EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.06.02
6100/3032-15/2021
Derula Kft
5000 Szolnok, Újszászi út 11
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés részleges megtiltása / bevétel elkobzása  /Tiltás megszűnt a feltételek teljesítésével/

Megállapítások: Az Ügyfél nem őrizte meg a fatermék forgalmazásának nyomon követéséhez szükséges dokumentációkat és információkat, és azokat nem is bocsátotta rendelkezésre, ezzel az Ügyfél megsértette a megőrzési kötelezettségét. Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti adatgyűjtést, kockázatértékelését és kockázat csökkentést nem  kellő körültekintéssel hajtotta végre, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél megszegte a  kellő gondosság elvén alapuló rendszer (DDS) létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettséget. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél a fatermékeket nem vonta ki a forgalomból, nem hívta vissza és a megtett intézkedéseiről sem tájékoztatta az erdészeti hatóságot, ezzel megsértette az Evt. 90/A § (7) bekezdés f) pont szerinti kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) a) és e); EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) - c); EUTR rendelet 4. cikk (3); Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (7) f); 

Döntés rendelkez ő része:  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Derula Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését részlegesen, a magyarszecsődi telephelyére történő alapanyag beszállításra vonatkozóan megtiltom
a)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) kijavításáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 15 napra.
3.    Elrendelem az Ukk 071/6, 0150/7, 0153/4 és 0153/6 hrsz.-ú ingatlanokon Ügyfél által jogosulatlanul kitermeltetett faanyag értékesítéséből származó, alábbiakban részletezett bevételek elkobzását:
a)    az Ukk 153/4 hrsz.-ú ingatlanon kitermeltetett faanyag közvetlen értékesítéséből származó 533.933,- Ft és 5.198,84 euró (EUR) vagy annak megfelelő, az Ügyfélnél a pénz kézhezvétele napja szerinti árfolyamon forintban jóváírt bevételek elkobzását;
b)    az Ukk 153/4 hrsz.-ú ingatlanon kitermeltetett, majd a magyarszecsődi telephelyre beszállított és feldolgozott faanyag értékesítéséből származó 11.183.188,- Ft bevétel elkobzását;
c)    az Ukk 071/6, 0150/7, és 0153/6 hrsz.-ú ingatlanokon kitermeltetett faanyag értékesítéséből származó 2710,40 euró (EUR) vagy annak megfelelő, jelen határozat kézhezvétele napja szerinti árfolyamon forintban meghatározott bevétel elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: