null Állami kártalanítás részletes szabályai

Állami kártalanítás részletes szabályai

Az afrikai sertéspestis mentesítési tervben előírt egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás részletes szabályai.

1. A Földművelésügyi Értesítő LXX. évfolyamának 2. számában megjelent 2/2020. számú országos főállatorvosi határozat 1. mellékletével kiadott, Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó mentesítési tervében (továbbiakban: mentesítési terv) foglalt egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás részletes szabályait a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján kell közzé tenni.

2. A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a szigorúan korlátozott területen:

2.1. A szigorúan korlátozott területen az elhullott vaddisznók bejelentése és szervezett keresésére a mentesítési terv 2.2.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésére kötelezettnek a feladat elvégzésért, minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 30.000 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találta, és a mentesítési terv 1. számú függelék 6. pontja szerinti kimutatást határidőre leadta.

2.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 2.2.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az illetékes járási főállatorvos  teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv 3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az Állategészségügyi Szabályzatban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányát megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 • nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,

 • a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha

 • az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

2.3. A szigorúan korlátozott területen vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 2.2.2.4.3. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.500 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet. Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során a jelen utasítás 1. mellékletében szereplő, az Országos Magyar Vadászkamara javaslata alapján meghatározott értékeket kell alkalmazni. A mentesítési terv 2.2.2.8.3.pontjában leírt módon felszámolt vadaskertek estén is a fenti eljárásrendet kell alkalmazni.

2.4. A mentesítési terv 2.2.2.8.4. pontja, valamint a 9. számú függelék alapján a helyben történt leöléssel felszámolt vadfarm esetében a leölt állatok után az 1. számú mellékletben lévő korcsoportoknak megfelelő, a fertőzött és/ vagy SZKT-ba való besorolást megelőző egy évben a vadfarm által kiállított számlákon szereplő összeg a kártalanítás alapja. Ha valamelyik korcsoportra vonatkozóan nem áll rendelkezésre számla, arra a korcsoportra az 1. számú mellékletben szereplő összeg a kártalanítás alapja.

2.5. A mentesítési terv 2.2.2.5.2. pontja alapján a vaddisznóhullák és a diagnosztikai kilövés során kilőtt vaddisznó testek gyűjtőhelyre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezetteknek az egy napon beszállított vaddisznóhullákért és vaddisznó testekért vadászatra jogosultanként naponta nettó 25.000 Ft állami kártalanítás jár. A gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a 2.2.2.5.1 pont szerinti feladat ellátásáért naponta nettó 7.000 Ft-ot számolhat el abban az esetben, ha a gyűjtőhelyet egyéb tevékenysége mellett, más célra is használt terület részeként működteti. Kizárólag a vaddisznóhullák és testek átvételére kialakított, önállóan működtetett gyűjtőhelyek üzemeltetéséért naponta nettó 10.000 Ft számolható el.

2.6. Ha az elhullott vagy a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik és ezért a mentesítési terv  2.2.2.5.3. pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 25.000 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésére az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

 2.7.  A mentesítési terv 2.2.2.7.4. pontjában részletezett esetekben is, az elkobzott vaddisznó testek után  – mint megsemmisített termékért - állami kártalanítás jár. Az állami kártalanítás alapja a kilőtt egyed zsigerek nélküli becsült tömegének és az előző vadászati évi országos kilogrammonkénti átvételi ár átlagának szorzata, az 1 év alatti egyedek esetében az így kiszámított összeg duplája jár. A testek után járó állami kártalanítás aktuális összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.8. A sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, járványügyi felülvizsgálata és/vagy az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából – a mentesítési terv 2.2.3.1.1. pontja szerint -   aktív közreműködésre  kötelezett szolgáltató állatorvost a  feladat végrehatásáért sertésállományonként nettó 3.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján.  A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a Helyi Járványvédelmi Központ (továbbiakban HJK) vezetője által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

2.9. A nyolc hétnél idősebb sertések egyedi jelölésének elvégzéséért a mentesítési terv 2.2.3.4.1 pontja szerint aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvost a munka elvégzéséért állami kártalanítás illeti meg. A tartósan megjelölt egyedek után gazdaságonként az 1-2. egyed után nettó 3.000 Ft/egyed, 3-5 sertés után nettó 2.000 Ft/egyed, 5 sertés  felett nettó 1.000 Ft/egyed számolható el a járási főállatorvos  teljesítési igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a jelölt sertésekről szóló nyilvántartást leadta.

2.10. A mentesítési terv 2.2.3.5.7. pontja szerint, a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésekből történő  mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat  megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg   állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

2.11. A mentesítési terv 2.2.3.4.11 pontja szerint bejelentett házi vágások esetében szükséges vizsgálatok elvégzéséért, a mintavételért és a mintaküldésért nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvost.

3. A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a fertőzött terület szigorúan korlátozott területen kívüli részén:

3.1 A fertőzött terület szigorúan korlátozott területen kívüli részén az elhullott vaddisznók bejelentése és szervezett keresésére a mentesítési terv 2.3.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésre kötelezettnek a feladat elvégzésért  minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 30.000 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találta, és a mentesítési terv 1. függelék 6. pontja szerinti kimutatást határidőre leadta.

3.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 2.3.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg a járási főállatorvos  teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv 3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett   mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az Állategészségügyi Szabályzatban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 • nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,

 • a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha

 • az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

3.3. A fertőzött terület szigorúan korlátozott területen kívüli részén a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 2.3.2.4.3. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek  a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.500 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet. Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során a jelen utasítás 1. mellékletében szereplő, az Országos Magyar Vadászkamara javaslata alapján meghatározott értékeket kell alkalmazni. A mentesítési terv 2.3.2.8.3 pontjában leírt módon felszámolt vadaskertek estén is a fenti eljárásrendet kell alkalmazni.

 3. 4. A mentesítési terv 2.3.2.8.4. pontja valamint a 9. számú függelék alapján a helyben történt leöléssel felszámolt vadfarm esetében a leölt állatok után az 1. számú mellékletben lévő korcsoportoknak megfelelő, a fertőzött területbe való besorolást megelőző egy évben a vadfarm által kiállított számlákon szereplő összeg a kártalanítás alapja. Ha valamelyik korcsoportra vonatkozóan nem áll rendelkezésre számla, arra a korcsoportra az 1. számú mellékletben szereplő összeg a kártalanítás alapja.

3.5. A mentesítési terv 2.3.2.5.2. pontja alapján a vaddisznóhullák és diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testek gyűjtőhelyre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezettnek az egy napon beszállított vaddisznóhullákért és vaddisznó testekért vadászatra jogosultanként naponta nettó 25.000 Ft állami kártalanítás jár.  A gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a feladat 2.3.2.5.1. szerinti ellátásáért naponta nettó 7.000 Ft-ot számolhat el abban az esetben, ha a gyűjtőhelyet egyéb tevékenysége mellett, más célra is használt terület részeként működteti. Kizárólag a vaddisznóhullák és testek átvételére kialakított, önállóan működtetett gyűjtőhelyek üzemeltetéséért naponta nettó 10.000 Ft számolható el.

3.6. Ha az elhullott vagy a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, és ezért a mentesítési terv  2.3.2.5.3 pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek  az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 25.000 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók  ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett  a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

3.7. A mentesítési terv 2.3.2.7.4 pontjában részletezett esetekben is az elkobzott vaddisznó testek után – mint megsemmisített termékért - állami kártalanítás jár. Az állami kártalanítás alapja a kilőtt egyed zsigerek nélküli becsült tömegének és az előző vadászati évi országos kilogrammonkénti átvételi ár átlagának szorzata, az 1 év alatti egyedek esetében az így kiszámított összeg duplája jár. A testek után járó állami kártalanítás aktuális összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.8. A sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, járványügyi felülvizsgálat és/vagy az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából a mentesítési terv 2.3.3.1.1. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvost a feladat végrehatásáért sertésállományonként nettó 3.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos  teljesítés igazolása alapján.  A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a HJK vezetője  által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

3.9. A mentesítési terv 2.3.3.5.7. pontja szerint, a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésekből történő mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

3.10. A mentesítési terv 2.3.3.4.10 pontja szerint bejelentett házi vágások esetében szükséges vizsgálatok elvégzéséért, a mintavételért és a mintaküldésért nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvost.

4. A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a magas kockázatú területen:

4.1. A magas kockázatú területen az elhullott vaddisznók bejelentése és szervezett keresésére a mentesítési terv 3.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésre kötelezettnek a feladat elvégzésért minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 30.000 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találta, és a mentesítési terv 1. számú függelékének 6. pontja szerinti kimutatást határidőre leadta.

4.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 3.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv 3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az Állategészségügyi Szabályzatban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 • nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,

 • a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha

 • az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

4.3.  A magas kockázatú területen a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 3.2.4.3. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után  nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.500 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet.  Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során az 1. mellékletben  szereplő, az Országos Magyar Vadászkamara javaslata alapján meghatározott értékeket kell alkalmazni.

4.4.  A mentesítési terv 3.2.5.2. pontja alapján a vaddisznóhullák és diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testek gyűjtőhelyre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezetteknek egy napon beszállított vaddisznóhullákért és vaddisznó testekért vadászatra jogosultanként naponta nettó 25.000 Ft állami kártalanítás jár.  A gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a feladat 3.2.5.1. pont szerinti ellátásáért naponta nettó 7.000 Ft-ot számolhat el abban az esetben, ha a gyűjtőhelyet egyéb tevékenysége mellett, más célra is használt terület részeként működteti. Kizárólag a vaddisznóhullák és testek átvételére kialakított, önállóan működtetett gyűjtőhelyek üzemeltetéséért naponta nettó 10.000 Ft számolható el.

4.5.  Ha az elhullott vagy a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének  1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, és ezért a mentesítési terv 3.2.5.3. pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor . a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek  az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 25.000 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók és az egyéni vadászatból származó zsigerek ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

4.6. A mentesítési terv 3.2.7.1. valamint 3.2.7.5. pontjaiban részletezett esetekben is, az elkobzott vaddisznó testek után  – mint megsemmisített termékért - állami kártalanítás jár.

Az állami kártalanítás alapja a kilőtt egyed zsigerek nélküli becsült tömegének és az előző vadászati évi országos kilogrammonkénti átvételi ár átlagának szorzata, az 1 év alatti egyedek esetében az így kiszámított összeg duplája jár. A testek után járó állami kártalanítás aktuális összegét a 2. számú melléklet tartalmazza..

4.7. A sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, járványügyi felülvizsgálat és/vagy az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából a mentesítési terv 3.3.1.1. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvost a feladat végrehatásáért sertésállományonként nettó 3.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján.  A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a HJK vezetőjének, illetve ahol nincs HJK a megyei főállatorvos által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

4.8. A mentesítési terv 3.3.3.7. pontja szerint, a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésekből történő mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos  teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

5.  A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a közepes kockázatú területen:

5.1.  A közepes kockázatú területen az elhullott vaddisznók bejelentése és szervezett keresésére a mentesítési terv 4.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésre kötelezettnek minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 30.000 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találta, és a mentesítési terv 1. számú függelékének 6. pontja szerinti kimutatást határidőre leadta.

5.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 4.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv 3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az Állategészségügyi Szabályzatban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 • nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,

 • a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha

 • az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

5.3. A közepes kockázatú területen a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 4.2.4.3. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után  nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.500 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet.  Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során az 1. mellékletben szereplő, az Országos Magyar Vadászkamara javaslata alapján meghatározott értékeket kell alkalmazni.

5.4. A mentesítési terv 4.2.5.2 pontja alapján vaddisznóhullák és a diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testek gyűjtőhelyre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezetteknek egy napon beszállított vaddisznóhullákért és vaddisznó testekért vadászatra jogosultanként naponta nettó 25.000 Ft állami kártalanítás jár.  A gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a feladat 4.2.5.1 pont szerinti ellátásáért rendelkezésre álló naponként nettó 7.000 Ft-ot számolhat el abban az esetben, ha a gyűjtőhelyet egyéb tevékenysége mellett, más célra is használt terület részeként működteti. Kizárólag a vaddisznóhullák és testek átvételére kialakított, önállóan működtetett gyűjtőhelyek üzemeltetéséért naponta nettó 10.000 Ft számolható el.

5.5. Ha az elhullott vagy tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, és ezért a mentesítési terv 4.2.5.3. pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor  a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 25.000 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett vadászatra jogosult a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

5.6. A mentesítési terv 4.3.3.7 pontja szerint a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésekből a mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos  akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

6.  A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani az alacsony kockázatú területen:

6.1. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 5.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az illetékes járási főállatorvos  teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv 3. függelékben meghatározott és a Nébih honlapján közétett mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az Állategészségügyi Szabályzatban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 • nem a mentesítési terv 3. függelék 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,

 • a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha

 • az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

____

1. számú melléklet

Az állomány gyérítés és az egyenletes vizsgálati nyomás érdekében elrendelt diagnosztikai kilövés esetében a kilőtt egyedek után járó állami kártalanításra vonatkozó eljárás során alkalmazandó értékek és speciális szabályok

 1. Kártalanítási értékek

 1. malac   25.000 Ft

 2. süldő   50.000 Ft

 3. koca    60.000 Ft

 4. kan     100.000 Ft

 1. Speciális szabályok

1. A fenti kategóriákba az alábbi súlytartományok alapján kell a testeket besorolni:

  zsigerelt (kg) zsigereletlen (kg)
malac 20-ig 25-ig
süldő 21-50-ig 26-60-ig
koca 51-től 61-től
kan 51-től 61-től

 

2. Kanok után járó állami kártalanítás csak a járási főállatorvos egyedi teljesítésigazolása alapján fizethető. A teljesítés igazolás alapjául szolgáló dokumentációt (feljegyzést, hatósági állatorvos igazolását, fényképeket, amelyen jól látszik minden azonosításra, kor és nem megállapításra alkalmas részlet, nagyvad azonosító stb-.) három évig meg kell őrizni.

3. Ha a diagnosztikai kilövéssel kilőtt vadkan esetében a vadászatra jogosult a trófeát felhasználja, de a test ártalmatlanításra kerül, akkor az egyed után a kocákra vonatkozó kártalanítási összeg jár a vadászatra jogosultnak.

4. Amennyiben a diagnosztikai kilövéssel kilőtt vaddisznó teste vadfeldolgozónak kerül értékesítésre, a vadászatra jogosultat kártalanításként az I. pontban leírt kártalanítási érték és az átvételi ár különbözete illeti meg.

5. Amennyiben a fertőzött területen lévő vadfarm vaddisznó állománya, vagy annak egy része vadfeldolgozó, illetve vaddisznó vágóhíd számára kerül értékesítésre, akár számla, akár az 1. számú melléklet I. pontja  a kártalanítási érték alapja, kártalanítási összegként a megállapított érték és az átvételi ár különbözete illeti meg a vadfarm tulajdonosát.

____

2. számú melléklet

Az elkobzott vaddisznó testek után  – mint megsemmisített termékért – járó állami kártalanítás összege

Érvényes kártalanítási összeg:

 1. 2020. március 01-től: 340 Ft/kg


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >