null Tájékoztató az EU tagállamaiból származó borok forgalombahozataláról

Tájékoztató az EU tagállamaiból származó borok forgalombahozataláról

Az Európai Unió tagállamaiból származó, Magyarországra érkező borok forgalomba hozatalával kapcsolatban a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság a fenti tájékoztatást adja.

Az Európai Unió tagállamaiból származó és Magyarország területén forgalomba hozott borászati termékeknek (tovább-feldogozás nélküli palackozás esetében is) a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 9. § (1) – (2) bekezdései szerint a borászati hatóság által kiadott forgalomba hozatali azonosítóval kell rendelkezniük:

Borászati termék közfogyasztásra történő forgalomba hozatala vagy Magyarország területéről való kivitele

a) a hegybíró által kiadott végső származási bizonyítvánnyal,

b) a kémiai összetételre vonatkozó előírások e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott analitikai vizsgálatának megfelelő eredménye esetén,

c) e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben vagy földrajzi árujelző termékleírásában meghatározott esetben a borászati termék érzékszervi jellemzőinek érzékszervi vizsgálat alapján megállapított megfelelősége esetén, és

d) a borászati hatóság által tételenként kiadott forgalombahozatali azonosítóval lehetséges.

Nem kell alkalmazni az

a)  b)-d) pontját a must, a sűrített szőlőmust, a finomított szőlőmustsűrítmény és a borecet,

b) b) és c) pontját - az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott esetben - a még erjedésben lévő újbor tekintetében.

A borászati hatóság az (1) bekezdés szerinti laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok alapján megfelelőnek minősített borra forgalomba hozatali azonosítót ad ki.

A forgalomba hozatali azonosító kiadásához a borászati hatóság a következőket kéri: 

  • Tétel azonosításához szükséges minta. (2 db 0,75 literes kiszerelés)
  • Tétel mennyiségét igazoló szállítási okmány.
  • Tétel minőségét igazoló laboratóriumi vizsgálati eredmények az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államának erre hatáskörrel rendelkező szervétől, amely szerepel az Európai Unió tagállamai által kijelölt, a borágazatban hivatalos analízis végzésére jogosult laboratóriumok jegyzékében.

1308/2013/EU rendelet 146. cikk szerint a borágazat vonatkozásában felelős nemzeti hatóságok kijelölése

(1) E rendelet bármely más, az illetékes nemzeti hatóságok meghatározására vonatkozó rendelkezésének sérelme nélkül, a tagállamok kijelölik azt a hatóságot, vagy hatóságokat, amelyek felelősek a borágazatra vonatkozó közösségi szabályozás betartásának biztosításáért. A tagállamok kijelölik különösen azokat a laboratóriumokat, amelyek hivatalos analízis végzésére jogosultak a borágazatban. A kijelölt laboratóriumoknak meg kell felelniük a vizsgálati laboratóriumok működésére vonatkozó ISO/EIC 17025 szabványban megállapított általános kritériumoknak

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdésben említett hatóságok és laboratóriumok nevéről és címéről. A Bizottság ezeket az információkat nyilvánossá teszi, és rendszeres időközönként frissíti.

A mintákhoz becsatolt dokumentációknak vagy eredeti példánynak vagy az eredetivel megegyező hiteles másolatnak kell lenniük, ennek hiányában a beküldött mintákat nem áll módunkban vizsgálatra átvenni.

Kapcsolódó nyilvántartások
A hatóságok jegyzéke
A laboratóriumok jegyzéke
Olaszországi laboratóriumok jegyzéke


Friss hírek

2024. július 23, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.07.23.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >