null GYIK_Talaj

Talajjal és EK műtrágyával kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 • A talaj legfontosabb tulajdonsága a termékenysége, vagyis az a képessége, hogy megfelelő időben és a szükséges mennyiségben képes a növényeket vízzel és tápanyagokkal ellátni.

  Talajainkat számos olyan hatás éri, amely minőségének, termékenységének romlásához vezetnek. A termőföldek védelmét hazánkban törvény írja elő, amely mindenki kötelessége.

  A talajvédelem a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, javítása, fizikai, kémiai és biológiai romlásának megelőzése. A termőföldek talajvédelmével kapcsolatos talajvédelmi hatósági és egyéb állami feladatokat a földügyért felelős miniszter a talajvédelmi hatóság útján látja el.

 • A 2019/1009/EK (VI.5.) Európai Uniós termésnövelő anyagok rendelet

  Rövidítések:
  EUTAR: A 2019/1009/EK (VI.5.) Európai Uniós Termésnövelő Anyagok Rendelet 
  PFC /  Product Function Category: Termék funkció kategória
  CMC / Component Material Category: Összetevő anyag kategória
   

   • A termésnövelő anyag olyan anyag, keverék, mikroorganizmus vagy bármely egyéb anyag, amelyet: 
    • növényeken vagy azok rhizoszférájában, vagy gombákon vagy azok mikoszférájában alkalmaznak,vagy 
    • amelyek rhizoszférát vagy mikoszférát alkotnak, önmagában vagy más anyaggal keverve, és 
    • amely célja a növények vagy gombák tápanyaggal való ellátása vagy a tápanyagszolgáltató képesség javítása érdekében. A termésnövelő anyag lehet trágya (amely tápanyagot juttat a növénybe), de más termékkategória is (mint pl. inhibitorok, meszező anyagok vagy termesztő közegek). Az adott termésnövelő anyaggal kapcsolatban további részletek találhatók a „Mi az a funkció szerinti termékkategória?” kérdés alatt.

   • Az uniós termésnövelő anyag egy olyan termésnövelő anyag, amelyet forgalmazásakor CE-jelöléssel látnak el. A gyártó csak akkor használhatja a CE-jelölést a termésnövelő anyagra, ha az: 
    • megfelel a funkció szerinti termékkategória követelményeinek; 
    • megfelel az összetevő anyagok szerinti kategória vagy kategóriák követelményeinek; és 
    • az új szabályozóban előírt címkézési követelményeknek megfelelően van felcímkézve.

   • A bejelentett szervezet az a megfelelőség értékelő szervezet, melyet valamely tagállam az EUTAR szerint bejelentett a rendeletben meghatározott megfelelőség értékelési eljárás végzésére. Ha az EUTAR előírja harmadik fél részvételét a megfelelőség értékelési eljárásban, ezt a megfelelőség értékelési feladatot csak az EUTAR szerinti bejelentett szervezet végezheti. Az EUTAR kidolgozza: 
    • a bejelentett megfelelőség értékelő szervezetekre vonatkozó követelményeket (24. cikk). Ezek a követelmények a szervezet függetlenségére és műszaki képességére vonatkoznak; 
    • a bejelentési eljárás minimális feltételeit (27. és 28. cikk). A tagállamok kötelesek bejelentő hatóságot kijelölni, amely felelős a megfelelőség értékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért. A bejelentő hatóság megfelelőség értékelő szervezetet jelenthet be valamennyi vagy csak egyes uniós termésnövelő anyagra és bizonyos megfelelőség értékelési eljárásra műszaki kapacitásától függően. A NANDO adatbázis a következőkre nyújt információkat: 
    •  a tagállamok által kijelölt bejelentő hatóságról, 
    • megfelelőség értékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez kidolgozott nemzeti eljárások kialakításáról és 
    •  bejelentett szervezetekről.

   • A legfontosabb változások a következők: 
    • Egységes piac létesítése több termék számára: az EUTAR közös biztonsági, minőségi és címkézési szabályokat ír elő valamennyi termésnövelő anyagra, melyek szabadon forgalmazhatók az egész Európai Unióban. Piacot biztosít azon termékek számára, melyek jelenleg nem tartoznak a harmonizált szabályok alá, mint pl. a szerves és szerves-ásványi trágyák, talajjavítók, inhibitorok, növényi biostimulánsok, termesztőközegek és termésnövelő anyagok keverékei. 
    • Az EUTAR az új keretjogszabály szerint épül fel: meghatározza azokat a kritériumokat, melyeknek meg kell felelni annak érdekében, hogy CE jelölésű lehessen a termésnövelő anyag, valamint a gyártók által követendő megfelelőség értékelési eljárásokat a megfelelőség bizonyítása érdekében. 
    • Bevezeti az uniós termésnövelő anyagok toxikus szennyezőanyag határértékeit: az EUTAR először vezeti be a toxikus szennyezőanyag-határértékeket uniós szinten. Ez magas szintű talajvédelmet biztosít és csökkenti az egészségügyi és környezeti kockázatokat, továbbá lehetővé teszi a gyártó számára, hogy az új határértékeknek megfelelő gyártási folyamatot alkalmazzon.

   • Az új EUTAR-t 2022. július 16-tól kell alkalmazni.
    Az EUTAR egyes előírásai már 2019. 06.25.-től érvényesek annak érdekében, hogy:
    • a tagállamok felállíthassák a megfelelőség értékeléséhez szükséges infrastruktúrát;
    • a Bizottság elfogadhassa az EUTAR végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Az új szabályozás végrehajtásával kapcsolatos további részletek megismerhetők a Bizottság termésnövelő anyagokkal foglalkozó szakértő csoportjának munkájából.

   • A 2003/2003/EK rendelet szerint 2022. július 16. előtt forgalomba hozott „EK műtrágyaként” jelölt termék továbbra is forgalmazható, amíg a végfelhasználóhoz nem ér. 2022. július 16-tól a gyártó nem hozhat forgalomba EK-műtrágyát. 

    Megjegyzés: 
    • A termésnövelő anyagot forgalmazzák, amikor az uniós piacon kereskedelmi tevékenység keretében rendelkezésre bocsátják értékesítés vagy használat céljára, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen. 
    • A termésnövelő anyagot forgalomba hozzák, amikor az uniós piacon első alkalommal forgalmazzák. 
    • A forgalomba hozatal egyedi termésnövelő anyagokra vonatkozik, még akkor is, ha szériában gyártják. További részletek az „Útmutató a termékekre vonatkozó uniós szabályozásról 2016” című bizottsági közleményben található.

   • Az EUTAR nem váltja le a nemzeti szabályozást és a nem teszi lehetővé a nem harmonizált uniós termésnövelő anyagok szabad piacon történő forgalmazását. A harmonizált szabályokkal való megfelelés, amelyet az EUTAR tartalmaz, opcionális. A gyártónak a döntése, hogy: 
    •    megfelel az EUTAR-nek, CE-vel jelöli a termékét és az szabadon forgalmazható az uniós piacon
    •    a nemzeti szabályozás szerint engedélyezteti a termékét és az forgalmazható az engedélyezett EU tagországban, a kölcsönös megfelelés szabályainak megfelelve pedig más országban is forgalmazható
    •    forgalmazza a termékét mind a kettő rendelkezésnek, az EUTAR-nek és a nemzeti engedélyezésnek megfelelve.

   • Igen. 2022. július 16-tól, amikor az EUTAR előírásai hatályosak lesznek, a gyártók majd két lehetőség között választhatnak: 
    • vagy alkalmazzák az EUTAR és CE-jelöléssel látják el termékeiket; így ezek a termékek szabadon forgalmazhatók az egységes piacon vagy 
    • az adott tagállam nemzeti szabályait követik és ha termékeiket egy másik tagállam piacán szándékoznak forgalomba hozni, a kölcsönös elismerés szabályait kell alkalmazniuk.

   • A „termék” egy egyedi termékre vonatkozik, nem pedig egy terméksorozatra, tehát az 5 éves időszak attól a naptól kezdődik, amikor egy EU termésnövelő termék gyártási sorozatának első tétele elkészült kereskedelmi forgalmazásra, felhasználás céljára elérhetővé teszik az uniós piacon. Minden új termék forgalomba hozatalakor újra elindul az őrzési kötelezettség és csak 5 évvel azután ér véget, hogy a sorozat utolsó termékét piaci forgalomba hozták.

   • A termék tulajdonjogának átruházását igazoló bármely dokumentum (pl. számla) alkalmas erre a célra. Ezért 5 évig szükséges az ilyen dokumentumokat megőrizni.

   • Igen, az a cég, amely a termékeket a saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba, automatikusan gyártóvá válik az EUTAR szerint. Ezért az újra csomagoló cég vállalja a teljes felelősséget a termékek megfelelőség értékeléséért, még akkor is ha azt ténylegesen valaki más végezte. Ezenkívül rendelkeznie kell minden olyan dokumentációval és tanúsítvánnyal, amely a termékek megfelelőségének bizonyításához szükséges. Azonban a dokumentumoknak nem kell az átcsomagoló cég neve alatt állni.

   • A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az uniós termésnövelő termékek csomagolásán szerepeljen típusszám vagy tételszám, illetve bármely más olyan elem, amely lehetővé teszi az azonosítást. Ennek érdekében az EUTAR figyelembe veszi, hogy a gazdasági szereplők jelenlegi gyakorlatukban már különböző módokat alkalmaznak az egységes piacon elérhetővé tett termékek azonosítására és nyomon követésére. Az EUTAR lehetővé teszi a gyártók számukra, hogy megtartsák meglévő gyakorlatukat.

   • Elvileg lehetséges ugyan azt a terméket előállítani EC-jelölt, uniós termékként és nem CE-jelölt, nem uniós termékként ugyan azon a gyártó soron. De vegyük figyelembe, hogy a EUTAR tartalmazhat speciális szabályokat a gyártósorokra vonatkozóan.         
    Például speciális szabályozás van a komposzt és a fermentációs maradékra. A komposztálásnak és a fermentálásnak elkülönített helyen kell lennie azoknak az alapanyagoknak a gyártási sorától, amelyek eltérnek a komposzttól (3. összetevő kategória), a friss növények fermentációs maradékától (4. összetevő kategória) és a friss növények fermentációs maradékától eltérő fermentációs maradéktól (5. összetevő kategória). A EUTAR nem akadályozza a gyártót abban, hogy ugyan azokat az alapanyagokat használja fel a CE-jelölt uniós és nem CE-jelölt, nem uniós termékek előállításához.

   • Az EUTAR rendelkezései szerint az EU termésnövelő termék forgalmazóinak kötelezettségei a 2003/2003/EK műtrágya rendeletben foglalt szabályokhoz képest módosulnak.
    Amikor a forgalmazók az uniós piacon elérhetővé tesznek egy uniós termésnövelő terméket, kötelesek a következőket elvégezni: 
    •    ellenőrizni a termék címkézését, hogy megfeleljen az EUTAR III. Melléklete szerinti követelményeknek
    •    biztosítani, hogy a tárolási vagy szállítási körülmények ne veszélyeztessék az EUTAR-ban meghatározott feltételek betartását
    •    intézkedéseket hozni akkor is ha úgy ítélik meg, vagy okkal feltételezik, hogy egy uniós termésnövelő termék nem felel meg az EUTAR-nek. Ilyen esetekben nem hozzák forgalomba a terméket, tájékoztatják a gyártót vagy az importőrt és a piacfelügyeleti hatóságokat, amennyiben a termék kockázatot jelent.
    •    javító intézkedések tenni, ha nem megfelelően van a termék piaci forgalomban. Kockázatot jelentő termék esetén, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes nemzeti hatóságokat.
    •    köteles az illetékes nemzeti hatóságok kérésére minden szükséges dokumentumot (műszaki dokumentáció, EU megfelelőségi nyilatkozat, címkézési követelmények dokumentumai) rendelkezésre bocsátani, annak bizonyítása érdekében, hogy az EU termésnövelő termék megfelel az EUTAR-nek.

   • Valamennyi uniós termésnövelő anyag az EUTAR-ben meghatározott egyik funkcióval rendelkezik. A gyártó kötelessége termékét besorolni egy vagy több funkció szerint. A funkció szerinti termékkategóriákra vonatkozó követelmények: 
    1. trágya, olyan uniós termésnövelő anyag, amelynek funkciója, hogy a növényeknek vagy gombáknak tápanyagot biztosítson; 
    2. meszező anyagok, olyan uniós termésnövelő anyagok, amelyek feladata a talaj savasságának javítása; 
    3. talajjavító anyagok, olyan uniós termésnövelő anyagok, amelyek feladata azon talaj tulajdonságainak fenntartása, javítása vagy védelme, amelyhez adagolják; 
    4. termesztőközegek, a helyi talajtól eltérő olyan uniós termésnövelő anyagok, amelyek funkciója, hogy növények vagy gombák termesztésére szolgáló anyagok legyenek; 
    5. inhibitorok, olyan uniós termésnövelő anyagok, amelyek funkciója, hogy a mikroorganizmusok vagy enzimek bizonyos csoportjai hatásának késleltetése vagy megszüntetése révén javítsa a növényeket tápanyaggal ellátó termékek tápanyag kibocsátási tulajdonságait; 
    6. növény biostimulánsok, olyan uniós termésnövelő anyagok, amelyek feladata, hogy tápanyag-tartalmától függetlenül stimulálják a növény tápanyag-ellátási folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy a növénynek vagy a növény rhizoszférájának a következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítsanak: hatékony tápanyag-felhasználás, abiotikus stressz-tolerancia, minőségi tulajdonságok és/vagy kötött tápanyagok felvehetősége a talajban vagy a rhizoszférában; 
    7. termésnövelő anyagkeverék, olyan uniós termésnövelő anyag, amely kettő vagy több, a fenti kategóriába tartozó funkció szerinti termékkategóriából áll. Az uniós termésnövelő anyagokra különböző biztonsági és minőségi követelmények vonatkoznak a gyártó által megadott funkcióktól függően. További részletek a Termésnövelő rendelet I. mellékletében találhatók.

   • Az uniós termésnövelő anyagok csak egyetlen funkció szerinti termékkategóriába tartozhatnak, viszont több funkciójuk is lehet, ha a 7. funkció szerinti termékkategóriába tartoznak. Ha a termésnövelő anyagok teljesítik az 1-6. funkció szerinti termékkategória két feltételét, a gyártónak lehetősége van minden egyes funkció szerinti termékkategória megfelelőség értékelési eljárását alkalmazni, majd a terméket keverékként értékesíteni (7. funkció szerinti termékkategória). 
    A keverék tartalmazhat: 
    •  olyan termésnövelő anyagokat, melyek különböző funkció szerinti termékkategóriába tartoznak:  pl. az 1. funkció szerinti termékkategóriába tartozó trágya és a 2. funkció szerinti termék-kategóriába tartozó meszező anyag keverékéből nyert termésnövelő anyag keveréke; 
    • azonos funkció szerinti termékkategóriába tartozó anyagok: pl. az 1. funkció szerinti  termék-kategóriába tartozó 2 trágya keverékéből nyert termésnövelő anyag keveréke.

   • Igen, a gyártó szabadon megválaszthatja a funkcionális kategóriát, de csak egyet választhat, mivel egy uniós termék csak egy funkcionális kategóriával rendelkezhet. Kivétel a 7. pont, a termés-növelő anyagkeverék, ahol az összetevők megtartják eredeti tulajdonságaikat a termékben. A gyártó köteles egy megfelelőség értékeléssel igazolni az uniós termék megfelelőségét a funkcionális (PFC; I. Melléklet) és az összetevő anyagok (CMC; II. Melléklet) kategóriáknak.

   • Az EUTAR-t egy kimerítő listát tartalmaz mikroelem műtrágyák tipizálásáról. Azonban a Rendelet különböző vegyi formájú mikroelem műtrágyákra vonatkozik, tehát nem az a szándéka, hogy az egy hatóanyag formájú mikroelemeket kizárja, például az oxid formájú mikroelemeket. Inkább az a szándéka, hogy lehetővé tegye több vegyület formájában való előfordulását a mikroelemeknek. Például mikroelemek oxid és só formájában.

   • A szervetlen műtrágyák ásványi formában tartalmazzák a tápanyagokat és eltérnek a szerves vagy ásványi-szerves trágyáktól. Az EUTAR-ben nincsen korlátozás a szerves anyag vagy a szerves szén tartalom vonatkozásában. Ezért nem zárható ki, hogy az ásványi műtrágyák szerves szenet tartalmazzanak és nincs maximum tartalom sem meghatározva. 
    Azonban azoknál a szervetlen műtrágyáknál, amelyek ásványi műtrágyákként vannak felcímkézve, a maximum szerves szén (C org) tartalom maximált mennyisége 1 %.

   • Egy termésnövelő anyagkeverék kettő vagy több uniós termésnövelő anyag összetevőkből áll, amelyek a termék funkció kategóriák (I. Melléklet 1-6. Kategória) valamelyik típusába tartóznak. Egy termésnövelő anyagkeverék tartalmazhat: 
    •    olyan terméket vagy termékeket, amely vagy amelyek különböző termék funkció kategóriákba tartoznak
    Például: egy termésnövelő anyagkeverék, amelyet egy trágya (PFC1.) és egy meszező anyag (PFC2.) összekeverésével állítanak elő

    •    olyan terméket vagy termékeket, amely vagy amelyek azonos termék funkció kategóriákba tartozó összetevőket tartalmaznak. 
    Például: egy termésnövelő anyagkeverék, amelyet kétféle trágya (PFC1.) összekeverésével állítanak elő.

   • A termésnövelő anyagkeverék gyártójának garantálni kell a következőket a termékkel kapcsolatban: 
    •    az összetevő uniós termésnövelő anyagok természetes tulajdonságai nem változnak meg a keverék termékben 
    •    a terméknek nincs káros hatása az emberi vagy az állati egészségre, a biztonságra, a környezetre, a rendeltetésszerű tárolási vagy felhasználási előírások betartásával 
    •    biztosítani a megfelelést az EUTAR-ben meghatározott termékcímkézési előírásoknak (III. Melléklet)      
    •    EU megfelelőségi nyilatkozat tétel a termésnövelő anyagkeverékhez 
    (EU declaration of conformity)
    •    birtokában van a termésnövelő anyagkeverék minden egyes összetevőjéről az EU megfelelőségi nyilatkozat.

   • Igen. Az EUTAR-ban nincs korlátozva uniós termésnövelő anyagnak / anyagoknak összetevőkként történő felhasználása és a keverék terméknek a megfelelése a nemzeti engedélyezésnek.  Ez a gyártó döntése, hogy az anyagkeverék megfelel a nemzeti engedélyezés vagy az uniós termés-növelő anyag feltételeinek.

   • Amennyiben megfelelnek az ökológiai gazdálkodásban felhasználható termésnövelő anyagok feltételinek akkor igen, ha nem akkor nem használhatók. Ezt a kérdést külön kell kezelni az EUTAR -től, mert annak hatálya nem terjed ki az ökológiai gazdálkodás követelményeire. Külön tanúsító szervezetek végzik a termésnövelő anyagok alkalmasságának vizsgálatát, engedélyezését és ellenőrzését az ökológiai gazdálkodásban.

   • Nem. Az EUTAR meghatározza az uniós termésnövelő anyagok gyártásának és forgalmazásának a kritériumait. Nem érinti ezeknek az anyagoknak a felhasználását. Következésképpen az EUTAR nem változtatja meg a Nitrát-irányelv szerint már alkalmazandó szabályokat.

   • Nem. A vetőmag nem része a termésnövelő anyagnak, csak a hordozója és a trágyázó hatás felvevője.

   • Az uniós termésnövelő anyagok kizárólag olyan anyagokból állhatnak, melyek megfelelnek az új rendeletben felsorolt egy vagy több összetevő anyagok szerinti kategória vagy kategóriák követelményeinek. 11 ilyen kategória van: 
    1. eredeti (primer) nyersanyagok és keverékeik 
    2. növények, növényi részek, kivonatok 
    3. komposzt 
    4. friss növények fermentációs maradéka 
    5. friss növények fermentációs maradékától eltérő fermentációs maradék  
    6. élelmiszeripari melléktermékek 
    7. mikroorganizmusok 
    8. tápanyag polimerek 
    9. egyéb polimerek 
    10. állati melléktermékekből előállított anyagok 
    Az „Állati melléktermék rendelet” meghatározása szerint 11. melléktermékek a „Hulladék keretirányelv” meghatározása szerint az EUTAR különböző szabályokat tartalmaz minden egyes összetevő anyagok szerinti kategóriára, az input anyagok vagy a feldolgozási módszerek tekintetében. További részletek a Termésnövelő rendelet II. mellékletében találhatók.

   • Igen, egy uniós termésnövelő anyag két vagy több összetevő anyagot is tartalmazhat, amelyek egy vagy több kategóriába tartoznak. 
    Például: 
    • Az 1. összetevő anyagok szerinti kategóriába tartozó két eredeti nyersanyagot tartalmazó trágya 
    • Komposztot (3. összetevő anyagok szerinti kategória) és eredeti nyersanyagot (1. összetevő anyagok szerinti kategória) tartalmazó talajjavító anyag.

   • Egyelőre nem. A EUTAR lehetővé teszi a gyártóknak, hogy állati melléktermékekből előállított anyagokat használjanak: 
    •  akár input anyagként összetevő anyagok számára (mint pl. komposzt és erjesztett termék) vagy 
    • akár önmagában összetevő anyagként. Azonban mindkét esetben van egy előfeltétel: az állati melléktermékekből előállított anyaghoz a gyártási láncban meg kell határozni egy végpontot az Állati melléktermék rendelet szerint. Az Európai Unió kezdeményezni fogja a nemzeti jogszabályoknak megfelelően már széleskörűen alkalmazott állati melléktermékekből előállított anyagok első értékelését, mint pl. a szerves trágyák és talajjavító anyagok. 
    Ha az értékelés alapján az a következtetés vonható le, hogy egyes állati melléktermékekből előállított anyagok nem jelentenek közegészségügyi vagy állategészségügyi kockázatot, a Bizottság meghatároz egy végpontot. Az állati melléktermékekből előállított anyag összetevő anyagként való használata érdekében, azon túl, hogy a végpontot meg kell határozni az Állati melléktermék rendelet szerint, az állati melléktermékekből előállított anyagot is fel kell sorolni a vonatkozó összetevő anyag szerinti kategóriában az EUTAR-ben.

   • Igen. A komposzt (CMC3.) és a friss növények fermentációs maradékától eltérő fermentációs maradék (CMC5.) egy kimerítő jegyzéket tartalmaz a felhasználható alapanyagokról. Ezek a jegyzékek tartalmaznak élő vagy élettelen szervezeteket, szerveket, kivéve a : 
    •    háztartási hulladék szerves frakcióinak keverékét, 
    •    szennyvíz iszapot, ipari iszapot, vagy kotrási iszapot, 
    •    állati melléktermékeket vagy származtatott termékeket bizonyos feltételek mellett
    Azonban ezeknek a növényeknek vagy növényi részeknek feldolgozatlannak vagy feldolgozottnak kell lenniük azokkal az eljárásokkal, amelyeket a 3. összetevő-kategória: komposzt és az 5. összetevő-kategória: friss növények fermentációs maradékától eltérő fermentációs maradék meghatároz.

   • (Azotobacter spp.; Mikorrhiza-gombák; Rhizóbium spp.; Azospirillum spp.; illetve ezek közegei és ártalmatlan maradék anyagaik, elpusztult vagy üres sejtes mikroorganizmusok)
    Igen. A mikrobiális növényi biostimulánsok tartalmazhatnak bármely más összetevő anyagot, amennyiben azok szándékosan nem lépnek kémiai reakcióba ezekkel a más az összetevő anyagokkal és a 7. összetevő-kategória: Mikroorganizmusok típusban felsorolt mikroorganizmusokkal.

   • Nem. A növényvédő szerek, amelyek a 1107/2009/EK rendelet alá tartoznak, nem lehetnek termésnövelő anyagok. Előfordulhat, hogy egy termésnövelő anyag, termék megfelel az új rendeletnek és tartalmaz olyan összetevőt (pl. réz, cink), amelynek ismert a növényvédelmi hatása. de az ilyen összetevőnek nem lehet a termékben növényvédelmi funkciója. A gyártó nem adhat meg a termék felhasználásában növényvédelmi hatást, a marketing kommunikációban nem lehet növényvédő szer hatással értékesíteni a terméket.

   • Az EUTAR a különböző uniós termésnövelő anyagokra alkalmazandó megfelelőség értékelési eljárásokat állapít meg, a funkció szerinti termékkategóriától és az összetevő anyagok szerinti kategóriától függően. 
    Négy eljárás-típus alkalmazható: 
    • A. modul – belső gyártásellenőrzés 
    • A1. modul – belső gyártásellenőrzés és felügyelt termékvizsgálat 
    • B. modul – EU-típusvizsgálat, amelyet a C. modul követ - belső gyártásellenőrzésen alapuló típus-megfelelőség 
    • D1. modul – a gyártási folyamat minőségbiztosítása Röviden a helyzet a következőképp ábrázolható: ÁBRA * a magas nitrogéntartalmú ammóniumnitrát trágya kivételével, amelyre csak az A1. modul alkalmazható. 
    Megjegyzés: 
    • Ha az A. modul alkalmazható az uniós termésnövelő anyagra, a gyártó helyette a B+C. modult  vagy a D. modult választhatja. 
    • Ha az B+C. modul alkalmazható az uniós termésnövelő anyagra, a gyártó helyette a Dl. modult   választhatja. 
    • A D1. modul bármely uniós termésnövelő anyagra alkalmazható, kivéve a magas  nitrogén-tartalmú ammónium-nitrát trágyákat.

   • Igen. Az új szabályok kötelező követelményeket írnak elő az uniós termésnövelő anyagokra, amelyek bármely szabványtól függetlenül alkalmazandók. A gyártónak kell bizonyítania, hogy a termésnövelő anyag minden körülmény között megfelel ezeknek a követelményeknek. A gyártó teljes körű felelősséggel tartozik a forgalomba hozott anyagok megfelelőségéért. Valamely harmonizált szabványnak megfelelő uniós termésnövelő anyagok, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, feltételezhetően megfelelnek a szabvány követelményeinek. A harmonizált szabványok használata azonban nem kötelező. A gyártó más módon is igazolhatja a rendeletnek való megfelelését, pl. különböző műszaki előírásokkal. Ez utóbbi esetben, a termésnövelő anyagokról nem feltételezik a megfelelőséget és a gyártó feladata, hogy bebizonyítsa, hogy az anyagok megfelelnek a rendeletben előírt követelményeknek.

   • Ahhoz a bejelentett szervezethez, amelynek jogosultsága van a gyártó termékeinek megfelelősségi értékeléséhez. Egy magyar gyártónak célszerű a budapesti székhelyű és minden jelenlegi „CE jelölt” termésnövelő anyag értékelését végző CerTrust Kft-hez fordulni (https://certrust.eu/hu).
    A NANDO adatbázisban megtalálhatók a jenlegi bejelentett szervezetek központjai és tevékenységei.
    Honlap cím: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
    A jövőben további bejelentett szervezettel fog bővülni a megfelelősség értékelés.

   • a)     Igen. Azok a termésnövelő anyagok, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek: 
    •    teljesítik a 2003/2003/EK rendeletet
    •    legyártásra kerültek 2022.07.15-ig 
    •    érvényes EK műtrágya igazolással rendelkeznek a NÉBIH-től 2022.07.15-ig 
    •    piaci forgalomban vannak ellenszolgáltatásért vagy ingyenesen
    •    raktárban vannak értékesítéshez 
    •    importálás alatt álló EK műtrágyák
    (EU-on kívül gyártott termékek fizikailag beszállításra kerültek az EU vámterületére)
    Ezek a termékek az EU piacán lehetnek forgalmazásban, felhasználásban vagy raktározásban, ameddig a gyártási szavatossági idejük lejár vagy a készletük elfogy. 

    b)    Nem. Azok a termésnövelő anyagok, amelyek nem teljesítik az a) pontban megadott feltételeket.

   • Ennek a bizonyítása a terméket szállító gazdasági szereplőt terheli. Jelenleg nincs harmonizált iránymutatás a piacfelügyeleti hatóság számára arra vonatkozóan, hogy mely bizonyítékokat kell elfogadni e tekintetben.
    Ha az EK-műtrágyát 2022. július 16-a előtt szállították, ajánlatos olyan dokumentumokat benyújtani, amelyek bizonyítják a termék tulajdonjogának, birtoklásának az átadását, például adásvételi szerződéssel vagy a termék szállítására vonatkozó dokumentumokkal.
    Ha az EK-műtrágyát csak szállítási célból tárolták ezen időpont előtt, a gyártónak megfelelő dokumentációt kell biztosítania, amely igazolja, hogy a terméket 2022. július 16-a előtt a 2003/2003/EK rendelettel összhangban állították elő.

   • Az EUTAR-t nem tiltja a zöld vagy bármely más színű színes címkeelemek használatát.
    Azonban egy színes piktogramnak vagy kijelentésnek egyértelmű tartalommal kell rendelkezni és nem vezethet megalapozatlan termékállításokhoz vagy környezeti előnyökhöz. Bármely indokolatlan vagy ellenőrizhetetlen állítás félrevezető lehet, amelyek összeférhetetlenek az EUTAR-tel.

   • Uniós termésnövelő anyagkeverék címkézésénél, a gyártónak minden uniós termésnövelő anyag összetevőre vonatkozó címkézési követelményt, amely alkalmazható, meg kell adni. Néhány esetben viszonylag rövid ideig előfordulhat, hogy a tápanyagok eltérő formái változnak, mint a termesztő közeghez kevert szervetlen műtrágya vonatkozásában. 
    A termék jellemzőinek köszönhetően a benne lévő tápanyagok formái fejlődnek, mint a természetben. A gyártónak a megfelelőség értékelésre kell hagyatkoznia, amelyet a két komponensre (a termesztő közegre és a szervetlen műtrágyára) véglegesítettek, és minden lényeges információt fel kell tüntetni a keverék címkéjén.
    Következésképpen a gyártónak közölni kell a tápanyag tartalomra vonatkozó információkat a termesztő közegre, és a szervetlen műtrágyára lefolytatott megfelelőségi eljárás eredményei alapján. Bármilyen ingadozás a tápanyag formák végső  koncentrációjában, egy várható eredmény. Mivel a termék összes tápanyagmennyisége változatlan marad, a tápanyagformák változásai nem vethetnek fel megfelelőségi kérdést az említett termék címkézési követelményeiben és az EUTAR tűréshatáraiban.

   • Elvileg a gyártó az EUTAR-ban kötelezően meghatározott címkézési elemek mellett megadhat önkéntes információt. Ez kiterjedhet a nemzeti engedélyezésnek megfelelő EU tagország vagy harmadik ország információjára is. Azonban van néhány korlátozás az önkéntes információ adás tekintetében az EUTAR  III. Mellékletének I. rész 8. pontjában. 
    Tilos az információnak félrevezetni a felhasználót, igazolhatónak kell lennie és nem tartalmazhat megalapozatlan állításokat.