Az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság feladatait egyetlen mondatba összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ellátja a járványüggyel, az állatvédelemmel, az országon, illetve az EU-n belüli, valamint a harmadik országokba irányuló állat és szaporítóanyag szállításokkal kapcsolatos, továbbá az előbb említett területekhez szorosan kapcsolódó informatikai feladatokat.

A stabil, vészhelyzet esetén is gyors beavatkozásra képes állategészségügyi szolgálat megteremtése és egységes irányítása Igazgatóságunk egyik legfontosabb feladata, mely előfeltétele az ország kedvező állategészségügyi helyzetének fenntartása.
 

Ezért az Igazgatóság a szakmai és irányítási feladatai keretében ellátja a bejelentési kötelezettség alá tartozó, továbbá egyes nagy gazdasági kárral járó állatbetegségek és zoonózisok megelőzésére, leküzdésére, illetve kártételük csökkentésére irányuló szakmai és irányítási feladatokat, valamint a járványvédelmi célelőirányzat tervezésével kapcsolatos szakmai feladatokat.

Gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához szükséges ingyenes oltó- és kórjelző anyagokról, továbbá a járványok megelőzéséhez és elfojtásához szükséges műszaki, technikai feltételek, védőfelszerelések biztosításáról, valamint folyamatos karbantartásáról és cseréjéről. Felügyeli és szervezi az állatgyógyászati készítményekkel kapcsolatos igazgatási feladatokat.

Az exporttal és importtal, belső piaci kereskedelemmel és belföldi szállítással kapcsolatos állategészségügyi hatósági előírásokat érvényesíti, az állatok és állati eredetű termékek exportjával kapcsolatos egyes nemzetközi feladatokat ellátja.
Másodfokú járványügyi, állatvédelmi, valamint élő állat, szaporítóanyag szállítással, kereskedelemmel kapcsolatos ügyekben eljár.

Elkészíti a járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges országos készenléti terveket, illetve az integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervnek az igazgatóság szakterületére vonatkozó részét, továbbá szervezi és irányítja a terv végrehajtását.

Felügyeleti (surveillance) rendszert működtet az egyes állatbetegségek területenkénti vagy országos előfordulásának és a fertőzöttség mértékének tisztázására, ezen belül a szükséges ellenőrző vizsgálatokat elvégezteti.

Vezeti és közzéteszi az állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző üzemek országos nyilvántartását, illetve a NÉBIH Szervezeti és és Működési Szabályzatában  előírt feladatmegosztás szerint más Igazgatóságokkal együttműködve részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének (ENAR) kialakításában és működtetésében.

Az Igazgatóság a készülő jogszabálytervezeteket véleményezi, a megjelenő EU jogszabályok harmonizációjához szükséges feladatokat ellátja.

Szerepet vállal az informatikai fejlesztésekben, például INTEL projekt keretében megvalósult DATAVET(állategészségügyi), MR (állati melléktermék), valamint ezen túl az EPIDEMIR (járványügy) rendszerek fejlesztésében és működtetésében, a korábbi fejlesztésű OÁIR, (Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszer) működtetésében, illetve használatának szervezésében és irányításában. 

Az Igazgatóság több nemzetközi szervezet tagja (pl.: OIE, FAO Ragadós Száj- és Körömfájás Elleni Védekezési Európai Bizottsága), mely szervezetekben ellátja a tagsággal járó járványügyi, állatvédelmi és állategészségügyi kereskedelmi feladatokat. A járványügyi és állatvédelmi szakterületet érintő EU szakbizottságokban és munkacsoportokban szakmai képviselet biztosít.

 

Osztályok

 

Járványügyi Osztály

A járványügyi osztály kiemelt szervezési, irányítási feladata a zoonósisok (emberről állatra, illetve állatról emberre terjedő fertőző betegségek) felderítése, terjedésének megakadályozása. Másik fő feladata a nagy gazdasági kárral járó fertőző állatbetegségek elleni védekezés országos szintű összehangolása. Ennek keretében a járványügyi osztály szervezi az állatbetegségek monitoring programjait, frissíti a készenléti terveket és tartja a kapcsolatot az állatjárványokkal foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

Az Igazgatóság készíti el a fertőző állatbetegségek igazgatási szabályait, amelyek túlnyomó többsége jogszabályokban jelenik meg. A jogi szabályozás elkészítése során figyelemmel kell kísérnünk a tudomány pillanatnyi állását, valamint az Állategészségügyi Világszervet (OIE) és az Európai Unió ajánlásait, előírásait.
Az esetlegesen jelentkező járvány felszámolása idején az Igazgatóság működteti az Országos Járványvédelmi Központot (OJK), mely a járvány teljes felszámolását szervezi, irányítja.


Állategészségügyi és Állatvédelmi Ellenőrzési Osztály

Az Igazgatóság kiemelt feladata a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságainak állatvédelemmel kapcsolatos munkájának koordinálása (központi ellenőrzési listák, hatósági útmutatók, körlevelekbe foglalt utasítások, országos állatvédelmi értekezletek, stb.), a szakterületi ellenőrzéseket lefolytatása, az egységes jogalkalmazás elősegítése, állatvédelmi jogszabály-tervezetek véleményezése.

Feladatkörébe tartozik a másodfokú állatvédelmi ügyek (fellebbezések) elbírálásában történő közreműködés, állatvédelmi panaszbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, országos állatvédelmi jelentések összeállítása valamint az országos ebadatbázis működtetése, a kötelező nyilvántartások vezetése, kezelése (tojótyúktartó telepek, kísérleti célra felhasznált állatok, járművezetők és állatkísérők, állatszállítók) is.

Az orosz, illetve vámuniós export ügyek intézése (bizonyítványtervezetek véleményezése, bizonyítványok mintapéldányainak előkészítése, az exportbizonyítványokhoz felhasznált és biztonsági garanciát jelentő vízjeles papírok és hologramos matricák kezelése, nyilvántartása, exportra jelentkező üzemek felterjesztése, stb.) mellett a nem harmonizált állatokra, termékekre vonatkozó importengedélyek kiállításában is közreműködik, export-import ügyekkel és a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításával kapcsolatban tájékoztatást ad.

Az Osztály – azon keresztül az Igazgatóság – szorosan együttműködik civil állatvédő szervezetekkel, valamint az EU tagállamok állatvédelmi hatóságaival (az 1/2005/EK rendelet szerinti állatszállítási kapcsolattartó személyek révén).

Emellett az Osztály rendszeresen szervez állatvédelmi képzéseket, amelyeken a megyei kollégák mellett az állattartással foglalkozók (állatjóléti felelősök képzése) is részt vesznek.

 
Állategészségügyi Nyomonkövetési Osztály

Az Igazgatóság foglalkozik az állategészségügyi határállomások központi felügyeletével és ehhez kapcsolódóan biztosítja a szakmai együttműködést.
Ennek keretében az Osztály elvégzi a különböző adatbázisokkal kapcsolatos feladatokat, mint például:

  • az EU Bizottsága által működtetett TRACES rendszer tagállami hatósági jogosultság kezeléssel kapcsolatos feladatokat,

  • bizonyos, a TIR-ENAR rendszer állategészségügyi vonatkozásaival kapcsolatos ügykezelést, központi felügyeletét és a megyei kormányhivatalok szakmai igazgatóságának ehhez kapcsolódó feladatainak koordinálását,

  • az Országos Állategészségügyi Információs Rendszer (OÁIR) Igazgatóságot érintő feladataival kapcsolatos teendőket.

  • további szakmai informatikai rendszerek működtetését (MR, EPIDEMIR, stb.)

Emellett az állati melléktermékekkel és származékos termékeikkel kapcsolatos feladatok, valamint a tagállami nyilvántartások vezetése is az Osztály szerves munkáját képezi.

Feladatai közül kiemelendő a nem harmonizált importengedélyek kiadása és harmadik országokba irányuló exportbizonyítványok nyilvántartásba vétele, valamint az export-import bizonyítványok jóváhagyási eljárásában történő közreműködés (egyes harmadik országokkal történő kapcsolattartás).

Az igazgatóság nyomtatványai itt találhatóak.

Elérhetőségek

Cím:

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Titkársági telefon:

(1) 336-9302

E-mail:

aai@nebih.gov.hu