Célunk a genetikai anyagok megőrzésével, a legkorszerűbb növényfajták állami elismerésével, a vetőmagvak, vegetatív szaporítóanyagok és ültetési anyagok minőségének felügyeletével hozzájárulni a magyar mezőgazdaság és a biztonságos növényi élelmiszer-előállítás sikeréhez.

 

Magyarországon a növényfajták állami elismerését, a vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok előállításának és forgalmazásának módját jogszabályok írják elő. Növénytermesztési hatóságként az Igazgatóság feladata e jogszabályok betartása és betartatása. Alapfeladatai három nagy részre oszthatók.

 • Növényfajta kísérletekkel kapcsolatos feladatok

 • Vetőmagvak előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos feladatok

 • Vetőmagvakon kívüli, úgynevezett vegetatív szaporítóanyagok előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos feladatok

 

Növényfajta kísérletekkel kapcsolatos feladatok
 

Ügyfél kérésére az Igazgatóság – törvényben kijelölt növénytermesztési hatóságként - a fajtakísérleti állomások bevonásával elvégzi, vagy kétoldalú nemzetközi megállapodás keretében vizsgáló társhatósággal elvégezteti a bejelentett növényfajták megkülönböztethetőség, egyneműség, állandóság (DUS) vizsgálatát, valamint ha jogszabály előírja, a gazdasági teljesítmény vizsgálatát (GÉV, VCU). A fenti vizsgálatok elvégzését új fajták termesztésbe vonásához (állami elismeréséhez), a Nemzeti Fajtalistán szereplő fajták állami elismerésének meghosszabbításához, valamint növényfajta-oltalmi eljáráshoz kérik.

Az arra kötelezett szántóföldi, kertészeti és erdészeti fajok esetében a fajták termesztésbe vonásához „gazdasági értékvizsgálat” is szükséges. Ez a vizsgálat a fajta termesztési és használati értékeinek megállapítására irányul, amelyet az Igazgatóság kisparcellás kísérletek beállításával végez el. Az Igazgatóság ellátja a Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatait is.

Az Igazgatóság a fajtabejelentő kérelmére az állami elismerésre bejelentett fajok fajtáira egyedi szaporítási engedélyt adhat ki, és kezdeményezheti egy államilag elismert fajta visszavonását is.

Évente közzé teszi az államilag elismert fajtákat tartalmazó Nemzeti Fajtajegyzéket.

Az Igazgatóság a DUS vizsgálatra bejelentett, és a külföldi társhatóságok által DUS vizsgálatra beküldött fajtákról közhitelű nyilvántartást vezet, valamint a bejelentésekről, elismerésekről és visszavonásokról haladéktalanul értesíti az Európai Unió tagállamainak és az UPOV tagországainak társhatóságait, valamint a Közösségi Növényfajta Hivatalt. A NÉBIH NKI a Közösségi Növényfajta Hivatal (CPVO) technikai vizsgáló hivatala számos akkreditált faj esetében.

A fajtakísérletek végrehajtására az Igazgatóság fajtakísérleti állomásokat működtet.

Az Igazgatóság fejleszti és a Fajtaminősítő Bizottság által elismerteti a kísérleti módszertant.

 

Vetőmagvak előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos feladatok
 

Az Igazgatóság feladataihoz tartozik a szántóföldi- és kertészeti- vetőmagvak minősítése, fémzárolása, szaporítóanyag előállító és forgalmazó üzemek nyilvántartása, ellenőrzése, a vetőmag forgalomba hozatalának ellenőrzése, a minőségileg meg nem felelő tételek zárolása, szükség esetén megsemmisítésük elrendelése, illetve visszaélés esetén minőségvédelmi bírság kiszabása.

A vetőmag szakterület fontos feladata a közhitelű nyilvántartások vezetése. Ebbe beletartozik a szántóföldi vetőmag előállításokkal, illetve a megtermett vetőmagok fémzárolásával, valamint a vetőmag vizsgálatokkal kapcsolatos nyilvántartás és adatszolgáltatás.

Hazai és nemzetközi akkreditációval rendelkező laboratórium működtetésével közreműködik a hatósági vetőmag vizsgálat ellátásában. A fajtakísérleti osztályok bevonásával ellátja az államilag elismert fajták fajtafenntartásának ellenőrzését.

A vetőmagok forgalmazására, előállítására vonatkozó hatályos jogszabályok meghatározzák az Igazgatóság GMO eljárással kapcsolatos hatósági feladatait. A hazai és nem hazai előállításból származó vetőmagtételek nyilvántartása és kockázat értékelés alapján a GMO vizsgálatra történő kiválasztása a magyarországi vetőmag forgalmazás alapfeltétele.

A területek aprózódása miatt az elmúlt években előtérbe került a vetőmag szaporítások védőtávolságainak kialakítása. Az Igazgatóság részt vett a zárt körzetek engedélyezési eljárásának előkészítésében. Ellenőrzi a zárt körzeten belüli korlátozás, illetve a tilalom betartását.

 

A vetőmag vizsgálati laboratórium egységei:

 • Tisztaságvizsgálati laboratórium

 • Csírázóképesség-vizsgálati laboratórium

 • Genetikai tisztaságvizsgálati laboratórium

 • Magkórtan laboratórium

 • Fajtakísérleti laboratórium

 

A laboratórium főbb feladatai:

A szántóföldi-, kertészeti- és erdészeti vetőmagvak laboratóriumi vetőmagvizsgálata. Ezt a vizsgálati kötelezettséget jogszabályok írják elő.

Vannak úgynevezett információs vizsgálatok, amelyek elvégzésére a vetőmag forgalmazó cégek adnak megbízást.

A vetőmag vizsgálati laboratórium hazai és nemzetközi akkreditációval rendelkezik. 

A kukorica és a napraforgó DUS vizsgálatához gélelektroforézis vizsgálatokat végez.

A laboratórium az akkreditációjából adódóan hazai és nemzetközi körvizsgálatokban vesz részt, és körvizsgálatokat szervez.

A vetőmag forgalmazásához kapcsolódó fajtakitermesztési feladatok ellátására az Igazgatóság fajtakitermesztő telepet működtet.

 

Vetőmagvakon kívüli, úgynevezett vegetatív szaporítóanyagok előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos feladatok
 

Igazgatóságunk – törvényben kijelölt növénytermesztési hatóságként - engedélyezi a szőlő-, gyümölcs-, és erdészeti szaporítóanyag előállítását szolgáló növényállományok (törzsültetvények) létesítését, a törzsültetvények növényállományáról nyilvántartást vezet, fenntartásukat szemlézéssel és kitermesztéssel ellenőrzi, továbbszaporításra való alkalmasságukat minősíti, megszüntetésüket véleményezi.

Az Igazgatóság a különböző szakterületre vonatkozó jogszabályok szerint, ügyfél kérelmére engedélyezi szőlő-, gyümölcs-, dísznövény- zöldségpalánta szaporítóanyag előállító faiskolák, üzemek, erdészeti csemetekertek létesítését és megszüntetését, valamint engedélyezi, illetve megszünteti a fenti szaporítóanyagok esetében a szaporítóanyag forgalmazók tevékenységét. A szaporítóanyag termesztőkről és forgalmazókról az Igazgatóság közhitelű nyilvántartást vezet.

Az illetékes kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei kertészeti szaporítóanyag felügyelőinek közreműködésével, helyszíni szemlékkel rendszeresen ellenőrzi és felügyeli a nyilvántartásban szereplő szaporítóanyag előállítók és forgalmazók tevékenységét, illetve a termelési folyamat nyomon-követhetőségét. Minősíti a szaporítóanyagokat. Ügyfélszolgálati megkeresésekre válaszol.

Kockázatbecslésen alapuló szúrópróbaszerű hatósági ellenőrzéseket végez a gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta regisztrációra nem kötelezett-, valamint az erdészeti szaporítóanyagok regisztrált forgalmazóinál az ország egész területén.

Engedélyezi, és helyszíni szemlével minősíti a harmadik országból behozandó – import - szaporítóanyagokat (belföldiesítés). Igény esetén a harmadik országba szállítandó (export) szaporítóanyag minőségéről tanúsítványt ad ki. A szaporítóanyagokra vonatkozó derogációs kérelmeket továbbítja az Európai Unió szerveihez.

Igazgatóságunk MVH delegált feladatként végzi az európai unió által finanszírozott szőlőültetvény szerkezetátalakítási támogatások megvalósításának ellenőrzését, valamint új feladatként végzi a Gyümölcs Termőhelyi Kataszterrel kapcsolatos feladatokat.

Vezeti a szakterületeihez kapcsolódó mezőgazdasági termékek (jelenleg a Szőregi rózsatő) esetében az oltalom alatt álló földrajzi árujelző (OFJ) használóinak nyilvántartását, végzi az OFJ ellenőrzését, jelentéseket készít a VM részére.

 

Általános feladatok
 

Igazgatóságunk a fentiekben meghatározott feladatait az illetékes kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveivel együttműködve, régiós szerveződésben végzi.  Egyes jogszabályban meghatározott hatósági feladatok tekintetében a kormányhivatalok képezik az első fokot, az Igazgatóság a másod fokot, míg saját feladatai tekintetében országos hatáskörben és illetékességgel jár el.

Igazgatóságunk minisztériumi megkeresésre elvégzi jogszabálytervezetek, stratégiák véleményezését, javaslatot ad szakmai stratégiákhoz, illetve kezdeményezi jogszabályok módosítását.

Működteti a VIGOR vetőmag szaporítóanyag és fajtakísérleti nyilvántartó programot, az érintett Igazgatóságok és társhatóságok bevonásával előkészíti a szakrendszerek karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai javaslatokat és leírásokat.

Együttműködik számos szakmai és érdekképviseleti szervezettel (Pl. Vetőmag Szövetség és Terméktanács, Magyar Szaporítóanyag Termesztők Szövetsége és Terméktanács, Fruitveb,  Szakmaközi Szervezet, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács, VM Hungarikum Agrár- és Élelmiszergazdasági Szakbizottsága, stb.), kutatóintézettel, felsőfokú oktatási intézménnyel.

Emellett ellátja a nemzetközi szerződésekkel és az akkreditációval ráruházott feladatokat. Az alábbi nemzetközi szervezetekben gyakorolja a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket:

 • EU Mezőgazdasági- Kertészeti és Erdészeti Vetőmag és Szaporítóanyag Állandó Bizottság

 • EU Gyümölcs Szaporítóanyag Állandó Bizottság

 • EU Dísznövény Szaporítóanyag Állandó Bizottság

 • UPOV Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szervezet

 • CPVO Európai Növényfajta-védelmi Hivatal

 • OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

 • ISTA Nemzetközi Vetőmag-vizsgálati Szövetség

 • Biodiversity International EUFORGEN erdészeti génmegőrzési munkaprogramja

 

Munkatársaink az általuk végzett, közérdeklődésre számot tartó tevékenységekről, eredményekről, statisztikai adatokról szakmai lapokban rendszeresen publikálnak, illetve felvállalják a növényfajtákkal, vetőmagvakkal, és szaporítóanyagokkal kapcsolatos tájékoztatást az egyéb médiumokban.

 

Osztályok, laboratóriumok


Szántóföldi Növények Fajtakísérleti Osztálya és a Kertészeti Növények Fajtakísérleti Osztálya

Elvégzik a már felsorolt növényfajtákkal kapcsolatos feladatokat a szántóföldi, illetve kertészeti növényfajok esetében: fogadják a bejelentéseket, elhelyezik, végzik és irányítják a növényfajta kísérleti állomásokon folyó és egyéb kihelyezett DUS és VCU vizsgálatokat, értékelik az eredményeket, döntést hoznak, előterjesztést készítenek, ellátják a Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatait. Kétoldalú DUS vizsgálati megállapodást kötnek, ellenőrzik a szántóföldi és kertészeti fajták fenntartását. A kísérleti eredményeket adnak át külföldi társhatóságoknak. Értesítik az EU tagországait, a CPVO-t, a nemzetközi a társhatóságokat. Képviselik hazánkat a nemzetközi szervezetekben.

A Kertészeti Növények Fajtakísérleti Osztálya vezeti a szőlő termőhelyi katasztert.

 

Minősítésfelügyeleti Osztály

A Minősítésfelügyeleti Osztály ellátja a növénytermesztési hatósági feladatokat. Országos hatáskörrel ellenőrzi a szántóföldi és kertészeti vetőmagvak szaporítóanyagok előállítását, forgalmazását, elvégzi a szuperelit szaporítási fokú vetőmagelőállítások szántóföldi ellenőrzését és minősítését. A vetőmagelőállításokról, vetőmagtételekről közhiteles nyilvántartást vezet. Ellátja a kapcsolódó központi igazgatási feladatokat. Irányítja, koordinálja és felügyeli a megyei kormányhivatalok által ellátott szakfeladatok végrehajtását. Elvégzi a vetőmagtételek nemzetközi dokumentációjának kiállítását (ISTA Bizonyítvány, OECD Fajtaigazolás).

Engedélyezi vetőmagelőállítási zárt körzet létesítését, nyilvántartja, engedélyezi és ellenőrzi a fémzárolt vetőmagtétel kiszerelési tevékenységet, nyilvántartja és ellenőrzi a standard vetőmag-előállítói tevékenységet, engedélyezi és nyilvántartja a kísérleti célú fajták vetőmagtételeinek forgalomba hozatalát. Adatbázist működtet a nem Magyarországon termett, hazánkban forgalmazott szemes, csemege- és pattogató kukorica, szója és repce vetőmagtételekből és kockázatelemzésen alapuló módszerrel jelöl ki a tételeket hatósági mintavételre és laboratóriumi GMO szennyezettség vizsgálatára. Pozitív laboratóriumi eredmény esetén a hatósági eljárás megindításáért és végrehajtásáért felelős szervezet.

 

Vetőmag-vizsgálati és Hatósági Osztály és Központi Vetőmagvizsgálati Laboratórium

Végzi a hazai előállítású és felhasználású, valamint a nemzetközi érvényű bizonyítvánnyal kivitelre kerülő, továbbá a külföldről behozott szántóföldi-, kertészeti- és faiskolai vetőmagvak laboratóriumi vizsgálatát, laboratóriumi faj-, fajtaazonosság- és fajtatisztaság vizsgálatát.

Nemzeti és nemzetközi vetőmag-vizsgálati körvizsgálatokat és jártassági vizsgálatokat szervez, illetve azokon részt vesz.

Nyilvántartja és ellenőrzi az ágazat szereplőinek saját jogkörben elvégzett vetőmag vizsgálati tevékenységét.

A vetőmag vizsgálati területen oktatásokat és vizsgákat szervez.

Irányítja és koordinálja a megyei kormányhivatalok vetőmagvizsgálattal kapcsolatos tevékenységét.

Laboratóriumi vetőmag vizsgálat ellátására hazai és nemzetközi akkreditációval rendelkező laboratóriumot működtet, akkreditációval kapcsolatos, és szabványbázis feladatokat lát el.

Fejleszti és adaptálja a vetőmagvizsgálati, mintavételi módszereket, oktatásokat szervez.

Elvégzi a kukorica és a napraforgó DUS vizsgálatához szükséges gélelektroforézis vizsgálatokat.

 

Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Végzi a szőlő-, gyümölcs törzsültetvényekkel, és faiskolákkal kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási és szaporítóanyag felügyeleti feladatokat, irányítja a területileg illetékes kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei kertészeti felügyelőinek a szőlő-gyümölcs szaporítóanyagok felügyeletével, valamint a szőlőtermelési potenciál nyilvántartásával kapcsolatos tevékenységét. Jelentéseket készít az Európai Unió különböző szerveinek és a tagállamoknak. Kitermesztéssel végzi a forgalomba kerülő szaporítóanyagok utóellenőrzését (posztkontrol). Exporttal-, importtal kapcsolatos tevékenységet végez. Engedélyezi a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvények telepítését. Vezeti a gyümölcs termőhelyi katasztert.

MVH delegált feladatként helyszíni szemlével végzi a támogatással megvalósított ültetvénytelepítések utóellenőrzését, valamint az európai uniós szőlő szerkezetátalakítási pályázatok ellenőrzését.

 

Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Végzi a dísznövény szaporítóanyag termesztők és nagykereskedők nyilvántartásba vételével és törlésével, valamint a zöldségpalánta szaporítóanyag előállító és forgalmazó üzemek engedélyezésével és megszüntetésével kapcsolatos szemléket és feladatokat. Vezeti a dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag előállítók és forgalmazók nyilvántartását. Végzi a szaporítóanyag felügyeleti feladatokat, irányítja a területileg illetékes kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei kertészeti felügyelőinek a dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyagok felügyeletével kapcsolatos tevékenységét.

Kitermesztéssel végzi a forgalomba kerülő dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyagok utóellenőrzését (posztkontrol).

Kockázatbecslésen alapuló szúrópróbaszerű hatósági ellenőrzéseket végez dísznövény, és zöldségpalánta szaporítóanyagok nem regisztrált forgalmazóinál.

Vezeti a „Szőregi rózsatő” oltalom alatt álló földrajzi árujelző (OFJ) használóinak nyilvántartását, végzi az OFJ ellenőrzését, jelentéseket készít a VM részére. Exporttal, importtal kapcsolatos tevékenységet végez.

 

Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Szaporítóanyag felügyeleti feladatai tekintetében végzi az erdészeti szaporítóanyag termelők és forgalmazók engedélyezési és nyilvántartási feladatokat, az erdészeti törzsültetvényekkel, és  csemetekertekkel kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási és szaporítóanyag felügyeleti feladatokat, irányítja a területileg illetékes kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei erdészeti felügyelőinek az erdészeti és fásszárú energetikai szaporítóanyagok felügyeletével kapcsolatos tevékenységét. Kiállítja az alap származási igazolványt, jelentéseket készít az Európai Unió különböző szerveinek és a tagállamoknak.

Fajtakísérlet feladatai tekintetében végzi az erdészeti és fásszárú energetikai növényfajtákkal kapcsolatos feladatokat: fogadja a bejelentéseket, elhelyezi, végzi és irányítja a növényfajta kísérleti állomásokon folyó és egyéb kihelyezett DUS vizsgálatokat és gazdasági érték vizsgálatokat, értékeli az eredményeket, döntést hoz, előterjesztést készít, ellátja a Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatait. Egyedi szaporítási engedélyeket ad ki. Nyilvántartást vezet, részt vesz a módszertan fejlesztésében.

 

Növényfajta kísérleti állomások

Fő feladatuk, hogy az Igazgatóság felügyelete és irányítása alatt - esetenként a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság közreműködésével - ellátják az előírt DUS és GÉV növényfajta-kísérletek beállítását, kezelését, a szükséges vizsgálatok elvégzését. Az eredmények feldolgozásához adatokat szolgáltatnak. Javaslatot tesznek új vizsgálati módszerek bevezetésére. Külső szakmai közönség részére tanácskozásokat, helyi fajtabemutatókat szerveznek.

 

Az Igazgatósághoz a következő növényfajta kísérleti állomások tartoznak:
 

Eszterágpusztai Növényfajta Kísérleti Állomás

A Dél-dunántúli Régió fajtakísérleti állomásait irányítja. Alárendeltségében az alábbi vállalkozási szerződéses telephelyek működnek: Kaposvár, Iregszemcse.

 

Székkutasi Növényfajta Kísérleti Állomás

A Dél-alföldi Régió fajtakísérleti állomásait irányítja. Alárendeltségében az alábbi NÉBIH NKI telephelyek működnek: Szarvas, Helvécia, valamint vállalkozási szerződéses telephelyként Jászboldogháza.

 

Tordasi Növényfajta Kísérleti Állomás

Működteti az Igazgatóság által végzett növényfajta-kísérletek vetőmagjának elosztását, génbanki feladatokat lát el (elő- és tartós vetőmagtárolók), DUS beltartalmi vizsgálatokat végez. Számos faj növénykórtani provokációs vizsgálatának kivitelezését az üvegházi tesztekkel az állomás biztosítja (pl. napraforgó peronoszpóra, szádor, stb.). Szervezetében Szántóföldi DUS és GÉV csoportok, Kertészeti csoport, Központi Vetőmagelosztó, és Gabonavizsgáló laboratórium működik, mely a GÉV értékeléshez szükséges összes kalászos gabona beltartalmi paramétereit meghatározza.

 

Debreceni Növényfajta Kísérleti Állomás

Irányítja az Észak-alföldi Régió fajtakísérleti állomásait. Alárendeltségében a következő vállalkozási szerződéses telephelyek működnek: Gyulatanya, Kompolt, Abaújszántó.

 

Szombathelyi Növényfajta Kísérleti Állomás

Irányítja az Észak-és Nyugat-dunántúli Régió fajtakísérleti állomásait. Alárendeltségében a következő NÉBIH NKI telephelyek működnek: Röjtökmuzsaj (a szántóföldi kórtani vizsgálatok központi provokációs vizsgálati helye), Pölöske, valamint vállalkozási szerződéses telephelye: Fertőd.

 

Fajtakitermesztő Állomás, Monorierdő

Végzi a forgalomba hozott vetőmag minősítéshez kapcsolódó kisparcellás faj- és fajtaazonosító kitermesztést, valamint a gyümölcs- és a dísznövény szaporítóanyagok posztkontrol vizsgálatát.

Fajtakísérleti feladatokat is végez. Ilyen pl. a zöldségnövények DUS vizsgálata, erdészeti fajtakísérlet, energia növények fajtakísérlete, állami fajtaelismerésben résztvevő fajták fajtakísérlete. Az állomás gazdálkodási tevékenységet és kiegészítő gazdálkodást is folytat.

Az igazgatóság nyomtatványai itt találhatóak.

Elérhetőségek
 

Cím:

1024 Budapest, Kis Rókus u. 15/a.

Telefon:

E-mail:

+36-1/336 9115

nki@nebih.gov.hu

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság és a Megyei Kormányhivatalok Vetőmag és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályainak elérhetősége