1993-ban az Országgyűlés elfogadta az állattenyésztésről szóló 1993 évi CXIV törvényt, amely társadalmasította, és új alapokra helyezte a tenyésztés-szervezést: kijelentve, hogy a tenyésztő munka letéteményesei a tenyésztő szervezetek, az állam befolyása a szabályozó rendszereken, támogatásokon és a közigazgatási hatósági eljárásokon keresztül érvényesül. A törvény bevezette az állattenyésztési hatóság fogalmát, amely feljogosításával és a tenyésztő szervezetek kontrolljával vesz részt a szakigazgatási feladatokban. A NÉBIH szervezetén belül ezeket a feladatokat az Állattenyésztési Igazgatóság látja el. 2003-ban a vágóállatok vágás utáni minősítésével kapcsolatos hatósági feladatok is az Intézethez, ezen belül az Állattenyésztési Igazgatósághoz kerültek.

 

Az állattenyésztés-szervezési feladatai keretében az Igazgatóság:

Országos állattenyésztési adatbankot hoz létre és tart fenn, ellátja az adatok tárolását és feldolgozását, multifunkcionális adatokat biztosít a szelekciós munkához, a tenyésztési és igazgatási döntésekhez.

Az állategészségügyi hatósággal együttműködve kialakítja és működteti az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerét (ENAR), valamint ezzel összhangban működteti az Országos Vágóállat Minősítési Rendszert (OVMR).

Teljesítményvizsgálatokat és ellenőrző teszteket végez, teljesítményvizsgálati megbízásokat ad ki. Közzéteszi a teljesítményvizsgálatok eredményét.

Végzi az állami tulajdonú apaállatokkal való gazdálkodást a tenyészmének és az őshonos állatfajták esetében.

Irányítja és ellenőrzi az őshonos és védett fajták fenntartását, óvja a hungarikumok eredetét.

 

Az állattenyésztés-igazgatási feladatai keretében:

Tenyésztő szervezeteket és fajtákat  ismer el, engedélyeket ad ki, felülvizsgálatokat tart, fajtaelismerésre-irányuló vizsgálatokat végez.

Tenyésztési adatot, teljesítményvizsgálati eredményt, törzskönyvet, tenyésztési főkönyvet hitelesít, tenyészet azonosítót ad ki.

Ellátja a vágóállatok vágás utáni minősítésével kapcsolatos hatósági felügyeletet, engedélyeket ad ki, nyilvántartást vezet.

Nyilvántartást nyilvántartás vezet az engedélyhez kötött tevékenységekről, az elismert fajtákról, hibridekről, keresztezési programokról, tenyésztő szervezetekről.

 

Ellenőrzi:

 • az állattenyésztési törvény rendelkezéseinek betartását, a tenyésztő-szervezetek szakmai tevékenységét, az engedélyköteles tevékenységeket és az adatszolgáltatási kötelezettség betartását, a tenyésztési hozzájárulás befizetését,

 • a tenyészállatok és szaporítóanyagok nemzetközi forgalmát,

 • a vágott-test minősítés szabályos végrehajtását, az osztályba sorolást a vágóhidakon és a kereskedelmi forgalomban,

 • az állatok származását, dokumentációs úton és molekuláris genetikai (DNS) tesztekkel,

 • a vágás utáni minősítési tevékenységet,

 • az állati szaporító anyagok minőségét.

 

Felülvizsgálja:

 • az elismert tenyésztő szervezeteket, fajtákat, hibrideket és tenyésztési programokat.

 • az engedélyhez kötött tevékenységeket.

 • a külföldi teljesítményvizsgálati adatok eredményeit, azok átszámíthatósága szempontjából.

 • évente a vágott test minősítő helyeket és a minősítő szervezeteket.

 • a kormányhivatalokkal feladat megosztásban a művi szaporító létesítményeket és azok működését.

 

Mindezek mellett szerepet vállal:

 • jogszabály tervezeteket véleményezésében, illetve a jogszabályok kezdeménye-zésénél,

 • együttműködési kapcsolatot tart fenn  a szervezési és igazgatási feladatai kapcsán a VM, a szakmai szervezetek, az oktatási és a kutatási intézetek képviselőivel,

 • nemzetközi szakmai szervezetekkel, az Európai Unió munkacsoportjaival és biztosítja a nemzeti képviseletet.

 

Képviseletet biztosít  a nemzetközi szervezetekben, mint például:

 • EAAP (European Association for Animal Production)

 • International Committee for Animal Recording (ICAR)

 • Interbull

 • World’s Poultry Science Association

 • World’s Rabbit Science Association

 • ICAR (International Conference for Animal Reproduction)

 • International Society for Animal Genetics (ISAG)

 • FAO ERFP (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources)

 • EU AIVETS (RepVet)

 

Egyes osztályok bemutatása

 

Tenyésztési Hatósági Osztály feladatai
 

 • A megyei Kormány Hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai alá tartozó főfelügyelők szakmai feladatainak meghatározása és végrehajtásának ellenőrzése.

 • Másodfokú hatósági eljárások lefolytatása.

 • Tenyésztőszervezetek ellenőrzése.

 • Művi szaporító létesítmények ellenőrzése.

 • Tenyészállat és szaporítóanyag kivitellel és behozatallal kapcsolatos feladatok végzése.

 • MVH és egyéb szervezetek felé adatközlés.

 • MVH és KM helyszíni ellenőrzések végzésénél szakértőként történő részvétel.

 • Jogszabályok betartásának ellenőrzése.

 • Szankcionálás, határozathozatal.

 • ENAR ellenőrzések végrehajtása.

 • Tenyésztési, törzskönyvi nyilvántartások vezetésének ellenőrzése hitelesítés.

 • Kiadványok közzététele, honlap karbantartás.

 • Tenyésztési adatok karbantartása a számítógépes rendszerben.

 • Nyilvántartások vezetése: (baromfikeltetők, halkeltetők, telepek, mesterséges termékenyítő állomás, spermatároló központ, embrióátültető állomás).

 • Baromfi törzsállomány azonosítók kiadása.

 

Tenyésztés Szervezési és Teljesítményvizsgálati Osztály feladatai
 

 • Szarvasmarha, sertés, juh, kecske fajokra vonatkozó ENAR és TIR fejlesztés és üzemeltetés.

 • Szarvasmarha, sertés, juh, kecske fajokra vonatkozó TIR és ENAR ügyfélszolgálat.

 • Tenyésztőszervezeti- és fajtanyilvántartás vezetése.

 • Állami apaállat gazdálkodás végzése, országos fedezőmén nyilvántartás, mesterséges termékenyítésre engedélyezés.

 • Teljesítményvizsgálati megbízás, helyszínengedélyezés, ellenőrzés, hitelesítés.

 • Teljesítményvizsgálat-, tenyészérték-becslés végzése, adatok feldolgozása, hitelesítése.

 • Állatjelölés-, és nyilvántartás rendszerének kialakítása, fejlesztése (LóENAR, BIR, stb.).

 • Állatjelölés- és nyilvántartás ellenőrzése.

 • LóENAR és BIR ügyfélszolgálat.

 • Törzskönyvi adatbázis kialakítása, működtetése, fejlesztése – OLIR, SZIR, SZFTV stb.

 • Lóútlevél kiadó rendszer-, lóútlevél iroda működtetése, lóútlevél kiadása.

 • Tenyésztésszervezési támogatások leigazolása, adatszolgáltatás.

 • Adatbiztosítás az ellenőrzésekhez az adatbázisból.

 • Tenyészbikák részére un. központi lajstromszám kiadása.
   

 

Állatgenetikai és Tenyésztéshigiéniai Osztálya feladatai
 

 • Részt vesz a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták kijelölésében.

 • Részt vesz a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták tenyésztőszervezetinek elismerésében.

 • Koordinálja és végzi az őshonos apaállatok szaporítóanyag, embrió előállítására történő felhasználásának engedélyezését.

 • Ellenőrzi a védett őshonos állatfajták tenyésztési programjának génmegőrzésre vonatkozó fejezeteinek végrehajtását.

 • Tenyészállat és szaporítóanyag kivitellel és behozatallal kapcsolatos feladatok végzése a védett őshonos állatfajták vonatkozásában.

 • Koordinálja, ellenőrzi az állami tulajdonú apaállat gazdálkodást.

 • In vitro génbankot hoz létre és gondoskodik a működtetéséről.

 • Az in vitro génbankban elhelyezett szaporítóanyagról és genetikai mintáról nyilvántartást vezet.

 • Részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetek munkájában.

 • Közreműködik a FAO által meghatározott génmegőrzés-szervezési és adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtásában, az Interlakeni egyezményben meghatározott feladatok megvalósításában.

 • Közreműködik a génmegőrzési támogatási feltételek meghatározásában, ellenőrzi és igazolja a végrehajtást.

 • Közreműködik a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták hasznosításával, termékfejlesztésével kapcsolatos feladatokban.

 • Elvégzi a biodiverzitással összefüggő vizsgálatokat.

 • Inszeminátorok névjegyzékbe vétele és nyilvántartása.

 

Állattenyésztési Laboratórium feladatai:

 • Működteti a szaporítóanyag zárszolgálati feladatokat (karantén) és gondoskodik a tételek honosításáról.

 • Elvégzi a köztenyésztésű mesterséges termékenyítő állomásokon a tenyészapaállatok beállítás előtti andrológiai vizsgálatait.

 • Ivadékvizsgálati és kereskedelmi célú szaporító anyagot vizsgál és minősít.

 

Genetikai Laboratórium feladatai:

 • Szarvasmarha és ló fajban DNS alapú származás ellenőrzési vizsgálatokat végez.

 • Közhiteles vizsgálati bizonyítványt (DNS kártya) bocsájt ki szarvasmarha és ló fajban.

 • Szarvasmarha fajban ivadék vizsgálatokhoz vizsgálja és verifikálja az utód származását.

 • Részt vesz az ISAG által szervezett körteszteken, a nemzetközi módszertan kontrolljában.

 

 

Vágóállat Minősítésfelügyeleti Osztály feladatai
 

 • A vágóállatok vágás utáni minősítésének általános működési keretének, feltételeinek biztosítása, ellenőrzése, hatósági felügyelete.

 • A vágóállatok EUROP rendszerű vágott test minősítésének, jelölésének és a nyomonkövetés feltételrendszerének ellenőrzése, hatósági felügyelete.

 • A vágóhidak által üzemeltetett vágómarha, vágósertés és  vágójuh minősítő helyek működésének engedélyezése elsőfokú eljárás keretében, a határozatlan idejű engedélyek kiadása, a működési feltételek ellenőrzése, a szabálytalan működés szankcionálása, az engedélyek szükség szerinti felfüggesztése, visszavonása elsőfokú eljárás keretében, határozattal.

 • A minősítő szervezetek működésének engedélyezése elsőfokú eljárás keretében, a határozatlan idejű engedélyek kiadása, a működési feltételek ellenőrzése, a szabálytalan működés szankcionálása, az engedélyek szükség szerinti felfüggesztése, visszavonása elsőfokú eljárás keretében, határozattal.

 • A vágóállat minősítők működésének engedélyezése elsőfokú eljárás keretében, a határozatlan idejű engedélyek kiadása, a működési feltételek ellenőrzése, a szabálytalan működés szankcionálása, az engedélyek szükség szerinti felfüggesztése, visszavonása elsőfokú eljárás keretében, határozattal.

 • A vágóállat minősítő képzések, a kétéves és/vagy soronkívüli továbbképzések kezdeményezése, szervezése, a képző intézet kijelölése, időpont egyeztetése a működési engedélyek biztosítása, fenntartása érdekében.

 • A vágóállat minősítés hatósági bélyegzőinek biztosítása díj ellenében kiadása, bevonása, a hatósági bélyegzők nyilvántartása.

 • Az EUROP rendszer szerinti vágás utáni minősítés feltételeinek, szabályainak, működé-sének és a vágómarha,  a vágósertés, a vágójuh vágott testek speciális minősítésének, kereskedelmi osztályba sorolásának és jelölésének kötelező, előírt számú hatósági ellenőrzése.

 • Az informatikai rendszer(ek) vágóhídi és központi szoftvereinek felügyelete, fejlesztése, az Országos Vágóállat Minősítés-nyilvántartási Rendszer (OVMR) adatbázis ENAR-ral összhangban üzemeltetése.

 • A kifizető ügynökség (MVH) és a KM a vágóállatok vágás utáni minősítésével összefüggő támogatás kifizetések és más helyszíni ellenőrzéseiben, ill. a marhahús intervenciós, valamint a juh- és kecskehús, a marhahús és a sertéshús magántárolási támogatás kifizetéseknél szakértői közreműködés.

 

Szakértő delegálása az Európai Unió illetékes Bizottságának Munkabizottságába és hely-színi ellenőrzéseihez.
 

Az igazgatóság nyomtatványai itt találhatóak.

Elérhetőség

 

Központi:

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Telefon:             06 1/336-9108
E-mail: allattenyesztes@nebih.gov.hu

 

 

 


Mb. igazgató: Dr. Péntek István

Telefon:        06 1/336-9108
Fax: 06-1-336-9083
E-mail: penteki@nebih.gov.hu

 

 

 

Osztályok elérhetőségei:

  Osztályvezető Telefon E-mail
Tenyésztés Szervezési és Teljesítményvizsgálati Osztály

Marlok Péter
osztályvezető

+36 1/336-9391 marlokp@nebih.gov.hu
Tenyésztési Hatósági Osztály Simai Szabolcs
osztályvezető
  simaisz@nebih.gov.hu
Állatgenetikai és Tenyésztéshigiéniai Osztály

Dr. Péntek István
mb. igazgató, osztályvezető

+36 1/336-9258 penteki@nebih.gov.hu
Vágóállat Minősítés-felügyeleti Osztály

Cserhidy Tamás
mb. osztályvezető

+36 1/336-9227
Fax:

+ 36 1/336-9081
cserhidyt@nebih.gov.hu

 

 

Az OVMR működésével kapcsolatos szakmai és informatikai kérdését az ovmr@nebih.gov.hu e-mail címre várjuk.

 

Állattenyésztési Laborok

Laboratóriumvezető: Dr. Péntek István

Telefon:

+36 1/336-9258

E-mail:

penteki@nebih.gov.hu

 

 

 

 

 

Andrológiai Laboratórium

Laboratóriumvezető:

Dr. Péntek István

Laboratórium elérhetősége:

1024 Bp., Keleti Károly u. 24.

Telefon:

+36-1/336-9258

E-mail cím:

penteki@nebih.gov.hu

Fax:

+36-1/336-9083

 

Genetikai (DNS, Immunogenetikai) Laboratórium

Laboratóriumvezető
(mobil elérhetősége):

Dr. Péntek István

Laboratórium elérhetősége:

1049 Bp., Tábornok u. 2.

Telefon:

+36-1/430-6300

E-mail cím:

penteki@nebih.gov.hu

Fax:

+36-1/252-5177

 

Szaporítóanyag Depó


Ügyfélfogadás:

Hétfő, Szerda, Péntek: 8:00-12:00

Cím: Genetikai laboratórium (1143 Budapest, Tábornok u. 2.)

Uriné Dr. Józsa Csilla
Telefon: +36-1/460-6300/198
email: urinecs@nebih.gov.hu

mobil: +36-70/436 0684

Bán Beáta
Telefon: +36-1/460-6300/199
email: banb@nebih.gov.hu

mobil: +36-70/436-0597

 

A Genetikai laboratórium származásellenőrzéssel összefüggő szakmai tájékoztatóját letölthető ide kattintva.