null Állategészségügyi Kerettörvény

Állategészségügyi Kerettörvény

2021. április 15, csütörtök

Az Európai Unió már korábban is - az 1960-as évek óta - folyamatosan több jogszabályt hozott az állategészségügyre vonatkozóan, amely szabályozások hatálybalépését követően viszont számos új elvárás és körülmény merült fel, ilyen például az új betegségek megjelenése. Emellett az állatok és állati eredetű termékek kereskedelmi forgalma - mind Unión belüli, mind az Unión kívüli országokkal való viszonylatban - rendkívüli mértékben megnőtt. Ezenfelül a mostanáig érvényes szabályozás igen bonyolultnak és megterhelőnek is bizonyult.

A friss rendelkezések többsége alapvetően már korábban is hatályban volt, így az eddig megszerzett jogok nem csorbulnak („grandfathers rights”), viszont az új rendelet a korábbi bonyolult, mintegy 40 irányelvből és rendeletből álló szabályozást egyetlen olyan jogszabállyal váltja fel, amely átfogóan szabályozza az állategészségügy területét. Ezáltal könnyebbé válik az állatbetegségek megelőzése és leküzdése, valamint a biztonsági kockázatok koordinált kezelése. A Kerettörvényben kifejeződik az EU új, alapvetően prevenció szemléletű állategészségügyi stratégiája, miszerint proaktív módon, a betegségek megelőzésére kell helyezni a hangsúlyt (pl. surveillance, vakcináció - AHL 46-48.cikkek), a reaktív gyógyítással szemben, amelynél az előbbi ráadásul sokkal költséghatékonyabb megoldás is. 
Az új rendeletet (EU 2016/429) 2016. március 9-én fogadták el, 2016. március 31-én hirdették ki, és öt évvel később, azaz 2021. április 21-vel alkalmazandó, amit megelőzően az Európai Bizottságnak számos felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi eljárást kellett még elfogadnia az új szabályok hatálybaléptetéséhez.(A fenti határidő alól kivételt képeznek a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítására vonatkozó új szabályok,amelyek csak 2026-ban lépnek érvénybe - AHL 244-256.cikk) 
Az AHL korszerűsíti az EU állat-egészségügyi jogszabályait azáltal, hogy több kockázatalapú intézkedést, megelőző szemléletet és korszerű eszközöket biztosít az állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére a biztonságos és fenntartható állat- és élelmiszertermelés, az uniós polgárok egészségének biztosítása céljából, valamint az EU egységes piacának zökkenőmentes működése érdekében. Tisztázza a különböző szereplők pontos szerepét és felelősségét az állategészségügyben (AHL 10-12.cikkek), miközben figyelembe veszi az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) nemzetközi normáit.        

A hatályba lépést követően a Bizottság számos felhatalmazáson alapuló (delegated acts, DA) és végrehajtási (implementing acts, IA) jogi aktust készített el az új szabályok teljes körű alkalmazhatósága érdekében, melyek kidolgozása során konzultált szakértőkkel, a tagállamokkal és más érdekelt Uniós felekkel. A DA jogi aktusok a „mit csináljunk?”, míg az IA a „hogyan csináljuk” révén egészítik ki az alaprendeletet. 
Újkeletű az Uniós jogszabályokban például az egyes kulcsszereplők (állattartók, állatorvosok, közigazgatási szervek) alapvető felelősségeinek kijelölése (AHL 10-12. cikk), a felmerülő betegségek megelőzését és ellenőrzését szolgáló egészségügyi intézkedések meghatározása, beleértve a vadon élő állatokat is.  Megjegyzendő, hogy a takarmányok és az állatgyógyászati készítmények nem tartoznak a rendelet szabályozási körébe, továbbá nem ír elő állatjóléti szabályokat sem, viszont elismeri, hogy az állatok egészsége és jóléte összefügg egymással, és első ízben kötelez, hogy az állatok jólétét figyelembe kell venni a betegségek hatásainak, és a leküzdésükre irányuló intézkedéseknek a mérlegelésekor. Az AHL a TSE-re sem terjed ki, a régi jogszabály érvényben marad (999/2001/EU rendelet).
A rendelkezések szárazföldi - és vízben élő állatokra egyaránt vonatkoznak, újdonság a nómenklatúrában, hogy a fogságban tartott vagy vadonélő besorolást kizárólag egy adott egyed tartási- ill. életkörülményei határozzák meg, függetlenül az illető faj háziasítottságának a fokától. (Tehát pl.egy zsiráf sem számít feltétlenül vadállatnak amennyiben állatkertben tartják, ellentétben viszont egy elszökött kóborkutyával.)
A Rendelet javítja az állategészségügyi előírásokat, valamint közös rendszert hoz létre a betegségek felismerésére és leküzdésére, illetve az egészségügyi és az élelmiszer- és takarmánybiztonsági kockázatok kezelésére az alábbiak alapján: 

ÚJ ELEMEK AZ AHL-BEN


- részletesen rögzíti minden olyan szereplő-így például az állatorvosok és a mezőgazdasági termelők    kötelezettségeit, akiknek szerepük van az állatok egészségének megóvásában, tisztázza az állategészségügy kapcsán előírt bejelentési és megfigyelési kötelezettségeket (AHL 18-22; 24-28.cikkek)
- az erőforrások minél eredményesebb és a lehető leginkább költséghatékony felhasználása érdekében jobban kiaknázza azt, hogy az állategészségügy területén tevékenykedő különböző csoportok különböző típusú megfigyelést végeznek
- az állatok különböző kategóriáira vonatkozóan eltérő szabályokat állapít meg, és az eddigieknél több állat nyilvántartásba vételét és elektronikus nyomon követését teszi lehetővé (2019/2035/EU rendelet; AHL 84.cikk)
- jobban lehetővé teszi az új technológiáknak (pl. az állatok elektronikus azonosításának és regisztrációjának) a használatát az állategészségügy terén
- keretet hoz létre az állatbetegségek minél koraibb észlelésére és megfékezésére, többek között az  éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan újonnan megjelenő betegségek esetén
- több rugalmasságot biztosít a szabályoknak a helyi sajátosságok figyelembe vételével történő alkalmazhatósága, valamint a felmerülő új problémák (mint például az éghajlatváltozás és a társadalmi változások) fényében végzett módosítása tekintetében
 - megfelelőbb jogalapot biztosít az antibiotikum rezisztens állati kórokozók nyomon követéséhez, kiegészítve a korábbi szabályokat

FONTOS


•    Bizonyos szabályok (kötelezettségek) az összes állatra vonatkoznak, állatfajtól, betegségektől függetlenül.
•    Bizonyos betegség-specifikus szabályok csak a listás betegségekre vonatkoznak.
•    Bizonyos betegségek esetén a kategorizálás állatfajoktól is függ. Például ha a veszettség denevérekben jelenik meg, „csak” figyelemmel kell követni (E kategóriás), míg más állatfajok esetében ugyanez a betegség már B kategóriásnak számít, tehát kötelező a mentesítés!


JOGI ÉRTELEMBEN


•    Az AHL közvetlenül alkalmazandó az EU tagállamokban. 
De számos előírást a tagállamoknak kell lefektetniük, így például a hatóság-kijelölést, a nemzeti intézkedéseket, ahol erre lehetőség van, beleértve a szigorúbb szabályozás elrendelését, a szankciók stb. alkalmazását.

DA és IA


•    A Lisszaboni Szerződés a jogi értelemben vett elsődleges szabályozás.
•    Az alap jogi aktus (mint pl. az AHL, ami másodlagos szabályozás) felhatalmazást ad a Bizottságnak DA és IA jogszabály szövegtervezetek előkészítésére.
•    DA, delegált jogi aktus: általánosabb jellegű, kiegészíti az AHL általános előírásait „mit csináljunk?” – jogilag az EU Parlamentnek és Tanácsnak (EU két fő döntéshozó szervének) beleszólása van. 
•    IA, végrehajtási jogi aktus: sokkal inkább technikai jellegűbb kiegészítő előírások az egységes végrehajtás érdekében „hogyan csináljuk” - jogilag komitológiai eljárásban hagyják jóvá 28 tagállam szakértőinek egyetértése után.

Az Állategészségügyi Rendelet egyetlen, egységes keretszabályozásba  foglal számos eddigi rendelkezést a betegségek elleni védekezés területén:


- arra kötelezi a tagállamokat, hogy készítsenek készenléti tervet bizonyos betegségek       kezelésére
 - konkrét szabályokat ír elő arra vonatkozóan, hogy valamely betegség igazolt vagy feltételezett kitörése esetén milyen vakcinázási és járványvédelmi intézkedéseket kell megtenni
 - az Unión kívüli (ún. harmadik) országokra vonatkozóan szabályozza az állatszállításokat mint a behozatal, mint pedig a kivitel tekintetében       
 - meghatározza a vészhelyzet esetén követendő eljárásokat annak érdekében, hogy az Uniós tagállamok mindegyike gyorsan és egységesen tudjon reagálni.


AZ AHL ÉS A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (OCR, 2017/625/EU) KAPCSOLATA


•    Nagyjából párhuzamosan haladt a jogalkotás folyamata, EU szinten is megújult az (élelmiszerlánc-felügyeleti) hatósági ellenőrzések jogi alapja, az OCR szintén másodlagos jogszabályozás, ugyanúgy alap rendeletnek számít, mint az AHL, alatta ún. harmadlagos részlet és egységes végrehajtást szolgáló jogszabályok (IA-k és DA-k) jelennek meg sorra.
•    Kereszthivatkozások vannak az OCR és az AHL között, bizonyos esetekben a jogalapot nem az AHL-ben, hanem az OCR-ben kell keresni.
•    Az OCR bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy a hatóság feladatokat delegáljon természetes és jogi személyiségekre (pl.: öko termékek esetén ökológiai tanúsító szerveztek).
•    Delegálás esetén a hatóság feladata a tanúsító szervezet vagy például labor auditálása.
•    Az OCR-ben kell keresni például egyes nyomonkövetési rendszerek (TRACES) jogalapját is.
•    EU egységes IT keretrendszer meghatározása (IMSOC, ami magában foglalja a TRACES-t is); nem új rendszereket jelent, hanem egymással kommunikáló EU rendszereket pl.: RASFF és TRACES.
•    IA: EU intra bizonyítványok (TERRE/AQUA/FOOD hármas csoportba osztva) is az OCR alatt fognak megjelenni – ez azt jelenti, hogy az alkalmazandó EU bizonyítványok megújulnak.


AZ AHL STRUKTÚRÁJA ÉS TARTALMA


I.    RÉSZ – ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
DA: betegségek listája 
IA: betegségek kategorizálása


II.    RÉSZ - A BETEGSÉGEK BEJELENTÉSE ÉS AZ AZOKKAL KAPCSOLATOS JELENTÉSTÉTEL, FELÜGYELET, MENTESÍTÉSI PROGRAMOK ÉS „BETEGSÉGTŐL MENTES” MINŐSÍTÉS
DA: betegség-felügyelet, -felszámolás, betegség-mentesség státusz
IA: betegség -értesítések, jelentések
IA: Uniós felügyeleti tervek, kompartmentek jegyzéke
IA: tagállami létező mentességek és felszámolási programok


III.    RÉSZ - A BETEGSÉGEKKEL KAPCSOLATOS TUDATOSSÁG, FELKÉSZÜLTSÉG ÉS VÉDEKEZÉS
DA: megelőzés és járványvédelmi intézkedés (disease control) A, B és C kategóriás betegségek
DA: állatgyógyászati készítmények vakcinák használata járványvédelmi intézkedések 
DA: vakcina bankok menedzsmentje
IA: vakcina bankokra vonatkozó szabályok
IA: készenléti tervek

IV.    RÉSZ – NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, ENGEDÉLYEZÉS, NYOMON KÖVETHETŐSÉG ÉS MOZGATÁS
1. - SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK, SZAPORÍTÓANYAGOK ÉS SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOKTÓL SZÁRMAZÓ ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK


DA: létesítmény nyilvántartásba vétel és engedélyezés, nyomonkövethetőség 
IA: lovak nyilvántartásba vétele és nyomonkövethetőség
IA: szárazföldi állatok (kivéve ló) nyilvántartásba vétele és nyomonkövethetőség
DA: szárazföldi állatok (T) intra EU mozgatás
DA: állati eredetű anyagok (T) intra EU mozgatás
DA: szaporítóanyagok létesítmény engedélyezés és intra EU mozgatás
IA: üzemeltetők kérelme, műszalma nyomonkövethetőség, jelölés

2. - VÍZIÁLLATOK ÉS VÍZIÁLLATOKTÓL SZÁRMAZÓ ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK

DA: víziállatok létesítmény, szállítók
DA: mozgatás víziállat és termékeik 
IA: derogáció szállítókra és bizonyos nyilvántartásvezetés alóli kivételek (A)
IA: jelenlegi nemzeti intézkedések elismerése (A)

V.    RÉSZ - AZ UNIÓ TERÜLETÉRE VALÓ BELÉPTETÉS ÉS KIVITEL

DA: EU-ba beléptetés
IA: harmadik ország listák
IA: EU-ba beléptetés bizonyítványok


VI.    Nem-kereskedelmi kedvtelésből tartott állat
VII.    Vészhelyzeti intézkedések
VIII.    Közös és…
IX.    … átmeneti intézkedések

Lényeges részei a Rendeletnek, (EU 2018/1629; 2018/1882) amelyben járványügyi kockázatok alapján jegyzékbe foglal állatfajokat (AHL 8.cikk), valamint kategorizálja a legfontosabb fertőző betegségeket (AHL 5-9.cikkek+IV.melléklet) az EU-helyzet, más állatokra és a közegészségre(zoonózis) gyakorolt hatás alapján, az alábbiak szerint:


A:  betegségek, amelyek normál helyzetben nem fordulnak elő az Unió területén és amelyek kimutatásakor azonnal mentesítési intézkedéseket ( AHL 31-35 cikkek) kell tenni (pl: RSZKF, sertéspestis) 
B:  (kötelező mentesítés) amelyek ellen a mentesség szem előtt tartásával kell fellépni, és amelyekre vonatkozóan valamennyi tagállamban járványvédelmi intézkedéseket kell hozni az Unió-szerte történő felszámolásuk érdekében, kötelező mentesítési program keretében (pl: veszettség, gümőkór, brucellózis)
C:  (opcionális mentesítés )amelyek egyes tagállamokat érintenek és amelyek esetében a cél az eddig mentes, vagy mentesítési programot végrehajtó tagállamok védelme. ( intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy megakadályozható legyen átterjedésük az Unió hivatalosan betegségtől mentesnek minősülő - AHL 36-42.cikkek - vagy olyan területeire, amelyek rendelkeznek mentesítési programokkal ( pl: Kéknyelv, szarvasmarha leukózis, IBR, Aujeszky-betegség, méhek varroa-atka okozta betegsége) 
D:  melyek esetében azért van szükség intézkedésre, hogy megakadályozzák az Unió területére való bejutást  vagy a tagállamok közötti mozgatás következményeként való elterjedésüket ( pl: Lépfene, lovak fert. kevésvérűsége, Ebola - mint újként állategészségügyi jegyzékbe foglalt betegség!)
E:  olyan egyéb betegségek,amelyek megjelenésekor megfigyelési programra van szükség,de kötelező mentesítést nem írnak elő (pl: paratuberkulózis, Q-láz,denevér- veszettség). Az összes listás betegség E kategóriás!


Ami A,B vagy C , az mind egyben D és E is. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1569746710972&uri=CELEX:32018R1882

Állatbetegség kategóriák

 

 Forrás: Európai BizottságÁllatbetegségek

 

AZ AHL ÉS A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (OCR, 2017/625/EU) KAPCSOLATA
•    Nagyjából párhuzamosan haladt a jogalkotás folyamata, EU szinten is megújult az (élelmiszerlánc-felügyeleti) hatósági ellenőrzések jogi alapja, az OCR szintén másodlagos jogszabályozás, ugyanúgy alap rendeletnek számít, mint az AHL, alatta ún. harmadlagos részlet és egységes végrehajtást szolgáló jogszabályok (IA-k és DA-k) jelennek meg sorra.
•    Kereszthivatkozások vannak az OCR és az AHL között, bizonyos esetekben a jogalapot nem az AHL-ben, hanem az OCR-ben kell keresni.
•    Az OCR bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy a hatóság feladatokat delegáljon természetes és jogi személyiségekre (pl.: öko termékek esetén ökológiai tanúsító szerveztek).
•    Delegálás esetén a hatóság feladata a tanúsító szervezet vagy például labor auditálása.
•    Az OCR-ben kell keresni például egyes nyomonkövetési rendszerek (TRACES) jogalapját is.
•    EU egységes IT keretrendszer meghatározása (IMSOC, ami magában foglalja a TRACES-t is); nem új rendszereket jelent, hanem egymással kommunikáló EU rendszereket pl.: RASFF és TRACES.
•    IA: EU intra bizonyítványok (TERRE/AQUA/FOOD hármas csoportba osztva) is az OCR alatt fognak megjelenni – ez azt jelenti, hogy az alkalmazandó EU bizonyítványok megújulnak. TERRE= (EU) 2021/403 végrehajtási rendelete, AQUA=(EU) 2020/2236 végrehajtási rendelete, FOOD=(EU) 2020/2235 végrehajtási rendelete

1.    A Bizottság (EU) 2021/641 végrehajtási határozata (2021. április 16.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről                                                                                                                                                                     
2.    A Bizottság (EU) 2021/634 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) az (EU) 2021/404 végrehajtási rendeletnek az átmeneti rendelkezések, az Egyesült Királyságra és Guernsey, Man-sziget és Jersey koronafüggőségre vonatkozó bejegyzések, valamint a ragadós száj- és körömfájás elleni specifikus kockázatcsökkentő kezelésnek alávetendő tejtermékek Unióba történő beléptetéséhez engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzéke tekintetében történő módosításáról 

3.    A Bizottság (EU) 2021/620 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok és azok körzetei vagy kompartmentjei „betegségtől mentes” és „nem vakcinázó” státuszának bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében történő jóváhagyása, valamint az említett betegségekre vonatkozó mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról                                                                                                                                                                      
4.    A Bizottság (EU) 2021/619 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) az (EU) 2020/2235, az (EU) 2020/2236 és az (EU) 2021/403 végrehajtási rendeletnek az állategészségügyi, állategészségügyi/hatósági és hatósági bizonyítványok használatára vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)                                                                                                                                                                  
5.    A Bizottság (EU) 2021/617 végrehajtási rendelete (2021. április 14.) az (EU) 2020/2235 és az (EU) 2020/2236 végrehajtási rendeletnek a bizonyos víziállatok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminták és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról 

6.    A Bizottság (EU) 2021/605 végrehajtási rendelete (2021. április 7.) az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról                                                                                                                                                                     
7.    A Bizottság (EU) 2021/597 végrehajtási határozata (2021. április 12.) a kis kaptárbogárral való fertőzöttség olaszországi megerősített eseteire vonatkozó sürgősségi intézkedések megállapításáról 

8.    A Bizottság (EU) 2021/403 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről                                                                                                                                                                   
9.a    A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 2010/206 helyett- engedélyezett import országok, termékek!        

9.b        A Bizottság (EU) 2021/405 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeinek a megállapításáról - engedélyezett import országok, termékek!                                                                                                                                                          
10.    A Bizottság (EU) 2021/547 végrehajtási rendelete (2021. március 29.) az (EU) 2019/1715 végrehajtási rendeletnek az ADIS és az EUROPHYT létrehozására és használatára, az elektronikus állategészségügyi bizonyítványok, hatósági bizonyítványok, állategészségügyi/hatósági bizonyítványok és kereskedelmi okmányok kiállítására, az elektronikus aláírások használatára és a TRACES működésére vonatkozó eljárások tekintetében történő módosításáról, valamint a 97/152/EK határozat hatályon kívül helyezéséről                                                                                                                                                          
11.    A Bizottság (EU) 2021/520 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos tartott szárazföldi állatok nyomonkövethetősége tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról                                                                                                                                                               
12.    A Bizottság (EU) 2021/361 végrehajtási határozata (2021. február 22.) szalamandraszállítmányok tagállamok közötti mozgatására és Unióba történő beléptetésére vonatkozó, Batrachochytrium salamandrivorans általi fertőzöttséggel kapcsolatos szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról 

13.    A Bizottság (EU) 2021/260 végrehajtási határozata (2021. február 11.) a víziállatokat érintő egyes betegségek hatásának enyhítését célzó nemzeti intézkedéseknek az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 226. cikke (3) bekezdésével összhangban történő engedélyezéséről és a 2010/221/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2021) 773. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)                                                                                                                                                                    
14.    A Bizottság (EU) 2020/2236 végrehajtási rendelete (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a víziállatokat és bizonyos, víziállatoktól származó állati eredetű termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1251/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)                                                                                                                                                                    
15.    A Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelete (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)                                                                                                               
16.    A Bizottság (EU) 2020/2154 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. október 14.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatoktól származó állati eredetű termékek Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, bizonyítványkiállítási és bejelentési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 

17.    A Bizottság (EU) 2020/2002 végrehajtási rendelete (2020. december 7.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek uniós szintű bejelentése és a velük kapcsolatos uniós szintű jelentéstétel, az uniós felügyeleti programok és mentesítési programok benyújtásához és a velük kapcsolatos jelentéstételhez és a betegségtől mentes minősítés elismerése iránti kérelemhez kapcsolódó formai követelmények és eljárások, valamint a számítógépes információs rendszer tekintetében történő megállapításáról 

18.    Az Európai Parlament 2018. október 25-i állásfoglalása az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól                                                                                                                                                                    
19.    A Bizottság (EU) 2020/990 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. április 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a víziállatok és a víziállatoktól származó állati eredetű termékek Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 

20.    A Bizottság (EU) 2020/999 végrehajtási rendelete (2020. július 9.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése és a szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélék szaporítóanyagainak nyomonkövethetősége tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról                                                                                        
21.    A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről                                                                                                                                                                   
22.    A Bizottság (EU) 2020/686 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok szaporítóanyagainak Unión belüli mozgatására vonatkozó nyomonkövethetőségi és állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről      

23.    A Bizottság (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről                                                                                                                                                                     
24.    A Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről - 
                                                                                          
25.    A Bizottság (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 

26.    A Bizottság (EU) 2020/691 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az akvakultúrás létesítményekre és a víziállatok szállítóira vonatkozó szabályok tekintetében való kiegészítéséről 

27.    A Bizottság (EU) 2020/690 végrehajtási rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jegyzékbe foglalt, uniós felügyeleti programok alá tartozó betegségek, e programok földrajzi hatálya, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek vonatkozásában a kompartmentek „betegségtől mentes” minősítése megállapításának tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról 
                                                                                                                                                                    
28.    A Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről                                                                                                                                           
29.    A Bizottság (EU) 2019/1715 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet)                                                                                                                                                            
30.    A Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete (2018. december 3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról

31.    A Bizottság (EU) 2018/1629 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 25.) a betegségeknek a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet („állategészségügyi rendelet”) II. mellékletében szereplő jegyzékének módosításáról.

 

Forrás: BTSF, Európai Bizottság