null Termék jelölése, értékesítése

Termék jelölése, értékesítése

A kereskedelemben megtalálható termékek jelölése gyakran a termék jellegére, illetve előállítására vonatkozó utalást is tartalmazhat (natúr, hagyományos stb.). Az ökológiai termelésre utaló kifejezéshez hasonló jelzőkkel ellátott termékek között a fogyasztók nehezen tudnak eligazodni. A fogyasztók védelme és a tisztességes verseny érdekében az ökológiai termékek jelölésére használt kifejezéseket az Európai Unió egész területén, a használt nyelvtől függetlenül meg kell óvni attól, hogy azokat a nem ökológiai termékek esetében is használják.

Utolsó frissítés: 2022.02.04.

Az (EU) 2018/848 rendelet 30. cikk (1) és (2) bekezdései kimondják, hogy ökológiai gazdálkodásra utaló jelöléssel kizárólag azokat a termékeket lehet ellátni és értékesíteni, amelyek szerepelnek a gazdaság, illetve a vállalkozás részére kiállított érvényes tanúsítványon, melyet a helyszíni ellenőrzést követően a tanúsító szervezet állít ki.

Az ökológiai termékek címkéin (az egyéb jogszabályi kötelezettségeken felül) a következőket kell feltüntetnie a gazdálkodónak:

  • a termék pontos megnevezése;
  • az előállító vagy forgalmazó neve, címe;
  • az ökológiai eredetre utaló jelölés;
  • a legutóbbi termelési vagy feldolgozási műveletet végző gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzésekben illetékes ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervezetnek az (EU) 2018/848 rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti kódszáma;
  • előrecsomagolt élelmiszer esetében a 33. cikk szerinti az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logó (kivéve a 32. cikk (1) b) pontban meghatározott eseteket);
  • a logó használata esetén a terméket alkotó mezőgazdasági nyersanyagok termelési helye a logóval azonos mezőben;

Az (EU) 2018/848 rendelet 32. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a logó használata esetén a terméket alkotó mezőgazdasági nyersanyagok termelési helyét az alábbi kifejezések egyikével kell megjelölni:

  • „EU-mezőgazdaság”, amennyiben a mezőgazdasági nyersanyagot az Unióban állították elő;
  • „nem EU-mezőgazdaság”, amennyiben a mezőgazdasági nyersanyagot harmadik országban állították elő;
  • „EU-/nem EU-mezőgazdaság”, amennyiben a mezőgazdasági nyersanyagok egy részét az Unióban, más részét harmadik országban állították elő.

Tanúsító szervezet kódszámának jelölése a címkén

A tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási tevékenység végzésére elismert szervezet. A tanúsító szervezet fogalma azonos az ellenőrző szervezet fogalmával. A Magyarországon tanúsított termék esetében a feltüntetett kódszám lehet: HU-ÖKO-01, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által végzett tanúsítás esetén, illetve HU-ÖKO-02, a Bio Garancia Kft. által végzett tanúsítás esetén. Magyarországon tanúsított termék esetében ökológiai termelésre utaló kifejezéssel (pl. „öko/organik/bio”) tehát csak olyan termék kerülhet forgalomba, melynek jelölése a fent említett két kódszám valamelyikét tartalmazza.
Magyarországhoz hasonlóan több tagállam tanúsító szervezetet jelölt ki az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére. A tagállam illetékes hatósága az általa elismert tanúsító szervezet egyedi azonosíthatósága érdekében a szervezet részére minden esetben kódszámot bocsát ki (pl. Austria Bio Garantie GmbH - AT-BIO-301). A kereskedelmi forgalomban megtalálható egyes termékek esetében ezért előfordul, hogy azon az Európai Unióban elismert tanúsító szervezet kódszáma kerül feltüntetésre.

Ökológiai termelésre utaló kifejezések használata

Egy termék akkor tekintendő ökológiai termelésre utaló kifejezéssel megjelöltnek, ha jelölésén, reklámanyagaiban vagy kereskedelmi okmányaiban a terméket, annak az előállításához használt összetevőit vagy takarmány-alapanyagait olyan kifejezésekkel írják le, amelyek a vásárló számára azt sugallják, hogy a terméket, az összetevőket vagy a takarmány-alapanyagokat a hatályos rendelettel összhangban állították elő. Különösen az olyan kifejezéseket vagy rövidítéseket, önmagukban vagy összetételben – például „bio”, és „öko” – az Unió egészében és bármely közösségi nyelven csak olyan termék jelölésére és reklámozására lehet használni, amely az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó előírásoknak eleget tesz. Ökológiai termelésre utaló kifejezéseket nem lehet az Unió egészében és bármely közösségi nyelven használni olyan termék címkézésére, reklámozására és olyan termékkel összefüggő kereskedelmi okmányon, amely nem tesz eleget a jogszabályban megfogalmazott követelményeknek, kivéve, ha a kifejezések nem élelmiszerben vagy takarmányban található mezőgazdasági termékekre vonatkoznak, vagy egyértelmű módon nem hozhatók összefüggésbe az ökológiai termeléssel. A jelölésen vagy a reklámozásban nem alkalmazhatók továbbá olyan kifejezések – beleértve a védjegyekben vagy a vállalatnevekben használt kifejezéseket is – vagy gyakorlatok, amelyek megtéveszthetik a fogyasztót vagy a felhasználót, azt sugallva, hogy a termék vagy annak összetevői megfelelnek az öko rendeletnek. Ökológiai termelésre utaló kifejezések nem használhatók olyan termék esetében, amelynek a jelölésén vagy reklámozásában az uniós jog értelmében fel kell tüntetni, hogy GMO-kat tartalmaz, GMO-kból áll vagy GMO-kból állították elő. Az átállási időszak alatt előállított termékek nem forgalmazhatók ökológiai termékként vagy átállási termékként.
Kivételt képeznek és átállási termékként jelölhetők, valamint reklámozhatók az „átállási” kifejezés vagy egy azzal azonos jelentésű kifejezés alkalmazásával, az „öko, bio” kifejezésekkel együtt azok a növényi eredetű élelmiszeripari termékek és növényi eredetű takarmánytermékek, amelyek csak egyetlen mezőgazdasági növényi összetevőt tartalmaznak és a betakarításukat megelőzően legalább 12 hónapos átállási időszakot tartottak.

A bio termékeken előforduló egyéb jelölések

A fogyasztók tájékozatlansága és a kisebb bioboltok hiányos jogszabály ismerete miatt gyakran előfordul, hogy a különböző jelzőkkel ellátott („vegyszermentes”, „reform” stb.) terméket bio-ként azonosítják, ezért javasolt az ökológiai gazdálkodás jogszabályi előírásai alapján előállított, ellenőrzött és tanúsított termékek elkülönítése az egyéb élelmiszerektől. Az egyértelmű felismerhetőséget szolgálja az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logója, melyet az Európai Unión belül előállított előrecsomagolt termékeken kell feltüntetni.

oko logo