jogosult, mivel a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint: az Éltv. 50. § (1) és (4) bekezdése alapján belterületen, a növényvédelmi tevékenység keretében, a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése, illetve a közérdekű védekezés elrendelése tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a jegyző jár el.
Az önkormányzat használatában lévő belterületi ingatlan esetében a Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának munkatársai végzik a hatósági ellenőrzést.
A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján indulhat. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető, a helyszíni ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül.

Közérdekű védekezés belterületen
Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, ezért az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, az Éltv. 50. § (4) bekezdés alapján közérdekű védekezést kell elrendelni.
A közérdekű védekezést belterületen a 221/2008. Korm.rendelet (VIII.30.) 1.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a jegyző rendeli el. Önkormányzat használatában lévő területen a 221/2008. Korm.rendelet (VIII.30.) 2.§- a szerint pedig a megyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi osztálya rendeli el. A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján, illetve a helyben szokásos módon is közölhető.

Ügyfél értesítése
A közérdekű védekezés elrendelésével egyidejűleg a jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.

A közérdekű védekezés végrehajtása
A közérdekű védekezést a jegyző által megbízott vállalkozók, gazdálkodó szervezetek végzik. A közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti.
Amennyiben az ügyfél időközben maga eleget tesz parlagfű mentesítési kötelezettségének, ezt köteles bejelenteni a jegyzőnek, ennek elmulasztása esetén vele szemben a vállalkozó okafogyottá vált kiszállásával kapcsolatban felmerült költségek érvényesíthetőek.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költség
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie.
A jegyző végzésben a közérdekű védekezés költségeként a következő tételek megfizetésére kötelezi a földhasználót:
o    a felmerült vállalkozó díj (ha a vállalkozó a közérdekű védekezést végrehajtotta),
o    a vállalkozó okafogyottá vált kiszállásának költsége (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre).


A növényvédelmi bírság kiszabása
A növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jogosult. Az eljárás lefolytatása érdekében a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett összes iratot továbbítja a kormányhivatalnak.
A kormányhivatal értesíti a földhasználót, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egyben tájékoztatja arról, hogy az eljárás során észrevételt tehet.
Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A hatóságnak a védekezési kötelezettség elmulasztásának, az azért való felelősségnek a megállapítása során nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet szerint a parlagfűvel fertőzött terület mérete határozza meg.
Amennyiben az adott földhasználó 3 éven belül ismételten elmulasztja parlagfű elleni védekezési kötelezettségét, a vele szemben kiszabására kerülő növényvédelmi bírságot az irányadó bírságtétel másfélszeresére kell emelni.
A földhasználó viseli a kormányhivatalnál vele szemben lefolytatott hatósági eljárás során felmerült költségeket is.


Jogorvoslat:
A jegyző által első fokon hozott közérdekű védekezést elrendelő határozata, illetve a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségekről szóló végzése ellen fellebbezés nyújtható be, amelyet másodfokon a megyei kormányhivatal bírál el.
A növényvédelmi bírság határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet az illetékes megyei kormányhivatalhoz a határozat közlésétől számított harminc napon belül lehet benyújtani.


Friss hírek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ
2020. augusztus 7, péntek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ

Ismét eredményes akción van túl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ). A halászati őrök a júniusban felderített ügyben az eljárást és bírságolást követően sikeresen visszaszállítottak az eredeti élőhelyére egy újabb jogszerűtlenül kifogott és áttelepített tőpontyot. A méretes, 27 kg-os, 92 cm testhosszúságú hal 17 km megtétele után került vissza a Vasmegyei megtalálási helyéről az eredeti „otthonába”.

Tovább >

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben
2020. július 31, péntek

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben

Az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjárása miatt az alföldi térség erdőterületein található avar, gyep és tűlevél réteg kiszáradása miatt fokozott tűzveszély alakult ki. 2020. augusztus 1-től három megyében életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

Tovább >