EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.09.24.
04.4/968-5/2018
Coroiu Romulus Emil
415500 Mun Salonta Jud. Bhor, Str. Bocskai István nr. 43. Románia
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozat fatermék elkobzásának elrendeléséről. Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél sem az ellenőrzés során, sem az eljárás későbbi szakaszában nem igazolta az ellenőrzés alá vont tűzifa legális eredetét, ezért vélelmezni kell, hogy a fatermék illegális kitermelésből származik. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az Ügyfél nem rendelkezett a kellő gondosság elvén alapuló dokumentációs rendszerrel, ezzel megszegte a nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés; EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Coroiu Romulus-Emillel (415500 Mun Salonta Jud. Bihor, Str. Bocskai István nr.43. Románia) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben
1. elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 04.4/968-1/2018. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján az NHR-872 forgalmi rendszámú, DAF típusú tehergépkocsin zárlat alá helyezett 4,88 m3 bükk fafajú faanyag elkobzását.  
2. A 04.4/968-1/2018. iktatószámú jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező végzésben elrendelt NHR-872 forgalmi rendszámú DAF típusú teherautó zár alá vételét a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom.
3. Az Ügyfelet figyelmeztetésben részesítem.
4. Felszólítom az Ügyfelet, hogy amennyiben a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelmi tevékenységet végezni Magyarország területén akkor, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget.
5. Az Ügyfél fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánc tevékenységének Magyarország területén történő végzését (beszerzés-értékesítés-szállítás) felfüggesztem, a tevékenység reklámozását pedig megtiltom 
- a 3. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
- az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának létrehozásáig, beleértve a faanyag mennyiségének a tárolás, feldolgozás, vagy értékesítés során történő változása esetén használt átváltási tényezők/számok dokumentálását is, illetve a nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének teljes körű előállításáig, és mindezek hatóságom részére történő megküldéséig, de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -