null Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól

2020. szeptember 11, péntek

Dísznövény szaporítóanyag harmadik országból Magyarország területére akkor hozható be, ha megfelel a Törvényben és a Rendeletben foglaltaknak, valamint nem szerepel az Unió növényegészségügyi okból behozatali tilalom alá eső növények-országok jegyzékében.

Dísznövény szaporítóanyag harmadik országból Magyarország területére – az engedményes szaporítóanyagot kivéve - akkor hozható be, ha az megfelel a Törvényben és a Rendeletben foglalt követelményeknek a forgalmazó, a szaporítóanyag fajtaazonossága, jellemzői, termesztő közege, ellenőrzése, csomagolása és jelölése vonatkozásában. 
Bővebb információ dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről és a regisztrált dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről

A növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló 2019/2072/EU bizottsági rendelet 7. cikke, illetve VI. melléklete tartalmazza azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét, amelyeknek bizonyos harmadik országokból az Unióba történő behozatala tilos.
A harmadik országból behozott szaporítóanyag csak akkor forgalmazható, ha rendelkezik GMO-mentességi igazolással. A hazai regisztrált forgalmazó a harmadik ország béli eladót írásban nyilatkoztatja a behozott szaporítóanyag géntechnológiai módosítástól való mentességéről (GMO). 
Az importból származó szaporítóanyagot csak annak minősítését követően lehet Magyarország területén forgalomba hozni és felhasználni. A minősítési kérelmet a területileg illetékes, növénytermesztési hatáskörben eljáró kormányhivatalnál lehet kérelmezni. A kérelemnek formai előírása nincs. A szaporítóanyag kísérő okmányait és a GMO-mentességi igazolást ellenőrzéskor a hatóságnak be kell mutatni. Továbbértékesítés esetén, a Szaporítóanyag-kísérő okmányon a származási országot fel kell tüntetni.

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely ország
Szaporítóanyag-kísérő okmány: a Rendeletben meghatározott adattartalmú okmány, amely a palántát kíséri belföldi és az Európai Unión belüli forgalomba hozatal esetén. 
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Engedményes szaporítóanyag: átmeneti és az Európai Unión belül ki nem küszöbölhető palánta ellátási nehézség elhárítása céljából a Nébih engedélyt adhat egy adott kategóriához tartozó, az e rendeletben foglaltaknál kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő szaporítóanyag meghatározott ideig való forgalomba hozatalára az Európai Bizottság felhatalmazása alapján, ha az a növény-egészségügyi jogszabályok előírásainak egyébként megfelel.
Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett vetőmag: az a vetőmag, amely
a) Európai Unióban engedéllyel nem rendelkező,
b) az Európai Unióban termesztési célú felhasználásra ki nem terjedő engedéllyel rendelkező, vagy
c) az Európai Unióban termesztési célú engedéllyel rendelkező, de védzáradéki eljárás alatt álló géntechnológiai módosítás által megváltozott génállományú természetes szervezetet tartalmaz, illetve ilyen természetes szervezetből áll.
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendelet

Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >