Az igazgatóság tevékenysége számos szakterületet és feladattípust felölel.

A szervezeti egység hatósági feladatot lát el növénytermesztési, kertészeti, erdészeti, vetőmagfelügyeleti, halgazdálkodási, földművelésügyi, valamint állattenyésztési hatáskörben. A hatósági feladatai között van engedélyezési, nyilvántartásba vételi feladat, továbbá nyilvántartásai alapján hatósági bizonyítványokat is kiállít. Hatósági feladatkörében ellenőrzéseket végez, jogsértés esetén pedig közigazgatási bírságot szab ki. Működteti az Állami Halőri Szolgálatot.

Ügyfél kérésére az igazgatóság – törvényben kijelölt növénytermesztési hatóságként - a fajtakísérleti állomások bevonásával elvégzi vagy kétoldalú nemzetközi megállapodás keretében vizsgáló társhatósággal elvégezteti a bejelentett növényfajták megkülönböztethetőség, egyneműség, állandóság (DUS) vizsgálatát, valamint ha jogszabály előírja, a gazdasági teljesítmény vizsgálatát (GÉV, VCU). A fenti vizsgálatok elvégzését új fajták termesztésbe vonásához (állami elismeréséhez), a Nemzeti Fajtalistán szereplő fajták állami elismerésének meghosszabbításához, valamint növényfajta-oltalmi eljáráshoz kérik.

Az igazgatóság feladataihoz tartozik a szántóföldi, kertészeti vetőmagvak minősítése, fémzárolása, a szaporítóanyag-előállító és -forgalmazó üzemek nyilvántartása, ellenőrzése, a vetőmag forgalomba hozatalának ellenőrzése, a minőségileg meg nem felelő tételek zárolása, szükség esetén megsemmisítésük elrendelése, illetve visszaélés esetén minőségvédelmi bírság kiszabása.

Nyilvántartást vezet az őstermelőkről, a családi gazdálkodókról, a halgazdálkodási vízterületekről, a halgazdálkodásra jogosultakról, a halőrökről, az állami és a turista állami horgászjegyekről, az engedélyezett inszeminátoról és embrióátültetőkről. Vezeti az erdészetiszaporítóanyag-termelőkkel, az erdészeti törzsültetvényekkel, csemetekertekkel kapcsolatos közhiteles nyilvántartást. Vezeti a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartást (BÜHG nyilvántartás), továbbá a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomonkövethetőségi nyilvántartását (BIONYOM nyilvántartás). Közreműködik a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer működtetésében. Nyilvántartást vezet a szőlő-, gyümölcs-törzsültetvényekről és fenntartókról, a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény- és zöldségpalántaszaporítóanyag-előállítókról és forgalmazókról, valamint az előállított szőlő- és gyümölcsszaporító-alapanyagokról és ültetési anyagokról. Vezeti a fajtavizsgálatra bejelentett és az államilag elismert növényfajtákra, a vetőmag- és szaporítóanyag-előállítókra és -forgalmazókra, az előállító üzemekre, a szaporítóanyag előállítását szolgáló növényállományokra és minősített tételekre vonatkozó nyilvántartást.

A nyilvántartások naprakészsége és pontossága érdekében az igazgatóság különböző informatikai szakrendszereket üzemeltet.

Az igazgatóság ellátja a Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatait.

 

Együttműködés más közigazgatási szervekkel, szakmai szervezetekkel

Az igazgatóság a megyei kormányhivatalok mellett szorosan együttműködik a hivatal többi igazgatóságával, továbbá az Agrárminisztériummal, mint a hivatal felettes szervével. Az AM számára jelentéseket, adatszolgáltatásokat, szakmai anyagokat, statisztikákat készít. Az igazgatóság együttműködik a társhatóságokkal (rendőrhatóság, NAV, természetvédelmi őrök) és kapcsolatot tart a szakterületeihez kapcsolódó terméktanácsokkal, érdekképviseleti szervekkel.

Az igazgatóság osztályai

Ló, Sertés és Kisállat Tenyésztési Osztály

Az osztály látja el a feladatkörébe tartozó fajok tenyésztőszervezeteinek, tenyésztőinek és a bejelentésköteles tenyésztési objektumoknak (baromfi- és halkeltetők, mesterséges szaporító- és embrióátültető állomások, spermatároló központok) a helyszíni ellenőrzését, illetve koordinálja a megyei kormányhivatalok által végzett helyszíni ellenőrzéseket. Ezen túl a MÁK-Nébih megállapodás alapján elvégzi az őshonos in situ génmegőrzés helyszíni ellenőrzéseket is.

Az osztály fontos szerepet játszik az állatnyilvántartó rendszerek (TIR, sertés ENAR, BIR, OLIR és STR rendszerek) üzemeltetésében és fejlesztésében, valamint az ezekből történő adatszolgáltatások teljesítésében, mind a társhatóságok ill. társszervezetek (KSH, MÁK, tenyésztő szervezetek, rendőrség, bíróságok stb.), mind az egyes állattartók felé.

Az állatnyilvántartó rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódóan az osztály ellátja a Baromfi törzsállományok nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, a minősített mének számára mén főtörzskönyvi számot, az export tenyésztojást előállító telepek számára keltetőtojás jelölő számot ad ki, valamint ellátja az exportszármazási igazolások hitelesítésével kapcsolatos feladatokat. Ebbe a feladatkörbe tartozik a mesterséges termékenyítő állomások, baromfi-és halkeltetők, méhanya nevelő telepek, tenyésztő szervezetek, elismert állatfajtáknyilvántartása és közzététele is. Emellett a feladatkörébe tartozó fajok tekintetében elvégzi a tenyésztésszervezési támogatások jogosultság igazolásával kapcsolatos adatbázis ellenőrzéseket.

A fenti feladatokon túl az osztály az AM megkeresése alapján véleményezi a tenyésztő szervezeti, valamint a fajta elismerés kapcsán a tenyésztési programokat, jogszabály tervezeteket, valamint kivizsgálja az állattenyésztéssel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, kifogásokat, panaszokat és egyéb megkereséseket,

Szarvasmarha és Kiskérődző Tenyésztési Osztály

Az osztály elvégzi a feladatkörébe tartozó fajok, tenyésztő szervezeteinek, tenyésztőinek helyszíni ellenőrzését, közreműködik a művi szaporító létesítmények tevékenységének felülvizsgálatában, valamint a MÁK-Nébih megállapodás alapján elvégzi az őshonos in situ génmegőrzés helyszíni ellenőrzéseket, továbbá ellenőrzi az őshonos és veszélyeztetett haszonállatok, illetve a nemzeti ebfajták tenyésztő szervezeteit.

Az osztály részt vesz a nyilvántartási szakrendszerek (TIR, szarvasmarha ENAR, juh/kecske ENAR, OVMR) üzemeltetésében és fejlesztésében, a nyilvántartás alapján adatszolgáltatást nyújt az igénylő kormányzati szervezetek, tenyésztő szervezetek, tenyésztők részére.

A tenyésztő szervezetek kérelme alapján az osztály a minősített tenyészbikák számára központi lajstromszámot ad ki, az ország területén felhasználni szándékozott szaporítóanyag fizikai, minőségi paramétereit ellenőrzi, dokumentációs audit alapján annak honosítását elvégzi.

Támogatja a nemzeti őshonos haszonállat génmegőrzési stratégia kialakítását, in vitro őshonos génbankot hoz létre és üzemeltet.

Nyilvántartásba veszi az engedélyezett inszeminátorokat és embrió átültetőket, elvégzi a állatjelölő eszközök tesztelését és minősítését, valamint a szolgáltatásba vont lovak minősítését.

Vágott-test-minősítéssel kapcsolatosan az osztály ellenőrzi a minősítő szervezeteket, felügyeli a minősítő szakképzést, biztosítja az európai bizottsági ülések és tagállami helyszíni ellenőrzések magyar tagját, részt vesz a vágósertés színhúsbecslési eljárások engedélyezési eljárásában, műszerekben alkalmazott regressziós egyenletek felülvizsgálatában.

A fenti feladatokon túl az osztály az AM megkeresése alapján véleményezi a tenyésztő szervezeti, valamint a fajta elismerés kapcsán a tenyésztési programokat, jogszabály tervezeteket, valamint kivizsgálja az állattenyésztéssel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, kifogásokat, panaszokat és egyéb megkereséseket.

BIONYOM Osztály

 A BIONYOM Osztály ellátja a biomassza-termelőre, -kereskedőre és -feldolgozóra vonatkozó előírások és az általuk kiállított biomassza igazolások és fenntarthatósági igazolások valóságtartalmát. Emellett vezeti a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartást (BÜHG nyilvántartás) és a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartását (BIONYOM nyilvántartás). Tagállami kötelezettként ellátja a fenntartható bioüzemanyag-termelési értéklánc tevékenységének hatósági felügyeletét. A BIONYOM nyilvántartásba regisztrált ügyfelek számára ügyfélszolgálatot tart fenn és elektronikus ügyfél tájékoztató rendszert üzemeltet, továbbá közzéteszi a Nébih honlapján a BÜHG és BIONYOM kérelem formanyomtatványokat, fenntarthatósági nyilatkozatokat, valamint a BÜHG nyilvántartás közérdekű adatait. Közreműködik a megújuló energiaforrás-hasznosítás előrehaladásról, bioüzemanyagokra és egyéb bio-energiahordozókra vonatkozó fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés ellenőrzéséről szóló tagállami adatszolgáltatás elkészítésében. A hazai önkéntes fenntarthatósági rendszer (BÜHG-rendszer) keretein belül kiadott fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termékek vonatkozásában, kérelemre fenntarthatósági bizonyítványt ad ki.

Agrárgazdálkodás Informatikai Osztály

Az osztály vezeti a hatósági nyilvántartást a mezőgazdasági őstermelőkről, valamint a családi gazdaságok, családi gazdálkodókról és biztosítja a benne rögzített adatok közhitelességét. Az őstermelői jogviszony, illetve a családi gazdaság nyilvántartásban szereplő adatainak igazolására hatósági bizonyítványt állít ki, illetve adatot szolgáltat az őstermelői tevékenységről, valamint a családi gazdaságokról.

Az osztály végzi az igazgatóság feladatkörébe delegált Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerrel kapcsolatos részfeladatokat, fejlesztéseket, továbbá az agrárkárokkal kapcsolatban statisztikákat, adatszolgáltatásokat készít.

Ellátja az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének minisztérium felé történő döntés-előkészítését, a mezőgazdasági termelés korszerűsítését szolgáló beruházási támogatásokkal kapcsolatos feladatvégzést, jelzálogtörlési ügyeket, és egyéb ezekhez kapcsolódó beadványok intézését, továbbá a „rendezett piaci” kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatással kapcsolatos feladatokat.

Éves összesített jelentést készít a tavaszi és őszi vetésű ipari és étkezési mák vetési és betakarítási adatairól, valamint éves jelentést készít a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA), továbbá közreműködik a termelői csoportok éves beszámoló jelentésének összeállításában.

Az osztály ellenőrzi az őstermelői igazolvány jogszerű használatát és az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát, illetve a magyarországi feldolgozásra beszállított almára és meggyre megkötött szerződéseket.

Agrárgazdálkodás Felügyeleti Osztály

Az osztály működteti az Állami Halőri Szolgálatot. Országos hatáskörben esőfokú halgazdálkodási hatóságként helyszíni ellenőrzéseket végez, amely feladat magába foglalja a kereskedelmi forgalomba kerülő hal és haltermékek nyomon követhetőségének ellenőrzését a horgászok, a halászok halfogási tevékenységének jogszerűsége, valamint a halgazdálkodásra jogosultak halgazdálkodási tevékenységének ellenőrzését, beleértve a haltelepítések ellenőrzését is. Halvédelemmel, halgazdálkodással összefüggő jogsértés esetén halvédelmi, illetve halgazdálkodási bírságot szab ki. halvédelmi bírság kiszabása esetén az elkövetőt három hónaptól három évig terjedő időszakra eltiltja a halászati – horgászat tevékenységtől.

Gondoskodik a zár alá vett vagy lefoglalt horgászati-halászati eszközök nyilvántartásáról, megsemmisítéséről, hasznosításáról vagy értékesítéséről,

A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatósággal együttműködve vezeti az Országos Halgazdálkodási Adattárat, üzemelteti a halgazdálkodási informatikai szakrendszereket, valamint közreműködik azok fejlesztésében.

Ellátja a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló tagállami feladatokat (IUU), valamint ellátja az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által kialakított, a kékúszójú tonhal fogásainak nyilvántartására szolgáló ElectronicBluefinCatchDocument (eBCD) rendszer kapcsolattartói feladatait.

Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Szaporítóanyag-felügyeleti feladatai tekintetében az osztály vezeti az erdészeti szaporítóanyag termelőkkel, az erdészeti törzsültetvényekkel, csemetekertekkel kapcsolatos közhiteles nyilvántartást, és végzi az elit és szuper elit fokozatú szaporítóanyag felügyeleti feladatokat. Együttműködik a területileg illetékes kormányhivatalok elsőfokú növénytermesztési hatósági szerveinek erdészeti szaporítóanyag felügyelőivel a szaporítóanyagok felügyeletével kapcsolatos tevékenységükben. Felügyeli és dokumentálja az erdészeti szaporítóanyagok EU-n belüli szállításait (BE: Honosítás, KI: Info-lap kiállítás), valamint a harmadik országokkal való erdészeti szaporítóanyag kereskedést. Kiadja és elszámoltatja a szigorú számadású Szállítói Származási Bizonylati tömböket.

Az erdészeti génmegőrzés terén Magyar Államkincstárral kötött Delegálási Szerződés keretei között ellátja a Hatósági feladatokat, vezeti annak közhiteles nyilvántartását. Részt vesz a mikorrhizált csemeték és a Feketenyár fajtisztasági laboratóriumi vizsgálataiban. Kapcsolatot tart az EU különböző szerveivel és a tagállamok erdészeti szaporítóanyaggal foglalkozó társhatóságaival. Statisztikai jelentéseket készít az Agrárminisztérium és az EU/OECD számára, egyben ellátja a nemzetközi szervezetekben a tagsággal járó feladatokat és kötelezettségeket.

Fajtakísérlet feladatai tekintetében végzi az erdészeti növényfajtákkal kapcsolatos feladatokat, kezeli a bejelentéseket. Elhelyezi, végzi és irányítja a Fajtakísérleti állomásokon és egyéb területeken kihelyezett DUS vizsgálatokat és gazdasági érték vizsgálatokat. Kiértékeli az eredményeket, döntést hoz, előterjesztést készít, ellátja a Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatait. Egyedi szaporítási engedélyeket ad ki. Nyilvántartást vezet, részt vesz a módszertan fejlesztésében, közreműködik más, ilyen irányú kísérletekben, vizsgálatokban, projektekben.

Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Végzi a szaporítóalapanyag-termő ültetvények (alanyszőlő ültetvények, árutermő szőlő törzsültetvények, gyümölcs törzsültetvények) telepítésének engedélyezésével, minősítésével és nyilvántartásával, valamint a szőlőiskolák és gyümölcsfaiskolák nyilvántartásával és a szaporítóanyagok felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

Nyilvántartást vezet a szőlő, gyümölcs törzsültetvényekről és fenntartókról, a szőlő, gyümölcs, dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag előállítókról és forgalmazókról, valamint az előállított szőlő és gyümölcsszaporító-alapanyagokról és ültetési anyagokról.

Lefolytatja a bejelentett dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásokat. Vezeti a dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag termesztők és forgalmazók nyilvántartását.

Ellátja a szőlő, gyümölcs, dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyagok felügyeletével kapcsolatos feladatokat. Az Agrárminiszteren keresztül, szakmai irányító feladatokat végez a növénytermesztési hatósági jogkörben eljáró kormányhivatalok kertészeti felügyelői tekintetében. Szaporítóanyag-felügyeleti jelentéseket készít az Európai Unió különböző szerveinek és a tagállamoknak. Kitermesztéssel végzi a forgalomba kerülő szaporítóanyagok utóellenőrzését (posztkontroll). Szőlő és gyümölcs szaporítóanyag importtal kapcsolatos tevékenységet végez, és vezeti a Gyümölcs termőhelyi katasztert.

Kockázatbecslésen alapuló szúrópróbaszerű hatósági ellenőrzéseket végez szaporítóanyagok kiskereskedelmi értékesítő helyein, ügyfélszolgálati megkeresésekre válaszol, és kivizsgálja a szaporítóanyaggal kapcsolatos panaszokat.

Vezeti a „Szőregi rózsatő” oltalom alatt álló földrajzi árujelző (OFJ) használóinak nyilvántartását, és végzi az ezzel kapcsolatos ellenőrzési és jelentési feladatokat.

Rendszeresen végez ellenőrzési feladatokat Magyar Államkincstártól kapott delegált feladatok keretében.

Vetőmag Felügyeleti Osztály

A Vetőmag Felügyeleti Osztály ellátja a növénytermesztési hatósági feladatokat. Országos hatáskörrel ellenőrzi a szántóföldi és kertészeti vetőmagvak szaporítóanyagok előállítását, forgalmazását, elvégzi a szuperelit szaporítási fokú vetőmag-előállítások szántóföldi ellenőrzését és minősítését. Ellátja a kapcsolódó központi igazgatási feladatokat. Irányítja, koordinálja és felügyeli a megyei kormányhivatalok által ellátott szakfeladatok végrehajtását. Engedélyezi vetőmagelőállítási zárt körzet létesítését, nyilvántartja, engedélyezi és ellenőrzi a fémzárolt vetőmagtétel kiszerelési tevékenységet, nyilvántartja és ellenőrzi a standard vetőmag-előállítói tevékenységet, engedélyezi és nyilvántartja a kísérleti célú fajták vetőmagtételeinek forgalomba hozatalát. Adatbázist működtet a nem Magyarországon termett, hazánkban forgalmazott szemes, csemege- és pattogató kukorica, szója és repce vetőmagtételekből és kockázatelemzésen alapuló módszerrel jelöl ki tételeket hatósági mintavételre és laboratóriumi GMO szennyezettség vizsgálatára. Pozitív laboratóriumi eredmény esetén a hatósági eljárás megindításáért és végrehajtásáért felelős szervezet. Ellátja az átruházott jogkörű tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. Nemzetközi kapcsolatok: OECD SeedSchemes; ESCAA

Növénytermesztési Informatikai Osztály

Adatot szolgáltat a növényfajta-oltalom jogosultjának a növényfajta-oltalomban részesített fajták vetőmag és szaporítóanyag előállításairól. Vezeti a fajtavizsgálatra bejelentett és az államilag elismert növényfajtákra, a vetőmag- és szaporítóanyag-előállítókra és -forgalmazókra, az előállító üzemekre, a szaporítóanyag előállítását szolgáló növényállományokra és minősített tételekre, vonatkozó nyilvántartást.

Kezeli a vetőmagtételek és szaporítóanyagok nemzetközi fajtaigazolását és a nemzetközi, magyar vetőmag-minősítő bizonyítványokat tartalmazó adatbázist.

Nyilvántartásba veszi az import vetőmagtételeket. Nyilvántartásba veszi és tárolja minősítésre és ellenőrzésre beérkező vetőmagmintákat. Elvégzi a vetőmagtételek nemzetközi dokumentációjának kiállítását (ISTA Bizonyítvány, OECD Fajtaigazolás).

Szántóföldi Fajtakísérleti Osztály és a Kertészeti Növények Fajtakísérleti Osztály

Ma Magyarországon a növényfajták állami elismerését a 2003. évi LII. törvény „A növényfajták állami elismeréséről, a szaporító-anyagok előállításáról és forgalomba hozataláról”; valamint annak végrehajtásáról szóló 40/2004. (IV.7.) FVM rendelet szabályozza.

Jelenleg a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatósága végzi a fajtaelismeréshez szükséges vizsgálatokat, az ország fontosabb termőtájain, az egész ország területét behálózóan 15 Növényfajta-kísérleti Állomást működtet, amely állomásokon ellátja az állami fajtaelismeréssel és a növényfajta oltalommal kapcsolatos feladatokat. A vizsgálatok elvégzéséért, koordinálásáért, értékeléséért és adatainak hitelességéért a és tevékenységeket látja el, míg három másik terület a szakmai vizsgálatokért felel.

DUS vizsgálat minden fajnál kötelező. A vizsgálatok során a fajtajelöltnek minden más közismert fajtától egyértelműen és világosan megkülönböztethetőnek, egyöntetűnek és állandónak kell lennie.

A gazdasági értékvizsgálatok, melyek során mérik a fajtajelölt termőképességét, és más jelentős gazdasági tulajdonságát (pl. beltartalmi mutatók, egyéb gazdasági értékek).

Növénykórtani vizsgálatok, célja a növényfajták kórokozók iránti magatartásának megállapítása, hogy egy növényfajta egy adott betegséggel szemben ellenálló, vagy fogékony, illetve fogékonysága milyen mértékű.

Ha a fajtajelölt a DUS követelményeknek és a gazdasági értékvizsgálatok során a pozitív előterjesztés szempontjainak megfelelt, állami elismerési javaslattal kerül előterjesztésre. Az érvényes jogszabályok értelmében Magyarországon csak állami elismerésben részesített növényfajták kerülhetnek köztermesztésbe, az állami elismerésben részesített fajták (hibridek) felkerülnek a Nemzeti Fajtajegyzékre és ezzel egyidejűleg a Közösségi Fajtakatalógusra is, ezáltal a vetőmagja szaporítható és szabadon forgalmazható az Európai Unió valamennyi tagállamában.

Növényfajta kísérleti állomások és fajtakitermesztő állomás

Fő feladatuk, hogy az Igazgatóság felügyelete és irányítása alatt - esetenként a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság közreműködésével - ellátják az előírt DUS és GÉV növényfajta-kísérletek beállítását, kezelését, a szükséges vizsgálatok elvégzését. Az eredmények feldolgozásához adatokat szolgáltatnak. Javaslatot tesznek új vizsgálati módszerekbevezetésére. Külső szakmai közönség részére tanácskozásokat, helyi fajtabemutatókat szerveznek.

Az Igazgatósághoz a következő növényfajta kísérleti állomások, illetve fajtakitermesztő állomás tartozik: 

Eszterágpusztai Növényfajta Kísérleti Állomás

A Dél-dunántúli régió fajtakísérleti állomásait irányítja. Alárendeltségében az alábbi vállalkozási szerződéses telephelyek működnek: Kaposvár, Iregszemcse.

Székkutasi Növényfajta Kísérleti Állomás

A Dél-alföldi régió fajtakísérleti állomásait irányítja. Alárendeltségében az alábbi Nébih NKI telephelyek működnek: Szarvas, Helvécia, valamint vállalkozási szerződéses telephelyként Jászboldogháza.

Tordasi Növényfajta Kísérleti Állomás

Működteti az Igazgatóság által végzett növényfajta-kísérletek vetőmagjának elosztását, génbanki feladatokat lát el (elő- és tartós vetőmagtárolók), DUS beltartalmi vizsgálatokat végez. Számos faj növénykórtani provokációs vizsgálatának kivitelezését az üvegházi tesztekkel az állomás biztosítja (pl. napraforgó peronoszpóra, szádor, stb.). Szervezetében Szántóföldi DUS és GÉV csoportok, Kertészeti csoport, Központi Vetőmagelosztó, és Gabonavizsgáló laboratórium működik, mely a GÉV értékeléshez szükséges összes kalászos gabona beltartalmi paramétereit meghatározza.

Debreceni Növényfajta Kísérleti Állomás

Irányítja az Észak-alföldi régió fajtakísérleti állomásait. Alárendeltségében a következő vállalkozási szerződéses telephelyek működnek: Gyulatanya, Kompolt, Abaújszántó. 

Szombathelyi Növényfajta Kísérleti Állomás

Irányítja az Észak- és Nyugat-dunántúli régió fajtakísérleti állomásait. Alárendeltségében a következő Nébih NKI telephelyek működnek: Röjtökmuzsaj (a szántóföldi kórtani vizsgálatok központi provokációs vizsgálati helye), Pölöske, Fertőd.

Fajtakitermesztő Állomás, Monorierdő

Végzi a forgalomba hozott vetőmag minősítéshez kapcsolódó kisparcellás faj- és fajtaazonosító kitermesztést, valamint a gyümölcs- és a dísznövény szaporítóanyagok posztkontrol vizsgálatát.

Fajtakísérleti feladatokat is végez. Ilyen pl. a zöldségnövények DUS vizsgálata, erdészeti fajtakísérlet, energia növények fajtakísérlete, állami fajtaelismerésben résztvevő fajták fajtakísérlete. Az állomásgazdálkodási tevékenységet és kiegészítő gazdálkodást is folytat.

Az Igazgatóság elérhetőségei

Levelezési cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.

Igazgatósági e-mail cím:mgei@nebih.gov.hu

Lakossági bejelentő e-mail címek:

Ügyfélfogadási címek:

BIONYOM Osztály, AgrárgazdálkodásFelügyeleti Osztály, Agrárgazdálkodás Informatikai Osztály

Budapest XIV. Tábornok u. 2. B épület       Tel: 06/1/336-9488

Ló, Sertés és Kisállat Tenyésztési Osztály és Szarvasmarha és Kiskérődző Tenyésztési Osztály

1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.         Tel: 06/1/336-9108

Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály, Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály, Vetőmag Felügyeleti Osztály, Növénytermesztési Informatikai Osztály, Szántóföldi Fajtakísérleti Osztály és a Kertészeti Növények Fajtakísérleti Osztály

1024 Budapest, Kis Rókus u. 15/a.               Tel: 06/1/336-9115

Ügyfélfogadás

Hétfő

nincs

Kedd

8-12

Szerda

nincs

Csütörtök

8-12

Péntek

nincs