null Anyatelep létesítése és fenntartása

Anyatelep létesítése és fenntartása

Erdészeti és energetikai anyatelepet létesíthet és tarthat fenn minden olyan szervezet, amely csemetekerti engedéllyel rendelkezik. Az anyatelepek vegetatív szaporítású szaporítóanyag termelésére alkalmas törzsültetvények.

11. § (1) Törzsültetvényt létesíthet és tarthat fenn minden olyan szervezet, amely anyatelep esetében csemetekerti engedéllyel rendelkezik.
(2) Központi anyatelepet nemesítői törzsállomány vagy törzsanyatelep szuperelit fokozatú szaporítóanyagából, üzemi anyatelepet központi anyatelep elit fokozatú szaporítóanyagából kell létesíteni.
(3) Törzsültetvény létesítését a létesítés előtt 30 nappal írásban be kell jelenteni a minősítő intézetnek, erdészeti fajta központi törzsültetvényének létesítéséhez a fajtafenntartó hozzájárulása is szükséges.
(4) A létesítendő anyatelepről erdészeti csemetekert üzemeltetésére jogosító szakképesítéssel rendelkező személlyel kiviteli tervet kell készíttetni. A fémzárolt szaporítóanyagot a fémzárolás időpontja előtt 8 nappal kell írásban igényelni az OMMI által megjelölt központi törzsültetvény fenntartójánál.
(5) A kiviteli terv tartalmi előírásait, az anyatelep létesítésének szakmai követelményrendszerét az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. számú melléklet kivonata:
3.3. Az anyatelepek létesítése és minősítése
3.3.1. Törzsanyatelepet, törzsállományt és központi anyatelepet csak a minősítő intézet engedélyével és a fajtafenntartó hozzájárulásával szabad létesíteni. Üzemi anyatelep létesítésének szándékát a minősítő intézetnek be kell jelenteni, kérve a szükséges elit dugvány fémzárolását.
3.3.2. Az anyatelepről egyszerűsített kiviteli dokumentációt kell benyújtani, a faj, a fajta, a darabszám, a sor- és tőtávolság, a művelési mód megadásával. Csatolni kell az áttekintő megvalósulási vázlatot, valamint a felhasznált növényanyag származási igazolványának adatait.
3.3.3. A minősítő intézet az új anyatelepet törzskönyvi előjegyzésbe veszi és egyedi azonosító kóddal látja el.
3.3.4. A minősítő intézet a minősítő szemlén - szükség szerint szakértő bevonásával - minősíti az anyatelepet, különös tekintettel a fajtaazonosságra és az egészségi állapotra, és a fajtatiszta, egészséges, megfelelő kultúrállapotban lévő anyatelepet törzskönyvezi.

(6) Az anyatelep kiviteli tervét a minősítő intézet szakmailag felülvizsgálja, és létesítését abban az esetben engedélyezi, ha megfelel az 5. számú melléklet előírásainak. Anyatelep létesítését a minősítő intézet a beküldött kiviteli terv alapján nyilvántartásba veszi.
(7) Az eltelepített törzsültetvényeket a minősítő intézet a beküldött kiviteli terv alapján előzetes nyilvántartásba veszi. Ha a törzsültetvény a jóváhagyott kiviteli terv alapján szakmailag megfelelő módon létesült, a benne található klónok, családok, fajták azonosíthatók, továbbá kora és fejlődési állapota alapján továbbszaporításra való alkalmassága megállapítható, a minősítő intézet törzsültetvénnyé nyilvánítja, és törzslapot állít ki róla.
(8) A törzsültetvények továbbszaporításra való alkalmasságát (fajtatisztaságát, egészségi állapotát, életerejét) a minősítő intézet szemlével ellenőrzi. Az ellenőrzés kitermesztéssel is kiegészíthető. Az ellenőrzés tényéről és eredményéről a minősítő intézet szemlejegyzőkönyvet állít ki.
(9) Ha a szemle alapján a törzsültetvény továbbszaporításra alkalmatlan, ideiglenesen vagy véglegesen zár alá kerül. A zárolás ismételt szemle után feloldható, ha a kiváltó okot megszüntették. Továbbszaporításra való végleges alkalmatlanság (a fajtatisztaságban, egészségi állapotban, életerőben bekövetkezett lényeges és helyrehozhatatlan leromlás) esetén a minősítő intézet a törzsültetvényt a továbbszaporításból kizárja, és törli a törzskönyvből.

12. § (1) A törzsültetvényeket olyan kultúrállapotban kell tartani, hogy termőképességük, életerejük, növény-egészségügyi állapotuk a fajra, fajtára jellemző szakmai kívánalmaknak megfeleljen.
(2) A törzsültetvények fenntartása során a fajtaidegen, beteg, sérült, leromlott életképességű egyedeket el kell távolítani.
(3) Törzsültetvény megszüntetésének szándékát és tényét írásban kell bejelenteni a minősítő intézetnek. Állami támogatásból létesített vagy fenntartott törzsültetvény megszüntetéséhez a minősítő intézet engedélye szükséges
(5) A törzsültetvényekről a minősítő intézet - a változások folyamatos követésével - számítógépes nyilvántartást vezet, amelyet rendszeresen közzétesz.

Letölthető nyomtatványok


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >