Vissza

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről
2018. november 6.

Palánta tételek elkülönítése, jelölése, okmányhasználat

A zöldségpalánta előállítása, felszedése, tárolása, szállítása és forgalomba hozatala során a különböző tételeket mindvégig elkülönítve kell tartani és jól látható, beazonosítható módon jelölni kell. Biztosítani kell a palánta tételek nyomon-követhetőségét.

Zöldségpalánta csak olyan kellően egynemű tételekben forgalmazható, amelyek rendelkeznek az üzem által az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kiállított okmánnyal. Nem szükséges szaporítóanyag-kísérő okmány, ha a palántát nem árutermelők részére, hanem kiskerti felhasználás céljára, helyi piacokon értékesítik.

Ha különböző helyekről származó palántákat összekevernek a csomagolás, tárolás vagy a szállítás alatt, az üzem köteles feljegyzést készíteni az összetevőkről és az összetevő tételek származásáról.

Az üzemnek biztosítania kell, hogy az általa forgalomba hozott zöldségpalánta a Törvényben és a Rendeletben foglalt követelményeknek megfeleljen.

Kritikus pontok, nyilvántartás-vezetés

Az üzem köteles maga vagy más erre alkalmas személy, illetve intézmény útján

 • az alkalmazott termesztési módszer alapján megállapítani a szaporítóanyag előállítási folyamat kritikus pontjait,
 • kidolgozni és kivitelezni a kritikus pontok megfigyelési és ellenőrzési módszereit, valamint
 • szükség esetén mintát venni és azt a Nébih által megbízott laboratóriumban való vizsgálat céljára elküldeni.

Az üzem köteles írásos vagy más eltávolíthatatlan módon készített, naprakész, a Nébih és a járási hivatal részére hozzáférhető, teljes körű nyilvántartást vezetni:

 • a kritikus pontok esetében elvégzett ellenőrzésekről,
 • azokról a zöldségszaporító alapanyagokról és ültetési anyagokról, amelyeket
  • előállítás, tárolás, kezelés vagy forgalomba hozatal céljából szerzett be,
  • előállított, tárolt, kezelt, vagy
  • mások részére átadott,
 • a területen előforduló károsítókról, a kár elhárítására tett intézkedésről, a zöldség szaporítóanyagok esetében alkalmazott bármely kezelésről és egyéb eseményről.

Az az üzem, amely kizárólag mások által előállított zöldségpalánta csomagolását és forgalomba hozatalát végzi írásos vagy más eltávolíthatatlan módon készített feljegyzést csak az általa vásárolt, szállított és forgalomba hozott termékekről köteles vezetni.

A fenti feljegyzéseket az üzem köteles a Nébih, illetve a járási hivatal ellenőrzéséig, de legalább három évig megőrizni, valamint ellenőrzésre a Nébih-nek és a járási hivatalnak bemutatni.

Az üzemnek biztosítania kell, hogy megfelelő szakképzettségű személy tartsa a kapcsolatot a járási hivatallal. A Nébih és a járási hivatal által megbízott személyek - különös tekintettel az ellenőrzés és a mintavétel végzésére, továbbá a nyilvántartás és egyéb bizonylatok ellenőrzésére - az üzem területére beléphetnek. Az üzem minden egyéb módon is köteles együttműködni a Nébih-hel, illetve a járási hivatallal.

A Nébih nyilvántartásában szereplő, engedélyes zöldségpalánta előállító üzem a palánta harmadik országban való forgalomba hozatala esetén igazolást (úgynevezett Tanúsítványt) kérhet a járási hivataltól a zöldségpalánta minőségének EU-megfeleléséről, ha azt a Rendeletben foglaltaknak megfelelően, nem elkülönítve állították elő.

Növény-egészségügyi kötelezettség

Amennyiben a látható jelek vagy tünetek alapján az állapítható meg, hogy a szaporítóanyag a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítóktól nem mentes, az ilyen szaporítóanyag tekintetében az üzemnek kezelést kell alkalmaznia, szükség esetén a szaporítóanyagot el kell távolítania, illetve meg kell semmisítenie.

Ha az üzem a területén a Rendelet 9. mellékletében felsorolt, palánta minőségét befolyásoló, illetve vizsgálatköteles vagy zárlati növényi károsítók valamelyikének nagymértékű megjelenését vagy megjelenésének gyanúját észleli, köteles azt a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalnak bejelenteni, és annak utasításait végrehajtani.

Ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek

A növénytermesztési hatóság a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzemben rendszeresen (legalább évente egyszer) ellenőrzi a vonatkozó jogszabályban foglaltak betartását. Az ellenőrzést a  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalok munkatársai, a forgalmazók által a Nébih-nek legkésőbb április 30-ig megküldött Bejelentőlap alapján, előzetes időpont-egyeztetés után végzik. A szemle díjköteles, amelyet az ügyfél a mindenkori díjszabás rendelet alapján fizet meg.

Az ellenőrzés alkalmával a járási hivatal munkatársa elvégzi a kiszállítás előtt álló palánta tételek minősítését, amennyiben az üzem a minősítendő tételekkel kitöltött Palánta-minősítő lapot az ellenőrzés időpontjára kinyomtatva előkészíti. A Palánta-minősítő lap letölthető innen. A palánták minősítését a járási hivatal a Nébih által készített, minőségi paraméterekhez tartozó kódszámok adásával végzi el.

Bejelentőlap megküldése

Az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem évente, legkésőbb április 30-ig, a Nébih részére megküldi a tárgyévi tevékenységre vonatkozó, kitöltött Bejelentőlapot és a tárgyévet megelőző évről szóló Zöldségpalánta leltárt (xls, pdf). Ezek az adatok nélkülözhetetlenek az ellenőrzéshez, be nem küldésük szankciókat vonhat maga után. 

A Nébih a Bejelentőlapok és Zöldségpalánta leltárak másolatát – ellenőrzés és feldolgozás után - az éves szemletervvel együtt továbbítja a járási hivatalok részére, akik a közölt adatokat az ellenőrzésen figyelembe veszik. További információ az ügyintézés menüpontban, itt

Fajtanév-használat szabályai

A Rendelet 2. számú mellékletében felsorolt zöldségfajokból árutermesztők részére palánta csak a Nemzeti Fajtajegyzékben, illetve a Közösségi fajtajegyzékben bejegyzett fajtanévvel forgalmazható.

Fajmegjelöléses palánta csak azon zöldségfajok esetében hozható forgalomba, amelyek

 • a 2. számú mellékletben felsorolt fajok csupán díszítő értékű fajtái, illetve
 • nem szerepelnek a 2. számú mellékletben, és a Nemzeti Fajtajegyzék - Zöldségnövények B. és C. fejezetében, valamint a Nemzeti Fajtajegyzék - Gyógy- és fűszernövények A és B fejezeteiben nincsenek államilag elismert fajtaként bejegyezve.

A Nemzeti Fajtajegyzékből vagy a Közösségi Fajtajegyzékből visszavont zöldségfajták palántája a visszavonást követő harmadik év június 30. napjáig forgalomba hozható.

Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Zöldségnövény: a Rendelet értelmezésében a zöldségnövény valamint a gyógy- és fűszernövény
Kiskerti felhasználás: kis mennyiségben, nem árutermelő részéről történő zöldségpalánta vásárlás.
Kritikus pont: a zöldségpalánta előállításának, tárolásának, forgalomba hozatalának folyamatában kijelölt lényeges technológiai fázis. (1. a termesztési folyamat megindításához felhasznált szaporító alapanyag minősége, 2. a vetés, valamint a zöldségpalánta tűzdelése, oltása, cserepezése és ültetése, 3. a növény-egészségügyi jogszabályok előírásainak betartása, 4. a termesztési terv és technológia, 5. az általános kultúrállapot, 6. a szaporítási eljárások, 7. a felszedési műveletek, 8. a higiénia, 9. a kezelések, 10. a csomagolás, 11. a tárolás, 12. a szállítás, 13. a nyilvántartás, adminisztráció)
Közösségi Fajtajegyzék (Common Catalogue of Varieties of Vegetable Species): az Európai Bizottság által közzétett fajtajegyzék, amelyet az Európai Unió tagállamainak (a továbbiakban: tagállamok) Nemzeti Fajtajegyzékei alapján állítanak össze.
Nemzeti Fajtajegyzék: Magyarországon állami elismerésben részesített növényfajták, szőlő klónok, szaporításra egyedileg engedélyezett zöldség-, gyümölcs-szőlő és erdészeti fajták, tájfajták, valamint a hivatalos leírással rendelkező gyümölcsfajták lényeges adatait tartalmazó, évente közzétett jegyzék.
Szaporítóanyag-kísérő okmány: a Rendeletben meghatározott adattartalmú okmány, amely a palántát kíséri belföldi és az Európai Unión belüli forgalomba hozatal esetén.
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely ország
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Kritikus pont: a dísznövény szaporítóanyag előállítása, tárolása, forgalomba hozatala folyamatában kijelölt lényeges technológiai fázis
Növénytermesztési hatóság: tevékenység helye szerinti járási hivatal és/vagy Nébih
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
Díjszabás rendelet: A Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei Kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendeletFriss hírek

December közepétől EU-s zászló is szükséges a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag címkékre
2019. augusztus 6, kedd

December közepétől EU-s zászló is szükséges a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag címkékre

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája
2019. július 3, szerda

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.
2019. február 7, csütörtök

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.
2019. január 23, szerda

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2018. november 13, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 12, hétfő

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről
2018. november 7, szerda

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 5, hétfő

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről
2018. október 24, szerda

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról