„Nem oldhatjuk meg a problémákat, ugyanazt a gondolkodásmódot alkalmazva, amellyel megteremtettük őket.” (Albert Einstein)


A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság egy proaktív és kreatív csapat, aki inputot ad a NÉBIH fejlesztések stratégiai irányvonalának meghatározásához.


A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság (REFI) a NÉBIH elnökének közvetlen irányítása alatt működik, és szakmai igazgatóságként látja el feladatait. Tevékenysége a Hivatal egészének hatékonyabb működése érdekében a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználására irányul, melynek legfontosabb mozgatórugója az elemző gondolkodás és tervszerűség. A REFI olyan szakmai feladatokat lát el, amely valamennyi szakmai igazgatóság munkájára kihatással van.

Ez az Igazgatóság felelős, a szakmai igazgatóságok bevonásával, a NÉBIH-et átfogó stratégiai és szakmai fejlesztések, valamint szakmai ellenőrzéseinek tervezéséért, koordinálásáért és az megvalósulást támogató intézményi pályázatok, projektek kezeléséért, továbbá a kölcsönös megfeleltetési rendszer bevezetésének és működésének hivatalon belüli megszervezésért, valamint feladata valamennyi szakmai igazgatóság hatósági tevékenységének vizsgálata, valamint azok eredményeinek visszacsatornázása.

Részt vesz az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia és az ahhoz kapcsolódó programok előkészítésében és végrehajtásában. A Stratégia megvalósítása magával hordozza a koordinációs funkció szükségességét, és az egyes programok teljesülésének nyomon követését, a stratégiai tervek naprakészen tartását. Az igazgatóság feladatai közé tartozik, hogy előkészítse és támogassa a stratégia orientált szervezet kialakulását. A Stratégiához kapcsolódóan kidolgozza a NÉBIH közép- és hosszú távú stratégiai terveit a többi szakmai igazgatóság bevonásával. A stratégia tervek megvalósítását célzó tervek, eljárásrendek elkészítése és végrehajtása szintén az igazgatóság feladata.
 

Tervezési feladatok (PLAN)

A REFI fogja össze a 882/2004/EK rendelet által előírt Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv (ITNET) és a hozzákapcsolódó éves operatív tervek kialakítását a szakmai igazgatóságok bevonásával.
A fejlesztési területek, célok teljesítésének menetrendjét, valamint e mellett az alaptevékenységet jelentő feladatok (pl. szakterületi ellenőrzések, mintavételek stb.) ellátását az adott év költségvetési adottságainak figyelembe vételével évente tervezni szükséges.
Ennek megfelelően minden évben el kell készíteni az Élelmiszerlánc-felügyeleti Tervet, melynek elemei:

  1. Fejlesztési terv: a hosszút távú célok alapján meghatározott éves (féléves, negyedéves) fejlesztési célokat, feladatokat tartalmazza;

  2. Ellenőrzési és monitoring terv: a helyszínen végrehajtandó ellenőrzéseket és mintavételeket tartalmazza;

  3. Képzési terv: az adott évre tervezett képzéseket tartalmazza;

  4. Felülvizsgálati terv: az adott évre tervezett, élelmiszerláncra vonatkozó auditokat és szakterületi ellenőrzéseket tartalmazza.

Megvalósítást segítő feladatok (DO)

Az elfogadott stratégiai terveknek megfelelően megkeresi a NÉBIH tevékenységét és intézményi működését támogató hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, nemzetközi pályázatok (twinning, TAIEX, IPA, stb.) esetében felméri a szakemberek pályázási hajlandóságát. Közreműködik a pályázatok beadásához szükséges dokumentáció elkészítésében, illetve az elnyert pályázatok koordinálásáért és nyomon követéséért felel, projektmenedzsment feladatokat lát el.

Az igazgatóság látja el a szakmai koordinációt az egyes szakigazgatóságok által használt szakrendszerek (pl.: AIR, OÁIR, KM) és valamennyi igazgatóság által használt horizontális rendszerek (pl.. Törzsadatkezelő rendszer) között, melyek összekapcsolódnak a Hivatalon belül. A NÉBIH fejlesztési feladatai közül az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos információs rendszerek szakmai megtervezése, kialakítása, az ezzel kapcsolatos átfogó fejlesztési munkák koordinálása is a REFI-hez tartozik.
 

Ellenőrzések és Szakmai felügyelettel kapcsolatos feladatok (CHECK és ACT)

A REFI felelős a közösségi agrárpolitika (KAP) megvalósítását szolgáló kölcsönös megfeleltetés (KM) ellenőrzések rendszerének kidolgozásáért és működtetéséért. Ez a felelősség magában foglalja a rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos tevékenységeket. Az igazgatóságon zajlik a KM ellenőrzések országos irányítása és a másodfokú hatósági feladatok ellátása is.

A REFI felelős az ITNET, az élelmiszerlánc-felügyeleti terv, a KM keretében tervezett ellenőrzések és valamennyi, az elnök által felügyelt szakterület vonatkozásában elkészített ellenőrzési terv végrehajtásának felügyeletéért. A REFI független szakmai felügyeleti ellenőrzések (a továbbiakban: audit) keretében – rendszerelemzés, valamint folyamat, szabálybetartás és teljesítmény vizsgálat útján – ellenőrzi a NÉBIH szakmai igazgatóságai, a megyei mezőgazdasági szakigazgatási szervek tevékenységét.

Az elvégzett auditok során közvetlen javaslatokat fogalmazhat meg az auditált szervezeti egység felé, arról, hogy milyen intézkedéseket, fejlesztéseket tart szükségesnek a feltárt nem megfelelő állapot megszüntetésére.

Egy másik fontos terület az ökológiai tanúsító szervezetek elismerése, ellenőrzése és felügyelete a szakmai igazgatóságok bevonásával.

A REFI feladata továbbá az EU Bizottság által Magyarországon lefolytatott, NÉBIH-et is érintő szakmai ellenőrzések (pl. FVO ellenőrzések) nyomonkövetése, a kapott ajánlások nyilvántartása, a vállalt intézkedések megvalósulásának figyelemmel kísérése.
 

Együttműködések az Igazgatóságon

A REFI, horizontális jellegéből adódóan (tervezés, fejlesztések, projektek koordinálása, auditok elvégzése) a NÉBIH valamennyi szervezi egységével intenzív kapcsolatot tart, számos megbeszélést és értekezletet hív össze.

Hazai szinten kiemelt partnereink az MVH, NFÜ és jogutódja, az agráregyetemek, kutatóintézetek és természetesen a VM. Nemzetközi szinten elmondható, hogy kollegáink rendszeresen vesznek részt EU Bizottsági, EFSA, OIE, CODEX üléseken, valamint twinning projektekben is.

A REFI-n folyik jelenleg a 2014-2020 évi KAP (Közös Agrárpolitikai)  Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapjának (EMVA) Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogrammal  kapcsolatos tervezése is. Tekintve, hogy a REL fontos eszköze lehet a társadalmi tudatformálásnak az élelmiszerekkel kapcsolatban, valamint a segítséget nyújt a kis- és közepes vállalkozások részére a belső élelmiszerlánc-biztonsági rendszerek kidolgozásához és alkalmazásához, így a megvalósításhoz kapcsolódó együttműködések kiemelten fontos szerepet játszanak az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (ÉLBS) megvalósításában és így az Igazgatóság életében.

Osztályok

Tervezési Osztály

Az Osztály fogja össze az ITNET és a hozzákapcsolódó éves operatív tervek – Felügyeleti, Ellenőrzési terv - kialakítását a szakmai igazgatóságok bevonásával. A Tervezési Osztály állítja össze a szakterületi jelentések alapján az ITNET végrehajtásáról szóló éves jelentést, valamint koordinálja a NÉBIH szakmai jelentéseinek elkészítését.
 
Másik, a tervezéshez kapcsolódó fontos feladat a kockázatbecslési rendszerek kidolgozása és működtetése. Az országos éves ellenőrzési és vizsgálati terv (Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv) részét képező Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (ÉMT) elkészítésében az életre hívott Szakmai Panelek munkáját segíti, és szakmai koordináló feladatokat lát el. Ezen a területen szorosan együttműködik a REFI az Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatósággal.


Kölcsönös Megfeleltetés Osztály

Az Osztály fő feladata a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) rendszerhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzések országos szervezése, koordinálása, országos ütemterv és ellenőrzési jelentés készítése, valamint folyamatos kapcsolattartás a VM-mel és az MVH-val. A megyei kormányhivataloknál dolgozó kollégák a KM ellenőrzések kapcsán felmerülő aktuális teendőikről igazgatói körlevélben értesülnek, az egységes végrehajtást pedig az igazgatóság által kiadott országos eljárásrend hivatott biztosítani.

A REFI irányításával a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei a KM komplex rendszerén belül, a 18 db jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből (JFGK) 16 esetében folytatnak helyszíni ellenőrzést.

Az Osztály feladatai közé tartozik a KM ellenőrzések másodfokú hatósági feladatainak ellátása is – a döntések előkészítése és kiadmányozása.

A KM ellenőrzések informatikai támogatására KM szakrendszer került létrehozásra, melynek működtetésében, továbbfejlesztésében vesz részt az Osztály. Ezen felül kiemelendő az informatikai fejlesztésekben való részvétel, a szakértők bevonásával.


Projektmenedzsment Osztály

Az osztály fő feladata az NÉBIH–et érintő pályázatok figyelése, részvétel a különféle fejlesztési pályázatok elkészítésében és koordinálásában (projektmenedzsment, projektadminisztráció). Az egyes projektek tervezésén, és szervezésén felül az Osztály több fontos, az egész hivatal fejlesztését érintő projekt szakmai irányítását is végzi.
Informatikai alkalmazás esetén a projekt zárását követően előkészíti az adott rendszer bevezetését, javaslatot tesz a további üzemeltetés módjára, átadja az üzemeltetési feladatokat, illetve az üzemeltetési feladatok felügyeletét a kijelölt szervezeti egységnek.


Szakmai Felügyeleti Osztály

Az Osztály küldetése, hogy - a jogszabályi keretek között - megfelelő információkat szolgáltasson a NÉBIH felső vezetése számára, támogatva ezzel a döntéshozatalt, valamint a stratégiai és operatív tervezést.
Célja továbbá, hogy a NÉBIH szakmai vezetőinek rendelkezésére álljanak a szakterületük vonatkozásban mindazok az adatok és információk, amelyek alapján az általuk felügyelt és szakmailag koordinált szakigazgatási szegmens egységes eljárásrendjét kialakíthatják, illetve annak hatékony működését szolgáló döntéseiket meghozhassák.
Feladatellátása során minden körülmények között biztosítja a magas színvonalú ügykezelést és problémamegoldást. A Szakmai Felügyeleti Osztály kialakította, bevezette és folyamatosan fejleszti a felülvizsgálatok MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét.

Az Osztály feladata a NÉBIH hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat ellátó állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat, növény- és talajvédelmi szolgálat, erdővédelmi szolgálat, tenyésztési hatóság, vadászati hatóság, halászati hatóság, borászati hatóság, mezőgazdasági igazgatási szerv, valamint a pálinka-ellenőrző hatóság szakmai felügyelete.

Ennek érdekében elkészíti a végrehajtandó auditok és szakterületi ellenőrzések eljárásrendjét, valamint az ellenőrzések éves programját, illetve azok módosítását, továbbá az auditokról és szakterületi ellenőrzésekről szóló átfogó éves jelentést. Végrehajtja az auditokat, az elvégzett auditok megállapításairól jelentést készít, és az észlelt hiányosságok vonatkozásában javaslatokat tesz, leegyezteti az auditok javaslataira tett intézkedési terveket az audit alá vont szervezeti egységekkel, nyomon követi és ellenőrzi a leegyeztetett intézkedési tervekben foglaltak végrehajtását.

Kiemelt cél a magas szintű adatvédelem és transzparencia egyidejű fenntartása mellett a tervek publikálása, az eredmények közzététele, jelentések készítése a hazai és nemzetközi döntéshozatal támogatására, valamint a média, a vállalkozók és fogyasztók tájékoztatása céljából.
 

Elérhetőség

Cím:1024 Budapest, Kis Rókus utca 15/b.
E-mail: refi@nebih.gov.hu