“Tudományos vitatkozásoknál nem a személy, nem a tekintély, hanem egyedül az igazság bírhat döntő erővel.”
/Deák Ferenc/

Az ÉKI feladata a fogyasztók egészségének védelme érdekében a teljes élelmiszerláncban előforduló kockázatok tudományosan megalapozott értékelése, ennek alapján szakmai támogatás biztosítása a döntések megalapozására válsághelyzetekben és a stratégiai tervezési folyamatokban; nemzetközi és hazai kapcsolattartás, valamint a társadalmi szemléletformálás élénk közkapcsolatokkal, képzésekkel, ismeretterjesztéssel. Célja a társadalom egészségi állapotának és az élelmiszerlánccal szembeni bizalmának növelése, valamint a NÉBIH hazai és nemzetközi ismertségének, elismertségének, tudásközpont jellegének erősítése.

Eszközeink a független tudományos kockázatbecslés, a döntéshozók és a szakemberek hiteles, a legújabb tudományos eredményeket tükröző információval történő ellátása, kölcsönös előnyökre épülő kapcsolatépítés, valamint stratégiai, partnerségi együttműködéseket is kialakítva hasznos, gyakorlatias, érthető ismeretek terjesztése a fogyasztók és vállalkozások felé különböző kommunikációs csatornákon keresztül, a megelőzés érdekében.

 

Előzmények

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012. március 15-én a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBiH) jogutódjaként, a korábbi MGSZH-ba történő beolvadással jött létre. A korábbi MÉBiH feladatait a NÉBIH Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatósága (NÉBiH ÉKI) látja el, közvetlenül az Elnök irányítása alatt. A jogelőd intézményt, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt az Európai Unió elvárásainak megfelelően, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) hazai partnerintézményeként, az egészségügyi kockázatbecslési tevékenység, valamint az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén koordináló, szakmai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő, információs feladatok ellátására hozta létre a magyar kormány 2003-ban. 2014-ben a Fogyasztói Kommunikációs Osztály feladatköre a lakossági tájékoztatáson túl bővült a NÉBIH teljes külső és belső kommunikációjának ellátásával.

 

Fő feladatok

Az Igazgatóság fő feladata, hogy az élelmiszerlánccal kapcsolatos döntések megalapozását hiteles és naprakész információkkal segítse, beleértve a jogalkotás, a hatósági intézkedések, a tudományos kutatás, a vállalkozói és fogyasztói magatartás területét is. Növelje a NÉBIH tudásbázisát, elősegítse hazai és nemzetközi kapcsolatainak erősödését, felhívja a figyelmet az újonnan felmerülő, vagy erősödő kockázatokra, és elősegítse ezek megelőzését, kezelését. Szerepe van az élelmiszerlánccal kapcsolatos vizsgálatok tervezésében, az adatok gyűjtésében, értékelésében, azok továbbításában a nemzetközi adatbázisokba. Összefogja az élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos uniós gyors veszély jelző rendszer (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) hazai teendőit, és biztosítja az uniós RASFF központtal a zökkenőmentes kapcsolattartást. Közvetlen kapcsolódási pontként (nemzeti Focal point) szolgál az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal felé, valamint végzi az új élelmiszerek elsődleges biztonsági értékelését. Kommunikációs tevékenységével hozzájárul a hiteles, színvonalas ismeretek átadásához, a megalapozatlan fogyasztói aggályok eloszlatásához, az esetleges válsághelyzetek megnyugtató lezárásához. Tudományos, kutatói és oktatási feladatai pedig a szakmai feladatok magas szintű ellátását segítik elő.


Tudományos kockázatbecslés

Az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos döntéseknek megalapozottaknak, indokoltnak kell lenniük, melyhez a kockázatok tudományos értékelése nélkülözhetetlen. A kockázatbecslés alapja a lehetséges veszélyek azonosítása, jellemzőik meghatározása, előfordulásuk gyakoriságának és szintjének felmérése, ennek alapján a kockázat jellemzése, figyelembe véve a hazai lakosság élelmiszerfogyasztásra vonatkozó adatait is. Kockázatbecslésre lehet szükség a vizsgálatok előzetes tervezéséhez, a prioritások megállapításához, de aktuális eseményekhez, RASFF riasztásokhoz, esetleges válsághelyzetek kezeléséhez kötődően is. Az Igazgatóság munkatársai részt vesznek az Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (ÉMT) elkészítésére létrehozott valamennyi Szakmai Panel munkájában, feladatuk a titkársági feladatok ellátása, és a kockázatbecslési információk érvényesítése a monitoring tervezés során.


Nemzetközi kapcsolatrendszer

Az Igazgatóság nemzetközi kapcsolatrendszere sokirányú.
 

EFSA FOCAL point

Az ÉKI az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kétoldalú szerződésben nevesített hazai partnerintézménye.

Képviseljük az országot az EFSA Tanácsadó testületében. Részt veszünk az EFSA által működtetett hálózatok munkájában. Az EFSA egyre szélesebb körben gyűjt információkat élelmiszerbiztonsági kockázatbecslési tevékenységéhez. Ennek keretében nemzeti élelmiszerlánc-ellenőrzésből származó adatokat, vizsgálati eredményeket továbbítunk az uniós rendszerbe, és ellátjuk mindazokat a további feladatokat, melyek egy nemzeti kapcsolattartó pontra hárulnak.
 

RASFF

Az ÉKI a kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerében. Munkatársaink folyamatos (24 órában a hét minden napján) készenléti szolgálatot látnak el. Az uniós RASFF központból érkező információkat folyamatosan követjük, figyeljük és értékeljük, majd szükség szerint továbbítjuk az illetékes hatóságokhoz, a hazai kivizsgálási eredményeket pedig az Unió felé.
 

WHO Food Safety Contact Point, INFOSAN

Igazgatóságunk ellátja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) élelmiszerbiztonsági kapcsolattartási, valamint sürgősségi veszélyjelző rendszerének (INFOSAN Emergency) hazai kapcsolattartási feladatait is. Ennek keretében az Unión kívüli országokból származó információk, hírek, riasztások, megkeresések is tudomásunkra jutnak.
 

FAO/WHO Codex Alimentarius

A Codex szabályai szerint minden tagországnak meg kell neveznie egy Kapcsolattartó Pontot (Codex Contact Point). Ezen keresztül érkezik, illetve megy ki minden információ a római Codex Titkársághoz, így általában ez az ország Codex munkájának koordinálója. Magyarországon a kapcsolattartásért a NÉBIH Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság felel.

Ezen túlmenően ellátjuk a nemzetközi megállapodás alapján Magyarország által elnökölt Analitikai és Mintavételi Módszerek Codex Szakbizottságának (CCMAS) titkársági teendőit is, és szervezzük a Szakbizottság éves nagyrendezvényét a világ számos országából érkező szakértő részvételével.

Európai Bizottság

Igazgatóságunk munkatársai részt vesznek több uniós munkabizottság feladatában, és a jogszabályok előkészítésében, véleményezésében. Kiemelt területek: az új élelmiszerek (novel food) engedélyezése, gyors riasztási rendszer, mezőgazdasági és ipari szennyezőanyagok.

Egyéb kapcsolatok

Az előbbiekben felsorolt hivatalos, jogszabályokban, ill. megállapodásokban rögzített feladatok mellett a közös munkából adódó kapcsolatok is segítik munkánkat, elsősorban az egyes tagországok élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó hivatalai, hatóságai, valamint kutatóintézetek, egyetemek irányába.

Hazai kapcsolatrendszer

Az Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia fő célkitűzéseinek megfelelően Igazgatóságunk kiemelt törekvése, hogy aktívan részt vegyünk a tudáshálózat kiépítésében, fejlesztésében, beleértve a tudományos kutatást, az oktatást, a szakemberképzést és továbbképzést, a vállalkozások és fogyasztók tájékoztatását. Ennek érdekében partnerségi viszonyt alakítunk ki, és folyamatos kapcsolatot tartunk az élelmiszerlánc-biztonsággal közvetlenül vagy közvetetten érintett tudományos és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, az ebből eredő kölcsönös előnyök hasznosítására.

Az ÉKI kapcsolatot tart a nemzetközi és hazai tudományos intézményekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával, egyetemekkel, tudásközpontokkal. Részt vesz továbbá több magas szintű tárcaközi bizottság (pl. Növényvédelmi Bizottság, Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság) munkájában is.

Munkatársaink különböző társadalmi szervezetekben (pl. Élelmiszerhigiéniai Társaság, Magyar Táplálkozástudományi Társaság, MÉTE, stb) is vezető tisztséget töltenek be, vagy tagként tevékenykednek.

Kiemelt kapcsolatnak tekintjük a Magyar Tudományos Akadémiával évek óta fennálló aktív közös munkát, amelynek fő csatornája az MTA Elnöki Bizottság Élelmiszerbiztonsági Albizottsága, ahol rendszeresen tartunk előadásokat, és közreműködünk stratégiai anyagok és közlemények készítésében. Ezen kívül még több akadémiai bizottság munkájában is aktívan részt veszünk, többek között az Élelmiszer-tudományi Bizottságban és a Mikroelem Munkabizottságban, melyek időnként kihelyezett üléseket tartanak Igazgatóságunkon.

Kommunikáció

Az ÉKI alapfeladatának tekinti, hogy emelje a társadalmi tudatosság és ismeretek szintjét az élelmiszerlánc-biztonság vonatkozásában a megelőzés, és a kockázatok csökkentése érdekében. Ehhez naprakész, hatékony, érthető és hiteles kommunikáció szükséges. Az eseményeket követő, hírekre és krízishelyzetekre reagáló kommunikáció helyett proaktív, kezdeményező, a hitelességet megalapozó, a NÉBIH ismertséget elősegítő, hasznos ismereteket folyamatosan közvetítő információcserére van szükség. A kommunikáció jelentősége egyre erőteljesebb, amelyben a hagyományos eszközök (sajtóközlemények, tájékoztatók, honlap, kiadványok, szóróanyagok, rendezvények) mellett az új típusú eszközök és csatornák, a szociális média is fontos szerepet játszik.

Honlapok

Az ÉKI feladata a NÉBIH honlapjának karbantartása, frissítése. Külön aloldalon az ÉKI közzéteszi azokat a szakmai jellegű kiadványokat, lakossági tájékoztató anyagokat, melyeket az ÉKI munkatársai készítenek, illetve melyek készítésében közreműködnek. A NÉBIH honlap főoldalán található meg a RASFF rendszerről szóló tájékoztatás és az ehhez tartozó RASFF jelentések adatbázisa is, melyet szintén az ÉKI munkatársai töltenek fel naprakész információkkal. Igazgatóságunkhoz tartoznak a társadalmi felelősségvállalást szolgáló önálló honlapok is: www.eteltcsakokosan.hu, www.szabadagazdi.hu, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022 honlapja (www.elbs.hu), melyet a Fogyasztói Kommunikációs Osztály munkatársai tartanak karban.

NÉBIH belső hírlevél

A NÉBIH a hasznos tudásmegosztás és a belső kommunikáció fejlesztése érdekében belső hírlevelet ad ki, melynek tartalmi összeállítása és a szerkesztése a Fogyasztói Kommunikációs Osztály munkatársainak feladata.

Kapcsolattartás a sajtóval

Az ÉKI feladata sajtómegkeresések koordinálása, a szóbeli nyilatkozatok rögzítése, közlemények írása és kiadása, sajtótájékoztatók szervezése, de a napi sajtószemle összeállítása is, melyet az intraneten keresztül valamennyi munkatárs megtekinthet.

Lakossági kiadványok

Az ÉKI kiemelt feladatának tekinti a lakosság tájékoztatását, ismereteik bővítését, a fogyasztói tudatosság erősítését. Ennek érdekében feladata a nagy látogatottságú, közérdeklődésnek örvendő rendezvényeken, fesztiválokon történő megjelenés és színes lakossági tájékoztató anyagokat készítése, melyek a honlapokon és más helyeken pl. lakossági és szakmai rendezvényeken érhetőek el. Külön kiemelnénk a havonta megjelenő tudatformáló kiadványunkat, a KONYHASZIGET magazint, ami nagyobb élelmiszerláncoknál ingyenesen kapható. A magazin célja, hogy minél több háztartásba juttassa el olvasmányos formában azokat az információkat, amelyek elősegítik a megfelelő konyhatechnológiai ismeretek elsajátítását.

Élelmiszerbiztonsági Szemelvények

NÉBIH ÉKI Élelmiszerbiztonsági Szemelvények címmel rendszeresen megjelenő, kétnyelvű (magyar-angol) hírlevelet készít a szakemberek és érdeklődők számára, melyben tájékoztatnak a hazai és külföldi élelmiszerbiztonságot érintő legfontosabb eseményekről, szakmai szervezetek munkájáról, tudományos eredményekről, jogszabályokról.

Szakmai továbbképzések, rendezvények

Az ÉKI a tevékenységi körével összefüggő kérdésekben rendszeresen szakmai továbbképzéseket szervez, illetve közreműködik ezek szervezésében. Hetente tart belső továbbképzéseket, szemináriumokat, és több alkalommal külföldi előadók meghívásával, az EFSA bevonásával élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos magyar és nemzetközi szakmai konferenciákat is szervez aktuális témákban.

Kutatási tevékenység

Az ÉKI kapcsolatot tart kutatóintézményekkel, egyetemekkel, és több uniós illetve az EFSA által meghirdetett kutatási pályázatot is elnyert. A kutatási témák közt szerepel a célirányos mintavételi eljárások kiválasztása és javítása; a növényvédő szerek mintavételi hibájának meghatározása számítógépes szimulációs modellel; a tej aflatoxin M1 szennyezésének statisztikai elemzése, és az ellenőrzéshez szükséges minimális mintaszám megállapítása; élelmiszerfogyasztási felméréshez egységes módszertan kidolgozása; élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokból származó expozícióbecslés. Rendszeresen jelennek meg publikációi lektorált, impakt faktoros nemzetközi folyóiratokban. Az ÉKI több munkatársa doktori (Phd, kandidátus, egyetemi doktor) fokozattal rendelkezik, fiatal munkatársai közül többen PhD képzésen vesznek részt.

Oktatási tevékenység

Munkatársainkat rendszeresen keresik meg budapesti és vidéki egyetemek, hogy közreműködjünk az oktatásban. Önálló előadások tartására, illetve kurzusok megtervezésre, vizsgáztatásokban történő részvételre is kapunk felkérést. Felsőfokú oktatásban használt tankönyvek írásában is részt vettünk, ezzel kapcsolatban nívódíjban is részesültünk. Kiemelt partnereink a Corvinus Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem, a Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem, de ezeken kívül szinte minden szakirányú felsőoktatási intézménytől kaptunk már megkeresést. Az egyetemek rendszeresen szerveznek egész napos látogatást Igazgatóságunkra, tevékenységünk megismerésére. Rendszeresen fogadunk egyetemi hallgatókat szakmai gyakorlatra, felkérésre részt veszünk szakdolgozatok és PhD disszertációk bírálatában.

 

Osztályok
 

Az ÉKI valamennyi szakmai munkatársa részt vesz a RASFF csoport munkájában; illetve titkári/szakértői feladatokat lát el a NÉBIH Szakmai Paneljeiben; figyelemmel kíséri a számára meghatározott szakmai honlapokat, ezekről minden héten rövid összefoglalót készít; fogyasztói, vállalkozói megkeresésekre válaszokat készít elő. Mindezek mellett az egyes osztályok az alábbi speciális feladatokat látják el:


Kockázatbecslési Osztály

 • tudományos kockázatbecslés

 • szakvélemények, szakmai álláspontok kialakítása

 • az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők 258/97/EK rendelettel szabályozott uniós engedélyezési eljárásában a kérelmekre vonatkozó tagállami szakvélemény kialakítása

 • Codex kapcsolattartó pont feladatok ellátása

 • CCMAS ülés megszervezése, lebonyolítása

 • EFSA Focal Point feladatok ellátása

 • részvétel az EFSA munkacsoportjainak, hálózatainak munkájában

 • nemzeti tárgyalási álláspontok véleményezése

 • jogszabály-tervezetek véleményezése

 • részvétel EU (DG SANTE) szakértői munkabizottságok munkájában


Adatelemzési és Értékelési Osztály

 • RASFF tevékenység koordinálása

 • adattovábbítás az EFSA adatbázisába

 • EFSA Focal Point feladatok ellátása

 • jogszabályfigyelés / EU és magyar jogszabályok

 • részvétel az EFSA munkacsoportjainak, hálózatainak munkájában

 • FVO missziók figyelemmel kísérése, időközönként részanyagok készítése

 • nemzeti tárgyalási álláspontok véleményezése

 • Jogszabály-tervezetek véleményezése

 • részvétel EU (DG SANCO) szakértői munkabizottságok munkájában


Fogyasztói Kommunikációs Osztály

 • NÉBIH honlap, intranet valamint azon belül az igazgatósági honlap szerkesztése

 • elbs.hu, eteltcsakokosan.hu, szabadagazdi.hu honlapok szerkesztése

 • RASFF összefoglalók feltöltése a NÉBIH honlapra

 • lakossági kiadványok tartalmi összeállítása és szerkesztése

 • Élelmiszerbiztonsági Szemelvények szerkesztése

 • NÉBIH belső hírlevél szerkesztése

 • különböző fesztiválokon, rendezvényeken közreműködés

 • részvétel az oktató jellegű élelmiszerbiztonsági játékok kidolgozásában

 • részvétel az EFSA Kommunikációs Munkacsoport munkájában, szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása