BÜHG-BIONYOM rendszerrel és a fenntartható bioüzemanyag-termeléssel érintett értéklánc hatósági ellenőrzésével kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 • Mi a BÜHG és mi a BIONYOM nyilvántartás?

  A BÜHG nyilvántartás: bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartás.

  A BÜHG nyilvántartás a biomassza-kereskedőre, a biomassza-feldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra, valamint a fenntarthatóság igazolására és az üvegházhatású gázkibocsátás értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó hatósági nyilvántartás.

  BIONYOM nyilvántartás: bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartása.

  A BIONYOM nyilvántartás a mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, Magyarország területén termelt, előállított, begyűjtött, feldolgozott, forgalmazott és Magyarországra importált, illetve Magyarországról exportált biomassza – ideértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is –, köztes termék, bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó nyomon követésére szolgáló elektronikus hatósági nyilvántartás.

  Ha a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet kíván Magyarország területén folytatni, az általa kiállított fenntarthatósági nyilatkozattal kísért biomassza, köztes termék, bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó hatósági nyomon követhetőségének biztosítása és igazolása céljából kérelmeznie kell a mezőgazdasági igazgatási szervnél a BIONYOM nyilvántartásba történő felvételét.

  A BÜHG és a BIONYOM nyilvántartást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vezeti, azon belül a Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság (1143 Budapest, Tábornok u. 2. "B" ép. I. em.)

   

 • Mikor kell BÜHG és mikor kell a BIONYOM nyilvántartásban szerepelni?

  A BIONYOM nyilvántartásban azoknak a biomassza-kereskedőknek, biomassza-feldolgozóknak és üzemanyag-forgalmazóknak kell szereplenie, akik fenntarthatósági nyilatkozattal kívánják az adott termék fenntarthatóságát igazolni.

  Azon biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyag-forgalmazók, akik fenntarthatósági igazolást (a fenntarthatósági nyilatkozatok egyik fajtája; a magyar önkéntes fenntarthatósági rendszer szerinti fenntarthatósági nyilatkozat) kívánnak kiállítani egyidejűleg a BIONYOM és BÜHG nyilvántartásban is szereplniük kell!

  A hatályos jogszabályi rendelkezés alapján csak és kizárólag a BÜHG nyilvántartásba bejegyzett biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó állíthat ki biomasszára, köztes termékre, illetve bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra fenntarthatósági követelményeknek való megfelelőségére vonatkozó fenntarthatósági igazolást, így aki nem szerepel a BÜHG nyilvántartásban az jogosulatlanul állít ki fenntarthatósági igazolást, ami büntetést von maga után.

  A fentiek alapján, tehát annak kell a BIONYOM nyilvántartás mellett a BÜHG nyilvántartásban is szerepelnie, aki fenntarthatósági igazolással kívánja az adott terméket értékesíteni vagy bérfeldolgozásra átadni.

 • Honnan tudom beszerezni a BÜHG, illetve a BIONYOM nyilvántartásba vételre irányuló kérelem formanyomtatványát?

   A kérelem formanyomtatványok az alábbi címen érhetők el:

  http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok

 • Mekkora összegű a BÜHG, illetve a BIONYOM nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díja, hogyan és mikor kell befizetni?

  Az egyes kérelemre induló eljárások során fizetendő igazgatási díjak mértékére és megfizetésének módjára vonatkozó információkat a kérelmek utolsó oldala tartalmazza.

 • Hova kell beküldenem a BÜHG, illetve a BIONYOM nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet?

  A BÜHG és a BIONYOM nyilvántartásba vételre irányuló kérelem

  • természetes személyek esetében postai úton elküldhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatósága részére (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.),
  • személyesen is leadható a Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Titkárságán (1143 Budapest, Tábornok u. 2. "B" ép. I. em.) és
  • az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetében e-Papír szolgáltatás útján is benyújtható (természetesen, az e-Papír szolgáltatás természetes személyek által is használható).
 • Benyújtható-e a BÜHG, illetve a BIONYOM nyilvántartásba vételi kérelem elektronikus úton?

  A BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba vételre irányuló kérelem elektronikus úton is benyújtható az e-Papír szolgáltatás igénybevételével.

  Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel (bővebben a magyarorszag.hu weboldalon olvashat a szolgáltatásról).

 • Mennyi időbe telik mire kézhez kapom a BÜHG illetve a BIONYOM nyilvántartásba vételről szóló határozatot?

  Amennyiben a kérelem megfelel a kötelező formai és tartalmi követelményeknek és a kötelezően csatolandó mellékletek sem hiányoznak, abban az esetben 8 napon belül kiadmányozza a hatóság a határozatát és gondoskodik a döntés közléséről.

 • Mennyi időre veszi BÜHG illetve BIONYOM nyilvántartásba a biomassza-kereskedőt, biomassza-feldolgozót és üzemanyag-forgalmazót a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal?

  A NÉBIH a kérelmezőt egy évre veszi fel a BÜHG, illetve a BIONYOM nyilvántartásba.

  Abban az esetben, ha az ügyfél nem kérelmezi a BÜHG nyilvántartásba vétel további egy évvel történő meghosszabbítását a nyilvántartásba vétel hatályának lejáratát megelőző 30 napon belül, úgy az ügyfél, a nyilvántartásba vételét követő egy év elteltével automatikusan kikerül a hatósági nyilvántartásból, ezzel egy időben pedig, elveszti jogosultságát a fenntarthatósági igazolás kiállítására.

   BIONYOM nyilvántartás hatályának lejártával pedig, valamennyi fenntarthatósági nyilatkozat  (így ISCC fenntarthatósági nyilatkozat) kiállítására vonatkozó jogosultáságát is elveszti az ügyfél!

 • Meg lehet-e hosszabbítani a BÜHG, illetve a BIONYOM nyilvántartásba vétel idejét?

  Ha a nyilvántartási idő lejártát megelőző 30 napon belül a nyilvántartott a megfelelő formanyomtatványon kérelmezi a NÉBIH-től a BÜHG, illetve a BIONYOM nyilvántartásba vétel további egy évvel történő meghosszabbítását, valamint a nyilvántartott továbbra is megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek (azaz nincsen elmaradása az adatszolgáltatások terén), akkor a NÉBIH a kérelem elbírálását követően újabb egy éves időtartamra felveszi az ügyfelet a BÜHG, illetve a BIONYOM nyilvántartásba.

 • Mi a regisztrációs szám és miért fontos, hogy rendelkezzen vele a kérelmező?

  A kérelmen a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti regisztrációs számot (azaz a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben létrehozott ügyfél-azonosító számot), vagy

  - az adóraktári,

  - bejegyzett kereskedői,

  - eseti bejegyzett kereskedői

  - jövedéki engedély számot kell feltüntetni..

  A kérelmezőknek a fentiek egyikével rendelkezniük kell a kérelem benyújtásakor.

  Amennyiben egyik fentiekben felsorolt regisztrációs számmal sem rendelkezik a kérelmező, abban az esetben a Magyar Államkincstárnál lehet kérelmezni ügyfél-nyilvántartási számot, amely a BÜHG vagy a BIONYOM kérelmen, mint regisztrációs szám a későbbiekben feltüntethető.

  Amennyiben a kérelmen nem tünteti fel a kérelmező a regisztrációs számát, úgy a kérelem nem bírálható el.

  A regisztrációs számot fel kell vezetni a biomassza igazolás és a fenntarthatósági igazolás formanyomtatványára is, az igazolás azonosítószámában szerepeltetve azt.

   

 • Hogyan tudok regisztrációs számot igényelni és mennyi idő alatt kapom meg?

  A Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán lehet kérelmezni, elérhetőségeik:

  http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/


   

 • Mit jelent a nyilatkozat a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetésének módjáról, elektronikus nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett intézkedésekről?

  A BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba vételi kérelemben arról kell nyilatkozni, hogy az ügyfél hogyan vezeti a saját - a fenntartható kereskedelmi, feldolgozói, vagy forgalmazói - nyilvántartását.

  Amennyiben papíralapú a nyilvántartás vezetése, úgy arról kell nyilatkozni, hogy hogyan tárolják a dokumentumokat és ahhoz kik és milyen feltételek mellett férhetnek hozzá.

  Amennyiben elektronikus úton vezetik a nyilvántartást, úgy arról kell nyilatkozni, hogy hogyan gátolják meg az adatvesztést. Az adatok tárolása történhet például külső adathordozóra mentve (CD, DVD) bizonyos időközönként (heti vagy havi rendszerességgel).

 • Melyek azok a gyakran elkövetett hibák, amelyek hátráltatják a BÜHG, illetve a BIONYOM nyilvántartásba vételre irányuló kérelem minél hamarabb történő elbírálását?

  A leggyakrabban elkövetett hiba a BÜHG, illetve a BIONYOM nyilvántartásba vételre irányuló kérelem kitöltésekor, hogy a kérelmező nem nyilatkozik a saját nyilvántartása vezetésének módjáról, illetve hogy nem adja meg a regisztrációs számát. Előfordul továbbá, hogy a kérelmet nem látják el cégszerű aláírással, vagy nem csatolják a kötelező mellékleteket.

  A formanyomtatvány hiányos kitöltése esetén a hatóság hiánypótlás keretén belül szólítja fel a kérelmezőt a hiányzó dokumentumok, adatok, nyilatkozatok pótlására.

  A fentiek alapján tehát, a hiányosan benyújtott kérelem alapján a hatóság nem szünteti meg az eljárást, azonban a hiánypótlási eljárás több napot is igénybe vehet.

 • Ki minősül biomassza-termelőnek, melyek a rá vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírások és milyen kötelezettségei vannak a NÉBIH felé?

  A 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. fejezetében – a jogszabály 4. §-ában - kerültek rögzítésre a biomassza fenntartható termelésére és a biomassza igazolás kiállítására vonatkozó új rendelkezések, amelyeket az alábbiakban ismertetetünk részletesen.

  A biomassza termesztés helye szerinti fenntarthatósági követelmények:

  „(1) a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók előállításához felhasznált termesztett biomassza akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha a termesztés helye alapján

  a) alapértelmezett területről származik vagy

  b) érzékeny területről származik, és azon a terület védelmi céljával összeegyeztethető gazdálkodás folyik, továbbá a termelés folyamata nem ellentétes a biológiai sokféleség megőrzésének és a nagy értékű, természetes ökoszisztémák megóvásának szempontjaival.”

  A termesztett és nem termesztett biomassza fenntarthatóságának igazolására szolgáló formanyomtatvány:

  „(2) A biomassza-termelő a 4. melléklet A. pontja szerinti, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a fenntarthatóságot, ha a termesztett biomassza

  a) teljes mennyiségét alapértelmezett területen állítja elő, gyűjti össze, és

  b) a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be.

  (3) Hulladék vagy maradványanyag esetében a fenntarthatóság a 4. melléklet B. pontjában meghatározott tartalmú, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolható.”

  A termesztett biomassza fenntarthatóságának igazolására szolgáló formanyomtatvány kiállításának határideje, a biomassza igazolással kísért termékek köre és a biomassza-termelő nyilvántartási kötelezettsége:

  „(4) A termesztett biomassza (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfeleléséről a biomassza-termelő a betakarítást vagy a területről történő begyűjtést követő év végétől számított harmadik év végéig állíthat ki biomassza igazolást. Ugyanarra a biomassza mennyiségre – a (10) és a (12) bekezdés szerinti kivétellel – egy biomassza igazolás állítható ki.”

  (5) A biomassza-termelő biomassza igazolást az általa megtermelt vagy térítésmentesen begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkezett és a tulajdonában lévő biomassza mennyiségre állíthat ki.

  (6) A biomassza-termelőnek rendelkeznie kell a biomassza igazolásban szereplő mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumokkal és mérlegjegyekkel, illetve a termesztett biomasszára kiállított biomassza igazolásban feltüntetett mennyiségű biomassza megtermelésével érintett termőterületek vonatkozásában az egységes területalapú támogatási kérelem benyújtását igazoló dokumentummal, amelyeket a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására annak mellékleteivel együtt mutat be.”

  Biomassza igazolás egyedi azonosítószámának képzése és az azonosítószám rögzítése az igazoláson:

  „(7) A biomassza-termelő a biomassza igazoláshoz egyedi azonosító számot (a továbbiakban: biomassza igazolás sorszám) rendel hozzá. Egy biomassza igazolás sorszámhoz egy – külön íven szerkesztett egy eredeti és egy másodpéldányból álló – biomassza igazolás rendelhető, valamint egy biomassza igazolás csak egy biomassza igazolás sorszámon állítható ki. A biomassza igazolás sorszámnak egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:

  a) biomassza-termelő regisztrációs száma vagy nem termesztett biomassza esetében az igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele,

  b) igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik, és

  c) a kiállítás évszáma.”

  Biomassza-termelő nyilvántartási és iratbemutatási kötelezettsége:

  „(8) A biomassza igazolás másodpéldányát a biomassza-termelő a kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi, és felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatja.

  (9) A mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzés alá vont biomassza-termelőt az általa kiállított biomassza igazolással összefüggésben, a tényállás tisztázása érdekében határidő tűzésével nyilatkozattételre hívhatja fel.”

  Biomassza igazolás visszavonásának esetei és az igazolás visszavonásának bejelentése:

  „(10) A biomassza igazolás kiállítója a (2) és (3) bekezdés szerinti biomassza tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást visszavonja és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a visszavont biomassza igazolás másodpéldányának csatolásával a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenti. A termesztett vagy nem termesztett biomassza tulajdonjog átruházás meghiúsulásának minősül az is, ha a termék vevője személyében változás áll be.

  (11) Ha a biomassza igazolás a (10) bekezdés szerinti vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az igazolással érintett termesztett vagy nem termesztett biomassza mennyiségre vonatkozóan csak más biomassza igazolás sorszámon állítható ki új biomassza igazolás.”

  Biomassza igazolás ismételt kiállításának esetei és az ismételt igazolás kiállítás tényének rögzítése az igazoláson:

  „(12) Ha a biomassza igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, ugyanazon biomassza igazolás sorszámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült vagy megrongálódott biomassza igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a biomassza igazolást.”

  Biomassza igazolás érvénytelenségének esetei:

  „(13) A biomassza igazolás fenntarthatósági igazolás kiállításához nem használható fel

  a) a kiállításától számított harmadik naptári év december 31. napját követően,

  b) a biomassza igazolással azonosított biomassza megsemmisülése esetén, vagy

  c) ha a biomassza igazoláson a 4. mellékletben meghatározott valamely adat nincs feltüntetve.

  A termesztett biomasszára vonatkozó Büat. – 9/A. számú formanyomtatvány (Biomassza igazolás termesztett biomasszára) a NÉBIH honlapján, az alábbi címen érhető el: http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok

 • Ki minősül biomassza-kereskedőnek és milyen kötelezettségei vannak a NÉBIH felé?

  Biomassza-kereskedő: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, amely biomasszát, köztes terméket, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót átalakítás nélküli továbbértékesítés céljából átvesz.

  A biomassza-kereskedő, ha fenntarthatósági nyilatkozattal akarja az általa értékesített, forgalmazott termék fenntarthatóságát igazoni, abban az esetben be kell jelentkeznie a BIONYOM nyilvántartásba tevékenysége megkezdése előtt. Amennyiben a BÜHG-rendelszer szerinti fenntarthatósági igazolást is kíván kiállítani, abban az esetben a BÜHG nyilvántartásba is kérelmeznie kell a felvételét.

  A biomassza-kereskedőre és a fenntarthatóság igazolására vonatkozó legfontosabb előírásokat a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. és 8. §-a tartalmazza.

  A biomassza-kereskedő köteles a vonatkozó jogszabályban foglalt időközönként adatot szolgáltatni a NÉBIH részére a fenntartható gazdasági tevékenysége során kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokkal kísért termékek nyomon követhetősége érdekében.

 • Ki minősül biomassza-feldolgozónak és milyen kötelezettségei vannak a NÉBIH felé?

  Biomassza-feldolgozó: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely biomasszát, köztes terméket fizikai vagy kémiai eljárással köztes termékké, bioüzemanyaggá vagy folyékony bio-energiahordozóvá feldolgoz.

  A biomassza-feldolgozó, ha fenntarthatósági nyilatkozattal akarja az általa feldolgozott, értékesített termék fenntarthatóságát igazoni, abban az esetben be kell jelentkeznie a BIONYOM nyilvántartásba tevékenysége megkezdése előtt. Amennyiben a BÜHG-rendelszer szerinti fenntarthatósági igazolást is kíván kiállítani, abban az esetben a BÜHG nyilvántartásba is kérelmeznie kell a felvételét.

  A biomassza-feldolgozóra és a fenntarthatóság igazolására vonatkozó legfontosabb előírásokat a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. és 8. §-a tartalmazza.

  A biomassza-feldolgozó köteles a vonatkozó jogszabályban foglalt időközönként adatot szolgáltatni a NÉBIH részére a fenntartható gazdasági tevékenysége során kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokkal kísért termékek nyomon követhetősége érdekében.

 • Ki minősül üzemanyag-forgalmazónak és milyen kötelezettségei vannak a NÉBIH felé?

  Üzemanyag-forgalmazó: a jövedéki adóról szóló törvény (Jöt.) szerint

  a) az üzemanyagot szabadforgalomba bocsátó személy, és

  b) a másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott üzemanyagot kereskedelmi céllal belföldre szállító jövedéki engedélyes kereskedő.

  Az üzemanyag-forgalmazó, ha fenntarthatósági nyilatkozattal akarja az általa forgalmazott termék fenntarthatóságát igazoni, abban az esetben be kell jelentkeznie a BIONYOM nyilvántartásba tevékenysége megkezdése előtt. Amennyiben a BÜHG-rendelszer szerinti fenntarthatósági igazolást is kíván kiállítani, abban az esetben a BÜHG nyilvántartásba is kérelmeznie kell a felvételét.

  Az üzemanyag-forgalmazó köteles a vonatkozó jogszabályban foglalt időközönként adatot szolgáltatni a NÉBIH részére a fenntartható gazdasági tevékenysége során kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokkal kísért termékek nyomon követhetősége érdekében.

 • Mi minősül biomasszának?

  Biomassza: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része.

 • Mi minősül a termesztés helye alapján fenntarthatóan megtermelt biomasszának?

  A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók előállításához felhasznált termesztett biomassza akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha a termesztés helye alapján

  a) alapértelmezett területről származik vagy

  b) érzékeny területről származik, és azon a terület védelmi céljával összeegyeztethető gazdálkodás folyik, továbbá a termelés folyamata nem ellentétes a biológiai sokféleség megőrzésének és a nagy értékű, természetes ökoszisztémák megóvásának szempontjaival.

  A biomassza-termelő a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet A. pontja szerinti, a NÉBIH honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a fenntarthatóságot, ha a termesztett biomassza

  a) teljes mennyiségét alapértelmezett területen állítja elő, gyűjti össze, és

  b) a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be.

  A termesztett biomassza fenntarthatósági követelményeknek való megfeleléséről a biomassza-termelő a betakarítást vagy a területről történő begyűjtést követő év végétől számított harmadik év végéig állíthat ki biomassza igazolást. Ugyanarra a biomassza mennyiségre egy biomassza igazolás állítható ki.

 • Mi minősül termesztett biomasszának és mi minősül nem termesztett biomasszának?

  Termesztett biomassza: a mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással kapcsolatos tevékenység keretében a termőföldről szóló törvény szerinti termőföldön vagy mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földön előállított biomassza.

  Termesztett biomasszának minősülnek a magas cukortartalmú (pl.: cukorrépa, cukornád), a magas keményítőtartalmú (pl.: kukorica, burgonya, búza) vagy a magas cellulóztartalmú (pl.: szalma, fa, nád, energiafű) növények, melyekből etanol gyártható, illetve a nagy olajtartalmú növények, melyekből az olaj kisajtolható és egyszerűbb vegyszeres kezelések után a diesel olajhoz hasonló anyag nyerhető (pl.: repce, napraforgó stb.)

  Nem termesztett biomasszának minősülnek a hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része.

 • Mi minősül köztes terméknek?

  Köztes termék: biomasszából kémiai vagy fizikai eljárással átalakított, bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó előállítása céljára szolgáló termék (pl.: repce olaj).

 • Mi minősül bioüzemanyagnak?

  Bioüzemanyagok: a biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú, a közlekedésben használt üzemanyagok.

 • Honnan tudom kikeresni az igazolásokon feltüntetendő KN-kódokat?

  A KN-kód kombinált nómenklatúrát jelent, vagy más néven vámtartifaszámot.

  A hatályos jegyzék IDE KATTINTVA ELÉRHETŐ!

 • Fenntarthatósági igazolás visszavonásának és ismételt kiállításának esetei

  A fenntarthatósági igazolás kiállítója a biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén, vagy ha fenntarthatósági igazolással érintett termék vevője személyében változás áll be, a már kiállított igazolást visszavonja és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül – a NÉBIH honlapján közzétett – erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a visszavont fenntarthatósági igazolás másodpéldányának csatolásával a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenti.

   

  Ha a fenntarthatósági igazolás a fentiek szerint vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az igazolással érintett termék mennyiségre vonatkozóan csak új igazolás azonosítószámmal ellátott fenntarthatósági igazolás állítható ki, továbbá az új fenntarthatósági igazoláson rögzíteni kell, hogy az igazolással érintett termék mennyiségre vonatkozóan korábban már kiállításra került fenntarthatósági igazolás, a korábbi igazolás sorszámának feltüntetésével.

   

  Ha a fenntarthatósági igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, ugyanazon egyedi azonosítószámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült/megrongálódott fenntarthatósági igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a fenntarthatósági igazolást, és pótlólagosan megküldi a korábbi címzettnek.

   

  A bejelentőlapok az alábbi címen elérhetők:

   

  http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok

 • Biomassza igazolás visszavonásának és ismételt kiállításának esetei

  A biomassza igazolás kiállítója a biomassza tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást visszavonja és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a visszavont biomassza igazolás másodpéldányának csatolásával a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenti. A termesztett vagy nem termesztett biomassza tulajdonjog átruházás meghiúsulásának minősül az is, ha a termék vevője személyében változás áll be.

   

  Ha a biomassza igazolás a fentiek szerinti vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az igazolással érintett termesztett vagy nem termesztett biomassza mennyiségre vonatkozóan csak más biomassza igazolás sorszámon állítható ki új biomassza igazolás.

   

  Ha a biomassza igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, ugyanazon biomassza igazolás sorszámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült vagy megrongálódott biomassza igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a biomassza igazolást.

   

  A bejelentőlapok az alábbi címen elérhetők:

   

  http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok

 • Honnan tudom letölteni a fenntarthatósági igazolások formanyomtatványait?

  A fenntarthatósági igazolások formanyomtatványait a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjáról lehet letölteni, az alábbi elérhetőségről:

  http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok

 • Mi a teendőm, ha megrongálódott vagy megsemmisült a biomassza igazolás?

  Ha a biomassza igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, ugyanazon biomassza igazolás sorszámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült vagy megrongálódott biomassza igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a biomassza igazolást.

   

  A bejelentőlapok az alábbi címen elérhetők:

   

  http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok

 • Mikor nem használható fel a biomassza igazolás a fenntarthatósági igazolás kiállításához?

  A biomassza igazolás fenntarthatósági igazolás kiállításához nem használható fel

  a) a kiállításától számított harmadik naptári év december 31. napját követően,

  b) a biomassza igazolással azonosított biomassza megsemmisülése esetén, vagy

  c) ha a biomassza igazoláson a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. mellékletben meghatározott valamely adat nincs feltüntetve.

 • Hogyan kell a biomassza igazolásokat sorszámozni?

  A biomassza-termelő a biomassza igazoláshoz egyedi azonosító számot (a továbbiakban: biomassza igazolás sorszám) rendel hozzá. Egy biomassza igazolás sorszámhoz egy – külön íven szerkesztett egy eredeti és egy másodpéldányból álló – biomassza igazolás rendelhető, valamint egy biomassza igazolás csak egy biomassza igazolás sorszámon állítható ki. A biomassza igazolás sorszámnak egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:

   

  a) biomassza-termelő regisztrációs száma vagy nem termesztett biomassza esetében az igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele,

  b) igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik, és

  c) a kiállítás évszáma.

  Helytelen az a gyakorlat, miszerint a biomassza-termelő biomassza típusonként (repcére kiállított biomassza igazolások pl.: 1-10-es sorszámig, majd napraforgóra kiállított biomassza igazolás pl.: 1-5-ös sorszámig) az elejéről kezdik a sorszámozást!

 • Mi az a biomassza igazolás és ki jogosult annak kiállítására?


  A biomassza igazolással a biomassza-termelő az adott biomassza fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelőségét igazolhatja kereskedelmi partnere felé. 

   

  A biomassza igazolás kiállítására a biomassza-termelő jogosult, amennyiben az adott biomassza tekintetében a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalanul teljesülnek.

   

  Termesztett biomassza esetében az alábbiak szerint alakul az igazolás kiállítási jogosultság:

   

  A biomassza-termelő a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet A. pontja szerinti, a NÉBIH honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a fenntarthatóságot, ha a termesztett biomassza

  a) teljes mennyiségét alapértelmezett területen állítja elő, gyűjti össze, és

  b) a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be.

  Nem termesztett biomassza esetében az alábbiak szerint alakul az igazolás kiállítási jogosultság:

  Hulladék vagy maradványanyag esetében a fenntarthatóság a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet B. pontjában meghatározott tartalmú, a NÉBIH honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolható.

   

 • Milyen igazolások vannak a magyar önkéntes fenntarthatósági rendszerben (a BÜHG-rendszerben)?

  A BÜHG-rendszeren belül 2 fajta igazolás létezik: 

  1. biomassza igazolás

  2. fenntarthatósági igazolás

  A biomassza igazolásnak 2 típusa van:

  1. biomassza igazolás – termesztett biomasszára

  2. biomassza igazolás – nem termesztett biomasszára

  A fenntarthatósági igazolásnak 5 típusa van:

  1. fenntarthatósági igazolás termesztett biomasszára

  2. fenntarthatósági igazolás nem termesztett biomasszára

  3. fenntarthatósági igazolás köztes termékre

  4. fenntarthatósági igazolás bioüzemanyagra

  5. fenntarthatósági igazolás folyékony bio-energiahordozóra

 • Milyen szankciót von maga után az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, illetve a valótlan adattartalmú adatszolgáltatás?

  Ha a BIONYOM ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének a meghatározott határidőig nem tesz eleget, a NÉBIH törli a BIONYOM nyilvántartásból és – ha szerepel a BÜHG nyilvántartásban – törli a BÜHG nyilvántartásból is.

  Ha az adatszolgáltatás nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a NÉBIH megfelelő határidő tűzésével a BIONYOM ügyfelet hiánypótlásra kötelezi. A  felhívásban előírt határidő eredménytelen leteltét követően a NÉBIH a BIONYOM ügyfelet törli a BIONYOM nyilvántartásból és – ha szerepel a BÜHG nyilvántartásban – törli a BÜHG nyilvántartásból is.

   

  A valótlan tartalmú adatszolgáltatás benyújtása esetén a vonatkozó jogszabály 100.000-1.000.000,- Ft közötti bírság kiszabását helyezi kilátásba.

 • Milyen adatokat kell hogy tartalmazzon az adatszolgáltatás?

  Az adatszolgáltatás a tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok és - amennyiben azok nem tartalmazzák maradéktalanul a vonatkozó jogszabályban foglalt adatokat - a nyomon követési dokumentumok adatait kell hogy tartalmazza.

 • Hogyan kell az adatszolgáltatást elkészíteni és benyújtani?

  Az adatszolgáltatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány felhasználsával lehet elkészíteni és elektronikus úton, az erre szolgáló felületen lehet benyújtani a NÉBIH részére, 2018. július 1-jétől!

 • Akkor is kell adatot szolgáltatnia a biomassza-kereskedőnek, biomassza-feldolgozónak vagy üzemanyag-forgalmazónak, ha a tárgyidőszakban nem állított ki fenntarthatósági igazolást vagy egyéb fenntarthatósági nyilatkozatot?

  Igen! Ebben az esetben is van adatszolgáltatási kötelezettsége az ügyfeleknek, ez esetben ún. "nemleges jelentést" kell benyújtaniuk határidőben a NÉBIH részére!

 • Milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van az üzemanyag-forgalmazónak a NÉBIH felé?

  Ha az üzemanyag-forgalmazó, mint BIONYOM ügyfél a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét Magyarország területén végzi, az importált, az exportált, a termelt, az előállított, a feldolgozott vagy a forgalmazott biomasszára – ideértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is –, a köztes termékre, a bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó nyomon követhetőség igazolására, továbbá a BÜHG-rendszer hatálya alá tartozó fenntarthatósági nyilatkozatok esetében a fenntarthatóság igazolására is köteles adatot szolgáltatni a NÉBIH részére.

   

  A BIONYOM ügyfél az adatszolgáltatást a NÉBIH honlapján közzétett a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. melléklet szerinti nyomtatvány felhasználásával a BIONYOM nyilvántartásba teljesítheti.

   

  A BIONYOM nyilvántartásba a BIONYOM ügyfél első alkalommal 2018. július 1-jétől szolgáltat adatokat és dokumentumokat. A 2018. január 1-je és 2018. június 30-a között kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokat, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatokat és a kapcsolódó nyomon követési dokumentumokat a BIONYOM ügyfél 2018. július 1. és 2018. július 30. napja között tölti fel a NÉBIH honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba. A BIONYOM ügyfél a 2018. január 1-je és 2018. június 30-a között kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokról, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatokról és a kapcsolódó nyomon követési dokumentumokról a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatvány felhasználásával elektronikus úton adatot szolgáltat a NÉBIH részére.

   

  A fentieken kívül a kérelmekben megadott adatokban történt változásról köteles az ügyfél a NÉBIH-et, az adatváltozás bekövetkeztétől számított 15 napon belül tjákoztatni. Továbbá az igazolás visszavonásának tényét az erre szolgáló bejelentőlapon bejelenteni.

 • Milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van a biomassza-feldolgozónak a NÉBIH felé?

  Ha a biomassza-feldolgozó, mint BIONYOM ügyfél a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét Magyarország területén végzi, az importált, az exportált, a termelt, az előállított, a feldolgozott vagy a forgalmazott biomasszára – ideértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is –, a köztes termékre, a bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó nyomon követhetőség igazolására, továbbá a BÜHG-rendszer hatálya alá tartozó fenntarthatósági nyilatkozatok esetében a fenntarthatóság igazolására is köteles adatot szolgáltatni a NÉBIH részére.

   

  A BIONYOM ügyfél az adatszolgáltatást a NÉBIH honlapján közzétett a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. melléklet szerinti nyomtatvány felhasználásával a BIONYOM nyilvántartásba teljesítheti.

   

  A BIONYOM nyilvántartásba a BIONYOM ügyfél első alkalommal 2018. július 1-jétől szolgáltat adatokat és dokumentumokat. A 2018. január 1-je és 2018. június 30-a között kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokat, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatokat és a kapcsolódó nyomon követési dokumentumokat a BIONYOM ügyfél 2018. július 1. és 2018. július 30. napja között tölti fel a NÉBIH honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba. A BIONYOM ügyfél a 2018. január 1-je és 2018. június 30-a között kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokról, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatokról és a kapcsolódó nyomon követési dokumentumokról a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatvány felhasználásával elektronikus úton adatot szolgáltat a NÉBIH részére.

   

  A fentieken kívül a kérelmekben megadott adatokban történt változásról köteles az ügyfél a NÉBIH-et, az adatváltozás bekövetkeztétől számított 15 napon belül tjákoztatni. Továbbá az igazolás visszavonásának tényét az erre szolgáló bejelentőlapon bejelenteni.

  A fentieken kívül a kérelmekben megadott adatokban történt változásról köteles az ügyfél a NÉBIH-et, az adatváltozás bekövetkeztétől számított 15 napon belül tjákoztatni. Továbbá az igazolás visszavonásának tényét az erre szolgáló bejelentőlapon bejelenteni.

 • Milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van a biomassza-kereskedőnek a NÉBIH felé?

  Ha a biomassza-kereskedő, mint BIONYOM ügyfél a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét Magyarország területén végzi, az importált, az exportált, a termelt, az előállított, a feldolgozott vagy a forgalmazott biomasszára – ideértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is –, a köztes termékre, a bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó nyomon követhetőség igazolására, továbbá a BÜHG-rendszer hatálya alá tartozó fenntarthatósági nyilatkozatok esetében a fenntarthatóság igazolására is köteles adatot szolgáltatni a NÉBIH részére.

   

  A BIONYOM ügyfél az adatszolgáltatást a NÉBIH honlapján közzétett a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. melléklet szerinti nyomtatvány felhasználásával a BIONYOM nyilvántartásba teljesítheti.

   

  A BIONYOM nyilvántartásba a BIONYOM ügyfél első alkalommal 2018. július 1-jétől szolgáltat adatokat és dokumentumokat. A 2018. január 1-je és 2018. június 30-a között kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokat, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatokat és a kapcsolódó nyomon követési dokumentumokat a BIONYOM ügyfél 2018. július 1. és 2018. július 30. napja között tölti fel a NÉBIH honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba. A BIONYOM ügyfél a 2018. január 1-je és 2018. június 30-a között kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokról, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatokról és a kapcsolódó nyomon követési dokumentumokról a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatvány felhasználásával elektronikus úton adatot szolgáltat a NÉBIH részére.

   

  A fentieken kívül a kérelmekben megadott adatokban történt változásról köteles az ügyfél a NÉBIH-et, az adatváltozás bekövetkeztétől számított 15 napon belül tjákoztatni. Továbbá az igazolás visszavonásának tényét az erre szolgáló bejelentőlapon bejelenteni.

  A fentieken kívül a kérelmekben megadott adatokban történt változásról köteles az ügyfél a NÉBIH-et, az adatváltozás bekövetkeztétől számított 15 napon belül tjákoztatni. Továbbá az igazolás visszavonásának tényét az erre szolgáló bejelentőlapon bejelenteni.

 • Milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van a biomassza-termelőnek?

  A biomassza igazolás másodpéldányát a biomassza-termelő a kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi, és felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatja.

  A biomassza-termelőnek rendelkeznie kell a biomassza igazolásban szereplő mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumokkal és mérlegjegyekkel, illetve a termesztett biomasszára kiállított biomassza igazolásban feltüntetett mennyiségű biomassza megtermelésével érintett termőterületek vonatkozásában az egységes területalapú támogatási kérelem benyújtását igazoló dokumentummal, amelyeket a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására annak mellékleteivel együtt mutat be.

 • Melyek a BÜHG és a BIONYOM nyilvántartáshoz kapcsolódó jogszabályok?

  • A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény

  • A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

  • A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 39/2017. (X. 9.)NFM rendelet

  • A bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 42/2010. (XII. 20.) VM rendelet

 • Mi a nyomon követési dokumentum?

  A nyomon követési dokumentum azt a célt szolgálja, hogy az adott fenntartható termékek nyomon követhetősége megoldott legyen. Amennyiben az adott fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt adatokat, úgy az ügyfélnek a fenntarthatósági nyilatkozata mellékleteként nyomon követési dokumentumot kell kiállítani a kereskedelmi partner részére.

  Illetve, amennyiben az adott fenntartható termék felvásárlásakor az azt kísérő fenntarthatóságoi nyilatkozat nem nem tartalmazza maradéktalanul a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt adatokat, úgy az ügyfélnek a fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként nyomon követési dokumentumot kell bekérnie a kereskedelmi partnertől.

 • Mi a különbség a fenntarthatósági igazolás és a fenntarthatósági nyilatkozat között?

  Minden fenntarthatósági igazolás fenntarthatósági nyilatkozat, azonban nem minden fenntarthatósági nyilatkozat fenntarthatósági igazolás.

  A 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmező rendelkezései között található definíció értelmében, fenntarthatósági nyilatkozat:

  • a biomassza igazolás,

  • a fenntarthatósági igazolás,

  • a fenntarthatósági bizonyítvány,

  • a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17–19. cikkének átültetését szolgáló más tagállami jogszabály szerint kiállított dokumentum,

  • az ugyanezen irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított dokumentum, és

  • az ugyanezen irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított dokumentum.

  A fentiek alapján fenntarthatósági nyilatkozatnak minősül a biomassza igazolás is, ahogyan egy ISCC farm nyilatkozat is, továbbá az ISCC delivery note, vagy a fenntarthatósági igazolás és más tagállami fenntarthatósági  rendszer szerinti fenntarthatósági dokumentum is.