A fenntartható mező-, hal-és vadgazdálkodás felügyelete.

 

Hatósági tevékenység

A Földművelésügyi Igazgatóság első fokú és másodfokú hatósági feladatokat lát el.   

Mint első fokú vadászati hatóság engedélyezi a vadfarm, vadaskert, vadaspark létesítését, illetve dönt ezen létesítmények engedélyének visszavonásáról. Engedélyezi továbbá Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos vadfaj vadászati célú telepítését, vadászterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítását, trófea nemzeti értékké nyilvánítását, valamint a vadászvizsgára felkészítő tanfolyam szervezését.

Első fokú halgazdálkodási hatóságként dönt a halgazdálkodási vízterületről kifogott nem őshonos halak haltermelési létesítménybe történő kihelyezésének engedélyezéséről, haltermelő létesítménybe a Pannon biogeográfiai régión kívülről származó halnak a telepítéséről, az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott halfajok halgazdálkodási vízterületre történő telepítéséről, a halgazdálkodási vízterület közérdekből történő különleges rendeltetésűvé nyilvánításáról, a nagy értékű természetes vízi halállományok ívási vándorlásának biztosítása érdekében a hallépcső létesítésének és működtetésének előírásáról.

Egyéb első fokú vadászati és halgazdálkodási hatósági ügyekben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága jár el.

Az Igazgatóság első fokon ellátja a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartással (továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) kapcsolatos teendőket (nyilvántartásba vétel, nyilvántartás meghosszabbítása, jogsértés esetén szankcionálás).

Az Igazgatóság másodfokú hatóságként eljár a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak, mint első fokú agrárkár-megállapító szerv, illetve első fokú halgazdálkodási és vadászati hatóság által hozott döntések tekintetében.

Földügyi igazgatás terén ellátja a részarány-földkiadással, a maradványterületek tulajdoni rendezésével, továbbá a birtok-összevonási célú termőföld vásárlási támogatásokkal kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat, továbbá a családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos másodfokú ügyekben is eljár.

Az Igazgatóság ellátja a mezőőri szolgálat megalakításához, működtetéséhez nyújtott állami támogatással kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat.

A Földművelésügyi Igazgatóság ellenőrzési tevékenysége keretében két típusú ellenőrzést végez: a szakterületi ellenőrzést és az ügyfelek ellenőrzését.

Szakterületi ellenőrzésre helyszínen, az adott megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságán kerül sor, ahol a vizsgálat kiterjed az eljárás jogszerűségére, az iratok alaki és tartalmi vizsgálatára, a megyei hatóság döntésének szakmai és jogi megalapozottságára és azt is vizsgálják, hogy a megyei hatóság betartotta-e az eljárásra irányadó ügyintézési határidőket, illetve, hogy az adott megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságán adottak-e a feltételek a megfelelő munkavégzéshez.

Az ügyfelek ellenőrzéséhez tartozik pl.:

- a BÜHG rendszer keretében végzett ellenőrzések, melyek arra irányulnak, hogy teljesültek-e a bioüzemanyag-alapanyag (biomassza, köztes termék) előállítására, kereskedelmére, feldolgozására vonatkozó fenntarthatósági kritériumok és ezek megfelelően dokumentálva lettek-e, az ügyfél betartotta-e a jogszabályban foglaltakat,

- az engedélyezett vadfarmok, vadasparkok, vadaskertek ellenőrzése során az Igazgatóság vizsgálja, hogy teljesülnek-e a létesítményben az engedélyező határozatban foglalt feltételek,

- a családi gazdaságokkal kapcsolatban a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti a családi gazdálkodó és a családi gazdaság tagjai földhasználatának jogszerűségét.

 

Az Igazgatóság további feladatai keretében:

 • Ellátja a „rendezett piaci” kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatással kapcsolatos feladatokat.

 • A családi gazdaságokról nyilvántartást vezet, melyekről tevékenységükkel együtt adatokat szolgáltat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

 • Halgazdálkodási szakterületen az Igazgatóság kifejlesztette és működteti a turista állami horgászjegyek váltására szolgáló TUHIR programot.

 • Az agrárkár-enyhítéssel kapcsolatban bevezetett kockázatkezelési rendszert folyamatosan fejleszti, az esetlegesen felmerülő problémákat, hibákat javítja, a felmerülő kérdéses ügyekben folyamatosan egyeztet az érintett szervekkel, az első fokon eljáró, agrárkárt megállapító megyei földművelésügyi igazgatóságok és a falugazdászok részére eljárásrendeket, állásfoglalásokat készít.

 • Felülvizsgálja az élelmiszeripari üzemek, feldolgozók 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet szerinti támogatási kérelmeit és előkészíti a NÉBIH vezetőjének záradékolásra.

 • Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos országos adatokról a Nemzeti Agrárkamara (NAK) adatszolgáltatása alapján nyilvántartást vezet, részt vesz az őstermelői ügyintézés egyszerűsítési eljárásának kidolgozásában, az őstermelői adatnyilvántartó program modernizálásában és integrálásába a NÉBIH központi adatbázisába.

 • Ellátja az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének minisztérium felé történő döntés-előkészítését, a mezőgazdasági termelés korszerűsítését szolgáló beruházási támogatásokkal kapcsolatos feladatvégzést, jelzálogtörlési ügyeket, és egyéb ezekhez kapcsolódó beadványok intézését.

 • A megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságai által küldött havi jelentéseket összegzi és továbbítja a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) részére.

 • A megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságai igényei alapján megrendeli a vadászattal, halgazdálkodással, mezőőri szolgálattal kapcsolatos nyomtatványokat, igazolványokat, jelvényeket, érvényesítő bélyegeket, érmeket, azonosító jeleket.

 • Aktívan részt vesz a szakterületeit érintő jogszabály-alkotásban, módosításban, véleményezésben, de megkeresés alapján és lehetőségeihez mérten más szervezeti egységeket, szakterületeket érintő jogszabály-tervezetekre is tesz érdemi észrevételt, javaslatot.
   

Szakmai felügyelet, koordinációs feladatok

Az Igazgatóság valamennyi szakterületét (kivéve a BÜHG rendszert, mivel abban a NÉBIH látja el az első fokú hatósági feladatokat) illetően szakmailag felügyeli a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságok munkáját: ennek egyik módja a fentiekben taglalt szakterületi ellenőrzés, továbbá az egységes eljárásrend biztosítása érdekében állásfoglalások kiadása, (igazgatói, osztályvezetői) értekezletek, megbeszélésék szervezése és lebonyolítása az első fokon eljáró megyei hatóságok, valamint a falugazdászok részére.
 

Együttműködés más közigazgatási szervekkel, szakmai szervezetekkel

Az Igazgatóság a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságai mellett szorosan együttműködik a Hivatal többi igazgatóságával, továbbá a VM-nek, mint a Hivatal felettes szervének jelentéseket, adatszolgáltatásokat, szakmai anyagokat, statisztikákat készít.

A fentieken kívül, a családi gazdaság, az őstermelő és a BÜHG nyilvántartási rendszer kapcsán együttműködik a NAV-al, az MVH-val és kölcsönösen adatokat szolgáltatnak egymásnak. Az Igazgatóság az őstermelőkkel kapcsolatos feladatok esetében együttműködik a NAK központi és megyei igazgatóságaival is.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatban koordinációs feladatot lát el a 19 megyei Földművelésügyi Igazgatóság és a NAV között.

A „Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer” című projekt keretében az Igazgatóság együttműködik a VM-n és az MVH-n kívül az Országos Vízügyi Főigazgatósággal (OVF), a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (FÖMI), az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI) és az Országos Meteorológiai Szolgálattal (OMSZ).

Másodfokú vadászati és halgazdálkodási hatóságként együttműködik a megyei Kormányhivatalok első fokú vadászati-, halgazdálkodási és állategészségügyi hatóságával, a VM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztályával, az illetékes rendőrhatósággal, de vadászati területen kapcsolatot tart a Vadgazdálkodási Adattárral, az Országos Magyar Vadászkamarával és annak területi szervezeteivel, valamint az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséggel is.

Halgazdálkodási hatóságként részt vett a VM Halgazdálkodási Operatív Programjának és az Akvakultúra Stratégia megalkotásában, továbbá kapcsolatban áll a Magyar Országos Horgász Szövetséggel (MOHOSZ), a Magyar Haltani Társasággal és a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékével.

A BÜHG rendszer „égisze” alatt az Igazgatóság kapcsolatot tart az osztrák, német, olasz, szlovák társhatóságokkal és a rendszer nemzetközi elfogadtatása érdekében felvette a kapcsolatot a holland hatósággal is.

 

Osztályok

 

Az osztályok a szakterületüket illetően döntés-előkészítésben vesznek részt, kiadmányozási jogkörrel az Igazgató vagy – távollétében – az igazgatói utasításban megnevezett személyek rendelkeznek.
 

Földművelésügyi és Vízgazdálkodási Osztály

Az osztály látja el az Igazgatóság feladatkörébe utalt, őstermelőkkel, agrárkár-enyhítéssel és családi gazdálkodókkal kapcsolatos (hatósági) feladatokat. Aktívan közreműködik a családi gazdálkodói program és az őstermelői nyilvántartó program fejlesztésében, koordinálja a programok tesztelését és a programok fejlesztésének megfelelően folyamatosan aktualizálja az általa készített őstermelői és családi gazdálkodói programok felhasználói kézikönyveit.

Az osztály végzi az Igazgatóság feladatkörébe delegált Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerrel kapcsolatos feladatokat, fejlesztéseket, továbbá az agrárkárokkal kapcsolatban statisztikákat, adatszolgáltatásokat készít a NAV és az MVH részére. Az első fokú agrárkár-megállapító (megyei) hatóság részére eljárásrendeket dolgoz ki.

Az osztály javaslatot tesz az igazgatónak a szakterületeit érintő szakmai egyeztetések, megbeszélések szükségességéről és megszervezi (igazgatói, osztályvezetői) a megyei értekezleteket, megbeszéléseket, előadásokat. 

Az osztályt élénk telefonos és elektronikus ügyfélforgalom, valamint megyei kollégákkal való kapcsolattartás jellemzi. Az ügyfelek zömmel őstermelői igazolvány kiállításával, termelést érintő kérdésekben, családi gazdasággal, agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos kérdésekben keresik a kollégákat.

 

Agrárgazdasági Osztály

Az Agrárgazdasági Osztály végzi a részarány-földkiadással kapcsolatos fellebbezések elbírálását, döntés-tervezetet készít, amennyiben indokoltnak látja, javaslatot tesz az igazgatónak felügyeleti eljárás lefolytatására, továbbá kivizsgálja a szakterülettel kapcsolatos panaszbejelentéseket.

Emellett ellátja a BÜHG rendszerrel kapcsolatos hatósági feladatokat. Nyilvános listát vezet és tesz közzé honlapján azokról a gazdasági szereplőkről, akik korábban szerepeltek, illetve szerepelnek a BÜHG nyilvántartásban vagy jogerős határozattal törölve lettek a nyilvántartásból. Az osztály látja el a biomassza kereskedők és feldolgozók félévenkénti kötelező adatszolgáltatásai alapján a fenntartható bioüzemanyag-alapanyag előállítási lánc első tagjainak, a biomassza termelőknek, az általuk kiállított biomassza igazolásoknak, továbbá a biomassza kereskedők, biomassza feldolgozók és az általuk kiállított fenntarthatósági igazolások ellenőrzését.

Az osztály szerkeszti és teszi közzé a BÜHG rendszerrel kapcsolatos nyomtatványokat.

Az osztályra érkező telefonos, elektronikus és személyes megkeresések főképpen a BÜHG rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról, a BÜHG nyilvántartásba vétel feltételeiről, az igazolások és a féléves adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatosak. A szélesebb körű tájékoztatást hivatott szolgálni az osztály által működtetett Elektronikus Ügyfél Tájékoztató Rendszer (EÜTR), amelyben a BÜHG nyilvántartásban szereplő ügyfelek a jogszabályváltozásokról és a BÜHG rendszerrel kapcsolatos további fontos tudnivalókról (pl.: féléves adatszolgáltatás benyújtásának határidejéről, jogszabály értelmezési kérdésekről, a hatóság által észlelt leggyakoribb ügyféli hibákról) kapnak elektronikus tájékoztatást a kérelmükben megadott e-mailcímre. Az EÜTR rendszerbe való belépés önkéntes és díjmentes.

 

Vadászati és Halászati Osztály

Az osztály felel az Igazgatóság feladatkörébe rendelt első-és másodfokú vadászati és halgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért: első és másodfokú vadászati és halgazdálkodási hatósági ügyekben lefolytatja az eljárást és döntés-tervezetet készít. Helyszíni ellenőrzéseket végez az engedélyezett vadfarmokon, vadaskertekben, vadasparkokban, és engedély nélkül tartott nagyvad esetében hatósági eljárást kezdeményez.

Szakhatósági megkeresésre szakhatósági állásfoglalás-tervezetet készít.

Az osztály koordinálja a vadászati-, halgazdálkodási-, mezei őrszolgálattal kapcsolatos nyomtatványok, igazolványok, érvényesítő bélyegek, érmek, jelvények, nagyvad azonosító jelek rendelését, leszállíttatását és/vagy kiosztását az első fokú (megyei) vadászati és halgazdálkodási hatóságok részére.

Mindennapi munkavégzése során szorosan együttműködik az első fokú (megyei) vadászati- és halgazdálkodási hatósággal, akárcsak a Hivatal Állategészségügyi-és Állatvédelmi Igazgatóságával és az Erdészeti Igazgatóságával.

Az osztály mindennapos munkavégzésében az ügyféli megkeresés, ügyfelekkel való kapcsolattartás nem számottevő, a telefonos megkeresések leggyakrabban a zárttéri nagyvadtartás feltételeire, annak kérelmezésére, az engedélyezési eljárásra, valamint a vadászvizsgára felkészítő tanfolyam engedélyezési eljárására irányulnak. Az utóbbi időben az osztályhoz érkező megkeresések zömmel a SZÁK program használatával kapcsolatosak, melyek között fejlesztési javaslatok is vannak.

Az igazgatóság nyomtatványai itt találhatóak.

Elérhetőségek

Központi:

Cím:

Levelezési cím:

1143 Budapest, Tábornok u. 2. B. ép. I. emelet

1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.

Telefon:

E-mail:

+36 (1) 336-9488

fmig@nebih.gov.hu

 

Ügyfélfogadás
Hétfő nincs
Kedd 8-12
Szerda nincs
Csütörtök 8-12
Péntek nincs