Az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága az állatgyógyászati készítményekkel és egyéb, az állategészségügyben alkalmazott termékekkel kapcsolatos engedélyező, nyilvántartó és ellenőrző hatósági tevékenységet folytat a hatályos hazai és európai jogszabályok és az Európai Unió gyógyszerügyi hatóságaira vonatkozó szakmai ajánlások alapján.

„One World-One Medicine-One Health”

Az állatgyógyászati készítmények engedélyezésének és állami ellenőrzésének története 125 éves múltra tekint vissza Magyarországon. 1888-ban jelent meg az első jogszabály, amely a gyógyszerek állami „megvizsgálásáról és az eredményhez képest alkalmazásának megengedéséről” rendelkezett. Az oltóanyagok gyártásának szabályozására először 1894-ben került sor. Az állatgyógyászati készítmények hivatalos regisztrációja 1915-ben kezdődött, és azóta is folyamatos. A jelenlegi, nemzeti gyógyszerügyi hatóság jogelődjét 1952-ben alapították, Állatgyógyászati Oltóanyag-ellenőrző Intézet néven. Az Intézet kezdetben csak a hazai előállítású oltóanyagok engedélyezésével és gyártási tételenként történő ellenőrzésével foglalkozott. A gyógyszerellenőrzés 1982-ben került az Intézethez.

Az Igazgatóság három szakmai osztálya valamint az ÉLI ÁKEL szoros együttműködése garantálja, hogy a hazai piacra kerülő állatgyógyászati termékek hatékonyak, megfelelő minőségűek és mind a kezelt állatokra, mind az állatok kezelését végző személyre, mind a fogyasztókra ártalmatlanok legyenek.

Ennek érdekében az Igazgatóság értékeli az állatgyógyászati készítmények törzskönyvi, módosítási és megújítási dokumentációt, határozatot hoz a forgalomba hozatali engedélyek kiadására, módosítására, megújítására, felfüggesztésére, visszavonására, törlésére vonatkozóan, részt vesz a centrális engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó értékelő jelentés elkészítésében, vezeti az állatgyógyászati készítmények törzskönyvét, szakhatóságként közreműködik az állategészségügyi biocid termékek engedélyezésében, illetve engedélyezi azokat, valamint nyilvántartásba veszi az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítményeket, ápolószereket, segédanyagokat és egyes, díszállatok kezelésére szolgáló készítményeket. Ellenőrző hatóságként az Igazgatóság feladata a gyártóhelyek engedélyezése és rendszeres inspekciója, nagykereskedők engedélyezési eljárásaiban szakhatóságként való közreműködés, nagykereskedők rendszeres inspekciója, gyógyszer-mellékhatás figyelő rendszer működtetése, alaki hibás engedélyek kiadása, az állatgyógyászati készítményekkel folytatott jogszabályellenes tevékenység kivizsgálása, gyártási, forgalmi korlátok elrendelése, feloldása, a megyei kormányhivatalok illetékes igazgatóságai szakmai koordinációja valamint az állatgyógyászati termékek az ÉLI ÁKEL-ben történő laboratóriumi és állatházi vizsgálata.

Az Igazgatóság járványvédelmi feladatokat is ellát: működteti az oltóanyagok állami járványvédelmi készletének elosztóját és részt vesz állami vakcinázási programok (pl.: rókák veszettség elleni immunizálása) szakmai koordinálásában.

Tudományos-kutatási tevékenysége keretében rendszeres részvevője hazai és EU tudományos projekteknek, munkatársai rendszeresen tartanak előadásokat szakmai konferenciákon. Részt vesz a felsőoktatásban, a SzIE ÁOTK hivatalos PhD képző helye. Rendszeresen fogad hallgatókat szakmai gyakorlatra. Évek óta szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a Svéd Állategészségügyi Intézettel (Upsala).

A szakmai ismeretekhez való hozzáférést szakkönyvtár működtetésével is segíti. Az 1952 óta működő könyvtár az egyik legnagyobb gyűjteménnyel rendelkezik az állategészségügyben.

Szakterületét érintő nemzetközi bizottságokban, munkacsoportokban az ÁTI munkatársai ellátják a tagállami képviseletet.

 

Osztályok
 

Inspektorátus tevékenységi köre:

 • Az állatgyógyászati készítmények magyarországi gyártóhelyeinek, esetenként harmadik országbeli gyártóhelyeinek engedélyezése és rendszeres inspekciója.

 • Az állatgyógyászati készítmények harmadik országból való behozatala esetén az importáló nagykereskedők engedélyezése és rendszeres inspekciója.

 • Nagykereskedők rendszeres inspekciója.

 • GMP igazolás kiállítása.

 • Gyártók, forgalmazók és az alaki hibás készítmények nyilvántartása.

 • Harmadik országban előállított állatgyógyászati készítmények, hatóanyagok importja esetén a szállítmányonkénti engedélykérelmek elbírálása.

 • Állatgyógyászati készítmények forgalmazásához kapcsolódó engedélykérelmek (pl. alaki hibás engedélyek) elbírálása.

 • A piacfelügyelet keretében vett állatgyógyászati készítmények minőség-ellenőrzésének koordinálása.

 • Az Európai Unió piac-felügyeleti eljárásaiban mintavételezés a hazai forgalmazási csatornákban, az uniós vizsgálati eredmények integrálása a hazai piacfelügyeleti statisztikába.

 • A minőségi kifogás alá eső készítmények bejelentéseinek fogadása, a kivizsgálás koordinálása, szükséges intézkedések elrendelése.

 • Az állatgyógyászati készítményekkel folytatott jogszabályellenes tevékenység kivizsgálása, gyártási, forgalmi korlátok elrendelése, feloldása.

 • A tagállamok között működő gyors riasztási rendszer (Rapid Alert System, RAS) szabályainak megfelelő működés és intézkedés.

 • A pharmacovigilance (mellékhatás figyelő) rendszer működtetése, a bejelentések kivizsgálásának koordinálása.

 • A forgalomba hozatali engedély jogosultjánál a pharmacovigilance rendszer megfelelőségének vizsgálata.

 • Adatforgalom kezelése a tagállamok között működő Eudravigilance és Eudra GMP rendszerben.

 • Az állami járványvédelmi készlet (oltó- és kórjelző anyagok, fertőtlenítő szerek) központi tárolása és elosztása, közreműködés az állami járványvédelmi akciók végrehajtásában.

 • A megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságai tevékenységének koordinálása az állatgyógyászati készítmények vonatkozásában.

 • Európai uniós szakmai munkacsoportokban való tevékenység.

 

Gyógyszer Engedélyezési Osztály tevékenységi köre:

 • Az állatgyógyászati gyógyszerkészítmények nemzeti, kölcsönös elismerésen alapuló és decentralizált engedélyezési eljárásaiban:

 • az állatgyógyászati gyógyszerkészítmények törzskönyvi dokumentációjának tudományos értékelése
 • a forgalomba hozatali engedély módosítására, illetve megújítására vonatkozó kérelmek elbírálása
 • határozathozatal a forgalomba hozatali engedélyek kiadására, módosítására, megújítására, felfüggesztésére, visszavonására, törlésére vonatkozóan.
 • Részvétel az állatgyógyászati gyógyszerkészítmények központi (CAP) engedélyezési eljárásaiban.

 • A gyógyszerkészítményekre vonatkozó hatósági igazolások kiadása.

 • A külön biocid jogszabály szerinti a 3., 5., 18. és 19. terméktípusokba tartozó biocid temékek forgalomba hozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban állategészségügyi szakvélemény adasával történő közreműködés.

 • Az állat testfelületével érintkező fertőtlenítőszerek állategészségügyi szempontból való szakvéleményezése.

 • Állatgyógyászati gyógyszerkészítmények és biocid termékek gyakorlati kipróbálásának engedélyezése.

 • A gyógyszerkészítmények eseti forgalomba hozatalának engedélyezése.

 • Az állatgyógyászati készítmények törzskönyvének vezetése.

 • Az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és segédanyagok nyilvántartásba vétele.

 • Európai uniós szakmai munkacsoportokban való tevékenység

 

Oltóanyag Engedélyezési Osztály tevékenységi köre:

 • Az állatgyógyászati immunológiai készítmények nemzeti, kölcsönös elismerésen alapuló (MRP) és decentralizált (DCP) engedélyezési eljárásaiban:

 • az állatgyógyászati immunológiai készítmények törzskönyvi dokumentációinak tudományos értékelése, a törzskönyvi minták vizsgálata
 • a forgalomba hozatali engedély módosítására, illetve megújítására vonatkozó kérelmek elbírálása
 • határozathozatal a forgalomba hozatali engedélyek kiadására, módosítására, megújítására, felfüggesztésére, visszavonására, törlésére vonatkozóan.
 • Részvétel az állatgyógyászati immunológiai készítmények központi (CAP) engedélyezési eljárásaiban.

 • Az oltóanyagok gyakorlati kipróbálásának engedélyezése.

 • Az oltóanyagok eseti forgalomba hozatalának engedélyezése.

 • Az oltóanyagokra vonatkozó hatósági igazolások kiadása.

 • Az Európai Unió hivatalos oltóanyag-ellenőrző hatóságaként oltóanyagok gyártási tételeinek felszabadítása (OCABR, OBPR).

 • Közreműködés az oltóanyagokkal kapcsolatos minőségi kifogás és mellékhatás, hatáselmaradás, oltási baleset kivizsgálásában.

 • Az Igazgatóság szakmai területéhez tartozó hazai és nemzetközi kutatási fejlesztési tevékenység.

Az Oltóanyag Engedélyezési Osztállyal szoros együttműködésben dolgozó ÉLI ÁKEL vizsgálati tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány követelményei és az Európa Tanács mellett működő Európai Gyógyszerminőségügyi Igazgatóság (Council of Europe European Directorate for the Quality of Medicines, Strasbourg; EDQM) szakmai és minőségügyi irányelveinek megfelelően végzi. A laboratórium az EDQM által tanúsított vizsgáló laboratórium.

 

Nemzetközi feladatok

A tagállami együttműködésből adódó nemzetközi kötelezettségek

Az Európa Tanács és Európai Unió szervei mellett működő különböző, az állatgyógyászati készítmények engedélyezésével, gyártásával kapcsolatos döntés-előkészítő és döntéshozó munkacsoportokban Magyarországot az Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának munkatársai – a szakterületüknek megfelelően – képviselik.

A munkacsoportok az alábbi szervezetek mellett működnek:

European Medicines Agency (EMA)

European Commission DG Enterprise (DG Enterprise)

European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM)

Az egyes munkacsoportokban a képviseletet az alább felsorolt munkatársak látják el:

EMA

 CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use)

Dr. Kulcsár Gábor

CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) helyettes tag

Dr. Nemes-Terényi Melinda

 CVMP MUNKABIZOTTSÁGAI

Safety Working Party

Dr. Burján Katalin

Efficacy Working Party

Dr. Hajós Anna

Quality Working Party

Fischlné Vékey Gabriella

QRD Working Party

Dr. Nemes-Terényi Melinda

Immunological Working Party

Reining Márta

Pharmacovigilance Working Party

Mosolygóné Dr. Telepó Annamária

Eudravigilance JIG Working Party

Mosolygóné Dr. Telepó Annamária

Pharmacovigilance Inspectors Working Party

Lakatos András

IT Directors Group

Kőszegi Tibor
EU Network Data Board IDMP/SPOR Task Force Kőszegi Tibor
SPOR Change Liaison Kőszegi Tibor
EU Network Training Centre-Training Champion Kiss Bernadett Flóra

 

EGYÉB SZAKMAI BIZOTTSÁGOK

Heads of Medicines Agencies (HMA)

Dr. Kulcsár Gábor

Coordination Group for MR and Decentralised Procedures – Vet (CMD-V)

Dr. Földesi Dóra

HMA Working Group of Quality Managers

Reining Márta

HMA Working Group of Enforcement Officers

Dr. Horváth Ernő

GMDP Inspectors Working Group (IWG)         

Dr. Horváth Ernő

 

EUROPEAN COMMISSION

Standing Committee for Veterinary Medicinal Products

Dr. Kulcsár Gábor

Veterinary Pharmaceutical Committee

Dr. Nemes-Terényi Melinda

Notice to Applicants

Dr. Földesi Dóra

 

EDQM

European Pharmacopoeia Commission
Member of Group 15 (Veterinary vaccines and sera)

Dr. Horváth Ernő

VBRN (Veterinary Batch Release Network) Advisory Group

Dr. Kulcsár Gábor

Biological Standardization Program (BSP) Steering Committee

Dr. Kulcsár Gábor

ÁTI Inspektorok

Fűrész Zsófia GDP inspektor
Lakatos András GMP inspektor
dr. Horváth Ernő GMP inspektor

 

A Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat elvei

1. Rész

1. Gyógyszerészeti Minőségügyi Rendszer
2. Személyzet
3. Helyiségek és Berendezések
4. Dokumentáció
5. Gyártás
6. Minőség-ellenőrzés
7. Kiszervezett tevékenységek
8. Panaszok, Minőségi Hibák és Termékvisszahívások
9. Önellenőrzés

Mellékletek


4. A nem-immunológiai állatgyógyászati készítmények gyártása
5. Állatgyógyászati immunológiai készítmények gyártása
8. Kiindulási és csomagolóanyagok mintavételezése
11. Számítógépes rendszerek
15. Kvalifikálás és validálás
16. Meghatalmazott személy által kiadott bizonylat és gyártási tétel felszabadítás
19. Referencia és ellenminták

Vita esetén az eredeti angol szöveg az érvényes.

Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának minőségpolitikája

Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának minőségpolitikája

Az igazgatóság nyomtatványai itt találhatóak.

Jogszabályi háttér (Legal background)

Elérhetőségek

Cím:

Levelezési cím:

(1) 1107 Budapest, Szállás u. 8.

H-1475 Budapest 10. Pf. 318.

Telefonközpont:

Fax:

+36-1/4330-330

-

E-mail:

ati@nebih.gov.hu

Félfogadás:

Hétfő-Csütörtök: 9-15h
Péntek: -
(ünnepnapok előtti munkanapon: 12 h-ig
)