gabona, szarvasmarha

A TRACES (IMSOC) rendszer

A TRACES (TRAde Control and Expert System) az Európai Bizottság online webalapú, a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének (IMSOC: Information Management System for Official Controls) egyik része, amely nyomon követi az élőállatok, élelmiszerek, állati eredetű melléktermékek, takarmányok, növények és növényi termékek és az ökológiai termékek vagy vetőmag és szaporító anyag mozgását az Európai Unión kívülről érkező (import),, vagy az EU tagállamai között folyó (intra) kereskedelem során.
Világszerte több, mint 70 ország, köztük 31 harmadik ország is csatlakozott a TRACES (IMSOC) rendszerhez, amely 33 nyelven, a nap 24 órájában a www.webgate.ec.europa.eu/tracesnt weboldalon érhető el. 
A TRACES rendszer a fogyasztók védelme mellett, a kereskedelemi folyamatok könnyítését is szolgálja, továbbá alkalmazása jelentős előrelépést jelent az állat-, és növénybetegségek megfigyelése és a csalás elleni küzdelem terén is. Magyarországon a rendszer használata kötelező. 
A TRACES (IMSOC) rendszer első használata előtt, regisztrálni kell az EU Login rendszerben. Az EU login regisztrációt magyar nyelvű útmutató és angol nyelvű útmutató segíti. 
A TRACES (IMSOC) kereskedelmi céllal indított szállítmányok esetében használatos a következő kategóriákban:

• állatok
• állati eredetű termékek (hús, tojás, méz, embrió, sperma, stb.)
• állati melléktermékek és a belőlük előállított termékek (gyógyszerek, takarmányok, stb.)
• nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok importja
• növények, növényi termékek és egyéb anyagok
• ökológiai gazdálkodás alá tartozó áruk importja

Élő állat, állati termékek

Növényegészségügy

Növényi termék (élelmiszer)

Öko termékek

Vonatkozó jogszabályok

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet)EGT-vonatkozású szöveg.
  • A Bizottság (EU) 2019/2123 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg).
  • A Bizottság (EU) 2019/1715 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)