EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.11.20.
4300/1228-11/2019
Balla Péter
2173 Kartal, Kodály Zoltán utca 36.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Fatermék elkobzásának elrendeléséről.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások (dokumentációs rendszer) – figyelemmel az EUTR rendelet 5. cikkére is – nem felelnek meg az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében előírtaknak. Tilos illegáli fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket forgalomba hozni (a forgalomba hozó személy kilétét a nyomon követési hiányosságok miatt nem sikerült az eljárás során megállapítani, a fatermék az Ügyfélnél, mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőnél, került elsőként megtalálásra a faanyag kereskedelmi láncban). A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték (tűzifa) szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés; EUTR Korm.r. 3.§ (2) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Balla Péter egyéni vállalkozóval (székhely: 2173 Kartal, Kodály Zoltán utca 36.; adószám: 67208920-2-33; EUTR technikai azonosító szám: AA5851593) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben
1.  elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, 
- a 4300/1228-1/2019. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján Kálló, Arany János utca 36. szám alatt található telephelyen zár alá vett 55 m3 faanyag, illetve 
- a 4300/1228-2/2019. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján Acsa 0129/7. hrsz. alatt található telephelyen zár alá vett 191,4 m3 faanyagból az Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonát képező 17 m3 nemes nyár faanyagon kívüli 174,4 m3 faanyag,
összesen 229,4 m3 faanyag elkobzását.
2.  Az Ügyfelet figyelmeztetésben részesítem;
3.  felhívom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott tevékenységi helyeket az általa használt acsai telephellyel egészítse ki határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -