Borászati termékekkel és alkoholos italokkal kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 • Borászati üzem engedélyezése

  • Kinek kell borászati üzemműködési engedély?

   A 2004. évi XVIII. törvény (Btv.) 24. § (1) bekezdés értelmében árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni – közfogyasztásra kiszerelt borászati termékek tárolását kivéve –, kezelni, kiszerelni csak a borászati hatóság által engedélyezett borászati üzemben lehet.

   A jogszabályhely alapján tehát, amennyiben borászati terméket forgalomba hozatal céljából kívánunk előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni, azt a mennyiségre tekintet nélkül, csak borászati üzem működési engedély birtokában tehetjük. Palackozott, vagy a zárás sérülése nélkül fel nem nyitható kannába (egyéb tároló eszközbe) kiszerelt borászati termék tárolásához nem szükséges működési engedély.

   A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról a 25/2010 (III. 19.) FVM rendelet rendelkezik.

   A Megyei Állategészségügyi Állomások által korábban kiadott működési engedélyek érvényesek.

  • Milyen dokumentumokat kell benyújtanom, ha borászati üzemműködési engedélyt szeretnék kérelmezni? Hol szerezhetem be a benyújtáshoz szükséges formanyomtatványt?

   Az eljárást kérelmezni a Nébih honlapjáról letölthető 5050. számú nyomtatvánnyal kell, amit az alább következő dokumentumokkal együtt kell benyújtani az engedélyezés megindításához.

   A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 2. § (2) – (6) bekezdései értelmében a kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia és ahhoz a következő dokumentumokat kell csatolni:

   A borászati üzem létesítése esetén az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

   a) a borászati üzem üzemeltetőjének nevét, címét, cég esetén a cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzett nevet, székhelyet;

   b) a borászati üzem címét és helyrajzi számát;

   c) a borászati üzem helye szerint illetékes hegyközség nevét és címét;

   d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét;

   e) a telephelyen végzett tevékenységi körök felsorolását.

   (3) A kérelemhez csatolni kell:

   a) a borászati üzem feletti rendelkezés igazolását;

   b) a helyszínrajzot;

   c) kanna- és palackmosás, valamint palackozás esetén, ha nem a helyi ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet használ, annak igazolását, hogy a felhasznált víz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírtaknak.

   (4) A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító, illetve kiszerelési tevékenységet végző borászati üzem esetében a kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdésben foglaltakon kívül:

   a) a technológiai folyamatábrát;

   b) a technológiai elrendezési rajzot;

   c) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet;

   d) a műszaki-technológiai leírást;

   e) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket;

   f) a szennyvíz külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolását;

   g) a tisztítási, takarítási utasítást;

   h) a hulladékkezelési utasítást;

   i) a személyi higiéniai utasítást;

   j) új üzem esetén használatbavételi engedélyt;

   k) tevékenység bővítése esetén a korábbi engedélyt.

   (5) Engedély adható olyan üzem részére is, amely a palackozás végeztével új állomáshelyre költöztethető (a továbbiakban: mozgó borpalackozó), amennyiben

   a) a mozgó borpalackozó rendelkezik olyan gépjárművel, amely alkalmas palackozó gépsor szállítására, és

   b) a palackozó gépsor rendelkezik

   ba) palackmosóval, -öblítővel, -csepegtetővel,

   bb) palacktöltővel és

   bc) dugaszolóval.

   (6) A mozgó borpalackozóra vonatkozó engedélyre vonatkozó kérelemhez a (3) bekezdés a), valamint a (4) bekezdés a)-i) és k) pontjában meghatározottakat kell mellékelni.

   A borászati üzemek működési engedélyezési eljárása díjtalan.

   2017. január 1-től, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdés d) pontja alapján, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 24. § (1) bekezdésében a borászati üzemek engedélyezése tekintetében a megyeszékhely szerinti járási hivatal a kijelölt borászati hatóság.

  • Palackozó üzemre vonatkozó kódot automatikusan megkapom a működési engedéllyel?

   Nem, a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 51. § szerinti kód (palackozó kód) nem kerül automatikusan kiadásra a működési engedéllyel. Amennyiben palackozó kódot szeretne igényelni, azt a működési engedély kiadása tekintetében –2017. január 1-től – hatáskörrel rendelkező, illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kell kérelmezni. Erre lehetőség van akár a működési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, akár azt követően.

 • Forgalomba hozatali engedélyezés

  • Mikor és hol lehet leadni a forgalomba hozatali engedélyezéshez szükséges bort vagy a célvizsgálatra kérvényezett alkoholos italt?

   A Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság Mintaátvételén kell leadni.

   Mintaátvétel rendje:

   hétfő - csütörtök:       8:00 – 14:00 
   péntek:                       8:00 – 12:00

   Mintaátvétel helye: 1118 Budapest Higany u. 2.

  • Mekkora mennyiséget szükséges leadni forgalomba hozatali engedély kérelemhez?

   A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 31. § (4) bekezdése alapján az analitikai vizsgálatok alapjául, palackos és lédig forgalmazás esetén egyaránt, 2 palack minta szolgál. Az érzékszervi minősítés pedig a HBB működési szabályzatában, vagy a Nébih által meghatározott számú minta alapján történik.

   Amennyiben földrajzi árujelzővel ellátott (OEM/OFJ) borászati terméket kíván forgalomba hozni és a vonatkozó termékleírás alapján az érzékszervi bírálatot a helyi borbíráló bizottság (HBB) végzi, akkor a HBB működési szabályzata határozza meg az érzékszervi minősítéshez szükséges palackok számát. Amennyiben azonban a vonatkozó termékleírás szerint a Nébih végzi az érzékszervi bírálatot, akkor 1 palackot kell benyújtani az érzékszervi vizsgálatok elvégzéséhez.

   Földrajzi jelzés nélküli (FN) borok esetében az analitikai vizsgálathoz szükséges 2 palack minta mellett további 1 palack szükséges az érzékszervi vizsgálatok elvégzéséhez.

  • Mennyi az engedélyeztetés átfutási ideje?

   Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján forgalomba hozatali engedélyezési eljárás ügyintézési határideje, teljes eljárásban 60 nap.

   Amennyiben a kérelmező gyorsabban szeretné megkapni a forgalomba hozatali engedélyt, lehetősége van kérni, hogy az soron kívüli eljárásban kerüljön kiadásra. A soron kívül eljárás ügyintézési határideje 8 nap.

  • Az engedélyezési eljáráshoz milyen igazgatási szolgáltatási díj kapcsolódik?

   A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet alapján a forgalomba hozatali engedély kiadásának és ahhoz kapcsolódó analitikai vizsgálatok díja bor, likőrbor, pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor, szárított szőlőből készült bor, túlérett szőlőből készült bor, borecet esetében:

   • forgalomba hozni kívánt tétel első 50 hektoliteréig 7500 Ft
   • 51-500 hektoliterére hektoliterenként további 120 Ft
   • 500 hektoliterétől további 26 100 Ft

   Az érzékszervi vizsgálat: 3000 Ft

   A soron kívüli eljárás pótdíja 25 000 Ft

  • Mit kell tudnom forgalomba hozatali járulékról?

   Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény megszüntette a borok forgalomba hozatali járulékfizetési kötelezettségét.

   Forgalomba hozatali járulék-fizetési kötelezettség a 2011. november 30-ig forgalomba hozott borok vonatkozásában terhelte a forgalomba hozót, az ezt követően forgalomba hozott borok esetében – tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezésre került – nem kell forgalomba hozatali járulékot fizetni.

 • Jelölés, címkézés

  • Milyen jelöléseknek kell szerepelnie a borcímkén?

   A borászati termék kiszerelésén az alábbi adatokat kell kötelezően feltüntetni:

   Egy látómezőben feltüntetendő kötelező adatok

   • oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott termékek esetén az eredetvédelmi kategória és az adott OEM/OFJ neve
   • földrajzi jelzéssel nem rendelkező (FN) termékeknél a termékkategória (pl.: bor, pezsgő, gyöngyözőbor, stb.)
   • tényleges alkoholtartalom
   • űrtartalom
   • származási ország
   • palackozó (pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készül habzóbor esetében: termelő vagy forgalmazó)
   • cukortartalom (csak pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készül habzóbor esetében)

   Kötelező adatok, amelyeket nem kötelező egy látómezőben feltüntetni

   • tételazonosító jelzés
   • allergéntartalom (szulfitok, tojás és az abból készült termékek, tej és az abból készült termékek)
   • import termék esetén importőr

   A fenti adatok feltüntetésére vonatkozó szabályokról az alábbi linkre kattintva részletesen is tájékozódhat.

   Amennyiben a vonatkozó jogszabályokból szeretne tájékozódni a kötelező és a választható adatok feltüntetésére vonatkozó előírásokról, az alábbi jogszabályhelyek tanulmányozását javasoljuk:

   A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 48-49. §, 51/A.-57. § és a 15. számú melléklet.

   A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 13/A. - 13/C. §.

   Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet 4. §.

   A 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK bizottsági rendelet 49-67. cikk.

   A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 119-121. cikk.

 • Borászati melléktermék kivonása

   

  • Mely rendelet tartalmazza a melléktermék kivonására vonatozó szabályokat?

   A melléktermék kivonására vonatkozó jogi szabályozást a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet tartalmazza.

  • Milyen bejelentési kötelezettségem van a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásával kapcsolatban? A bejelentésnek milyen adatokat kell tartalmaznia?

   A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, aki személyesen és saját birtokán 25 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elő bort, annak a keletkező borászati melléktermékek kivonásáról gondoskodnia kell.

   5. § (1) A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását az adott szüretre vonatkozóan egy alkalommal, az első kivonás tényleges megkezdése előtt legalább 72 órával írásban be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes borászati hatáskörben eljáró járási hivatal részére.

   (2) A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

   a) a bejelentő neve (cégneve), lakcíme (székhelye), adóazonosító jele vagy adószáma, egyszerűsített adóraktári száma, aláírása,

   b) a borászati melléktermék ellenőrzés melletti kivonásának választott módja.

 • Alkoholos italok

  • Milyen előírás vonatkozik az alkoholos italok jelölésére?

   A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az élelmiszerek általános jelölésére a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete vonatkozik. Ezen felül a termék-specifikus jogszabályi előírások is tartalmaznak egyéb jelölési követelményeket.

  • Szükséges-e alkoholos ital terméket forgalomba hozatal előtt kötelezően engedélyeztetni?

   Az alkoholos ital termékkategóriába tartozó termékek Magyarországon nem tartoznak a kötelező forgalomba hozatali eljárás alá tartozó termékek közé. Előállításuk és forgalmazásuk bejelentés-köteles az illetékes Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi VAGY Növény- és Talajvédelmi Főosztályhoz, illetve ezen illetékes Kormányhivatalokhoz tartozó Járási Hivatalhoz. 

   Az Nébih alkoholos ital előállításához és kereskedelmi forgalmazáshoz kapcsolódó engedélyezési dokumentumot nem állít ki.

   Mindazonáltal lehetőség van „Célvizsgálat” elnevezéssel az Igazgatóság Laboratóriumában a kérvényezett alkoholos ital termék analitikai paramétereinek meghatározására bizonyos meghatározott költségek mellett. A vizsgálat kérvényezéséhez szükséges az 5051. sz. „Ügyfél kérelmére történő megrendelés adatlapja” az alábbi linken érhető el az Igazgatóság honlapján.

   Az alkoholos ital terméknek mindenképpen szükséges rendelkeznie gyártmánylappal/előállítási dokumentummal, melyet az előállítás megkezdése előtt szükséges elkészíteni. A gyártmánylap pontos ismerete szükséges ahhoz, hogy elsődleges információt lehessen szolgáltatni a termék megfelelő biztonságosságáról, illetve hatósági ellenőrzés során, a laboratóriumi vizsgálatoknak alá kell tudnia támasztani, hogy a termék élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelő.

  • Milyen termék-specifikus előírások vonatkoznak egyéb alkoholos italokra?

   Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (Élelmiszertörvény) foglaltak alapján, illetve az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete alapján, a termékek az élelmiszer fogalomkörébe tartoznak, ezért az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése kötelező érvényű.

   Az alkoholos italok minőségi követelményeit termék-specifikus előírások szabályozzák, melyek az alábbiak.

   Termékkategória

   Termék-specifikus jogszabály

   Szeszes ital

   a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) Ezen közösségi rendelet II. és III. számú Mellékletében kerültek megfogalmazásra a „gyümölcs-, a gyümölcstörköly- és a törkölypárlatok”-ra vonatkozó általános előírások is.

    

   Pálinka

   A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény és a vonatkozó „Termékleírások/Műszaki dokumentációk”

   Ízesített borászati termék

   az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 251/2014/EU rendelete (2014. február 26.)

   Gyümölcsborok

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-703 számú előírás

   Almabor

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/1 számú előírás

   Körtebor

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/2 számú előírás

   Ribizlibor

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/3 számú előírás

   Szilvabor

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/4 számú előírás

   Meggybor

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-703/5 számú előírás

   Megkülönböztetett minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsborok

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-107 számú előírás

   Gyümölcsbor alapú alkoholos ital

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-701 számú előírás

   Sör

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-702 számú előírás

   Megkülönböztetett minőségi jelöléssel ellátott sörök

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-106 számú előírás

   Kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzői

   Magyar Élelmiszerkönyv 2-109 számú előírás

 • Jogszabályok

  • Hol érhetem el a legfrissebb jogszabályokat, előírásokat, irányelveket?

   A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján az élelmiszer-jogszabályok jegyzéke ezen a linken érhető el.

 • Panaszbejelentés

   

  • Hogyan tehetek kifogásolható minőségű borra és alkoholos italra vonatkozó lakossági bejelentést, panaszt?

   Bejelentését megteheti közvetlenül a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság központi elektronikus elérhetőségén, a bor@nebih.gov.hu e-mail címen, vagy postai úton, a Nébih BAII Budapest, 1537 Pf.: 407. postacímen. Bejelentésében – a körülmények kivizsgálásának megkönnyítése érdekében –, kérjük, szíveskedjen megadni a kifogásolt termék pontos azonosíthatóságát biztosító adatokat (megnevezés, kiszerelés, tételazonosító jelölés, előállító, forgalmazó, az észlelés helye, időpontja, stb.).

   Fentieken túl, bármilyen élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos észrevétel bejelenthető a Nébih ingyenesen hívható Zöld számán (06-80-263-244), vagy a Nébih Navigátor applikáción keresztül.

   Az applikációt androidos telefonra az alábbi linkről, IOS telefonra az alábbi linkről tölthető le az alkalmazás.